FRÅGOR & SVAR POWERSHELL PÅ SVENSKA

By | April 8, 2015

translated-swedish-v2


Koncept : De vanligaste frågorna om Powershell.

Du kan använda den här listan på olika sätt :

  • För att kopiera / klistra in kommandon i ett skript
  • För att snabbt se syntax för ett specifikt kommando
  • För att förbättra dina tekniska kunskaper
  • För att upptäcka nya kommandon
  • För att förbereda dig inför en anställningsintervju

Uppdaterad
7 oktober 2015
Författare powershell-guru.com
Källa swedish.powershell-guru.com
Kategorier
75
Frågor
610


ACL
Active Directory
Alias
Arrays
Browsers
Certificates
Characters
CIM
Comments
COM Objects
Compare
Computer
Credentials
CSV
Culture
Date
Drives
Environment
Errors
Event Viewer
Files
Folders
Format Operator (-f)
Functions
GPO
GUI
Hardware
Hashtables
Help
History
Jobs
Keyboard
Loops
Math
Memory
Messages
Modules
Microsoft Excel
Microsoft Exchange
Microsoft Outlook
Microsoft SharePoint
Networking
Openfiles
Operators
Parameters
Password
Powershell ISE
Powershell v5
Printers
Processes
PSObject
Quest
Random
RDP
Regedit
Regex
Remote
Restore
Scheduled Tasks
Search
SCCM
Services
SMTP
Snapins
Sounds
Static .NET Methods
Strings
System
Try/Catch
Variables
Symantec Vault
Windows 2012
Windows Azure
Windows Forms
WMI
XML

System

Hur avgör man versionen av Powershell?

Hur kan man köra Powershell i en annan version för bakåtkompatibilitet?
powershell.exe -Version 2.0

Hur kan man kräva en minimal Powershell version (3.0 och senare) i ett skript med Powershell?
#Requires -Version 3.0

Hur kan man kräva administrativa rättigheter för ett skript med Powershell?

Hur kontrollerar man parametrarna för ett skript med Powershell?
help -Name .\Get-ExchangeEnvironmentReport.ps1 -Full

Hur får man information om den aktuella användaren med Powershell?
[Security.Principal.WindowsIdentity]::GetCurrent()

Hur skapar, redigerar och laddar man en profil med Powershell?

Hur gör man en paus på 5 sekunder / minuter i ett skript med Powershell?
Start-Sleep -Seconds 5
Start-Sleep -Seconds 300 # 5 minutes

Hur får man den sista uppstarten med Powershell?
(Get-CimInstance -ClassName win32_operatingsystem).LastBootUpTime

Hur får man typ acceleratorer med Powershell?

Hur listar man startprogram med Powershell?

Hur avinstallerar man ett program med Powershell?

Hur tar man en skärmdump av hela skrivbordet eller ett aktivt fönster med Powershell?
Take-ScreenShot -Screen -File 'C:\scripts\screenshot.png' -Imagetype JPEG
Repository : Take-ScreenShot

Hur får man antal meddelanden för MSMQ-köer med Powershell?

Hur ställer man in åtgärdspolicy med Powershell?

Hur skapar man en genväg med Powershell?

Hur pinnas eller avpinnas ett program i Aktivitetsfältet med Powershell?

Hur öppnar man ett Explorer-fönster med Powershell?
[Diagnostics.Process]::Start('explorer.exe')
Invoke-Item -Path C:\Windows\explorer.exe

Hur listar man drivrutiner med Powershell?
Get-WmiObject -Class Win32_PnPSignedDriver
Get-WindowsDriver -Online -All
driverquery.exe

Hur skapar man en GUID med Powershell?

Hur får man platsen för den temporära katalogen för den aktuella användaren med Powershell?
[System.IO.Path]::GetTempPath()

Hur följer man en sökväg och en undersökväg till en enda sökväg med Powershell?
Join-Path -Path C:\ -ChildPath \windows

Hur listar man alla cmdlets “Get-*” med Powershell?
Get-Command -Verb Get

Hur listar man speciella systemmappar med Powershell?

Hur monterar man ISO / VHD-filer med Powershell?
Mount-DiskImage 'D:\ISO\file.iso' # ISO
Mount-DiskImage 'D:\VHD\file.vhd' # VHD

Hur kontrollerar man vilka .NET Framework-versioner som är installerade med Powershell?

Hur kontrollerar man om .NET Framework version 4.5 är installerat med Powershell?
(Get-ItemProperty -Path 'HKLM:\Software\Microsoft\NET Framework Setup\NDP\v4\Full' -EA 0).Version -like '4.5*'

Hur startar och stoppar man en avskrift (för att skapa ett register över Windows Powershell-session) med Powershell?
Start-Transcript -Path 'C:\scripts\transcript.txt
Stop-Transcript

Hur ändrar man den aktuella katalogen till en viss plats med Powershell?
Set-Location -Path 'C:\scripts'

Hur rensar man skärmen med Powershell?
Clear-Host
cls # Alias

Hur ändrar man skärmupplösningen med Powershell?
Set-DisplayResolution -Width 1280 -Height 1024 -Force # Windows 2012

Hur ställer man in helskärmsläge med Powershell?
mode.com 300

Hur får man dimensionerna (bredd och höjd) för en bild med Powershell?

Hur får man Windows produktnyckel med Powershell?

