POGOSTO ZASTAVLJENA VPRAŠANJA (FAQ) O SKRIPTNEM OKOLJU POWERSHELL V SLOVENŠČINI

By | April 19, 2015

translated-slovenia


Koncept: Najbolj pogosto zastavljena vprašanja o skriptnem okolju PowerShell.

Ta seznam lahko uporabite na različne načine:

  • Ukaze lahko kopirate / prilepite v skript
  • Za hitri vpogled v skladnjo določenega ukaza
  • Za izboljšanje svojega tehničnega znanja
  • Če želite odkriti nove ukaze
  • Za pripravo na razgovor za službo

Posodobljeno
2. julij 2015
Avtor powershell-guru.com
Vir slovenian.powershell-guru.com
Kategorije
75
Vprašanja
610


ACL
Active Directory
Alias
Arrays
Browsers
Certificates
Characters
CIM
Comments
COM Objects
Compare
Computer
Credentials
CSV
Culture
Date
Drives
Environment
Errors
Event Viewer
Files
Folders
Format Operator (-f)
Functions
GPO
GUI
Hardware
Hashtables
Help
History
Jobs
Keyboard
Loops
Math
Memory
Messages
Modules
Microsoft Excel
Microsoft Exchange
Microsoft Outlook
Microsoft SharePoint
Networking
Openfiles
Operators
Parameters
Password
Powershell ISE
Printers
Processes
PSObject
Quest
Random
RDP
Regedit
Regex
Remote
Restore
Scheduled Tasks
Search
SCCM
Services
SMTP
Snapins
Sounds
Static .NET Methods
Strings
System
Try/Catch
Variables
Symantec Vault
Windows10
Windows 2012
Windows Azure
Windows Forms
WMI
XML

System

Kako ugotoviti mojo različico skriptnega okolja PowerShell?

Kako zagnati skriptno okolje PowerShell v drugi različici za vzvratno združljivost?
powershell.exe -Version 2.0

Kako zahtevati minimalno različico skriptnega okolja PowerShell (3.0 in višjo) v ukazni datoteki s skriptnim okoljem PowerShell?
#Requires -Version 3.0

Kako s skriptnim okoljem PowerShell zahtevati skrbniške privilegije za skript?

Kako s skriptnim okoljem PowerShell preveriti parametre skripta?
help -Name .\Get-ExchangeEnvironmentReport.ps1 -Full

Kako s skriptnim okoljem PowerShell pridobiti informacije trenutnega uporabnika?
[Security.Principal.WindowsIdentity]::GetCurrent()

Kako s skriptnim okoljem PowerShell ustvariti, urediti in osvežiti profil?

Kako s skriptnim okoljem PowerShell narediti premor 5 sekund / minut v skriptu?
Start-Sleep -Seconds 5
Start-Sleep -Seconds 300 # 5 minutes

Kako s skriptnim okoljem PowerShell priti do zadnjega zagonskega časa?
(Get-CimInstance -ClassName win32_operatingsystem).LastBootUpTime

Kako s skriptnim okoljem PowerShell priti do pospeševalnikov tipa?

Kako s skriptnim okoljem PowerShell navesti zagonske programe?

Kako odstraniti aplikacijo s skriptnim okoljem PowerShell?

Kako s skriptnim okoljem PowerShell narediti posnetek zaslona celotnega namizja ali aktivnega okna?
Take-ScreenShot -Screen -File 'C:\scripts\screenshot.png' -Imagetype JPEG
Repository : Take-ScreenShot

Kako s skriptnim okoljem PowerShell pridobiti štetje sporočil za MSMQ čakalne vrste?

Kako s skriptnim okoljem PowerShell nastaviti politiko izvajanja?

Kako ustvariti bližnjico s skriptnim okoljem PowerShell?

Kako s skriptnim okoljem PowerShell pripeti ali odstraniti program v opravilno vrstico?

Kako s skriptnim okoljem PowerShell odpreti raziskovalec Windows?
[Diagnostics.Process]::Start('explorer.exe')
Invoke-Item -Path C:\Windows\explorer.exe

Kako s skriptnim okoljem PowerShell navesti gonilnike naprav?
Get-WmiObject -Class Win32_PnPSignedDriver
Get-WindowsDriver -Online -All
driverquery.exe

Kako s skriptnim okoljem PowerShell ustvariti GUID?

Kako s skriptnim okoljem PowerShell pridobiti lokacijo začasnega imenika za trenutnega uporabnika?
[System.IO.Path]::GetTempPath()

Kako s skriptnim okoljem PowerShell združiti pot in pot otrok v eno samo pot?
Join-Path -Path C:\ -ChildPath \windows

Kako s skriptnim okoljem PowerShell navesti seznam vseh ukazov cmdlets “Get- *”?
Get-Command -Verb Get

Kako s skriptnim okoljem PowerShell navesti seznam posebnih sistemskih map?

Kako s skriptnim okoljem PowerShell namestiti ISO / VHD datoteke?
Mount-DiskImage 'D:\ISO\file.iso' # ISO
Mount-DiskImage 'D:\VHD\file.vhd' # VHD

Kako s skriptnim okoljem PowerShell preveriti .NET Framework različice, nameščene?

Kako s skriptnim okoljem PowerShell preveriti, če je .NET Framework različica 4.5 nameščena?
(Get-ItemProperty -Path 'HKLM:\Software\Microsoft\NET Framework Setup\NDP\v4\Full' -EA 0).Version -like '4.5*'

Kako s skriptnim okoljem PowerShell zagnati in zaustavii prepis (ustvariti zapis seje Windows PowerShell)?
Start-Transcript -Path 'C:\scripts\transcript.txt
Stop-Transcript

Kako s skriptnim okoljem PowerShell spremeniti trenutni imenik na določeno lokacijo?
Set-Location -Path 'C:\scripts'

Kako s skriptnim okoljem PowerShell počistiti zaslon?
Clear-Host
cls # Alias

Kako s skriptnim okoljem PowerShell spremeniti ločljivost zaslona?
Set-DisplayResolution -Width 1280 -Height 1024 -Force # Windows 2012

Kako s skriptnim okoljem PowerShell nastaviti celozaslonsko okno?
mode.com 300

Kako s skriptnim okoljem PowerShell pridobiti dimenzije (širina in višina) slike?

Kako s skriptnim okoljem PowerShell pridobiti Windows ključ izdelka?

Perfmon

Kako s skriptnim okoljem PowerShell pridobiti trenutni “% procesorskega časa” (povprečno) v zadnjih 5 sekundah (10-krat)?
(Get-Counter '\Processor(_total)\% Processor Time' -SampleInterval 5 -MaxSamples 10).CounterSamples.CookedValue

Assemblies

Kako s skriptnim okoljem PowerShell naložiti zbire?

Kako s skriptnim okoljem PowerShell preveriti trenutne .NET zbire naložene?

