TÜRKÇE POWERSHELL HAKKINDA SIKÇA SORULAN SORULAR

By | April 8, 2015

translated-turkish-v3


Konsept : PowerShell hakkında sıkça sorulan sorular.

Bu listeyi farklı şekillerde kullanabilirsiniz :

  • Bir komut dosyası içine yapıştır komutlarını kopyalamak için
  • Hızlı bir şekilde belirli bir komutun söz dizimini görmek için
  • Teknik bilginizi geliştirmek için
  • Yeni komutlar keşfetmek için
  • Bir iş görüşmesi hazırlamak için

Güncelleme
7 Ekim 2015
Yazar powershell-guru.com
Kaynak turkish.powershell-guru.com
Kategoriler
75
Sorular
610


ACL
Active Directory
Alias
Arrays
Browsers
Certificates
Characters
CIM
Comments
COM Objects
Compare
Computer
Credentials
CSV
Culture
Date
Drives
Environment
Errors
Event Viewer
Files
Folders
Format Operator (-f)
Functions
GPO
GUI
Hardware
Hashtables
Help
History
Jobs
Keyboard
Loops
Math
Memory
Messages
Modules
Microsoft Excel
Microsoft Exchange
Microsoft Outlook
Microsoft SharePoint
Networking
Openfiles
Operators
Parameters
Password
Powershell ISE
Powershell v5
Printers
Processes
PSObject
Quest
Random
RDP
Regedit
Regex
Remote
Restore
Scheduled Tasks
Search
SCCM
Services
SMTP
Snapins
Sounds
Static .NET Methods
Strings
System
Try/Catch
Variables
Symantec Vault
Windows 2012
Windows Azure
Windows Forms
WMI
XML

System

PowerShell sürümümü nasıl belirleyebilirim?

PowerShell, geriye dönük uyumluluk için başka bir versiyonda nasıl çalıştırılabilir?
powershell.exe -Version 2.0

PowerShell ile bir komuttaki minimal PowerShell sürümüne (3.0 ve üstü) nasıl ihtiyaç duyulur?
#Requires -Version 3.0

PowerShell ile bir komut dosyası için yönetici ayrıcalıkları nasıl gerekli kılınır?

PowerShell ile bir komut dosyasının parametreleri nasıl kontrol edilir?
help -Name .\Get-ExchangeEnvironmentReport.ps1 -Full

PowerShell ile geçerli kullanıcı için nasıl bilgi alınır?
[Security.Principal.WindowsIdentity]::GetCurrent()

PowerShell ile bir profil nasıl oluşturulur, düzenlenir ve yeniden yüklenir?

PowerShell ile komutta 5 saniye / dakika duraklama nasıl yaptırılır?
Start-Sleep -Seconds 5
Start-Sleep -Seconds 300 # 5 minutes

PowerShell ile en son önyükleme süresi nasıl elde edilir?
(Get-CimInstance -ClassName win32_operatingsystem).LastBootUpTime

PowerShell ile tip hızlandırıcıları nasıl bulunur?

PowerShell ile başlangıç ​​programları nasıl listelenir?

PowerShell ile bir uygulama nasıl kaldırılır?

PowerShell ile tüm masaüstü veya aktif pencerenin ekran görüntüsü nasıl alınır?
Take-ScreenShot -Screen -File 'C:\scripts\screenshot.png' -Imagetype JPEG
Repository : Take-ScreenShot

PowerShell ile MSMQ listeleri için mesaj sayısı nasıl bulunur?

PowerShell ile yürütme ilkesi nasıl ayarlanır?

PowerShell ile bir kısayol nasıl oluşturulur?

PowerShell ile görev çubuğundaki bir program nasıl sabitlenir ya da kaldırılır?

PowerShell ile Windows Explorer nasıl açılır?
[Diagnostics.Process]::Start('explorer.exe')
Invoke-Item -Path C:\Windows\explorer.exe

PowerShell ile aygıt sürücüleri nasıl listelenir?
Get-WmiObject -Class Win32_PnPSignedDriver
Get-WindowsDriver -Online -All
driverquery.exe

PowerShell ile bir GUID nasıl oluşturulur?

PowerShell ile geçerli kullanıcı için geçici dizinin yeri nasıl bulunur?
[System.IO.Path]::GetTempPath()

Bir yol ve bir alt yol PowerShell ile tek bir yol olarak nasıl birleştirilebilir?
Join-Path -Path C:\ -ChildPath \windows

PowerShell ile tüm “Get-*” cmdlet’leri nasıl listelenebilir?
Get-Command -Verb Get

PowerShell ile özel sistem klasörleri nasıl listelenir?

PowerShell ile ISO / VHD dosyaları nasıl düzenlenir?
Mount-DiskImage 'D:\ISO\file.iso' # ISO
Mount-DiskImage 'D:\VHD\file.vhd' # VHD

PowerShell ile yüklenmniş olan .NET Framework sürümleri nasıl kontrol edilir?

PowerShell ile .NET Framework’ün 4.5 sürümünün yüklenip yüklenmediği nasıl kontrol edilebilir?
(Get-ItemProperty -Path 'HKLM:\Software\Microsoft\NET Framework Setup\NDP\v4\Full' -EA 0).Version -like '4.5*'

PowerShell ile bir transkript (Windows PowerShell oturumunun kaydını oluşturmak için) nasıl başlatılır ve durdurulur?
Start-Transcript -Path 'C:\scripts\transcript.txt
Stop-Transcript

PowerShell ile geçerli dizin belirli bir konuma nasıl değiştirilebilir?
Set-Location -Path 'C:\scripts'

PowerShell ile ekran nasıl temizlenir?
Clear-Host
cls # Alias

PowerShell ile ekran çözünürlüğü nasıl değiştirilir?
Set-DisplayResolution -Width 1280 -Height 1024 -Force # Windows 2012

PowerShell ile “Tam Ekran” penceresi nasıl ayarlanır?
mode.com 300

PowerShell ile resim boyutları (genişlik ve yükseklik)nasıl elde edilir?

PowerShell ile Windows ürün anahtarı nasıl alınır?

Perfmon

PowerShell ile son 5 saniye (10 kez) içindeki güncel “% İşlemci Zamanı” (ortalama) nasıl bulunur?
(Get-Counter '\Processor(_total)\% Processor Time' -SampleInterval 5 -MaxSamples 10).CounterSamples.CookedValue

Assemblies

PowerShell ile derlemeler nasıl yüklenir?