Perfmon

Hur får man aktuell “% Processor Time” (genomsnitt) under senaste fem sekunder (10 gånger) med Powershell?
(Get-Counter '\Processor(_total)\% Processor Time' -SampleInterval 5 -MaxSamples 10).CounterSamples.CookedValue

Assemblies

Hur laddar man samlingar med Powershell?

Hur kontrollerar man aktuella .NET samlingar som är laddade med Powershell?

Hur hittar man GAC (Global Assembly Cache) sökväg med Powershell?

Clipboard

Hur kopierar man resultat till Windows urklipp med Powershell?

Hur får man innehållet i Urklipp med Powershell?
Add-Type -AssemblyName PresentationCore
[Windows.Clipboard]::GetText()

Hotfixes

Hur får man de snabbkorrigeringarna som är installerade med Powershell?
Get-HotFix -ComputerName $computer

Hur får man de snabbkorrigeringar som installerats före / efter ett visst datum med Powershell?
Get-HotFix | Where-Object -FilterScript { $_.InstalledOn -lt ([DateTime]'01/01/2015') } # Before 01/01/2015
Get-HotFix | Where-Object -FilterScript {$_.InstalledOn -gt ([DateTime]'01/01/2015')} # After 01/01/2015

Hur kontrollerar man om en snabbkorrigering är installerad med Powershell?
Get-HotFix -Id KB2965142

Hur får man snabbkorrigeringarna som är installerade på en fjärrdator med Powershell?
Get-HotFix -ComputerName $computer

Pagefile

Hur får man information om växlingsfilen med Powershell?
Get-WmiObject -Class Win32_PageFileusage | Select-Object -Property Name, CurrentUsage, AllocatedBaseSize, PeakUsage, InstallDate

Hur får man den rekommenderade storleken (MB) för växlingsfilen med Powershell?
[Math]::Truncate(((Get-WmiObject -Class Win32_ComputerSystem).TotalPhysicalMemory) / 1MB) * 1.5

Hur skapar man en växlingsfil (4096 MB) på D: enheten med Powershell?

Hur tar man bort en växlingsfil på C: enheten med Powershell?

Maintenance

Hur kontrollerar man fragmenteringen av en enhet med Powershell?

Hur kontrollerar man diskutrymmet hos enheter med Powershell?

Up


Files

Hur öppnar man en fil med Powershell?
Invoke-Item -Path 'C:\scripts\file.txt'
.'C:\scripts\file.txt'

Hur läser man en fil med Powershell?
Get-Content -Path 'C:\scripts\file.txt'
gc "C:\scripts\file.txt" # Alias

Hur skriver man utdata till en fil med Powershell?

Hur får man fullständigt namn för den aktuella skriptfilen med Powershell?
$MyInvocation.MyCommand.Path

Hur komprimerar / zippar man filer med Powershell?

Hur komprimerar / packar man upp filer med Powershell?

Hur visar man filerna i ett ZIP-arkiv med Powershell?
Add-Type -AssemblyName 'System.IO.Compression.Filesystem'
[System.IO.Compression.ZipFile]::OpenRead($fileZIP)

Hur visar man storleken på en fil i KB med Powershell?
(Get-ChildItem -Path .\winsrv.dll).Length /1KB
(Get-ChildItem -Path .\winsrv.dll).Length /1MB
(Get-ChildItem -Path .\winsrv.dll).Length /1GB

Hur hittar man filer större eller mindre än 1 GB med Powershell?

Hur visar man namnet på en fil utan filändelse med Powershell?
[System.IO.Path]::GetFileNameWithoutExtension('C:\Windows\system32\calc.exe') # Return calc

Hur visar man filändelsen av en fil med Powershell?
[System.IO.Path]::GetExtension('C:\scripts\file.txt') # Return .txt

Hur får man filversionen av en fil med Powershell?

Hur får man hash av en fil Powershell?
(Get-FileHash $file).Hash

Hur får man MD5 / SHA1 kontrollsumman av en fil med Powershell?
Get-FileHash $file -Algorithm MD5
Get-FileHash $file -Algorithm SHA1

Hur visar man dolda filer med Powershell?

Hur kan man kontrollera om en fil har en filändelse med Powershell?

Hur ställer man in en fil som skrivskyddad med Powershell?
Set-ItemProperty -Path .\file.txt -Name IsReadOnly -Value $true

Hur ändrar man “LastWriteTime” attributet till förra veckan för en fil med Powershell?
Set-ItemProperty -Path .\file.txt -Name LastWriteTime -Value ((Get-Date).AddDays(-7))
If not working, use Nirsoft tool: BulkFileChanger.

Hur skapar man en ny fil med Powershell?
New-Item -ItemType File -Path 'C:\scripts\file.txt' -Value 'FirstLine'

Hur byter man namn på en fil med Powershell?
Rename-Item -Path 'C:\scripts\file.txt' -NewName 'C:\scripts\powershellguru2.txt'

Hur gör man ett massbyte av namn på flera filer med Powershell?
Get-ChildItem -Path C:\scripts\txt | Rename-Item -NewName { $_.Name -replace ' ', '_' }

Hur tar man bort en fil med Powershell?
Remove-Item -Path 'C:\scripts\file.txt'

Hur visar man de 10 senaste raderna i en fil med Powershell?
Get-Content -Path 'C:\scripts\log.txt' -Tail 10

Hur låser man upp flera filer i en mapp med Powershell?
Get-ChildItem -Path 'C:\scripts\Modules' | Unblock-File

Hur tar man bort tomma rader från en fil med Powershell?
(Get-Content -Path file.txt) | Where-Object -FilterScript {$_.Trim() -ne '' } | Set-Content -Path file.txt

Hur kan man kontrollera om en fil existerar med Powershell?