Kako s skriptnim okoljem PowerShell najti GAC (Globalni zbirni predpomnilnik) pot?

Clipboard

Kako s skriptnim okoljem PowerShell kopirati rezultate na odložišče?

Kako s skriptnim okoljem PowerShell pridobiti vsebino odložišča?
Add-Type -AssemblyName PresentationCore
[Windows.Clipboard]::GetText()

Hotfixes

Kako s skriptnim okoljem PowerShell pridobiti nameščene hitre popravke?
Get-HotFix -ComputerName $computer

Kako s skriptnim okoljem PowerShell pridobiti hitre popravke nameščene pred / po določenem datumu?
Get-HotFix | Where-Object -FilterScript { $_.InstalledOn -lt ([DateTime]'01/01/2015') } # Before 01/01/2015
Get-HotFix | Where-Object -FilterScript {$_.InstalledOn -gt ([DateTime]'01/01/2015')} # After 01/01/2015

Kako s skriptnim okoljem PowerShell preveriti, če je hitri popravek nameščen?
Get-HotFix -Id KB2965142

Kako s skriptnim okoljem PowerShell pridobiti hitre popravke, nameščene na oddaljenem računalniku?
Get-HotFix -ComputerName $computer

Pagefile

Kako s skriptnim okoljem PowerShell pridobiti informacije ostranjevalnih datotek?
Get-WmiObject -Class Win32_PageFileusage | Select-Object -Property Name, CurrentUsage, AllocatedBaseSize, PeakUsage, InstallDate

Kako s skriptnim okoljem PowerShell pridobiti priporočeno velikost (MB) za ostranjevalno datoteko?
[Math]::Truncate(((Get-WmiObject -Class Win32_ComputerSystem).TotalPhysicalMemory) / 1MB) * 1.5

Kako s skriptnim okoljem PowerShell ustvariti ostranjevalno datoteko (4096 MB) na pogonu D:?

Kako s skriptnim okoljem PowerShell izbrisati ostranjevalno datoteko na pogonu C:?

Maintenance

Kako s skriptnim okoljem PowerShell preveriti fragmentacijo pogona?

Kako s skriptnim okoljem PowerShell preveriti prostor na disku pogonov?

Up


Files

Kako odpreti datoteko s skriptnim okoljem PowerShell?
Invoke-Item -Path 'C:\scripts\file.txt'
.'C:\scripts\file.txt'

Kako prebrati datoteko s skriptnim okoljem PowerShell?
Get-Content -Path 'C:\scripts\file.txt'
gc "C:\scripts\file.txt" # Alias

Kako s skriptnim okoljem PowerShell zapisati zapis v datoteko?
'Line1', 'Line2', 'Line3' | Out-File -FilePath 'C:\scripts\file.txt'
'Line1', 'Line2', 'Line3' | Add-Content -Path file.txt

Kako pridobiti polno ime trenutnega skripta datoteke s skriptnim okoljem PowerShell?
$MyInvocation.MyCommand.Path

Kako stisniti / zip datoteke s skriptnim okoljem PowerShell?
Add-Type -AssemblyName 'System.IO.Compression.Filesystem'
[System.IO.Compression.ZipFile]::CreateFromDirectory($folder,$fileZIP)

Kako razširiti / unzip datoteke s skriptnim okoljem PowerShell?
Add-Type -AssemblyName 'System.IO.Compression.Filesystem'
[System.IO.Compression.ZipFile]::ExtractToDirectory($fileZIP, $folder)

Kako pogledati datoteke v ZIP arhiu s skriptnim okoljem PowerShell?
Add-Type -AssemblyName 'System.IO.Compression.Filesystem'
[System.IO.Compression.ZipFile]::OpenRead($fileZIP)

Kako prikazati velikost datoteke v KB s skriptnim okoljem PowerShell?
(Get-ChildItem -Path .\winsrv.dll).Length /1KB
(Get-ChildItem -Path .\winsrv.dll).Length /1MB
(Get-ChildItem -Path .\winsrv.dll).Length /1GB

Kako najti datoteke, ki so večje ali manjše od 1 GB, s skriptnim okoljem PowerShell?

Kako prikazati ime datoteke brez razširitve s skriptnim okoljem PowerShell?
[System.IO.Path]::GetFileNameWithoutExtension('C:\Windows\system32\calc.exe') # Return calc

Kako prikazati razširitev datoteke s skriptnim okoljem PowerShell?
[System.IO.Path]::GetExtension('C:\scripts\file.txt') # Return .txt

Kako pridobiti različico datoteke datoteke s skriptnim okoljem PowerShell?

Kako pridobiti razpršitev datoteke s skriptnim okoljem PowerShell?
(Get-FileHash $file).Hash

Kako pridobiti MD5 / SHA1 kontrolno vsoto datoteke s skriptnim okoljem PowerShell?
Get-FileHash $file -Algorithm MD5
Get-FileHash $file -Algorithm SHA1

Kako prikazati skrite datoteke s skriptnim okoljem PowerShell?

Kako preveriti, če ima datoteka pripono s skriptnim okoljem PowerShell?

Kako nastaviti datoteko samo za branje s skriptnim okoljem PowerShell?
Set-ItemProperty -Path .\file.txt -Name IsReadOnly -Value $true

Kako s skriptnim okoljem PowerShell spremeniti atribut “zadnji čas pisanja” na prejšnji teden?
Set-ItemProperty -Path .\file.txt -Name LastWriteTime -Value ((Get-Date).AddDays(-7))
If not working, use Nirsoft tool: BulkFileChanger.

Kako ustvariti novo datoteko s skriptnim okoljem PowerShell?
New-Item -ItemType File -Path 'C:\scripts\file.txt' -Value 'FirstLine'

Kako preimenovati datoteko s skriptnim okoljem PowerShell?
Rename-Item -Path 'C:\scripts\file.txt' -NewName 'C:\scripts\powershellguru2.txt'

Kako množično / serijsko preimenovati več datotek s skriptnim okoljem PowerShell?
Get-ChildItem -Path C:\scripts\txt | Rename-Item -NewName { $_.Name -replace ' ', '_' }

Kako izbrisati datoteko s skriptnim okoljem PowerShell?
Remove-Item -Path 'C:\scripts\file.txt'

Kako prikazati zadnjih 10 vrstic datoteke s skriptnim okoljem PowerShell?
Get-Content -Path 'C:\scripts\log.txt' -Tail 10

Kako odblokirati več datotek v mapi s skriptnim okoljem PowerShell?
Get-ChildItem -Path 'C:\scripts\Modules' | Unblock-File

Kako odstraniti prazne vrstice iz datoteke s skriptnim okoljem PowerShell?
(Get-Content -Path file.txt) | Where-Object -FilterScript {$_.Trim() -ne '' } | Set-Content -Path file.txt

Kako preveriti, če datoteka obstaja, s skriptnim okoljem PowerShell?