PowerShell ile yüklenen güncel .NET derlemeleri nasıl kontrol edilebilir?

PowerShell ile GAC (Genel Derleme Önbelleği) yolu nasıl bulunur?

Clipboard

PowerShell ile panoya sonuçlar nasıl kopyalanır?

PowerShell ile panonun içeriği nasıl bulunur?
Add-Type -AssemblyName PresentationCore
[Windows.Clipboard]::GetText()

Hotfixes

PowerShell ile yüklenen düzeltmeler nasıl elde edilir?
Get-HotFix -ComputerName $computer

PowerShell ile belirli bir tarihten önce / sonra yüklenen düzeltmeler nasıl bulunur?
Get-HotFix | Where-Object -FilterScript { $_.InstalledOn -lt ([DateTime]'01/01/2015') } # Before 01/01/2015
Get-HotFix | Where-Object -FilterScript {$_.InstalledOn -gt ([DateTime]'01/01/2015')} # After 01/01/2015

Bir düzeltmemin PowerShell ile yüklenip yüklenmediği nasıl kontrol edilebilir?
Get-HotFix -Id KB2965142

PowerShell ile uzak bir bilgisayarda yüklü olan düzeltmeler nasıl bulunur?
Get-HotFix -ComputerName $computer

Pagefile

PowerShell ile Disk belleği dosyası nasıl bilgisi nasıl bulunur?
Get-WmiObject -Class Win32_PageFileusage | Select-Object -Property Name, CurrentUsage, AllocatedBaseSize, PeakUsage, InstallDate

PowerShell ile disk belleği dosyası için tavsiye edilen boyut (MB) nasıl bulunur?
[Math]::Truncate(((Get-WmiObject -Class Win32_ComputerSystem).TotalPhysicalMemory) / 1MB) * 1.5

PowerShell ile D sürücüsü üzerinde Disk belleği dosyası (4096 MB) nasıl oluşturulur?

PowerShell ile C sürücüsü üzerindeki Disk belleği dosyası nasıl silinir?

Maintenance

PowerShell ile sürücünün parçalanması nasıl kontrol edilir?

PowerShell ile sürücülerin disk alanı nasıl kontrol edilir?

Up


Files

PowerShell ile bir dosya nasıl açılır?
Invoke-Item -Path 'C:\scripts\file.txt'
.'C:\scripts\file.txt'

PowerShell ile bir dosya nasıl okunur?
Get-Content -Path 'C:\scripts\file.txt'
gc "C:\scripts\file.txt" # Alias

PowerShell ile bir dosyaya çıktı nasıl yazdırılır?

PowerShell ile geçerli komut dosyasının tam adı nasıl alınır?
$MyInvocation.MyCommand.Path

PowerShell ile zip dosyaları / nasıl sıkıştırılır?

PowerShell ile unzip dosyaları / nasıl açılır?

PowerShell ile bir ZIP arşivindeki dosyalar nasıl görülebilir?
Add-Type -AssemblyName 'System.IO.Compression.Filesystem'
[System.IO.Compression.ZipFile]::OpenRead($fileZIP)

PowerShell ile bir dosyanın boyutu KB olarak nasıl görüntülenebilir?
(Get-ChildItem -Path .\winsrv.dll).Length /1KB
(Get-ChildItem -Path .\winsrv.dll).Length /1MB
(Get-ChildItem -Path .\winsrv.dll).Length /1GB

PowerShell ile 1 GB’tan daha büyük veya daha küçük dosyalar nasıl bulunur?

PowerShell ile uzantısı olmayan bir dosyanın adı nasıl görüntülenir?
[System.IO.Path]::GetFileNameWithoutExtension('C:\Windows\system32\calc.exe') # Return calc

PowerShell ile bir dosyanın uzantısı nasıl görüntülenebilir?
[System.IO.Path]::GetExtension('C:\scripts\file.txt') # Return .txt

PowerShell ile bir dosyanın dosya sürümü nasıl bulunur?

PowerShell ile bir dosyanın kargaşası nasıl bulunur?
(Get-FileHash $file).Hash

PowerShell ile bir dosyanın MD5 / SHA1 sağlaması nasıl yapılır?
Get-FileHash $file -Algorithm MD5
Get-FileHash $file -Algorithm SHA1

PowerShell ile gizli dosyalar nasıl görüntülenir?

Bir dosyanın uzantısının olup olmadığı PowerShell ile nasıl kontrol edilebilir?

PowerShell ile bir dosya “Salt Okunur” olarak nasıl ayarlanır?
Set-ItemProperty -Path .\file.txt -Name IsReadOnly -Value $true

PowerShell ile bir dosya için “Ensonyazılış tarihi” özelliği geçen hafta olarak nasıl değiştirilebilir?
Set-ItemProperty -Path .\file.txt -Name LastWriteTime -Value ((Get-Date).AddDays(-7))
If not working, use Nirsoft tool: BulkFileChanger.

PowerShell ile yeni bir dosya nasıl oluşturulur?
New-Item -ItemType File -Path 'C:\scripts\file.txt' -Value 'FirstLine'

PowerShell ile bir dosya nasıl yeniden adlandırılır?
Rename-Item -Path 'C:\scripts\file.txt' -NewName 'C:\scripts\powershellguru2.txt'

PowerShell ile birden fazla dosya yığın / toplu olarak nasıl yeniden adlandırılabilir?
Get-ChildItem -Path C:\scripts\txt | Rename-Item -NewName { $_.Name -replace ' ', '_' }

PowerShell ile bir dosya nasıl silinir?
Remove-Item -Path 'C:\scripts\file.txt'

PowerShell ile bir dosyanın en son 10 satırı nasıl görüntülenir?
Get-Content -Path 'C:\scripts\log.txt' -Tail 10

PowerShell ile bir klasörün birkaç dosyasının engeli nasıl kaldırılabilir?
Get-ChildItem -Path 'C:\scripts\Modules' | Unblock-File

PowerShell ile boş satırlar bir dosyadan nasıl kaldırılır?
(Get-Content -Path file.txt) | Where-Object -FilterScript {$_.Trim() -ne '' } | Set-Content -Path file.txt

PowerShell ile bir dosyanın var olup olmadığı nasıl kontrol edilir?

PowerShell ile bir klasördeki en yeni / en eski oluşturulan dosya nasıl bulunur?