Hur får man den senaste / äldsta skapade filen i en mapp med Powershell?

Hur tar man bort dubblettrader från en fil med Powershell?

Hur får man filer som skapats mer / mindre än 1 månad i en mapp med Powershell?

Hur får man filer som skapats mer / mindre än 1 år i en mapp med Powershell?

Hur exporterar man värdet av en variabel till en fil med Powershell?
Set-Content -Path file.txt -Value $variable

Hur räknar man antalet filer (*.txt) i en mapp med Powershell?

Hur söker man en sträng inuti flera filer med Powershell?
Select-String -Path 'C:\*.txt' -Pattern 'Test'

Hur visar man den första / sista raden i en fil med Powershell?

Hur visar man ett visst radnummer av en fil med Powershell?

Hur räknar man antalet rader i en fil med Powershell?

Hur räknar man antalet tecken och ord i en fil med Powershell?

Hur laddar man ner en fil med Powershell?
Invoke-WebRequest -Uri 'http://www.nirsoft.net/utils/searchmyfiles.zip' -OutFile 'C:\tools\searchmyfiles.zip'

Hur visar man den fullständiga sökvägen till en fil med Powershell?
Resolve-Path -Path .\script.ps1 # Return C:\Scripts\script.ps1

Copy

Hur kopierar man en fil till en mapp med Powershell?
Copy-Item -Path 'C:\source\file.txt' -Destination 'C:\destination'

Hur kopierar man en fil till flera mappar i Powershell?

Hur kopierar man flera filer till en mapp i Powershell?
Get-ChildItem -Path 'C:\source' -Filter *.txt | Copy-Item -Destination 'C:\destination'

Up


Active Directory

Domain & Forest

Computers

Groups

Organizational Unit (OU)

Users

Domain & Forest

Hur hittar man globala katalogservrar i Active Directory med Powershell?
[System.DirectoryServices.ActiveDirectory.Forest]::GetCurrentForest().GlobalCatalogs

Hur hittar man platser i Active Directory med Powershell?
[System.DirectoryServices.ActiveDirectory.Forest]::GetCurrentForest().Sites

Hur hittar man den aktuella domänkontrollanten med Powershell?

Hur hittar man alla domänkontrollanter i en domän med Powershell?

Hur hittar man misslyckade AD replikeringar med Powershell?
Get-ADReplicationFailure dc02.domain.com # Windows 8 and 2012

Hur hittar man gravstenens livstid för skogen i Active Directory med Powershell?

Hur får man information om skogen / domän i Active Directory med Powershell?

Hur får man sökvägen till “Borttagna objekt” i Active Directory med Powershell?
(Get-ADDomain).DeletedObjectsContainer

Hur aktiverar man AD Papperskorgsfunktionen i Active Directory med Powershell?

Hur återställer man ett AD-konto från Papperskorgen i Active Directory med Powershell?
Get-ADObject -Filter 'samaccountname -eq "powershellguru"' -IncludeDeletedObjects | Restore-ADObject

Hur hittar man FSMO roller med Powershell?

Hur ansluter man till en viss domänkontrollant med Powershell?
Get-ADUser -Identity $user -Server 'serverDC01'

Hur får man den aktuella inloggningsservern med Powershell?

Hur utför man “gpupdate” på en dator med Powershell?
Invoke-GPUpdate -Computer $computer -Force -RandomDelayInMinutes 0 # Windows 2012

Groups

Hur skapar man en ny grupp i Active Directory med Powershell?

Hur tar man bort en grupp i Active Directory med Powershell?
Remove-ADGroup -Identity 'PowershellGuru'

Hur lägger man till en användare till en grupp i Active Directory med Powershell?
Add-ADGroupMember "Powershell Guru" -Members powershellguru

Hur tar man bort en användare från en grupp i Active Directory med Powershell?
Remove-ADGroupMember 'Powershell Guru' -Members powershellguru

Hur man hittar man tomma grupper (utan medlemmar) i Active Directory med Powershell?
Get-ADGroup -Filter * -Properties Members | Where-Object -FilterScript {-not $_.Members}

Hur räknar man tomma grupper (utan medlemmar) i Active Directory med Powershell?
(Get-ADGroup -Filter * -Properties Members | Where-Object -FilterScript {-not $_.Members}).Count

Hur får man medlemmarna i en grupp i Active Directory med Powershell?

Hur får man medlemmarna i en grupp med rekursiva medlemmar i Active Directory med Powershell?

Hur räknar man antalet medlemmar i en grupp med / utan rekursiva medlemmar i Active Directory med Powershell?

Users

Hur använder man ett jokertecken i filtret av “Get-ADUser” i Active Directory med Powershell?

Hur flyttar man en användare till en annan OU i Active Directory med Powershell?
Move-ADObject -Identity $dn -TargetPath 'OU=myOU,DC=domain,DC=com'

Hur hittar man alla medlemmar (kapslade) för en användare med Powershell?
Get-ADGroup -LDAPFilter "(member:1.2.840.113556.1.4.1941:=$($dn))"

Hur får man medlemmens (kortnamn / trunkerade) för en användare med Powershell?
(Get-ADUser -Identity $user -Properties MemberOf).MemberOf | ForEach-Object -Process {($_ -split ',')[0].Substring(3)} | Sort-Object

Hur byter man Namn (Fullname), (Displayname), förnamn (Firstname) och efternamn (Lastname) för ett användarkonto i Active Directory med Powershell?