Kako pridobiti najnovejšo / najstarejšo ustvarjeno datoteko v mapi s skriptnim okoljem PowerShell?

Kako odstraniti dvojne vrstice iz datoteke s skriptnim okoljem PowerShell?

Kako s skriptnim okoljem PowerShell pridobiti datoteke, ki so v mapi ustvarjene več ali manj kot 1 mesec?

Kako s skriptnim okoljem PowerShell pridobiti datoteke, ki so v mapi ustvarjene več ali manj kot 1 leto ?

Kako izvoziti vrednost spremenljivke v datoteko s skriptnim okoljem PowerShell?
Set-Content -Path file.txt -Value $variable

Kako prešteti število datotek (* .txt) v mapi s skriptnim okoljem PowerShell?

Kako iskati niz znotraj več datotek s skriptnim okoljem PowerShell?
Select-String -Path 'C:\*.txt' -Pattern 'Test'

Kako prikazati prvo / zadnjo vrstico datoteke s skriptnim okoljem PowerShell?

Kako prikazati določeno številko vrstice datoteke s skriptnim okoljem PowerShell?

Kako prešteti število vrstic datoteke s skriptnim okoljem PowerShell?

Kako prešteti število znakov in besed datoteke s skriptnim okoljem PowerShell?

Kako prenesti datoteko s skriptnim okoljem PowerShell?
Invoke-WebRequest -Uri 'http://www.nirsoft.net/utils/searchmyfiles.zip' -OutFile 'C:\tools\searchmyfiles.zip'

Kako prikazati celotno pot datoteke s skriptnim okoljem PowerShell?
Resolve-Path -Path .\script.ps1 # Return C:\Scripts\script.ps1

Copy

Kako kopirati eno datoteko v mapo s skriptnim okoljem PowerShell?
Copy-Item -Path 'C:\source\file.txt' -Destination 'C:\destination'

Kako kopirati eno datoteko v več map s skriptnim okoljem PowerShell?

Kako kopirati več datotek v eno mapo s skriptnim okoljem PowerShell?
Get-ChildItem -Path 'C:\source' -Filter *.txt | Copy-Item -Destination 'C:\destination'

Up


Active Directory

Domain & Forest

Computers

Groups

Organizational Unit (OU)

Users

Domain & Forest

Kako najti Globalni katalog strežnikov v Aktivnem imeniku s skriptnim okoljem PowerShell?
[System.DirectoryServices.ActiveDirectory.Forest]::GetCurrentForest().GlobalCatalogs

Kako najti mesta v Aktivnem imeniku s skriptnim okoljem PowerShell?
[System.DirectoryServices.ActiveDirectory.Forest]::GetCurrentForest().Sites

Kako najti trenutni krmilnik domene s skriptnim okoljem PowerShell?
(Get-ADDomainController).HostName

Kako v domeni najti vse krmilnike domene s skriptnim okoljem PowerShell?

Kako najti napake podvajanja AD s skriptnim okoljem PowerShell?
Get-ADReplicationFailure dc02.domain.com # Windows 8 and 2012

Kako s skriptnim okoljem PowerShell najti življenjsko dobo nagrobnika za gozd v Aktivnem imeniku?

Kako pridobiti podrobnosti gozda / domene v Aktivnem imeniku s skriptnim okoljem PowerShell?

Kako pridobiti pot vsebnika “Izbrisani predmeti” v Aktivnem imeniku s skriptnim okoljem PowerShell?
(Get-ADDomain).DeletedObjectsContainer

Kako omogočiti funkcijo Koš v Aktivnem imeniku s skriptnim okoljem PowerShell?

Kako s skriptnim okoljem PowerShell obnoviti AD račun iz koša v Aktivni imenik?
Get-ADObject -Filter 'samaccountname -eq "powershellguru"' -IncludeDeletedObjects | Restore-ADObject

Kako najti vloge FSMO s skriptnim okoljem PowerShell?

Kako povezati z določenim krmilnikom domene s skriptnim okoljem PowerShell?
Get-ADUser -Identity $user -Server 'serverDC01'

Kako pridobiti trenutni prijavni strežnik s skriptnim okoljem PowerShell?

Kako izvesti “gpupdate” na računalniku s skriptnim okoljem PowerShell?
Invoke-GPUpdate -Computer $computer -Force -RandomDelayInMinutes 0 # Windows 2012

Groups

Kako ustvariti novo skupino v Aktivnem imeniku s skriptnim okoljem PowerShell?

Kako odstraniti skupino v v Aktivnem imeniku s skriptnim okoljem PowerShell?
Remove-ADGroup -Identity 'PowershellGuru'

Kako s skriptnim okoljem PowerShell v Aktivnem imeniku dodati uporabnika v skupino?
Add-ADGroupMember "Powershell Guru" -Members powershellguru

Kako s skriptnim okoljem PowerShell v Aktivnem imeniku odstraniti uporabnika iz skupine?
Remove-ADGroupMember 'Powershell Guru' -Members powershellguru

Kako s skriptnim okoljem PowerShell najti prazne skupine (z nobenim članom) v Aktivnem imeniku?
Get-ADGroup -Filter * -Properties Members | Where-Object -FilterScript {-not $_.Members}

Kako s skriptnim okoljem PowerShell prešteti prazne skupine (z nobenim članom) v Aktivnem imeniku?
(Get-ADGroup -Filter * -Properties Members | Where-Object -FilterScript {-not $_.Members}).Count

Kako s skriptnim okoljem PowerShell pridobiti člane skupine v Aktivnem imeniku?

Kako s skriptnim okoljem PowerShell pridobiti člane skupine z rekurzivnimi člani v Aktivnem imeniku?

Kako s skriptnim okoljem PowerShell prešteti število članov skupine z / brez rekurzivnih članov v Aktivnem imeniku?

Users

Kako s skriptnim okoljem PowerShell v Aktivnem imeniku uporabiti nadomestni znak v filtru “Get-ADUser”?

Kako s skriptnim okoljem PowerShell premakniti uporabnika na drugi OU v Aktivnem imeniku?
Move-ADObject -Identity $dn -TargetPath 'OU=myOU,DC=domain,DC=com'

Kako s skriptnim okoljem PowerShell najti vse člane, ki so (ugnezdeni) za uporabnika?
Get-ADGroup -LDAPFilter "(member:1.2.840.113556.1.4.1941:=$($dn))"

Kako s skriptnim okoljem PowerShell pridobiti člane (kratko ime / okrnjene) za uporabnika?
(Get-ADUser $user -Properties MemberOf).MemberOf | ForEach-Object -Process {($_ -split ',')[0].Substring(3)} | Sort-Object

Kako s skriptnim okoljem PowerShell preimenovati Ime (FullName), (DisplayName), GivenName (FirstName) in Priimek (LastName) za uporabniški račun v Aktivnem imeniku?

