سؤالات رایج پاور شل به زبان فارسی

By | April 15, 2015

translated-persian-v5
مفهوم: سؤالات رایج درباره پاور شل

میتوانید از این لیست به طرق مختلف استفاده کنید:

جهت کپی/پیست کردن دستورات در اسکریپت
جهت دیدن سینتکس یک دستور خاص
جهت ارتقای دانش تکنیکی خود
جهت کشف دستورات جدید
جهت آماده سازی برای مصاحبه کاری2015 ژوئیه 7
به روز شده
powershell-guru.com نویسنده
persian.powershell-guru.com منبع
75
دسته
610
سوالات


ACL
Active Directory
Alias
Arrays
Browsers
Certificates
Characters
CIM
Comments
COM Objects
Compare
Computer
Credentials
CSV
Culture
Date
Drives
Environment
Errors
Event Viewer
Files
Folders
Format Operator (-f)
Functions
GPO
GUI
Hardware
Hashtables
Help
History
Jobs
Keyboard
Loops
Math
Memory
Messages
Modules
Microsoft Excel
Microsoft Exchange
Microsoft Outlook
Microsoft SharePoint
Networking
Openfiles
Operators
Parameters
Password
Powershell ISE
Printers
Processes
PSObject
Quest
Random
RDP
Regedit
Regex
Remote
Restore
Scheduled Tasks
Search
SCCM
Services
SMTP
Snapins
Sounds
Static .NET Methods
Strings
System
Try/Catch
Variables
Symantec Vault
Windows10
Windows 2012
Windows Azure
Windows Forms
WMI
XML


System

چگونه ورژن پاور شل خود را تشخیص دهیم؟

چگونه پاور شل را در ورژن دیگری جهت سازگاری با ورژنهای قدیمی اجرا کنیم؟
powershell.exe -Version 2.0

چگونه در یک اسکریپت پاور شل، به کمترین ورژن پاور شل (سه یا بالاتر) نیاز داشته باشیم؟
#Requires -Version 3.0

چگونه برای یک اسکریپت پاور شل، از مزایای ادمین استفاده کنیم؟

چگونه پارامترهای یک اسکریپت پاور شل را چک کنیم؟
help -Name .\Get-ExchangeEnvironmentReport.ps1 -Full

چگونه اطلاعات یک کاربر موجود را با استفاده از پاور شل بدست آوریم؟
[Security.Principal.WindowsIdentity]::GetCurrent()

چگونه یک پروفایل را با استفاده از پاور شل ایجاد، تصحیح، و یا دوباره بارگذاری کنیم؟

چگونه یک وقفه پنج ثانیه/دقیقه ای در یک اسکریپت پاور شل ایجاد کنیم؟
Start-Sleep -Seconds 5
Start-Sleep -Seconds 300 # 5 minutes

چگونه زمان آخرین بوت را با استفاده از پاور شل بدست آوریم؟
(Get-CimInstance -ClassName win32_operatingsystem).LastBootUpTime

چگونه با کمک پاور شل تسریع کننده تایپ بدست آوریم؟

چگونه برنامه های استارت آپ را با استفاده از پاور شل لیست کنیم؟

چگونه یک اپلیکشن را با پاور شل پاک کنیم؟

چگونه با استفاده از پاور شل، از کل صفحه دسکتاپ یا ویندوز در حال کار عکس بگیریم؟
Take-ScreenShot -Screen -File 'C:\scripts\screenshot.png' -Imagetype JPEG
Repository : Take-ScreenShot

چگونه با استفاده از پاور شل، شمارنده پیغام برای صفوف “ام-اس-ام-کیو” بسازیم؟

چگونه با استفاده از پاور شل، سیاست اجرایی تعیین کنیم؟

چگونه با پاور شل، شرتکات بسازیم؟

چگونه با پاور شل یک برنامه را به تسک بار افزوده یا پاک کنیم؟

چگونه با پاور شل یک ویندوز اکسپلورر باز کنیم؟
[Diagnostics.Process]::Start('explorer.exe')
Invoke-Item -Path C:\Windows\explorer.exe

چگونه درایورهای دستگاه را با پاور شل لیست کنیم؟
Get-WmiObject -Class Win32_PnPSignedDriver
Get-WindowsDriver -Online -All
driverquery.exe

چگونه با پاور شل “جی یو آی دی” ایجاد کنیم؟

چگونه با پاور شل، مکان دایرکتوری موقت را برای یک کاربر موجود بیابیم؟
[System.IO.Path]::GetTempPath()