Hur ändrar man Beskrivning, Kontor och (Tele) telefonnummer för ett användarkonto i Active Directory med Powershell?
Set-ADUser $samAccountName -Description 'IT Consultant' -Office 'Building B' -OfficePhone '12345'

Hur ställer man in utgångsdatum till “31/12/2015” eller “Aldrig” för ett användarkonto i Active Directory med Powershell?

Hur låser man upp ett användarkonto i Active Directory med Powershell?
Unlock-ADAccount $samAccountName

Hur aktiverar / inaktiverar man ett användarkonto i Active Directory med Powershell?

Hur tar man bort ett användarkonto i Active Directory med Powershell?
Remove-ADUser $samAccountName

Hur återställer man ett lösenord för ett användarkonto i Active Directory med Powershell?

Hur återställer man ett lösenord för flera användarkonton (bulk) i Active Directory med Powershell?

Hur hittar man ägaren till en fil i Active Directory med Powershell?

Hur hittar man OU (Organizational Unit) för en användare i Active Directory med Powershell?
[regex]::match("$((Get-ADUser -Identity $user -Properties DistinguishedName).DistinguishedName)",'(?=OU=)(.*\n?)').value

Hur hittar man inaktiverade användarkonton i Active Directory med Powershell?

Hur hittar man utgångna användarkonton i Active Directory med Powershell?
Search-ADAccount -AccountExpired

Hur hittar man låsta användarkonton i Active Directory med Powershell?
Search-ADAccount -LockedOut

Hur hittar man SID för ett användarkonto i Active Directory med Powershell?
(Get-ADUser -Identity $user -Properties SID).SID.Value

Hur konverterar man ett användarnamn till SID i Active Directory med Powershell?

Hur konverterar man ett SID till användarnamn i Active Directory med Powershell?

Hur delar det unika namnet på ett användarkonto med Active Directory med Powershell?

Hur hittar man datum för skapande / modifiering av ett användarkonto med Active Directory med Powershell?
Get-ADUser -Identity $user -Properties whenChanged, whenCreated | Format-List -Property whenChanged, whenCreated

Hur får man de valfria och obligatoriska egenskaperna för klassen “User” med Active Directory med Powershell?

Hur får man LDAP sökvägen för en användare med Active Directory med Powershell?

Hur ändrar man CN (Canonical Name) för en användare med Active Directory med Powershell?
Rename-ADObject $((Get-ADUser -Identity $user -Properties DistinguishedName).DistinguishedName) -NewName 'Test Powershell'

Hur får man den överordnade Organizational Unit (OU) till en användare med Active Directory med Powershell?

Hur får man ägaren till en användare (som skapade kontot) med Active Directory med Powershell?

Hur konverterar man PwdLastSet attributet för en användare med Active Directory med Powershell?

Computers

Hur testar man en säker kanal mellan den lokala datorn och domänen med Powershell?
Test-ComputerSecureChannel

Hur reparerar man en säker kanal mellan den lokala datorn och domänen med Powershell?
Test-ComputerSecureChannel -Repair

Hur inaktiverar man ett datorkonto i Active Directory med Powershell?
Disable-ADAccount $computer

Hur hittar man datorer med specifika operativsystem i Active Directory med Powershell?

Organizational Unit (OU)

Hur skapar man en Organizational Unit (OU) i Active Directory med Powershell?
New-ADOrganizationalUnit -Name 'TEST' -Path 'DC=domain,DC=com'

Hur får man uppgifter om Organizational Unit (OU) i Active Directory med Powershell?
Get-ADOrganizationalUnit 'OU=TEST,DC=domain,DC=com' -Properties *

Hur ändrar man beskrivningen av en Organizational Unit (OU) i Active Directory med Powershell?
Set-ADOrganizationalUnit 'OU=TEST,DC=domain,DC=com' -Description 'My description'

Hur aktiverar / inaktiverar man en Organizational Unit (OU) från oavsiktlig radering i Active Directory med Powershell?

Hur aktiverar man oavsiktlig radering för alla Organizational Unit (OU) i Active Directory med Powershell?

Hur raderar man en Organizational Unit (OU) som är skyddad från oavsiktlig radering i Active Directory med Powershell?

Hur konverterar man en DistinguishedName av Organizational Unit (OU) till CanonicalName med Active Directory med Powershell?

Hur listar man tomma Organizational Units (OU) med Powershell?

Hur får man grupphanteraren en grupp med Powershell?
(Get-ADGroup $dn -Properties Managedby).Managedby

Up


Regex (Regular Expression)

Hur extraherar man en IP-adress v4 (80.80.228.8) med Regex med Powershell?
$example = 'The IP address is 80.80.228.8'
$ip = [regex]::match($example,'\b\d{1,3}\.\d{1,3}\.\d{1,3}\.\d{1,3}\b').value

Hur extraherar man en MAC-adress (C0-D9-62-39-61-2D) med separator “-” med Regex med Powershell?
$example = 'The MAC address is C0-D9-62-39-61-2D'
$mac = [regex]::match($example,'([0-9A-F]{2}[-]){5}([0-9A-F]{2})').value

Hur extraherar man en MAC-adress (C0: D9: 62: 39: 61: 2D) med separator “:” med Regex med Powershell?
$example = 'The MAC address is C0:D9:62:39:61:2D'
$mac = [regex]::match($example,'((\d|([a-f]|[A-F])){2}:){5}(\d|([a-f]|[A-F])){2}').value