Kako s skriptnim okoljem PowerShell spremeniti opis, pisarno in telefonsko številko za uporabniški račun v Aktivnem imeniku?
Set-ADUser $samAccountName -Description 'IT Consultant' -Office 'Building B' -OfficePhone '12345'

Kako s skriptnim okoljem PowerShell nastaviti datum poteka na “31/12/2015” ali “nikoli” za uporabniški račun v Aktivnem imeniku?

Kako s skriptnim okoljem PowerShell odkleniti uporabniški račun v Aktivnem imeniku?
Unlock-ADAccount $samAccountName

Kako s skriptnim okoljem PowerShell omogočiti / onemogočiti uporabniški račun v Aktivnem imeniku?

Kako s skriptnim okoljem PowerShell odstraniti uporabniški račun v Aktivnem imeniku?
Remove-ADUser $samAccountName

Kako s skriptnim okoljem PowerShell ponastaviti geslo za en uporabniški račun v Aktivnem imeniku?

Kako s skriptnim okoljem PowerShell ponastaviti geslo za več uporabniških računov (skupinsko) v Aktivnem imeniku?

Kako s skriptnim okoljem PowerShell najti lastnika datoteke v Aktivnem imeniku?

Kako s skriptnim okoljem PowerShell najti OU (Organizacijska enota) za uporabnika v Aktivnem imeniku?
[regex]::match("$((Get-ADUser $user -Properties DistinguishedName).DistinguishedName)",'(?=OU=)(.*\n?)').value

Kako s skriptnim okoljem PowerShell najti onemogočene uporabniške račune v Aktivnem imeniku?

Kako s skriptnim okoljem PowerShell najti potekle uporabniške račune v Aktivnem imeniku?
Search-ADAccount -AccountExpired

Kako s skriptnim okoljem PowerShell najti zaklenjene uporabniške račune v Aktivnem imeniku?
Search-ADAccount -LockedOut

Kako s skriptnim okoljem PowerShell najti SID uporabniškega računa v Aktivnem imeniku?
(Get-ADUser $user -Properties SID).SID.Value

Kako s skriptnim okoljem PowerShell pretvoriti uporabniško ime v SID v Aktivnem imeniku?

Kako s skriptnim okoljem PowerShell pretvoriti SID v uporabniško ime v Aktivnem imeniku?

Kako s skriptnim okoljem PowerShell razdeliti razločevalno ime uporabniškega računa v Aktivnem imeniku?

Kako s skriptnim okoljem PowerShell najti datum nastanka / spremembe uporabniškega računa v Aktivnem imeniku?
Get-ADUser -Identity $user -Properties whenChanged, whenCreated | Format-List -Property whenChanged, whenCreated

Kako s skriptnim okoljem PowerShell prikazati izbirne in obvezne lastnosti za razred “Uporabnik” v Aktivnem Imeniku?

Kako s skriptnim okoljem PowerShell pridobiti LDAP pot za uporabnika v Aktivnem Imeniku?

Kako s skriptnim okoljem PowerShell spremeniti CN (Kanonično ime) za uporabnika v Aktivnem imeniku?
Rename-ADObject $((Get-ADUser $user -Properties DistinguishedName).DistinguishedName) -NewName 'Test Powershell'

Kako s skriptnim okoljem PowerShell pridobiti organizacijske enote (OE) nadrejenega uporabnika v Aktivnem imeniku?

Kako s skriptnim okoljem PowerShell pridobiti lastnika uporabnika (ki je ustvaril račun) v Aktivnem imeniku?

Kako s skriptnim okoljem PowerShell pretvoriti pwdLastSet atribut za uporabnika v Aktivnem imeniku?

Computers

Kako s skriptnim okoljem PowerShell testirati varen kanal med lokalnim računalnikom in domeno?
Test-ComputerSecureChannel

Kako s skriptnim okoljem PowerShell popraviti varen kanal med lokalnim računalnikom in domeno?
Test-ComputerSecureChannel -Repair

Kako s skriptnim okoljem PowerShell onemogočiti računalniški račun v Aktivnem imeniku?
Disable-ADAccount $computer

Kako s skriptnim okoljem PowerShell najti računalnike z določenim operacijskim sistemom v Aktivnem imeniku?

Organizational Unit (OU)

Kako s skriptnim okoljem PowerShell ustvariti organizacijsko enoto (OU) v Aktivnem imeniku?
New-ADOrganizationalUnit -Name 'TEST' -Path 'DC=domain,DC=com'

Kako s skriptnim okoljem PowerShell pridobiti podrobnosti organizacijske enote (OU) v Aktivnem imeniku?
Get-ADOrganizationalUnit 'OU=TEST,DC=domain,DC=com' -Properties *

Kako s skriptnim okoljem PowerShell spremeniti opis organizacijske enote (OU) v Aktivnem imeniku?
Set-ADOrganizationalUnit 'OU=TEST,DC=domain,DC=com' -Description 'My description'

Kako s skriptnim okoljem PowerShell omogočiti / onemogočiti nenamerni izbris organizacijske enote (OE) v Aktivnem imeniku?

Kako s skriptnim okoljem PowerShell omogočiti nenamerni izbris za vse organizacijske enote (OE) v Aktivnem imeniku?

Kako s skriptnim okoljem PowerShell izbrisati organizacijsko enoto (OE) zaščiteno pred nenamernim izbrisom v Aktivnem imeniku?

Kako s skriptnim okoljem PowerShell pretvoriti Razlikovalno ime organizacijske enote (OE) v Kanonično ime v Aktivnem imeniku?

Kako s skriptnim okoljem PowerShell navesti praznihe organizacijske enote (OE)?

Kako s skriptnim okoljem PowerShell pridobiti upravitelja skupine?
(Get-ADGroup $dn -Properties Managedby).Managedby

Up


Regex (Regular Expression)

Kako v citat naslov IP v4 je (80.80.228.8) z regularni izraz z PowerShell?
$example = 'The IP address is 80.80.228.8'
$ip = [regex]::match($example,'\b\d{1,3}\.\d{1,3}\.\d{1,3}\.\d{1,3}\b').value

Kako s skriptnim okoljem PowerShell izvleči MAC naslov (C0-D9-62-39-61-2D) z ločilom “-” z regularnim izrazom?
$example = 'The MAC address is C0-D9-62-39-61-2D'
$mac = [regex]::match($example,'([0-9A-F]{2}[-]){5}([0-9A-F]{2})').value

Kako s skriptnim okoljem PowerShell izvleči MAC naslov (C0: D9: 62: 39: 61: 2D) z ločilom “:” z regularnim izrazom?
$example = 'The MAC address is C0:D9:62:39:61:2D'
$mac = [regex]::match($example,'((\d|([a-f]|[A-F])){2}:){5}(\d|([a-f]|[A-F])){2}').value

Kako s skriptnim okoljem PowerShell izvleči datum (10/02/2015) z regularnim izrazom?
$example = 'The date is 10/02/2015'
$date = [regex]::match($example,'(\d{2}\/\d{2}\/\d{4})').value