PowerShell ile bir dosyadan çift satırlar nasıl kaldırılır?

Bir klasörde bulunan 1 aydan daha fazla veya daha az bir süre içinde oluşturulan dosyalar PowerShell ile nasıl bulunur?

Bir klasörde bulunan 1 yıldan daha fazla veya daha az bir süre içinde oluşturulan dosyalar PowerShell ile nasıl bulunur?

Bir değişkenin değeri bir dosyaya PowerShell ile nasıl aktarılır?
Set-Content -Path file.txt -Value $variable

PowerShell ile bir klasördeki dosya sayısı (* .txt) nasıl sayılabilir?

PowerShell ile birden fazla dosya içinde bir dizgi nasıl aranır?
Select-String -Path 'C:\*.txt' -Pattern 'Test'

Bir dosyanın ilk / son satırı PowerShell ile nasıl görüntülenir?

Bir dosyanın belirli bir satır numarası PowerShell ile nasıl görüntülenir?

PowerShell ile bir dosyanın satır sayısı nasıl sayılır?

PowerShell ile bir dosyanın karakter ve kelime sayısı nasıl sayılır?

PowerShell ile bir dosya nasıl indirilir?
Invoke-WebRequest -Uri 'http://www.nirsoft.net/utils/searchmyfiles.zip' -OutFile 'C:\tools\searchmyfiles.zip'

PowerShell ile bir dosyanın yolunun tamamı nasıl görüntülenebilir?
Resolve-Path -Path .\script.ps1 # Return C:\Scripts\script.ps1

Copy

PowerShell ile bir dosya bir klasöre nasıl kopyalanır?
Copy-Item -Path 'C:\source\file.txt' -Destination 'C:\destination'

PowerShell ile bir dosya birden fazla klasöre nasıl kopyalanır?

PowerShell birden fazla dosya bir klasöre nasıl kopyalanır?
Get-ChildItem -Path 'C:\source' -Filter *.txt | Copy-Item -Destination 'C:\destination'

Up


Active Directory

Domain & Forest

Computers

Groups

Organizational Unit (OU)

Users

Domain & Forest

PowerShell ile Etkin Dizindeki Evrensel Katalog sunucuları nasıl bulunabilir?
[System.DirectoryServices.ActiveDirectory.Forest]::GetCurrentForest().GlobalCatalogs

PowerShell ile Etkin Dizindeki siteler nasıl bulunabilir?
[System.DirectoryServices.ActiveDirectory.Forest]::GetCurrentForest().Sites

PowerShell ile geçerli tanım kümesi denetleyicisi nasıl bulunabilir?

PowerShell ile tanım kümesindeki tüm tanım kümesi denetleyicileri nasıl bulunabilir?

PowerShell ile AD çoğaltma hataları nasıl bulunur?
Get-ADReplicationFailure dc02.domain.com # Windows 8 and 2012

PowerShell ile Etkin Dizindeki forest için tombstone süresi nasıl bulunur?

PowerShell ile Etkin Dizindeki forest / domain ayrıntıları nasıl elde edilir?

PowerShell Etkin Dizindeki “Silinmiş Nesneler” kutusunun yolu nasıl bulunur?
(Get-ADDomain).DeletedObjectsContainer

PowerShell ile Etkin Dizindeki AD Geri Dönüşüm Kutusu özelliği nasıl etkinleştirilir?

Etkin Dizindeki Geri Dönüşüm Kutusu’ndan bir AD Hesabı PowerShell ile nasıl eski haline geri dönüştürülür?
Get-ADObject -Filter 'samaccountname -eq "powershellguru"' -IncludeDeletedObjects | Restore-ADObject

PowerShell ile FSMO rolleri nasıl bulunur?

PowerShell ile belirli bir tanım kümesi denetleyicisine nasıl bağlanılır?
Get-ADUser -Identity $user -Server 'serverDC01'

PowerShell ile geçerli oturum açma sunucusu nasıl bulunur?

PowerShell ile bir bilgisayarda “gpupdate” nasıl gerçekleştirilebilir?
Invoke-GPUpdate -Computer $computer -Force -RandomDelayInMinutes 0 # Windows 2012

Groups

PowerShell ile Etkin Dizinde yeni bir grup nasıl oluşturulur?

PowerShell ile Etkin Dizindeki yeni bir grup nasıl ortadan kaldırılır?
Remove-ADGroup -Identity 'PowershellGuru'

PowerShell ile Etkin Dizindeki bir gruba bir kullanıcı eklenebilir?
Add-ADGroupMember "Powershell Guru" -Members powershellguru

PowerShell ile Etkin Dizindeki bir gruptan bir kullanıcı nasıl ortadan kaldır?
Remove-ADGroupMember 'Powershell Guru' -Members powershellguru

PowerShell ile Etkin Dizindeki boş gruplar (hiç üyesi olmayan)nasıl bulunur?
Get-ADGroup -Filter * -Properties Members | Where-Object -FilterScript {-not $_.Members}

PowerShell ile Etkin Dizindeki boş gruplar (hiç üyesi olmayan)nasıl sayılabilir?
(Get-ADGroup -Filter * -Properties Members | Where-Object -FilterScript {-not $_.Members}).Count

PowerShell ile Etkin Dizindeki bir grubun üyeleri nasıl bulunur?

PowerShell ile Etkin Dizindeki yinelemeli üyeleri olan bir grubun üyeleri nasıl bulunur?

PowerShell ile Etkin Dizindeki bir gruptaki yinelemeli / yinelenmeyen üyelerin sayısı nasıl sayılır?

Users

PowerShell ile Etkin Dizindeki “Get-ADUser” filtresinde bir joker nasıl kullanılır?

PowerShell ile Etkin Dizinde bir kullanıcı başka OU’ya nasıl taşınır?
Move-ADObject -Identity $dn -TargetPath 'OU=myOU,DC=domain,DC=com'

PowerShell ile bir kullanıcı için olan tüm üyeler (İç İçe) nasıl bulunabilir?
Get-ADGroup -LDAPFilter "(member:1.2.840.113556.1.4.1941:=$($dn))"

PowerShell ile bir kullanıcı için Üyeler (kısa adı / kesik) nasıl bulunur?
(Get-ADUser -Identity $user -Properties MemberOf).MemberOf | ForEach-Object -Process {($_ -split ',')[0].Substring(3)} | Sort-Object

PowerShell ile Etkin Dizindeki bir kullanıcı hesabı için ad (Tam adı), (GörüntüAdı), Ad (Ad) ve Soyad (Soyadı) nasıl yeniden adlandırılabilir?