چگونه با پاور شل یک مسیر و یک مسیر زیر مجموعه را به مسیری یکتا پیوند زنیم؟
Join-Path -Path C:\ -ChildPath \windows

cmdlets “Get-*” چگونه تمام دستورهای روبرو را با پاور شل لیست کنیم؟
Get-Command -Verb Get

چگونه تمام فولدرهای سیستمی خاص را با پاور شل لیست کنیم؟

ISO/VHD چگونه فایلهای روبرو را با پاور شل سوار کنیم؟
Mount-DiskImage 'D:\ISO\file.iso' # ISO
Mount-DiskImage 'D:\VHD\file.vhd' # VHD

چگونه ورژنهای در قالب دات نت را که با پاور شل نصب شده اند چک کنیم؟

چگونه میتوان چک کرد که قالبهای دات نت ورژن 4.5 با پاور شل نصب شده اند؟
(Get-ItemProperty -Path 'HKLM:\Software\Microsoft\NET Framework Setup\NDP\v4\Full' -EA 0).Version -like '4.5*'

چگونه میتوان یک کد را (جهت ضبط پاورشل ویندوز) با استفاده از پاور شل شروع و تمام کرد؟
Start-Transcript -Path 'C:\scripts\transcript.txt
Stop-Transcript

چگونه دایرکتوری موجود را با استفاده از پاور شل، به جای مشخصی تغییر مکان دهیم؟
Set-Location -Path 'C:\scripts'

چگونه با پاور شل صفحه را خالی کنیم؟
Clear-Host
cls # Alias

چگونه با پاور شل کیفیت تصویر را تغییر دهیم؟
Set-DisplayResolution -Width 1280 -Height 1024 -Force # Windows 2012

چگونه پنجره را با پاور شل به حالت تمام صفحه درآوریم؟
mode.com 300

چگونه با استفاده از پاور شل، ابعاد (طول و عرض) یک تصویر را بدست آوریم؟

چگونه با پاور شل کلید رمز ویندوز را بدست آوریم؟

Perfmon

چگونه با استفاده از پاور شل، “درصد زمان پردازش” (میانگین) را برای پنج ثانیه آخر (ده برابر) محاسبه کنیم؟
(Get-Counter '\Processor(_total)\% Processor Time' -SampleInterval 5 -MaxSamples 10).CounterSamples.CookedValue

Assemblies

چگونه اسمبلی ها را با پاور شل بارگذاری کنیم؟

چگونه اسمبلی های موجودی که در قالب دات نت هستند و با پاور شل لود شده اند را میتوان چک کرد؟

چگونه میتوان مسیر “جی ای سی” (حافظه سراسری اسمبلی) را با استفاده از پاور شل تعیین نمود؟

Clipboard

چگونه میتوان نتایج را با استفاده از پاور شل به کلیپ بورد کپی کرد؟

چگونه میتوان محتوای کلیپ بورد را با استفاده از پاور شل بدست آورد؟
Add-Type -AssemblyName PresentationCore
[Windows.Clipboard]::GetText()

Hotfixes

چگونه میتوان هات فیکس های نصب شده را با استفاده از پاور شل بدست آورد؟
Get-HotFix -ComputerName $computer

چگونه میتوان هات فیکس های نصب شده قبل/بعد از یک تاریخ مشخص را با استفاده از پاور شل بدست آورد؟
Get-HotFix | Where-Object -FilterScript { $_.InstalledOn -lt ([DateTime]'01/01/2015') } # Before 01/01/2015
Get-HotFix | Where-Object -FilterScript {$_.InstalledOn -gt ([DateTime]'01/01/2015')} # After 01/01/2015

چگونه میتوان تشخیص داد که یک هات فیکس با پاور شل نصب شده است؟
Get-HotFix -Id KB2965142

چگونه میتوان هات فیکس هایی را که بر روی یک سیستم از راه دور نصب شده اند، با پاور شل بدست آورد؟
Get-HotFix -ComputerName $computer

Pagefile

چگونه میتوان اطلاعات فایل صفحه ای را با پاور شل بدست آورد؟
Get-WmiObject -Class Win32_PageFileusage | Select-Object -Property Name, CurrentUsage, AllocatedBaseSize, PeakUsage, InstallDate