Kako s skriptnim okoljem PowerShell izvleči URL (www.powershell-guru.com) z regularnim izrazom?
$example = 'The URL is www.powershell-guru.com'
$url = [regex]::match($example,'[a-z]+[:.].*?(?=\s)').value

Kako s skriptnim okoljem PowerShell izvleči email naslov (user@domain.com) z regularnim izrazom?
$example = 'The email is user@domain.com'
$email = [regex]::match($example,'(?i)\b[A-Z0-9._%+-]+@[A-Z0-9.-]+\.[A-Z]{2,4}\b').value

Kako s skriptnim okoljem PowerShell izvleči “guru” iz niza primerov z regularnim izrazom?
$example = 'www.powershell-guru.com'
[regex]::match($example,'(?<=-)(.*\n?)(?=.com)').value

Kako s skriptnim okoljem PowerShell izvleči “guru.com” iz niza primerov z regularnim izrazom?
$example = 'www.powershell-guru.com'
[regex]::match($example,'(?<=-)(.*\n?)(?<=.)').value

Kako s skriptnim okoljem PowerShell izvleči “powershell-guru.com” iz niza primerov z regularnim izrazom?
$example = 'www.powershell-guru.com'
[regex]::match($example,'(?<=www.)(.*\n?)').value

Kako s skriptnim okoljem PowerShell izvleči “123” iz niza primerov z regularnim izrazom?
$example = 'Powershell123'
[regex]::match($example,'(\d+)').value

Kako s skriptnim okoljem PowerShell izvleči “$” (znak za dolar) iz niza primerov z regularnim izrazom?
$example = 'Powershell`$123'
[regex]::match($example,'(\$)').value

Kako s skriptnim okoljem PowerShell zamenjati znak (*.com) z drugim (* .fr), v nizu z regularnim izrazom?
$example = 'www.powershell-guru.com'
[regex]::Replace($example, '.com','.fr')

Kako se s skriptnim okoljem PowerShell izogniti nizu z regularnim izrazom?
[regex]::Escape('\\server\share')

Up


Memory

Kako s skriptnim okoljem PowerShell čistilca pomnilnika prisiliti v zbiranje pomnilnika?
[System.GC]::Collect()
[System.GC]::WaitForPendingFinalizers()

Kako s skriptnim okoljem PowerShell pridobiti RAM velikost računalnika?

Up


Date

Kako s skriptnim okoljem PowerShell pridobiti trenutni datum?
Get-Date
[Datetime]::Now

Kako s skriptnim okoljem PowerShell prikazati datum v različnih oblikah?

Kako s skriptnim okoljem PowerShell pretvoriti datum (DatumČas) v datum (Niz)?
$datetimeToString = '{0:dd/MM/yy}' -f (Get-Date 30/01/2015)
$datetimeToString = (Get-Date 31/01/2015).ToShortDateString()

Kako s skriptnim okoljem PowerShell pretvoriti datum (Niz) v datum (DatumČas)?
$stringToDatetime = [Datetime]::ParseExact('30/01/2015', 'dd/MM/yyyy', $null)

Kako s skriptnim okoljem PowerShell izračunati razliko (število dni, ur, minut in sekund) med dvema datumoma?
(New-TimeSpan -Start $dateStart -End $dateEnd).Days
(New-TimeSpan -Start $dateStart -End $dateEnd).Hours
(New-TimeSpan -Start $dateStart -End $dateEnd).Minutes
(New-TimeSpan -Start $dateStart -End $dateEnd).Seconds

Kako s skriptnim okoljem PowerShell primerjati dva datuma?
(Get-Date 2015-01-01) -lt (Get-Date 2015-01-30) # True
(Get-Date 2015-01-01) -gt (Get-Date 2015-01-30) # False

Kako s skriptnim okoljem PowerShell razvrstiti polja datumov kot “DatumČas”?
$arrayDate | Sort-Object -Property {$_ -as [Datetime]}

Kako s skriptnim okoljem PowerShell začeti in ustaviti štoparico?
$chrono = [Diagnostics.Stopwatch]::StartNew()
$chrono.Stop()
$chrono

Kako s skriptnim okoljem PowerShell pridobiti trenutni dan v tednu?
(Get-Date).DayOfWeek #Sunday

Kako s skriptnim okoljem PowerShell pridobiti včerajšnji datum?
(Get-Date).AddDays(-1)

Kako s skriptnim okoljem PowerShell pridobiti število dni v mesecu (februarja 2015)?
[DateTime]::DaysInMonth(2015, 2)

Kako s skriptnim okoljem PowerShell vedeti, če je prestopno leto?
[DateTime]::IsLeapYear(2015)

Kako s skriptnim okoljem PowerShell navesti časovne pasove?
[System.TimeZoneInfo]::GetSystemTimeZones()

Up


Networking

Kako s skriptnim okoljem PowerShell kodirati (v ASCII format) in dekodirati URL?

Kakšne so ekvivalente avtohtonih omrežnih ukazov s skriptnim okoljem PowerShell?

Kako s skriptnim okoljem PowerShell pridobiti IP naslovov?
Get-NetIPAddress # Windows 8.1 & Windows 2012
Get-NetIPConfiguration # Windows 8.1 & Windows 2012

Kako s skriptnim okoljem PowerShell onemogočiti IP naslov v6 (IPv6)?

Kako s skriptnim okoljem PowerShell preveriti veljavnost IP naslova v4 (IPv4)?
if([ipaddress]'10.0.0.1'){'validated'}

Kako s skriptnim okoljem PowerShell najti zunanji IP naslov?

Kako s skriptnim okoljem PowerShell najti ime gostitelja iz IP naslova?
([System.Net.Dns]::GetHostEntry($IP)).Hostname

Kako s skriptnim okoljem PowerShell najti IP naslov iz imena gostitelja?
([System.Net.Dns]::GetHostAddresses($computer)).IPAddressToString

Kako s skriptnim okoljem PowerShell najti popolno določeno ime domene iz imena gostitelja?
[System.Net.Dns]::GetHostByName($computer).HostName

Kako s skriptnim okoljem PowerShell najti konfiguracijo omrežja (IP, Subnet, Gateway in DNS)?

Kako s skriptnim okoljem PowerShell najti MAC naslov?
Get-CimInstance win32_networkadapterconfiguration | Select-Object -Property Description, Macaddress
Get-WmiObject -Class win32_networkadapterconfiguration | Select-Object -Property Description, Macaddress

Kako s skriptnim okoljem PowerShell preveriti dosegljivost računalnika?

Kako s skriptnim okoljem PowerShell preveriti, če je računalnik povezan z internetom?

Kako s skriptnim okoljem PowerShell izvesti “whois” iskanje za spletno stran?
$whois = New-WebServiceProxy 'http://www.webservicex.net/whois.asmx?WSDL'
$whois.GetWhoIs('powershell-guru.com')

Kako s skriptnim okoljem PowerShell pridobiti podatke o javnem IP (Geolokacija)?