PowerShell ile Etkin Dizindeki bir kullanıcı hesabı için Açıklama, Ofis, ve (Telefon) telefon numarası nasıl değiştirilir?
Set-ADUser $samAccountName -Description 'IT Consultant' -Office 'Building B' -OfficePhone '12345'

PowerShell ile en son kullanma tarihi Etkin Dizindeki bir kullanıcı hesabı için “31/12/2015” e veya “Asla” ya nasıl ayarlanır?

PowerShell ile Etkin Dizindeki bir kullanıcı hesabının kilidi nasıl açılır?
Unlock-ADAccount $samAccountName

PowerShell ile Etkin Dizindeki bir kullanıcı hesabıt nasıl ekinleştirilebilir / devre dışı bırakılabilir?

PowerShell ile Etkin Dizindeki kullanıcı hesabı nasıl ortadan kaldırılabilir?
Remove-ADUser $samAccountName

PowerShell ile Etkin Dizindeki bir kullanıcı hesabı için parola nasıl sıfırlanır?

PowerShell ile Etkin Dizindeki birkaç kullanıcı hesabı (toplu) için parola nasıl sıfırlanır?

PowerShell ile Etkin Dizindeki bir dosyanın sahibi nasıl bulunur?

PowerShell ile Etkin Dizindeki bir kullanıcı için OU (Düzensel Birim) nasıl bulunur?
[regex]::match("$((Get-ADUser -Identity $user -Properties DistinguishedName).DistinguishedName)",'(?=OU=)(.*\n?)').value

PowerShell ile Etkin Dizindeki engellenmiş kullanıcı hesapları nasıl bulunur?

PowerShell ile Etkin Dizindeki süresi dolan kullanıcı hesapları nasıl bulunur?
Search-ADAccount -AccountExpired

PowerShell ile Etkin Dizindeki kilitli kullanıcı hesapları nasıl bulunur?
Search-ADAccount -LockedOut

PowerShell ile Etkin Dizindeki kullanıcı hesabının SID’i nasıl bulunur?
(Get-ADUser -Identity $user -Properties SID).SID.Value

PowerShell ile Etkin Dizindeki kullanıcı adı SID’e nasıl dönüştürülür?

PowerShell ile bir SID Etkin Dizindeki kullanıcı adına nasıl dönüştürülür?

PowerShell ile Etkin Dizindeki kullanıcı hesabının ayırt edici adı nasıl bölünebilir?

PowerShell ile Etkin Dizindeki bir kullanıcı hesabının oluşturulma / değiştirilme tarihi nasıl bulunur?
Get-ADUser -Identity $user -Properties whenChanged, whenCreated | Format-List -Property whenChanged, whenCreated

PowerShell ile Etkin Dizindeki “Kullanıcı” sınıfının isteğe bağlı ve zorunlu özellikleri nasıl görüntülenir?

PowerShell ile Etkin Dizindeki bir kullanıcı için LDAP yolu nasıl bulunur?

PowerShell ile Etkin Dizindeki bir kullanıcı için CN (Kurallara uygun Ad) nasıl değiştirilir?
Rename-ADObject $((Get-ADUser -Identity $user -Properties DistinguishedName).DistinguishedName) -NewName 'Test Powershell'

PowerShell ile Etkin Dizindeki bir kullanıcı için Düzensel Birim (OU) ebeveyni nasıl bulunur?

PowerShell ile Etkin Dizindeki bir kullanıcının sahibi (hesabı oluşturan kişi) nasıl bulunur?

PowerShell ile Etkin Dizindeki bir kullanıcı için PwdLastSet özniteliği nasıl dönüştürülür?

Computers

Yerel bilgisayar ve etki alanı arasındaki güvenli kanal PowerShell ile nasıl test edilir?
Test-ComputerSecureChannel

Yerel bilgisayar ve etki alanı arasındaki güvenli kanal PowerShell ile nasıl tamir edilir?
Test-ComputerSecureChannel -Repair

PowerShell ile Etkin Dizindeki bir bilgisayar hesabı nasıl devre dışı bırakılır?
Disable-ADAccount $computer

PowerShell ile Etkin Dizindeki belirli bir İşletim Sistemine sahip olan bilgisayarlar nasıl bulunabilir?

Organizational Unit (OU)

PowerShell ile Etkin Dizinde bir Düzensel Birim (OU) nasıl oluşturulur?
New-ADOrganizationalUnit -Name 'TEST' -Path 'DC=domain,DC=com'

PowerShell ile Etkin Dizinde Düzensel Birim (OU) detayları nasıl elde edilir?
Get-ADOrganizationalUnit 'OU=TEST,DC=domain,DC=com' -Properties *

PowerShell ile Etkin Dizinde bir Düzensel Birimin (OU) tanımı nasıl değiştirilir?
Set-ADOrganizationalUnit 'OU=TEST,DC=domain,DC=com' -Description 'My description'

PowerShell ile Etkin Dizinde bulunan bir Düzensel Birim (OU), yanlışlıkla silinmemesi için nasıl etkinleştirilir/devre dışı bırakılır?

PowerShell ile Etkin Dizindeki bulunan tüm Düzensel Birim (OU) için yanlışlıkla silinme nasıl etkinleştirilir?

PowerShell ile Etkin Dizinde bulunan, yanlışlıkla silinmeye karşı korunan bir Düzensel Birim (OU) nasıl silinir?

PowerShell ile Etkin Dizindeki bir Düzensel Birimin (OU) AyırtEdiciAdı nasıl GeleneklereUygyunAda dönüştürülür?

PowerShell ile boş organizasyonel birimler (OU) nasıl listelenebilir?