چگونه میتوان با استفاده از پاور شل سایز مناسب (مگا بایت) را بدست آورد؟
[Math]::Truncate(((Get-WmiObject -Class Win32_ComputerSystem).TotalPhysicalMemory) / 1MB) * 1.5

چگونه میتوان با پاور شل یک فایل صفحه ای (4096 مگابایت) را در درایو دی ایجاد نمود؟

چگونه میتوان با پاور شل یک فایل صفحه ای را در درایو سی ایجاد نمود؟

Maintenance

چگونه میتوان با پاور شل گسستگی یک درایو را چک کرد؟

چگونه فضای دیسک درایوها را با استفاده از پاور شل چک کنیم؟

Up


Files

چگونه یک فایل را با پاور شل باز کنیم؟
Invoke-Item -Path 'C:\scripts\file.txt'
.'C:\scripts\file.txt'

چگونه یک فایل را با پاور شل بخوانیم؟
Get-Content -Path 'C:\scripts\file.txt'
gc "C:\scripts\file.txt" # Alias

چگونه با استفاده از پاور شل، خروجی را در یک فایل بنویسیم؟
'Line1', 'Line2', 'Line3' | Out-File -FilePath 'C:\scripts\file.txt'
'Line1', 'Line2', 'Line3' | Add-Content -Path file.txt

چگونه میتوان با پاور شل نام کامل یک فایل اسکریپت را بدست آورد؟
$MyInvocation.MyCommand.Path

چگونه میتوان با استفاده از پاور شل فایلها را فشرده/زیپ کرد؟
Add-Type -AssemblyName 'System.IO.Compression.Filesystem'
[System.IO.Compression.ZipFile]::CreateFromDirectory($folder,$fileZIP)

چگونه با پاور شل فایلها را از حالت فشرده درآوریم؟
Add-Type -AssemblyName 'System.IO.Compression.Filesystem'
[System.IO.Compression.ZipFile]::ExtractToDirectory($fileZIP, $folder)

چگونه با پاور شل، فایلها را در یک آرشیو زیپ ببینیم؟
Add-Type -AssemblyName 'System.IO.Compression.Filesystem'
[System.IO.Compression.ZipFile]::OpenRead($fileZIP)

چگونه سایز یک فایل را در کیلو بایت با استفاده از پاور شل نمایش دهیم؟
(Get-ChildItem -Path .\winsrv.dll).Length /1KB
(Get-ChildItem -Path .\winsrv.dll).Length /1MB
(Get-ChildItem -Path .\winsrv.dll).Length /1GB

چگونه با کمک پاور شل، فایلهای کمتر یا بیشتر از یک گیگا بایت را پیدا کنیم؟

چگونه با استفاده از پاور شل، نام یک فایل را بدون پسوند نمایش دهیم؟
[System.IO.Path]::GetFileNameWithoutExtension('C:\Windows\system32\calc.exe') # Return calc

چگونه پسوند یک فایل را با استفاده از پاور شل نمایش دهیم؟
[System.IO.Path]::GetExtension('C:\scripts\file.txt') # Return .txt

چطور میتوان ورژن یک فایل را با کمک پاور شل بدست آورد؟

چطور هش یک فایل را با کمک پاور شل بدست آوریم؟
(Get-FileHash $file).Hash

چگونه با پاور شل، MD5/SHA1 چک سام یک فایل را بدست آوریم؟
Get-FileHash $file -Algorithm MD5
Get-FileHash $file -Algorithm SHA1

چگونه با پاور شل فایلهای مخفی را نمایش دهیم؟

چطور میتوان با کمک پاور شل تعیین نمود که آیا یک فایل دنباله دارد یا خیر؟

چطور با کمک پاور شل، یک فایل را بصورت “فقط خواندنی” تنظیم کنیم؟
Set-ItemProperty -Path .\file.txt -Name IsReadOnly -Value $true

چگونه با کمک پاور شل، ویژگی “آخرین زمان نوشتن” یک فایل را به هفته گذشته تغییر داد؟/
Set-ItemProperty -Path .\file.txt -Name LastWriteTime -Value ((Get-Date).AddDays(-7))
If not working, use Nirsoft tool: BulkFileChanger.