Kako s skriptnim okoljem PowerShell preveriti, če so vrata (port) odprta / zaprta?
New-Object -TypeName Net.Sockets.TcpClient -ArgumentList $computer, 135

Kako s skriptnim okoljem PowerShell izvesti “tracert”?
Test-NetConnection www.google.com -TraceRoute

Kako s skriptnim okoljem PowerShell popraviti profil domače omrežne povezave?
Get-NetAdapter | Format-Table -Property Name, InterfaceDescription, ifIndex -AutoSize # Windows 8.1
Set-NetConnectionProfile -InterfaceIndex 6 -NetworkCategory Private

Kako s skriptnim okoljem PowerShell prikazati TCP povezave vrat?
netstat.exe -ano
Get-NetTCPConnection #Windows 8 and 2012

Kako s skriptnim okoljem PowerShell skrajšati dolgo URL v krajšo URL?
$url = 'www.powershell-guru.com'
$tiny = Invoke-RestMethod -Uri "http://tinyurl.com/api-create.php?url=$url"

Kako s skriptnim okoljem PowerShell pridobiti proxy nastavitve?
Get-ItemProperty -Path HKCU:"Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings"

DNS

Kako s skriptnim okoljem PowerShell preveriti predpomnilnik DNS na lokalnem računalniku?
ipconfig.exe /displaydns
Get-DnsClientCache #Windows 8 and 2012

Kako s skriptnim okoljem PowerShell počistiti predpomnilnik DNS na lokalnem računalniku?
ipconfig.exe /flushdns
Start-Process -FilePath ipconfig -ArgumentList /flushdns -WindowStyle Hidden
Clear-DnsClientCache #Windows 8 and 2012

Kako s skriptnim okoljem PowerShell počistiti predpomnilnik DNS na oddaljenih računalnikih?
Invoke-Command -ScriptBlock {Clear-DnsClientCache} -ComputerName computer01, computer02

Kako s skriptnim okoljem PowerShell prebrati gostujoče datoteke?
Get-Content -Path 'C:\Windows\system32\drivers\etc\hosts'

Up


Password

Kako s skriptnim okoljem PowerShell ustvariti naključno geslo?
[Reflection.Assembly]::LoadWithPartialName('System.Web')
[System.Web.Security.Membership]::GeneratePassword(30,2)

Kako s skriptnim okoljem PowerShell spremeniti lokalno geslo za administratorja na oddaljenem strežniku?
$admin = [ADSI]('WinNT://server01/administrator,user')
$admin.SetPassword($password)
$admin.SetInfo()

Kako s skriptnim okoljem PowerShell najti datum poteka gesla računa v Aktivnem imeniku?

Up


Printers

Kako s skriptnim okoljem PowerShell navesti vse tiskalnike določenega strežnika?
Get-WmiObject -Query 'Select * From Win32_Printer' -ComputerName $computer

Kako s skriptnim okoljem PowerShell navesti seznam vseh vrat za določen strežnik?
Get-WmiObject -Class Win32_TCPIPPrinterPort -Namespace 'root\CIMV2' -ComputerName $computer

Kako s skriptnim okoljem PowerShell spremeniti komentar / lokacijo tiskalnika?

Kako s skriptnim okoljem PowerShell počistiti (preklicati vse naloge) tiskalnik?
$printer = Get-WmiObject -Class win32_printer -Filter "Name='HP Deskjet 2540 series'"
$printer.CancelAllJobs()

Kako s skriptnim okoljem PowerShell natisniti preizkusno stran tiskalnika?
$printer = Get-WmiObject -Class win32_printer -Filter "Name='HP Deskjet 2540 series'"
$printer.PrintTestPage()

Kako s skriptnim okoljem PowerShell pridobiti čakalne vrste za tiskanje tiskalnikov?

Up


Regedit

Read

Kako s skriptnim okoljem PowerShell navesti seznam registrskih panjev?
Get-ChildItem -Path Registry::

Kako s skriptnim okoljem PowerShell pridobiti vrednosti registra in vrste vrednosti?

Kako s skriptnim okoljem PowerShell navesti seznam registrskih ključnih podključev?

Kako s skriptnim okoljem PowerShell navesti seznam registrskih ključnih podključev v rekurzivnemi načinu?
Get-ChildItem -Path 'HKLM:\SYSTEM' -Recurse -ErrorAction SilentlyContinue

Kako s skriptnim okoljem PowerShell najti podključe z določenim imenom?
Get-ChildItem -Path 'HKLM:\SOFTWARE' -Include *Plugin* -Recurse -ErrorAction SilentlyContinue

Kako s skriptnim okoljem PowerShell vrniti samo ime registrskih podključev?
(Get-ChildItem -Path 'HKLM:\SYSTEM').Name # Return HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet
Get-ChildItem -Path 'HKLM:\SYSTEM' -Name # Return ControlSet

Kako s skriptnim okoljem PowerShell navesti seznam vrednosti registra?
Get-ItemProperty -Path 'HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion'

Kako s skriptnim okoljem PowerShell prebrati določeno vrednost registra?
(Get-ItemProperty -Path 'HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion').ProductName

Kako s skriptnim okoljem PowerShell prebrati določeno vrednost registra na oddaljenem računalniku?

Write

Kako s skriptnim okoljem PowerShell ustvariti nov registrski ključ?
New-Item -Path 'HKCU:\Software\MyApplication'

Kako s skriptnim okoljem PowerShell ustvariti vrednost registra?
New-ItemProperty -Path 'HKCU:\Software\MyApplication' -Name 'Version' -Value '1.0'

Kako s skriptnim okoljem PowerShell spremeniti obstoječo vrednost registra?
Set-ItemProperty -Path 'HKCU:\Software\MyApplication' -Name 'Version' -Value '2.0'

Delete

Kako s skriptnim okoljem PowerShell izbrisati vrednost registra?
Remove-ItemProperty -Path 'HKCU:\Software\MyApplication' -Name 'Version'

Kako s skriptnim okoljem PowerShell izbrisati registrski ključ?
Remove-Item -Path 'HKCU:\Software\MyApplication' -Force

Test

Kako s skriptnim okoljem PowerShell preveriti, ali registrski ključ obstaja?
Test-Path -Path 'HKCU:\Software\MyApplication'

Kako s skriptnim okoljem PowerShell preveriti, ali vrednost registra obstaja?
(Get-Item -Path 'HKCU:\Software\MyApplication').GetValueNames() -contains 'Version'

Up


Strings

Kako s skriptnim okoljem PowerShell odstraniti bele-presledek znake od začetka niza?
$string = ' PowershellGuru'
$string = $string.TrimStart()

Kako s skriptnim okoljem PowerShell odstraniti bele-presledek zanke od konca niza?
$string = 'PowershellGuru '
$string = $string.TrimEnd()