PowerShell ile bir grubun yöneticisi nasıl bulunabilir?
(Get-ADGroup $dn -Properties Managedby).Managedby

Up


Regex (Regular Expression)

PowerShell ile Regex’li bir IP adresi v4 (80.80.228.8) nasıl seçip çıkartılır?
$example = 'The IP address is 80.80.228.8'
$ip = [regex]::match($example,'\b\d{1,3}\.\d{1,3}\.\d{1,3}\.\d{1,3}\b').value

PowerShell ile Regex’li “-” ayırıcı olan bir MAC adresi (C0-D9-62-39-61-2D) nasıl seçip çıkartılır?
$example = 'The MAC address is C0-D9-62-39-61-2D'
$mac = [regex]::match($example,'([0-9A-F]{2}[-]){5}([0-9A-F]{2})').value

PowerShell ile Regex’li “:” ayırıcı olan bir MAC adresi (C0:D9:62:39:61:2D) nasıl seçip çıkartılır?
$example = 'The MAC address is C0:D9:62:39:61:2D'
$mac = [regex]::match($example,'((\d|([a-f]|[A-F])){2}:){5}(\d|([a-f]|[A-F])){2}').value

PowerShell ile Regex’li bir tarih (10/02/2015) nasıl seçip çıkartılır?
$example = 'The date is 10/02/2015'
$date = [regex]::match($example,'(\d{2}\/\d{2}\/\d{4})').value

PowerShell ile Regex’li bir URL (www.PowerShell-guru.com) nasıl seçip çıkartılır?
$example = 'The URL is www.powershell-guru.com'
$url = [regex]::match($example,'[a-z]+[:.].*?(?=\s)').value

PowerShell ile Regex’li bir e-posta (user@domain.com) nasıl seçip çıkartılır?
$example = 'The email is user@domain.com'
$email = [regex]::match($example,'(?i)\b[A-Z0-9._%+-]+@[A-Z0-9.-]+\.[A-Z]{2,4}\b').value

PowerShell ile Regex’li dizgi örneğinden “guru” nasıl seçip çıkartılır?
$example = 'www.powershell-guru.com'
[regex]::match($example,'(?<=-)(.*\n?)(?=.com)').value

PowerShell ile Regex’li dizgi örneğinden “guru.com” nasıl seçip çıkartılır?
$example = 'www.powershell-guru.com'
[regex]::match($example,'(?<=-)(.*\n?)(?<=.)').value

PowerShell ile Regex’li dizgi örneğinden “PowerShell-guru.com” nasıl seçip çıkartılır?
$example = 'www.powershell-guru.com'
[regex]::match($example,'(?<=www.)(.*\n?)').value

PowerShell ile Regex’li dizgi örneğinden “123” nasıl seçip çıkartılır?
$example = 'Powershell123'
[regex]::match($example,'(\d+)').value

PowerShell ile Regex’li dizgi örneğinden “$” (dolar işareti) nasıl seçip çıkartılır?
$example = 'Powershell`$123'
[regex]::match($example,'(\$)').value

Regex’li bir dizgide bulunan bir karakter (* .com) başka biri (* .fr) yerine PowerShell ile nasıl konulabilir?
$example = 'www.powershell-guru.com'
[regex]::Replace($example, '.com','.fr')

PowerShell ile Regex’li bir dizgi nasıl kaçar?
[regex]::Escape('\\server\share')

Up


Memory

PowerShell ile bellek koleksiyonu çöp toplayıcı tarafından nasıl zorlanır?
[System.GC]::Collect()
[System.GC]::WaitForPendingFinalizers()

PowerShell ile bir bilgisayarın RAM boyutu nasıl bulunur?

Up


Date

PowerShell ile bugünkü tarih nasıl bulunabilir?
Get-Date
[Datetime]::Now

PowerShell ile tarih, farklı biçimlerde nasıl görüntülenebilir?

PowerShell ile bir tarih (tarih saat) başka bir tarihe (Dizgi) nasıl dönüştürülebilir?

PowerShell ile bir tarih (Dizgi) başka bir tarihe (tarih saat) nasıl dönüştürülebilir?

İki tarih arasındaki fark (Gün, Saat, Dakika ya Seconds sayısı) PowerShell ile nasıl hesaplanır?
(New-TimeSpan -Start $dateStart -End $dateEnd).Days
(New-TimeSpan -Start $dateStart -End $dateEnd).Hours
(New-TimeSpan -Start $dateStart -End $dateEnd).Minutes
(New-TimeSpan -Start $dateStart -End $dateEnd).Seconds

PowerShell ile iki tarih nasıl karşılaştırılır?
(Get-Date 2015-01-01) -lt (Get-Date 2015-01-30) # True
(Get-Date 2015-01-01) -gt (Get-Date 2015-01-30) # False

“TarihZaman” gibi tarihler dizisi PowerShell ile nasıl sıralanır?
$arrayDate | Sort-Object -Property {$_ -as [Datetime]}

Bir kronometre PowerShell ile nasıl başlatılır ve durdurulur?
$chrono = [Diagnostics.Stopwatch]::StartNew()
$chrono.Stop()
$chrono

PowerShell ile haftanın o günü nasıl bulunur?
(Get-Date).DayOfWeek #Sunday

PowerShell ile dünkü tarih nasıl bulunur?
(Get-Date).AddDays(-1)

PowerShell ile bir ay içindeki gün sayısı (Şubat 2015’teki) nasıl bulunur?
[DateTime]::DaysInMonth(2015, 2)

PowerShell ile artık yıl nasıl bilinir?
[DateTime]::IsLeapYear(2015)

PowerShell ile saat dilimleri nasıl listelenebilir?
[System.TimeZoneInfo]::GetSystemTimeZones()

Up


Networking

(ASCII formatında) kodlama ve bir URL kod çözme PowerShell ile nasıl yapılır?

PowerShell ile var olan yerli ağ komutlarının eşdeğeri nelerdir?

PowerShell ile IP Adresleri nasıl bulunur?
Get-NetIPAddress # Windows 8.1 & Windows 2012
Get-NetIPConfiguration # Windows 8.1 & Windows 2012

PowerShell ile IP adresi v6 (IPv6) nasıl devre dışı bırakılır?

Bir IP adresi v4 (IPv4) PowerShell ile nasıl doğrulanır?
if([ipaddress]'10.0.0.1'){'validated'}

PowerShell ile harici IP adresi nasıl bulunur?

Bir IP adresinden Hostname PowerShell ile nasıl bulunur?
([System.Net.Dns]::GetHostEntry($IP)).Hostname

Bir Hostname’den IP adresi PowerShell ile nasıl bulunur?
([System.Net.Dns]::GetHostAddresses($computer)).IPAddressToString

Bir Hostname’den FQDN PowerShell ile nasıl bulunur?
[System.Net.Dns]::GetHostByName($computer).HostName

PowerShell ile ağ yapılandırması (Ip, Alt ağ, Ağ Geçidi ve DNS) nasıl bulunur?