چگونه میتوان یک فایل جدید با استفاده از پاور شل ایجاد نمود؟
New-Item -ItemType File -Path 'C:\scripts\file.txt' -Value 'FirstLine'

چگونه میتوان با پاور شل نام یک فایل را تغییر داد؟
Rename-Item -Path 'C:\scripts\file.txt' -NewName 'C:\scripts\powershellguru2.txt'

چگونه نام فایلهای متعدد را با پاور شل تغییر دهیم؟
Get-ChildItem -Path C:\scripts\txt | Rename-Item -NewName { $_.Name -replace ' ', '_' }

چگونه میتوان با کمک پاور شل یک فایل را پاک کرد؟
Remove-Item -Path 'C:\scripts\file.txt'

چگونه با پاور شل ده خط پایانی یک فایل را نمایش دهیم؟
Get-Content -Path 'C:\scripts\log.txt' -Tail 10

چگونه با پاور شل، فایلهای متعدد یک فولدر را از حالت قفل خارج کنیم؟
Get-ChildItem -Path 'C:\scripts\Modules' | Unblock-File

چگونه خطوط خالی یک فایل را با پاور شل حذف کنیم؟
(Get-Content -Path file.txt) | Where-Object -FilterScript {$_.Trim() -ne '' } | Set-Content -Path file.txt

چگونه با استفاده از پاور شل موجودیت یک فایل را چک کنیم؟

چگونه با پاور شل، جدیدترین/قدیمیترین فایل ایجاد شده را در یک فولدر شناسایی نمود؟

چگونه خطوط تکراری در یک فایل را با استفاده از پاور شل حذف کنیم؟

چگونه فایلهایی که در بیشتر یا کمتر از یک ماه گذشته در یک فولدر ایجاد شده اند را با استفاده از پاور شل شناسایی کنیم؟

چگونه فایلهایی که در بیشتر یا کمتر از یک سال گذشته در یک فولدر ایجاد شده اند را با استفاده از پاور شل شناسایی کنیم؟

چگونه مقدار یک متغیر را میتوان با کمک پاور شل در یک فایل خروجی نمایش داد؟
Set-Content -Path file.txt -Value $variable

چگونه با پاور شل تعداد فایلهای تکست را شمارش کنیم؟ (*.txt)

چگونه با پاور شل، یک دنباله را در بین فایلهای متعدد جستجو کنیم؟
Select-String -Path 'C:\*.txt' -Pattern 'Test'

چگونه اولین/آخرین خط یک فایل را با استفاده از پاور شل نمایش دهیم؟

چگونه شماره یک خط به خصوص از یک فایل را با پاور شل نمایش دهیم؟

چگونه تعداد خطوط یک فایل را با پاور شل شمارش کنیم؟

چگونه تعداد کاراکترها و کلمات یک فایل را با پاور شل شمارش کنیم؟

چگونه یک فایل را با استفاده از پاور شل دانلود کنیم؟
Invoke-WebRequest -Uri 'http://www.nirsoft.net/utils/searchmyfiles.zip' -OutFile 'C:\tools\searchmyfiles.zip'

چگونه مسیر کامل یک فایل را با پاور شل نمایش دهیم؟
Resolve-Path -Path .\script.ps1 # Return C:\Scripts\script.ps1

Copy

چگونه یک فایل را با استفاده از پاور شل در فولدری دیگر کپی کنیم؟
Copy-Item -Path 'C:\source\file.txt' -Destination 'C:\destination'

چگونه یک فایل را با استفاده از پاور شل، در فولدرهای متعدد میتوان کپی کرد؟

چگونه میتوان فایلهای متعدد را در یک فولدر با پاور شل کپی کرد؟
Get-ChildItem -Path 'C:\source' -Filter *.txt | Copy-Item -Destination 'C:\destination'

Up


Active Directory

Domain & Forest

Computers

Groups

Organizational Unit (OU)

Users

Domain & Forest

چگونه میتوان سرورهای کاتالوگ عمومی را در یک دایرکتوری فعال، با استفاده از پاور شل، جستجو کرد؟
[System.DirectoryServices.ActiveDirectory.Forest]::GetCurrentForest().GlobalCatalogs

چگونه میتوان سایتها را در یک دایرکتوری فعال، با پاور شل پیدا کرد؟
[System.DirectoryServices.ActiveDirectory.Forest]::GetCurrentForest().Sites

چگونه کنترل کننده ی کنونی دامنه را با کمک پاور شل بیابیم؟
(Get-ADDomainController).HostName

چگونه میتوان تمام کنترل کننده های دامنه را در یک دامنه، با استفاده از پاور شل یافت؟