Kako s skriptnim okoljem PowerShell odstraniti bele-presledek znake (začetek in konec) iz niza?
$string = ' PowershellGuru '
$string = $string.Trim()

Kako s skriptnim okoljem PowerShell pretvoriti niz v velike črke?
$string = 'powershellguru'
$string = $string.ToUpper()

Kako s skriptnim okoljem PowerShell pretvoriti niz v male črke?
$string = 'POWERSHELLGURU'
$string = $string.ToLower()

Kako s skriptnim okoljem PowerShell izbrati podniz “PowerShell” iz niza “PowershellGuru”?
$string.Substring(0,10)

Kako s skriptnim okoljem PowerShell izbrati podniz “Guru” iz niza “PowershellGuru”?
$string.Substring(10)

Kako s skriptnim okoljem PowerShell izbrati število “123” iz “Powershell123Guru”?
$string = 'Powershell123Guru'
[regex]::match($string,'(\d+)').value

Kako s skriptnim okoljem PowerShell pridobiti ničelni indeks za “Guru” iz niza “PowershellGuru”?
$string.IndexOf('Guru') # 10

Kako s skriptnim okoljem PowerShell preveriti, če je niz nič ali prazen?
$string = $null
$string = ''
[string]::IsNullOrEmpty($string)

Kako s skriptnim okoljem PowerShell preveriti, če je niz nič, prazen, ali sestavljen le iz belih znakov za presledek?
$string = $null
$string = ''
$string = ' '
[string]::IsNullOrWhiteSpace($string)

Kako s skriptnim okoljem PowerShell preveriti, če niz vsebuje določeno črko?
$string = 'PowershellGuru'
$string.Contains('s')
[regex]::match($string,'s').Success

Kako s skriptnim okoljem PowerShell vrniti dolžino niza?
$string.Length

Kako s skriptnim okoljem PowerShell povezati dva niza?

Kako s skriptnim okoljem PowerShell povezati z enim ali večimi oklepaji “[]” v nizu?
$string = '[PowershellGuru]'
$string -match '\[' # Only 1
$string -match '\[(.*)\]' # Several

Kako s skriptnim okoljem PowerShell povezati z enim ali večimi oklepaji “()” v nizu?
$string = '(PowershellGuru)'
$string -match '\(' # Only 1
$string -match '\((.*)\)' # Several

Kako s skriptnim okoljem PowerShell povezati z enim ali večimi zavitimi oklepaji “{}” v nizu?
$string = '{PowershellGuru}'
$string -match '\{' # Only 1
$string -match '\{(.*)\}' # Several

Kako s skriptnim okoljem PowerShell povezati z enim ali več kotnimi oklepaji “& lt; & gt;” v nizu?
$string = ''
$string -match '\<' # Only 1
$string -match "\<(.*)\>" # Several

Kako s skriptnim okoljem PowerShell povezati katerokoli malo črko (ABC) v niz?
$string = 'POWERSHELLGURU'
$string -cmatch "^[a-z]*$" #False

Kako s skriptnim okoljem PowerShell povezati katerokoli veliko črko (ABC) v niz?
$string = 'powershellguru'
$string -cmatch "^[A-Z]*$" #False

Kako s skriptnim okoljem PowerShell povezati “[p” (p mala črka) v niz?
$string = '[powershellGuru]'
$string -cmatch '\[[a-z]\w+' #True

Kako s skriptnim okoljem PowerShell povezati “[P” (P velika črka) v niz?
$string = '[PowershellGuru]'
$string -cmatch '\[[A-Z]\w+' #True

Kako s skriptnim okoljem PowerShell zamenjati črto z drugo črto?
$a = 'Line A'
$b = 'Line B'
$a = $a -replace $a, $b

Kako s skriptnim okoljem PowerShell pretvoriti operacijo deljenja v niz (odstotek)?
(1/2).ToString('P')

Kako s skriptnim okoljem PowerShell razvrstiti nize, ki vsebujejo številke?

Kako s skriptnim okoljem PowerShell izbrati zadnjo besedo v stavku?
$sentence = 'My name is Test Powershell'
$sentence.Split(' ')[-1] # Returns Powershell

Kako s skriptnim okoljem PowerShell pridobiti najdaljšo besedo stavka?
$sentence = 'My name is Test Powershell'
$sentence.Split(' ') | Sort-Object -Property Length | Select-Object -Last 1 # Returns Powershell

Kako s skriptnim okoljem PowerShell prešteti kolikokrat je niz prisoten v stavku?
$sentence = 'test test test Powershell'
[regex]::Matches($sentence, 'test').Count # Returns 3

Kako s skriptnim okoljem PowerShell kopirati vsak znak v nizu v polje znakov?

Kako s skriptnim okoljem PowerShell pretvoriti prvo črko v veliko začetnico iz niza?

Kako s skriptnim okoljem PowerShell zapolnjevati niz (levo ali desno)?

Kako s skriptnim okoljem PowerShell kodirati in dekodirati niz v Base64?

Kako s skriptnim okoljem PowerShell binarno pretvoriti številko (v in iz)?

Kako s skriptnim okoljem PowerShell vrniti na pot samo zadnjo nadrejeno mapo?

Kako s skriptnim okoljem PowerShell vrniti na pot samo zadnji predmet?

Up


Math

Kako s skriptnim okoljem PowerShell navesti seznam metod razreda System.Math?
[System.Math] | Get-Member -Static -MemberType Method

Kako s skriptnim okoljem PowerShell vrniti absolutno vrednost?
[Math]::Abs(-12) #Returns 12
[Math]::Abs(-12.5) # Returns 12.5

Kako s skriptnim okoljem PowerShell vrniti kot, katerega sinus je določeno število?
[Math]::ASin(1) #Returns 1,5707963267949

Kako s skriptnim okoljem PowerShell vrniti vrednost stropa?
[Math]::Ceiling(1.4) #Returns 2
[Math]::Ceiling(1.9) #Returns 2

Kako s skriptnim okoljem PowerShell vrniti vrednost tal?
[Math]::Floor(1.4) #Returns 1
[Math]::Floor(1.9) #Returns 1

Kako s skriptnim okoljem PowerShell vrniti naravni (baza e) logaritem določenemu številu?
[Math]::Log(4) #Returns 1,38629436111989

Kako s skriptnim okoljem PowerShell vrniti osnovni 10 logaritem določenega števila?
[Math]::Log10(4) #Returns 0,602059991327962

Kako s skriptnim okoljem PowerShell vrniti največ dve vrednosti?
[Math]::Max(2,4) #Returns 4
[Math]::Max(-2,-4) #Returns -2

Kako s skriptnim okoljem PowerShell vrniti najmanj dve vrednosti?
[Math]::Min(2,4) #Returns 2
[Math]::Max(-2,-4) #Returns -4

Kako s skriptnim okoljem PowerShell vrniti število dvignjeno na določeno moč?
[Math]::Pow(2,4) #Returns 16