PowerShell ile MAC adresi nasıl bulunur?
Get-CimInstance win32_networkadapterconfiguration | Select-Object -Property Description, Macaddress
Get-WmiObject -Class win32_networkadapterconfiguration | Select-Object -Property Description, Macaddress

PowerShell ile bir bilgisayara ping nasıl yapılır?

Bir bilgisayarın internete bağlı olup olmadığı PowerShell ile nasıl kontrol edilebilir?

PowerShell ile bir web sitesi için bir “whois” sorgulaması nasıl gerçekleştirilir?
$whois = New-WebServiceProxy 'http://www.webservicex.net/whois.asmx?WSDL'
$whois.GetWhoIs('powershell-guru.com')

PowerShell ile bir genel IP’nin (Coğrafi Konum) ayrıntıları nasıl bulunur?

Bir portun (kapının) açık / kapalı olup olmadığı PowerShell ile nasıl kontrol edilir?
New-Object -TypeName Net.Sockets.TcpClient -ArgumentList $computer, 135

PowerShell ile “tracert” nasıl gerçekleştirilir?
Test-NetConnection www.google.com -TraceRoute

PowerShell ile ev ağı bağlantı profili nasıl düzeltilebilir?
Get-NetAdapter | Format-Table -Property Name, InterfaceDescription, ifIndex -AutoSize # Windows 8.1
Set-NetConnectionProfile -InterfaceIndex 6 -NetworkCategory Private

PowerShell ile TCP port bağlantıları nasıl gösterilir?
netstat.exe -ano
Get-NetTCPConnection #Windows 8 and 2012

PowerShell ile uzun bir URL, ufak bir URL’ye nasıl kısaltılabilir?
$url = 'www.powershell-guru.com'
$tiny = Invoke-RestMethod -Uri "http://tinyurl.com/api-create.php?url=$url"

PowerShell ile proxy ayarları nasıl bulunur?
Get-ItemProperty -Path HKCU:"Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings"

DNS

PowerShell ile yerel bilgisayardaki DNS önbelleği nasıl kontrol edilir?
ipconfig.exe /displaydns
Get-DnsClientCache #Windows 8 and 2012

PowerShell ile yerel bir bilgisayardaki DNS önbelleği nasıl temizlenir?
ipconfig.exe /flushdns
Start-Process -FilePath ipconfig -ArgumentList /flushdns -WindowStyle Hidden
Clear-DnsClientCache #Windows 8 and 2012

PowerShell ile uzak bilgisayarlardaki DNS önbelleği nasıl temizlenir?
Invoke-Command -ScriptBlock {Clear-DnsClientCache} -ComputerName computer01, computer02

PowerShell ile Hosts dosyası nasıl okunur?
Get-Content -Path 'C:\Windows\system32\drivers\etc\hosts'

Up


Password

PowerShell ile rastgele bir şifre nasıl oluşturulur?
[Reflection.Assembly]::LoadWithPartialName('System.Web')
[System.Web.Security.Membership]::GeneratePassword(30,2)

PowerShell ile uzak sunucudaki bir yönetici için yerel şifre nasıl değiştirilir?
$admin = [ADSI]('WinNT://server01/administrator,user')
$admin.SetPassword($password)
$admin.SetInfo()

PowerShell ile Etkin Dizindeki bir hesabın parolasının son geçerlilik tarihi nasıl bulunabilir?

Up


Printers

PowerShell ile belirli bir sunucu için tüm yazıcılar nasıl listelenebilir?
Get-WmiObject -Query 'Select * From Win32_Printer' -ComputerName $computer

PowerShell ile belirli bir sunucu için tüm bağlantı noktaları nasıl listelenebilir?
Get-WmiObject -Class Win32_TCPIPPrinterPort -Namespace 'root\CIMV2' -ComputerName $computer

PowerShell ile bir yazıcının yorumu / konumunu nasıl değiştirilebilir?

PowerShell ile bir yazıcı için (tüm işlerin iptali) temizleme işlemi nasıl yapılabilir?
$printer = Get-WmiObject -Class win32_printer -Filter "Name='HP Deskjet 2540 series'"
$printer.CancelAllJobs()

PowerShell ile bir yazıcı için bir test sayfası nasıl yazdırılabilir?
$printer = Get-WmiObject -Class win32_printer -Filter "Name='HP Deskjet 2540 series'"
$printer.PrintTestPage()

PowerShell ile yazıcılar için baskı kuyrukları nasıl bulunabilir?

Up


Regedit

Read

Kayıt biriktirim işlemleri PowerShell ile nasıl listelenebilir ?
Get-ChildItem -Path Registry::

PowerShell ile kayıt değerleri ve değer türleri nasıl bulunabilir?

Kayıt anahtarı alt anahtarları PowerShell ile nasıl listelenebilir?

Kayıt anahtarı alt anahtarları PowerShell ile yinelemeli bir şekilde nasıl listelenebilir?
Get-ChildItem -Path 'HKLM:\SYSTEM' -Recurse -ErrorAction SilentlyContinue

Belirli bir isimdeki alt anahtarlar PowerShell ile nasıl bulunur?
Get-ChildItem -Path 'HKLM:\SOFTWARE' -Include *Plugin* -Recurse -ErrorAction SilentlyContinue

PowerShell ile kayıt defteri alt anahtarlarının sadece adı nasıl geriye döndürülür?
(Get-ChildItem -Path 'HKLM:\SYSTEM').Name # Return HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet
Get-ChildItem -Path 'HKLM:\SYSTEM' -Name # Return ControlSet

PowerShell ile kayıt değerleri nasıl listelenebilir?
Get-ItemProperty -Path 'HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion'

PowerShell ile belirli bir kayıt değeri nasıl okunur?
(Get-ItemProperty -Path 'HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion').ProductName

PowerShell ile uzaktaki bilgisayardaki belirli bir kayıt değeri nasıl okunur?