Hur extraherar man ett datum (2015/10/02) med Regex med Powershell?
$example = 'The date is 10/02/2015'
$date = [regex]::match($example,'(\d{2}\/\d{2}\/\d{4})').value

Hur extraherar man en URL (www.powershell-guru.com) med Regex med Powershell?
$example = 'The URL is www.powershell-guru.com'
$url = [regex]::match($example,'[a-z]+[:.].*?(?=\s)').value

Hur extraherar man ett mail (user@domain.com) med Regex med Powershell?
$example = 'The email is user@domain.com'
$email = [regex]::match($example,'(?i)\b[A-Z0-9._%+-]+@[A-Z0-9.-]+\.[A-Z]{2,4}\b').value

Hur extraherar man “guru” från en exempelsträng med Regex med Powershell?
$example = 'www.powershell-guru.com'
[regex]::match($example,'(?<=-)(.*\n?)(?=.com)').value

Hur extraherar man “guru.com” från en exempelsträng med Regex med Powershell?
$example = 'www.powershell-guru.com'
[regex]::match($example,'(?<=-)(.*\n?)(?<=.)').value

Hur extraherar man “powershell-guru.com” från en exempelsträng med Regex med Powershell?
$example = 'www.powershell-guru.com'
[regex]::match($example,'(?<=www.)(.*\n?)').value

Hur extraherar man “123” från en exempelsträng med Regex med Powershell?
$example = 'Powershell123'
[regex]::match($example,'(\d+)').value

Hur extraherar man “$” (dollartecken) från en exempelsträng med Regex med Powershell?
$example = 'Powershell`$123'
[regex]::match($example,'(\$)').value

Hur byter man ett tecken (*.com) med ett annat (*.fr) i en sträng med Regex med Powershell?
$example = 'www.powershell-guru.com'
[regex]::Replace($example, '.com','.fr')

Hur undviker man en sträng med Regex med Powershell?
[regex]::Escape('\\server\share')

Up


Memory

Hur kan man tvinga en minnesuppsättning till garbage collector med Powershell?
[System.GC]::Collect()
[System.GC]::WaitForPendingFinalizers()

Hur får RAM-storleken på en dator med Powershell?

Up


Date

Hur får man aktuellt datum med Powershell?
Get-Date
[Datetime]::Now

Hur visar man datum i olika format med Powershell?

Hur konverterar man ett datum (Datetime) till ett datum (String) med Powershell?

Hur konverterar man ett datum (String) till ett datum (Datetime) med Powershell?

Hur beräknar man skillnaden (antal dagar, timmar, minuter eller sekunder) mellan två datum med Powershell?
(New-TimeSpan -Start $dateStart -End $dateEnd).Days
(New-TimeSpan -Start $dateStart -End $dateEnd).Hours
(New-TimeSpan -Start $dateStart -End $dateEnd).Minutes
(New-TimeSpan -Start $dateStart -End $dateEnd).Seconds

Hur jämför man två datum med Powershell?
(Get-Date 2015-01-01) -lt (Get-Date 2015-01-30) # True
(Get-Date 2015-01-01) -gt (Get-Date 2015-01-30) # False

Hur sorterar man en array av datum som “Datetime” med Powershell?
$arrayDate | Sort-Object -Property {$_ -as [Datetime]}

Hur startar och stoppar man ett stoppur med Powershell?
$chrono = [Diagnostics.Stopwatch]::StartNew()
$chrono.Stop()
$chrono

Hur får man aktuell veckodag med Powershell?
(Get-Date).DayOfWeek #Sunday

Hur får man gårdagens datum med Powershell?
(Get-Date).AddDays(-1)

Hur får man antalet dagar i en månad (i februari 2015) med Powershell?
[DateTime]::DaysInMonth(2015, 2)

Hur får jag veta skottår med Powershell?
[DateTime]::IsLeapYear(2015)

Hur listar man tidszoner med Powershell?
[System.TimeZoneInfo]::GetSystemTimeZones()

Up


Networking

Hur kodar man (till ASCII-format) och avkodar en URL med Powershell?

Vilka är motsvarigheterna till inbyggda nätverkskommandon med Powershell?

Hur får man IP-adresser med Powershell?
Get-NetIPAddress # Windows 8.1 & Windows 2012
Get-NetIPConfiguration # Windows 8.1 & Windows 2012

Hur inaktiverar man en IP-adress v6 (IPv6) med Powershell?

Hur validerar man en IP-adress v4 (IPv4) med Powershell?
if([ipaddress]'10.0.0.1'){'validated'}

Hur hittar man den externa IP-adressen med Powershell?

Hur hittar man värdnamnet för en IP-adress med Powershell?
([System.Net.Dns]::GetHostEntry($IP)).Hostname

Hur hittar man IP-adressen från ett värdnamn med Powershell?
([System.Net.Dns]::GetHostAddresses($computer)).IPAddressToString

Hur hittar man FQDN från ett värdnamn med Powershell?
[System.Net.Dns]::GetHostByName($computer).HostName

Hur hittar man nätverkskonfigurationen (Ip, Subnet, Gateway och DNS) med Powershell?

Hur hittar man MAC-adressen med Powershell?
Get-CimInstance win32_networkadapterconfiguration | Select-Object -Property Description, Macaddress
Get-WmiObject -Class win32_networkadapterconfiguration | Select-Object -Property Description, Macaddress

Hur pingar man en dator med Powershell?