Kako s skriptnim okoljem PowerShell vrniti decimalno vrednost na najbližjo sestavno vrednost?
[Math]::Round(3.111,2) #Returns 3,11
[Math]::Round(3.999,2) #Returns 4

Kako s skriptnim okoljem PowerShell vrniti sestavni del določenega decimalnega števila?
[Math]::Truncate(3.111) #Returns 3
[Math]::Truncate(3.999) #Returns 3

Kako s skriptnim okoljem PowerShell vrniti kvadratni koren določenega števila?
[Math]::Sqrt(16) #Returns 4

Kako s skriptnim okoljem PowerShell vrniti konstanto PI?
[Math]::Pi #Returns 3,14159265358979

Kako s skriptnim okoljem PowerShell vrniti naravno logaritemsko osnovo (konstanta e)?
[Math]::E #Returns 2,71828182845905

Kako s skriptnim okoljem PowerShell preveriti, ali je število sodo ali liho?
[bool]($number%2)

Up


Hashtables

Kako s skriptnim okoljem PowerShell ustvariti prazno tabelo razprševanja?
$hashtable = @{}
$hashtable = New-Object -TypeName System.Collections.Hashtable

Kako s skriptnim okoljem PowerShell ustvariti tabelo razprševanja s elementi?

Kako s skriptnim okoljem PowerShell ustvariti tabelo razprševanja s predmeti razvrščeno po ključu / imenu (odrejeni slovar)?

Kako s skriptnim okoljem PowerShell dodati elemente (par ključne vrednosti) v tabelo razprševanja?
$hashtable.Add('Key3', 'Value3')

Kako s skriptnim okoljem PowerShell pridobiti določeno vrednost tabele razprševanja?
$hashtable.Key1
$hashtable.Get_Item('Key1')

Kako s skriptnim okoljem PowerShell pridobiti minimalno vrednost tabele razprševanja?

Kako s skriptnim okoljem PowerShell pridobiti najvišjo vrednost tabele razprševanja?

Kako s skriptnim okoljem PowerShell spremeniti elemente v tabeli razprševanja?
$hashtable.Set_Item('Key1', 'Value1Updated')

Kako s skriptnim okoljem PowerShell odstraniti elemente v tabeli razprševanja?
$hashtable.Remove('Key1')

Kako s skriptnim okoljem PowerShell počistiti tabelo razprševanja?
$hashtable.Clear()

Kako s skriptnim okoljem PowerShell preveriti prisotnost določenega ključa / vrednosti v tabeli razprševanja?
$hashtable.ContainsKey('Key3')
$hashtable.ContainsValue('Value3')

Kako s skriptnim okoljem PowerShell razvrstiti po ključu / vrednostih v tabeli razprševanja?
$hashtable.GetEnumerator() | Sort-Object -Property Name
$hashtable.GetEnumerator() | Sort-Object -Property Value -Descending

Up


Arrays

Kako s skriptnim okoljem PowerShell ustvariti prazno matriko?
$array = @()
$array = [System.Collections.ArrayList]@()

Kako s skriptnim okoljem PowerShell ustvariti matriko z elementi?
$array = @('A', 'B', 'C')
$array = 'A', 'B', 'C'
$array = 'a,b,c'.Split(',')
$array = .{$args} a b c
$array = echo a b c

Kako s skriptnim okoljem PowerShell dodati elemente v matriko?
$array += 'D'
[void]$array.Add('D')

Kako s skriptnim okoljem PowerShell spremeniti element v matriki?
$array[0] = 'Z' # 1st item[0]

Kako s skriptnim okoljem PowerShell preveriti velikost matrike?
$array = 'A', 'B', 'C'
$array.Length # Returns 3

Kako s skriptnim okoljem PowerShell pridobiti en element/ več / vse elemente v matriki?
$array = @('A', 'B', 'C')
$array[0] # One item (A)
$array[0] + $array[2] # Several items (A,C)
$array # All items (A,B,C)

Kako s skriptnim okoljem PowerShell odstraniti prazne elemente v matriki?
$array = @('A', 'B', 'C', '')
$array = $array.Split('',[System.StringSplitOptions]::RemoveEmptyEntries) | Sort-Object # A,B,C

Kako s skriptnim okoljem PowerShell preveriti, ali obstaja element v matriki?
$array = @('A', 'B', 'C')
'A' | ForEach-Object -Process {$array.Contains($_)} # Returns True
'D' | ForEach-Object -Process {$array.Contains($_)} # Returns False

Kako s skriptnim okoljem PowerShell najti indeksno številko elementa v matriki?
$array = @('A', 'B', 'C')
[array]::IndexOf($array,'A') # Returns 0

Kako s skriptnim okoljem PowerShell razvrstiti vrstni red elementov v matriki?
$array = @('A', 'B', 'C')
[array]::Reverse($array) # C,B,A

Kako s skriptnim okoljem PowerShell ustvariti naključni element iz matrike?
$array | Get-Random

Kako s skriptnim okoljem PowerShell razvrstiti matriko v rastočem / padajočem načinu?
$array = @('A', 'B', 'C')
$array | Sort-Object # A,B,C
$array | Sort-Object -Descending # C,B,A

Kako s skriptnim okoljem PowerShell prešteti število elementov v matriki?
$array.Count

Kako s skriptnim okoljem PowerShell dodati matriko drugi matriki?
$array1 = 'A', 'B', 'C'
$array2 = 'D', 'E', 'F'
$array3 = $array1 + $array2 # A,B,C,D,E,F

Kako s skriptnim okoljem PowerShell najti dvojnike iz matrike?
$array = 'A', 'B', 'C', 'C'
($array | Group-Object | Where-Object -FilterScript {$_.Count -gt 1}).Values # Returns C

Kako s skriptnim okoljem PowerShell odstraniti dvojnike iz matrike?
$array = 'A', 'B', 'C', 'C'
$array = $array | Select-Object -Unique
$array # Returns A,B,C

Kako s skriptnim okoljem PowerShell ustvariti matriko z elementi, ki se začnejo s predpono (“User01”, “user02”, … “user10”)?
$array = 1..10 | ForEach-Object -Process { "user$_" }

Up


ACL

Kako s skriptnim okoljem PowerShell navesti seznam ACL uporabnika AD?
(Get-Acl -Path "AD:\$dn").Access

Kako s skriptnim okoljem PowerShell navesti seznam ACL mape?
(Get-Acl -Path C:\scripts).Access

Kako s skriptnim okoljem PowerShell navesti določene ACL vnose za dovoljenje (uporabniki ali skupine) uporabnika AD?

Up


Variables

Katere so najpogostejše vrste podatkov v s skriptnem okolju PowerShell?

Kako s skriptnim okoljem PowerShell najti najnižje in najvišje vrednosti nekateri tip spremenljivk?

Kako s skriptnim okoljem PowerShell testirati vrste podatkov?