Write

PowerShell ile yeni bir kayıt anahtarı nasıl oluşturulabilir?
New-Item -Path 'HKCU:\Software\MyApplication'

PowerShell ile bir kayıt değeri nasıl oluşturulabilir?
New-ItemProperty -Path 'HKCU:\Software\MyApplication' -Name 'Version' -Value '1.0'

PowerShell ile varolan kayıt değeri nasıl değiştirilebilir?
Set-ItemProperty -Path 'HKCU:\Software\MyApplication' -Name 'Version' -Value '2.0'

Delete

PowerShell ile bir kayıt değeri nasıl silinebilir?
Remove-ItemProperty -Path 'HKCU:\Software\MyApplication' -Name 'Version'

PowerShell ile kayıt anahtarı nasıl silinir?
Remove-Item -Path 'HKCU:\Software\MyApplication' -Force

Test

Bir kayıt anahtarının var olup olmadığı PowerShell ile nasıl test edilebilir?
Test-Path -Path 'HKCU:\Software\MyApplication'

Bir kayıt değerinin var olup olmadığı PowerShell ile nasıl test edilebilir?
(Get-Item -Path 'HKCU:\Software\MyApplication').GetValueNames() -contains 'Version'

Up


Strings

Bir dizginin başından beyaz boşluk karakterleri PowerShell ile nasıl ortadan kaldırılır?
$string = ' PowershellGuru'
$string = $string.TrimStart()

Bir dizginin sonundan beyaz boşluk karakterleri PowerShell ile nasıl ortadan kaldırılır?
$string = 'PowershellGuru '
$string = $string.TrimEnd()

PowerShell ile bir dizginin beyaz boşluk karakterleri (başı ve sonu) nasıl ortadan kaldırılır?
$string = ' PowershellGuru '
$string = $string.Trim()

PowerShell ile bir dizgi büyük harfe nasıl dönüştürülebilir?
$string = 'powershellguru'
$string = $string.ToUpper()

PowerShell ile bir dizgi küçük harfe nasıl dönüştürülebilir?
$string = 'POWERSHELLGURU'
$string = $string.ToLower()

PowerShell ile “PowerShellGuru” dizgisinin altdizgisi “PowerShell” nasıl seçilebilir?
$string.Substring(0,10)

PowerShell ile “PowerShellGuru” dizgisinin altdizgisi “Guru” nasıl seçilebilir?
$string.Substring(10)

PowerShell ile “PowerShell123Guru” nun sayısı “123” nasıl seçilebilir?
$string = 'Powershell123Guru'
[regex]::match($string,'(\d+)').value

PowerShell ile “PowerShellGuru” dizgisinin “Guru”sunun sıfır tabanlı indeksi nasıl elde edilir?
$string.IndexOf('Guru') # 10

Bir dizginin sıfır veya boş olup olmadığı PowerShell ile nasıl kontrol edilir?
$string = $null
$string = ''
[string]::IsNullOrEmpty($string)

Bir dizgi sıfırsa, boşsa, ya da sadece beyaz boşluk karakterlerinden oluşuyorsa PowerShell ile nasıl kontrol edilebilir?
$string = $null
$string = ''
$string = ' '
[string]::IsNullOrWhiteSpace($string)

Bir dizginin belirli bir harfi içerip içermediği PowerShell ile nasıl kontrol edilebilir?
$string = 'PowershellGuru'
$string.Contains('s')
[regex]::match($string,'s').Success

PowerShell ile bir dizginin uzunluğu nasıl geri döner?
$string.Length

PowerShell ile iki dizgi nasıl bitiştirilebilir?

PowerShell ile bir dizgi içindeki bir veya birkaç köşeli parantez “[]” nasıl eşleştirilir?
$string = '[PowershellGuru]'
$string -match '\[' # Only 1
$string -match '\[(.*)\]' # Several

PowerShell ile bir dizgi içindeki bir veya birkaç parantez “( )” nasıl eşleştirilir?
$string = '(PowershellGuru)'
$string -match '\(' # Only 1
$string -match '\((.*)\)' # Several

PowerShell ile bir dizgi içindeki bir veya birkaç süslü ayraç “{ }” nasıl eşleştirilir?
$string = '{PowershellGuru}'
$string -match '\{' # Only 1
$string -match '\{(.*)\}' # Several

PowerShell ile bir dizgi içindeki bir veya birkaç açılı parantez “< >” nasıl eşleştirilir?
$string = ''
$string -match '\<' # Only 1
$string -match "\<(.*)\>" # Several

PowerShell ile bir dizgi içindeki herhangi bir küçük harf (abc) nasıl eşleştirilir?
$string = 'POWERSHELLGURU'
$string -cmatch "^[a-z]*$" #False

PowerShell ile bir dizgi içindeki herhangi bir büyük harf (ABC) nasıl eşleştirilir?
$string = 'powershellguru'
$string -cmatch "^[A-Z]*$" #False

PowerShell ile bir dizgi içindeki herhangi “[p” (küçük harf p) nasıl eşleştirilir?
$string = '[powershellGuru]'
$string -cmatch '\[[a-z]\w+' #True

PowerShell ile bir dizgi içindeki herhangi “[P” (büyük harf p) nasıl eşleştirilir?
$string = '[PowershellGuru]'
$string -cmatch '\[[A-Z]\w+' #True

PowerShell ile bir satır başka bir satırın yerine nasıl konulabilir?
$a = 'Line A'
$b = 'Line B'
$a = $a -replace $a, $b

PowerShell ile bir bölme işlemi bir dizgiye (yüzde) nasıl dönüştürülebilir?
(1/2).ToString('P')

PowerShell ile sayı içeren dizgiler nasıl sıralanabilir?

PowerShell ile bir cümlenin son kelimesi nasıl seçilebilir?
$sentence = 'My name is Test Powershell'
$sentence.Split(' ')[-1] # Returns Powershell

PowerShell ile bir cümlenin en uzun kelimesi nasıl bulunur?
$sentence = 'My name is Test Powershell'
$sentence.Split(' ') | Sort-Object -Property Length | Select-Object -Last 1 # Returns Powershell

Bir dizginin bir cümle içinde kaç kez bulunduğu PowerShell ile nasıl sayılır?
$sentence = 'test test test Powershell'
[regex]::Matches($sentence, 'test').Count # Returns 3

PowerShell ile bir dizgideki her karakter bir karakter dizinine nasıl kopyalanır?

PowerShell ile bir dizginin ilk harfi büyük harfe nasıl dönüştürülür?

Bir dizgi (sol veya sağ) PowerShell ile nasıl doldurulur?

Br dizgi PowerShell ile Base64’e nasıl kodlanır ve kodu çözülür?

Bir sayı ikili sayı (düzenine ve düzeninden) PowerShell ile nasıl dönüştürülebilir?

PowerShell ile sadece yoldaki en son ana klasöre nasıl geri dönülür?

PowerShell ile sadece yoldaki son öğe nasıl döndürülür?