چگونه شکستهای مولد اد را با پاور شل بیابیم؟
Get-ADReplicationFailure dc02.domain.com # Windows 8 and 2012

چگونه زمان حیات تامب استون را برای فارست در دایرکتوری فعال، با پاور شل میتوان یافت؟

چگونه میتوان جزئیات فارست/دامنه را در دایرکتوری فعال، با پاور شل یافت؟

چگونه مسیر یک کانتینر “شئ حذف شده” را در دایرکتوری فعال بیابیم؟
(Get-ADDomain).DeletedObjectsContainer

چگونه خاصیت “اد” ریساکل بین در یک دایرکتوری فعال را با پاور شل بیابیم؟

چگونه با پاور شل، یک اکانت “اد” را از ریسایکل بین به دایرکتوری فعال بازیابی کنیم؟
Get-ADObject -Filter 'samaccountname -eq "powershellguru"' -IncludeDeletedObjects | Restore-ADObject

چگونه نقش FSMO را با پاور شل بیابیم؟

چگونه با پاور شل، به یک دامنه ی به خصوص وصل شویم؟
Get-ADUser -Identity $user -Server 'serverDC01'

چگونه یک سرور لاگ آن موجود را با پاور شل بدست آوریم؟

چگونه “gpupdate” را در یک کامپیوتر دارای پاور شل اجرا کنیم؟
Invoke-GPUpdate -Computer $computer -Force -RandomDelayInMinutes 0 # Windows 2012

Groups

چگونه یک گروه جدید در دایرکتوری فعال، با پاور شل ایجاد کنیم؟

چگونه یک گروه را از دایرکتوری فعال، با پاور شل پاک کنیم؟
Remove-ADGroup -Identity 'PowershellGuru'

چگونه یک کاربر را به یک گروه در دایرکتوری فعال، با استفاده از پاور شل اضافه کنیم؟
Add-ADGroupMember "Powershell Guru" -Members powershellguru

چگونه یک کاربر را از یک گروه در دایرکتوری فعال، با پاور شل، حذف کنیم؟
Remove-ADGroupMember 'Powershell Guru' -Members powershellguru

چگونه گروه های خالی (بدون عضو) را در دایرکتوری فعال، با پاور شل پیدا کنیم؟
Get-ADGroup -Filter * -Properties Members | Where-Object -FilterScript {-not $_.Members}

چگونه گروه های خالی (بدون عضو) را در دایرکتوری فعال، با پاور شل شمارش کنیم؟
(Get-ADGroup -Filter * -Properties Members | Where-Object -FilterScript {-not $_.Members}).Count

چگونه اعضای یک گروه را در دایرکتوری فعال، با پاور شل، بدست آوریم؟

چگونه اعضای یک گروه با اعضای تکرار شونده را در دایرکتوری فعال، با استفاده از پاور شل، بدست آوریم؟

چگونه تعداد اعضای یک گروه را با/بدون اعضای تکرار شونده، در دایرکتوری فعال، با پاور شل محاسبه کنیم؟

Users

چگونه یک wildcard در فیلتر “Get-ADUser” در دایرکتوری فعال، با پاور شل استفاده کنیم؟

چگونه یک کاربر را به یک OU دیگر در دایرکتوری فعال، با پاور شل انتقال دهیم؟
Move-ADObject -Identity $dn -TargetPath 'OU=myOU,DC=domain,DC=com'

چگونه با پاور شل، تمام اعضایی که برای یک کاربر (نست) شده اند را بیابیم؟
Get-ADGroup -LDAPFilter "(member:1.2.840.113556.1.4.1941:=$($dn))"

چگونه اعضای (نام کوتاه/مختصر شده) را برای یک کاربر، با استفاده از پاور شل بدست آوریم؟
(Get-ADUser $user -Properties MemberOf).MemberOf | ForEach-Object -Process {($_ -split ',')[0].Substring(3)} | Sort-Object

چگونه نام (نام کامل)، (نام نمایش داده شده)، نام داده شده (اسم کوچک)، و فامیلی (نام خانوادگی) را برای یک کاربر در دایرکتوری فعال، با پاور تغییر دهیم؟

چگونه مشخصات، دفتر کار، و شماره تلفن یک کاربر را در دایرکتوری فعال، با پاور شل تغییر دهیم؟
Set-ADUser $samAccountName -Description 'IT Consultant' -Office 'Building B' -OfficePhone '12345'