Hur kontrollerar man om en dator är ansluten till Internet med Powershell?

Hur utför man en whois sökning för en webbplats med Powershell?
$whois = New-WebServiceProxy 'http://www.webservicex.net/whois.asmx?WSDL'
$whois.GetWhoIs('powershell-guru.com')

Hur får man uppgifter om ett publikt IP (Geolokalisering) med Powershell?

Hur kontrollerar man om en port är öppen / stängd med Powershell?
New-Object -TypeName Net.Sockets.TcpClient -ArgumentList $computer, 135

Att utför man tracert med Powershell?
Test-NetConnection www.google.com -TraceRoute

Hur fixar man hemnätverkets anslutningsprofil med Powershell?
Get-NetAdapter | Format-Table -Property Name, InterfaceDescription, ifIndex -AutoSize # Windows 8.1
Set-NetConnectionProfile -InterfaceIndex 6 -NetworkCategory Private

Hur visar man TCP portanslutningar med Powershell?
netstat.exe -ano
Get-NetTCPConnection #Windows 8 and 2012

Hur förkortar man en lång URL till en tiny URL med Powershell?
$url = 'www.powershell-guru.com'
$tiny = Invoke-RestMethod -Uri "http://tinyurl.com/api-create.php?url=$url"

Hur får man proxyinställningarna med Powershell?
Get-ItemProperty -Path HKCU:"Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings"

DNS

Hur kontrollerar man DNS cache på den lokala datorn med Powershell?
ipconfig.exe /displaydns
Get-DnsClientCache #Windows 8 and 2012

Hur rensar man DNS cache på den lokala datorn med Powershell?
ipconfig.exe /flushdns
Start-Process -FilePath ipconfig -ArgumentList /flushdns -WindowStyle Hidden
Clear-DnsClientCache #Windows 8 and 2012

Hur rensar man DNS cache på fjärrdatorer med Powershell?
Invoke-Command -ScriptBlock {Clear-DnsClientCache} -ComputerName computer01, computer02

Hur läser man av filen Hosts med Powershell?
Get-Content -Path 'C:\Windows\system32\drivers\etc\hosts'

Up


Password

Hur skapar man ett slumpmässigt lösenord med Powershell?
[Reflection.Assembly]::LoadWithPartialName('System.Web')
[System.Web.Security.Membership]::GeneratePassword(30,2)

Hur ändrar man det lokala lösenordet för en administratör på en fjärrserver med Powershell?
$admin = [ADSI]('WinNT://server01/administrator,user')
$admin.SetPassword($password)
$admin.SetInfo()

Hur hittar man lösenordets giltighetsdatum för ett konto i Active Directory med Powershell?

Up


Printers

Hur listar man alla skrivare för en specifik server med Powershell?
Get-WmiObject -Query 'Select * From Win32_Printer' -ComputerName $computer

Hur listar man alla portar för en specifik server med Powershell?
Get-WmiObject -Class Win32_TCPIPPrinterPort -Namespace 'root\CIMV2' -ComputerName $computer

Hur ändrar man kommentaren / platsen för en skrivare med Powershell?

Hur rensar man (avbryter alla jobb) för en skrivare med Powershell?
$printer = Get-WmiObject -Class win32_printer -Filter "Name='HP Deskjet 2540 series'"
$printer.CancelAllJobs()

Hur skriver man ut en testsida för en skrivare med Powershell?
$printer = Get-WmiObject -Class win32_printer -Filter "Name='HP Deskjet 2540 series'"
$printer.PrintTestPage()

Hur får man utskriftsköerna för skrivare med Powershell?

Up


Regedit

Read

Hur listar man registreringsdatafiler med Powershell?
Get-ChildItem -Path Registry::

Hur får man registervärden och värdetyper med Powershell?

Hur listar man registersubnycklar med Powershell?

Hur listar man registersubnycklar på ett rekursivt sätt med Powershell?
Get-ChildItem -Path 'HKLM:\SYSTEM' -Recurse -ErrorAction SilentlyContinue

Hur hittar man nycklar med ett visst namn med Powershell?
Get-ChildItem -Path 'HKLM:\SOFTWARE' -Include *Plugin* -Recurse -ErrorAction SilentlyContinue

Hur returnerar man endast namnet på registernycklar med Powershell?
(Get-ChildItem -Path 'HKLM:\SYSTEM').Name # Return HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet
Get-ChildItem -Path 'HKLM:\SYSTEM' -Name # Return ControlSet

Hur listar man registervärden med Powershell?
Get-ItemProperty -Path 'HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion'

Hur läser man ett specifikt registervärde med Powershell?
(Get-ItemProperty -Path 'HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion').ProductName

Hur läser man ett specifikt registervärde på en fjärrdator med Powershell?