Up


Math

PowerShell ile System.Math sınıfının metodları nasıl listelenebilir?
[System.Math] | Get-Member -Static -MemberType Method

PowerShell ile mutlak değer nasıl döndürülür?
[Math]::Abs(-12) #Returns 12
[Math]::Abs(-12.5) # Returns 12.5

Sinüsü belirtilen sayı olan açı PowerShell ile nasıl döndürülür?
[Math]::ASin(1) #Returns 1,5707963267949

PowerShell ile tavan nasıl döndürülür?
[Math]::Ceiling(1.4) #Returns 2
[Math]::Ceiling(1.9) #Returns 2

PowerShell ile zemin nasıl döndürülür?
[Math]::Floor(1.4) #Returns 1
[Math]::Floor(1.9) #Returns 1

PowerShell ile belirli bir sayının doğal(taban e) logaritması nasıl döndürülür?
[Math]::Log(4) #Returns 1,38629436111989

PowerShell ile belirli bir sayının taban 10 logaritması nasıl döndürülür?
[Math]::Log10(4) #Returns 0,602059991327962

PowerShell ile en fazla iki değer nasıl döndürülür?
[Math]::Max(2,4) #Returns 4
[Math]::Max(-2,-4) #Returns -2

PowerShell ile en az iki değer nasıl döndürülür?
[Math]::Min(2,4) #Returns 2
[Math]::Max(-2,-4) #Returns -4

PowerShell ile belirtilen kuvvete yükseltilmiş bir sayısı nasıl döndürülür?
[Math]::Pow(2,4) #Returns 16

PowerShell ile bir ondalık değer en yakın integral değerine nasıl döndürülür?
[Math]::Round(3.111,2) #Returns 3,11
[Math]::Round(3.999,2) #Returns 4

PowerShell ile belirli bir ondalık sayının integral kısmı nasıl geri döndürülür?
[Math]::Truncate(3.111) #Returns 3
[Math]::Truncate(3.999) #Returns 3

PowerShell ile belirli bir sayının karekökü nasıl geri döndürülür?
[Math]::Sqrt(16) #Returns 4

PowerShell ile PI sabiti nasıl geri döndürülür?
[Math]::Pi #Returns 3,14159265358979

PowerShell ile doğal logaritmik taban (sabit e) nasıl döndürülür?
[Math]::E #Returns 2,71828182845905

Bir sayının çift veya tek olup olmadığı PowerShell ile nasıl kontrol edilir?
[bool]($number%2)

Up


Hashtables

PowerShell ile boş bir hash tablosu nasıl oluşturulur?
$hashtable = @{}
$hashtable = New-Object -TypeName System.Collections.Hashtable

PowerShell ile öğeleri olan bir hash tablosu nasıl oluşturulur?

PowerShell ile öğeleri olan anahtar / isim (sıralı sözlük)’e göre sıralanmış olan bir hash tablosu nasıl oluşturulur?

PowerShell ile hash tablosuna öğeler (anahtar-değer çifti) nasıl eklenebilir?
$hashtable.Add('Key4', 'Value4')

PowerShell ile hash tablosunun belirli bir değeri nasıl elde edilir?

PowerShell ile hash tablosunun minimum değeri nasıl elde edilir?

PowerShell ile hash tablosunun maksimum değeri nasıl elde edilir?

PowerShell ile hash tablosundaki öğeler nasıl ortadan değiştirilebilir?
$hashtable.Set_Item('Key1', 'Value1Updated')

PowerShell ile hash tablosundaki öğeler nasıl ortadan kaldırılabilir?
$hashtable.Remove('Key1')

PowerShell ile bir hash tablosu nasıl temizlenebilir?
$hashtable.Clear()

PowerShell ile hash tablosundaki belirli bir anahtar / değerin varlığı nasıl kontrol edilir?
$hashtable.ContainsKey('Key3')
$hashtable.ContainsValue('Value3')

PowerShell ile hash tablosunda anahtar / değer’e göre nasıl sıralama yapılır?
$hashtable.GetEnumerator() | Sort-Object -Property Name
$hashtable.GetEnumerator() | Sort-Object -Property Value -Descending

Up


Arrays

PowerShell ile boş bir dizi nasıl oluşturulabilir?
$array = @()
$array = [System.Collections.ArrayList]@()

PowerShell ile öğeler içeren bir dizin nasıl oluşturulur?
$array = @('A', 'B', 'C')
$array = 'A', 'B', 'C'
$array = 'a,b,c'.Split(',')
$array = .{$args} a b c
$array = echo a b c

PowerShell ile bir dizine öğe nasıl eklenir?
$array += 'D'
[void]$array.Add('D')

PowerShell ile dizide bir öğe nasıl değiştirilebilir?
$array[0] = 'Z' # 1st item[0]

PowerShell ile bir dizinin boyutu nasıl kontrol edilebilir?
$array = 'A', 'B', 'C'
$array.Length # Returns 3

PowerShell ile bir dizideki bir öğe / birkaç öğe / tüm öğelere nasıl erişebilir?
$array = @('A', 'B', 'C')
$array[0] # One item (A)
$array[0] + $array[2] # Several items (A,C)
$array # All items (A,B,C)

PowerShell ile dizide bulunan boş öğeler nasıl kaldırılabilir?
$array = @('A', 'B', 'C', '')
$array = $array.Split('',[System.StringSplitOptions]::RemoveEmptyEntries) | Sort-Object # A,B,C

Bir öğenin bir dizide olup olmadığı PowerShell ile nasıl kontrol edilebilir?
$array = @('A', 'B', 'C')
'A' | ForEach-Object -Process {$array.Contains($_)} # Returns True
'D' | ForEach-Object -Process {$array.Contains($_)} # Returns False

PowerShell ile bir dizinde bulunan bir öğenin indeks numarası nasıl bulunur?
$array = @('A', 'B', 'C')
[array]::IndexOf($array,'A') # Returns 0

PowerShell ile bir dizindeki öğelerin sırası nasıl tersine çevirilir?
$array = @('A', 'B', 'C')
[array]::Reverse($array) # C,B,A

PowerShell ile bir diziden rastgele bir öğe nasıl oluşturulur?
$array | Get-Random

PowerShell ile yol bir dizi azalan / artan olarak nasıl sıralanabilir?
$array = @('A', 'B', 'C')
$array | Sort-Object # A,B,C
$array