Write

Hur skapar man en ny registernyckel med Powershell?
New-Item -Path 'HKCU:\Software\MyApplication'

Hur skapar man ett registervärde med Powershell?
New-ItemProperty -Path 'HKCU:\Software\MyApplication' -Name 'Version' -Value '1.0'

Hur ändrar ett befintligt registervärde med Powershell?
Set-ItemProperty -Path 'HKCU:\Software\MyApplication' -Name 'Version' -Value '2.0'

Delete

Hur raderar man ett registervärde med Powershell?
Remove-ItemProperty -Path 'HKCU:\Software\MyApplication' -Name 'Version'

Hur raderar man en registernyckel med Powershell?
Remove-Item -Path 'HKCU:\Software\MyApplication' -Force

Test

Hur testar man om en registernyckel existerar med Powershell?
Test-Path -Path 'HKCU:\Software\MyApplication'

Hur testar man om ett registervärde existerar med Powershell?
(Get-Item -Path 'HKCU:\Software\MyApplication').GetValueNames() -contains 'Version'

Up


Strings

Hur tar man bort blanksteg från början av en sträng med Powershell?
$string = ' PowershellGuru'
$string = $string.TrimStart()

Hur tar man bort blanksteg från slutet av en sträng med Powershell?
$string = 'PowershellGuru '
$string = $string.TrimEnd()

Hur tar man bort blanksteg (början och slutet) av en sträng med Powershell?
$string = ' PowershellGuru '
$string = $string.Trim()

Hur konverterar man en sträng till versaler med Powershell?
$string = 'powershellguru'
$string = $string.ToUpper()

Hur konverterar man en sträng till gemener med Powershell?
$string = 'POWERSHELLGURU'
$string = $string.ToLower()

Hur väljer man substrängen “Powershell” från strängen “PowershellGuru” med Powershell?
$string.Substring(0,10)

Hur väljer man substrängen “Guru” från strängen “PowershellGuru” med Powershell?
$string.Substring(10)

Hur väljer man numret “123” på “Powershell123Guru” med Powershell?
$string = 'Powershell123Guru'
[regex]::match($string,'(\d+)').value

Hur får man det nollbaserade indexet av “Guru” från strängen “PowershellGuru” med Powershell?
$string.IndexOf('Guru') # 10

Hur kontrollerar man om en sträng är null eller tomt med Powershell?
$string = $null
$string = ''
[string]::IsNullOrEmpty($string)

Hur kontrollerar man om en sträng är null, tomt, eller endast består av blanksteg med Powershell?
$string = $null
$string = ''
$string = ' '
[string]::IsNullOrWhiteSpace($string)

Hur kontrollerar man om en sträng innehåller en särskilt bokstav med Powershell?
$string = 'PowershellGuru'
$string.Contains('s')
[regex]::match($string,'s').Success

Hur returnerar man längden på en sträng med Powershell?
$string.Length

Hur sammanfogar man två strängar med Powershell?

Hur matchar man en eller flera hakparanteser “[ ]” i en sträng med Powershell?
$string = '[PowershellGuru]'
$string -match '\[' # Only 1
$string -match '\[(.*)\]' # Several

Hur matchar man en eller flera parenteser “( )” i en sträng med Powershell?
$string = '(PowershellGuru)'
$string -match '\(' # Only 1
$string -match '\((.*)\)' # Several

Hur matchar man en eller flera klammerparanteser “{}” i en sträng med Powershell?
$string = '{PowershellGuru}'
$string -match '\{' # Only 1
$string -match '\{(.*)\}' # Several

Hur matchar man en eller flera vinkelparanteser “& lt; & gt;” i en sträng med Powershell?
$string = ''
$string -match '\<' # Only 1
$string -match "\<(.*)\>" # Several

Hur matchar man eventuella gemener (abc) i en sträng med Powershell?
$string = 'POWERSHELLGURU'
$string -cmatch "^[a-z]*$" #False

Hur matchar man eventuella versaler (ABC) i en sträng med Powershell?
$string = 'powershellguru'
$string -cmatch "^[A-Z]*$" #False

Hur matchar man “[p” (p gemen) i en sträng med Powershell?
$string = '[powershellGuru]'
$string -cmatch '\[[a-z]\w+' #True

Hur matchar man “[P” (P versal) i en sträng med Powershell?
$string = '[PowershellGuru]'
$string -cmatch '\[[A-Z]\w+' #True

Hur byter man ut en rad med en annan rad med Powershell?
$a = 'Line A'
$b = 'Line B'
$a = $a -replace $a, $b

Hur konverterar man en divisionsoperation till en sträng (procent) med Powershell?
(1/2).ToString('P')

Hur sorterar man strängar som innehåller siffror med Powershell?

Hur väljer man sista ordet i en mening med Powershell?
$sentence = 'My name is Test Powershell'
$sentence.Split(' ')[-1] # Returns Powershell

Hur får det största ordet i en mening med Powershell?
$sentence = 'My name is Test Powershell'
$sentence.Split(' ') | Sort-Object -Property Length | Select-Object -Last 1 # Returns Powershell

Hur räknar man ut antalet gånger en sträng förekommer i en mening med Powershell?
$sentence = 'test test test Powershell'
[regex]::Matches($sentence, 'test').Count # Returns 3

Hur kopierar man varje tecken i en sträng till en teckenmatris med Powershell?

Hur konverterar man första bokstaven till versal i en sträng med Powershell?

Hur justerar (vänster eller höger) man en sträng med Powershell?

Hur kodar och avkodar man en sträng till Base64 med Powershell?

Hur konvertera man ett tal till och från binärt med Powershell?

Hur returnerar man endast den sista överordnade mappen i en sökväg med Powershell?

Hur returnerar man endast den sista posten i en sökväg med Powershell?

Up


Math

Hur listar man metoderna i System.Math klass med Power?
[System.Math] | Get-Member -Static -MemberType Method

Hur returnerar man det absoluta värdet med Powershell?
[Math]::Abs(-12) #Returns 12
[Math]::Abs(-12.5) # Returns 12.5

Hur returnerar man vinkeln vars sinus är det angivna antalet med Powershell?
[Math]::ASin(1) #Returns 1,5707963267949

Hur returnerar man taket med Powershell?
[Math]::Ceiling(1.4) #Returns 2
[Math]::Ceiling(1.9) #Returns 2

Hur returnerar man golvet med Powershell?
[Math]::Floor(1.4) #Returns 1
[Math]::Floor(1.9) #Returns 1

Hur returnerar man den naturliga (bas e) logaritmen av ett visst antal med Powershell?
[Math]::Log(4) #Returns 1,38629436111989

Hur returnerar man bas 10 logaritmen av ett visst antal med Powershell?
[Math]::Log10(4) #Returns 0,602059991327962

Hur returnerar man det högsta av två värden med Powershell?
[Math]::Max(2,4) #Returns 4
[Math]::Max(-2,-4) #Returns -2

Hur returnerar man det lägsta av två värden med Powershell?
[Math]::Min(2,4) #Returns 2
[Math]::Max(-2,-4) #Returns -4

Hur returnerar man ett tal upphöjt till ett visst angivet upphöjt med Powershell?
[Math]::Pow(2,4) #Returns 16

Hur returnerar man ett decimalvärde till närmaste integralvärdet med Powershell?
[Math]::Round(3.111,2) #Returns 3,11
[Math]::Round(3.999,2) #Returns 4

Hur returnerar man integraldelen av ett specificerat decimaltal med Powershell?
[Math]::Truncate(3.111) #Returns 3
[Math]::Truncate(3.999) #Returns 3

Hur returnerar man kvadratroten av ett specificerat antal med Power?
[Math]::Sqrt(16) #Returns 4

Hur returnerar man PI konstant med Powershell?
[Math]::Pi #Returns 3,14159265358979

Hur återgår man till den naturliga logaritmiska basen (konstant e) med Powershell?
[Math]::E #Returns 2,71828182845905

Hur kontrollera man om ett nummer är jämnt eller udda med Powershell?
[bool]($number%2)

Up


Hashtables

Hur skapar man en tom hashtabell med Powershell?
$hashtable = @{}
$hashtable = New-Object -TypeName System.Collections.Hashtable

Hur skapar man en hashtabell med objekt med Powershell?

Hur skapar man en hashtabell sorterad efter nyckel / namn (sorterad ordlista) med objekt med Powershell?

Hur lägger man till objekt (nyckel-värde par) till en hashtabell med Powershell?
$hashtable.Add('Key4', 'Value4')

Hur får man ett specifikt värde av en hashtabel med Powershell?

Hur får man det minsta värdet av en hashtabell med Powershell?

Hur får man det högsta värdet för ett hashtable med Powershell?

Hur ändrar man objekt i en hashtabell med Powershell?
$hashtable.Set_Item('Key1', 'Value1Updated')

Hur tar man bort objekt i en hashtabell med Powershell?
$hashtable.Remove('Key1')

Hur rensar man en hashtabell med Powershell?
$hashtable.Clear()

Hur kan man kontrollera förekomsten av en specifik nyckel/värde i en hashtabell med Powershell?
$hashtable.ContainsKey('Key3')
$hashtable.ContainsValue('Value3')

Hur sorterar man efter nyckel/värde i en hashtabell med Powershell?
$hashtable.GetEnumerator() | Sort-Object -Property Name
$hashtable.GetEnumerator() | Sort-Object -Property Value -Descending

Up


Arrays

Hur skapar man en tom array med Powershell?
$array = @()
$array = [System.Collections.ArrayList]@()

Hur man skapar en array med objekt med Powershell?
$array = @('A', 'B', 'C')
$array = 'A', 'B', 'C'
$array = 'a,b,c'.Split(',')
$array = .{$args} a b c
$array = echo a b c

Hur lägger man till objekt i en array med Powershell?
$array += 'D'
[void]$array.Add('D')

Hur kan man ändra ett objekt i en array med Powershell?
$array[0] = 'Z' # 1st item[0]

Hur kontrollerar man storleken på en array med Powershell?
$array = 'A', 'B', 'C'
$array.Length # Returns 3

Hur hämtar man ett objekt / flera / alla objekt i en array med Powershell?
$array = @('A', 'B', 'C')
$array[0] # One item (A)
$array[0] + $array[2] # Several items (A,C)
$array # All items (A,B,C)

Hur tar man bort tomma objekt i en array med Powershell?
$array = @('A', 'B', 'C', '')
$array = $array.Split('',[System.StringSplitOptions]::RemoveEmptyEntries) | Sort-Object # A,B,C

Hur kan man kontrollera om ett objekt existerar i en array med Powershell?
$array = @('A', 'B', 'C')
'A' | ForEach-Object -Process {$array.Contains($_)} # Returns True
'D' | ForEach-Object -Process {$array.Contains($_)} # Returns False

Hur hittar man indexnummer för ett objekt i en array med Powershell?
$array = @('A', 'B', 'C')
[array]::IndexOf($array,'A') # Returns 0

Hur vänder man ordningen på objekt i en array med Powershell?
$array = @('A', 'B', 'C')
[array]::Reverse($array) # C,B,A

Hur skapar man ett slumpmässigt objekt från en array med Powershell?
$array | Get-Random

Hur sorterar man en array i stigande / fallande ordning med Powershell?
$array = @('A', 'B', 'C')
$array | Sort-Object # A,B,C
$array | Sort-Object -Descending # C,B,A

Hur räknar man ut antalet objekt i en array med Powershell?
$array.Count

Hur lägger man till en array till en annan med Powershell?
$array1 = 'A', 'B', 'C'