چگونه تاریخ انقضا را به “31/12/2015” یا “هرگز” برای یک کاربر در دایرکتوری فعال، با استفاده از پاور شل مقدار دهی کنیم؟

چگونه یک حساب کاربری را در دایرکتوری فعال، با استفاده از پاور شل قفل گشایی کنیم؟
Unlock-ADAccount $samAccountName

چگونه حساب کاربری را برای یک کاربر در دایرکتوری فعال، با استفاده از پاور شل، فعال/غیرفعال کنیم؟

چگونه یک حساب کاربری را در یک دایرکتوری فعال، با پاور شل حذف کنیم؟
Remove-ADUser $samAccountName

چگونه پسوورد یک کاربر را در دایرکتوری فعال، با پاور شل ریست کنیم؟

چگونه پسووردهای کاربران متعدد را در دایرکتوری فعال، با پاور شل ریست کنیم؟

چگونه صاحب یک فایل را در دایرکتوری فعال، با پاور شل بیابیم؟

چگونه OU (واحد سازمان یافته) را برای یک کاربر، در دایرکتوری فعال، با پاور شل، بیابیم؟
[regex]::match("$((Get-ADUser $user -Properties DistinguishedName).DistinguishedName)",'(?=OU=)(.*\n?)').value

چگونه حسابهای کاربری غیرفعال در دایرکتوری فعال را با پاور شل پیدا کنیم؟

چگونه حسابهای کاربری منقضی شده را در دایرکتوری فعال، با پاور شل بیابیم؟
Search-ADAccount -AccountExpired

چگونه حسابهای کاربری قفل شده را در دایرکتوری فعال، با پاور شل بیابیم؟
Search-ADAccount -LockedOut

چگونه SID را برای یک حساب کاربری در دایرکتوری فعال، با پاور شل بیابیم؟
(Get-ADUser $user -Properties SID).SID.Value

چگونه نام کاربری را در یک دایرکتوری فعال، با را در دایرکتوری فعال، با پاور شل، به SID تبدیل کنیم؟

چگونه SID را در یک دایرکتوری فعال، به نام کاربری تبدیل کنیم؟

چگونه نام یک حساب کاربری مشخص را در دایرکتوری فعال، با استفاده از پاور شل، جدا کنیم؟

چگونه تاریخ ایجاد/ تغییر یک حساب کاربری را در دایرکتوری فعال، با پاور شل بیابیم؟
Get-ADUser -Identity $user -Properties whenChanged, whenCreated | Format-List -Property whenChanged, whenCreated

چگونه خواص انتخابی و اجباری را برای یک کلاس “کاربر” در دایرکتوری فعال، با پاور شل نمایش دهیم؟

چگونه مسیر LDAP را برای یک کاربر در دایرکتوری فعال، با پاور شل بدست آوریم؟

چگونه CN (نام کانونیکال) را برای یک کاربر در دایرکتوری فعال، با پاور شل تغییر دهیم؟
Rename-ADObject $((Get-ADUser $user -Properties DistinguishedName).DistinguishedName) -NewName 'Test Powershell'

چگونه واحد سازمان دهی (OU) والد یک کاربر را در دایرکتوری فعال، با پاور شل بیابیم؟

چگونه صاحب یک کاربر (کسی که حساب را ایجاد کرده) را در دایرکتوری فعال، با پاور شل بیابیم؟

چگونه خاصیت PwdLastSet برای یک کاربر را در دایرکتوری فعال، با پاور شل بیابیم؟

Computers

چگونه کانال امن را بین کامپیوتر محلی و دامنه، با پاور شل، تست کنیم؟
Test-ComputerSecureChannel

چگونه کانال امن بین کامپیوتر محلی و دامنه را با استفاده از پاور شل، تعمیر کنیم؟
Test-ComputerSecureChannel -Repair

چگونه یک اکانت کامپیوتری را با پاور شل غیر فعال کنیم؟
Disable-ADAccount $computer

چگونه کامپیوترهایی با سیستم عاملی به خصوص را در دایرکتوری فعال، با پاور شل بیابیم؟

Organizational Unit (OU)

چگونه یک واحد سازمان دهی (OU) را در دایرکتوری فعال، با پاور شل ایجاد کنیم؟
New-ADOrganizationalUnit -Name 'TEST' -Path 'DC=domain,DC=com'

چگونه جزئیات واحد سازمان دهی (OU) را در دایرکتوری فعال، با پاور شل بدست آوریم؟
Get-ADOrganizationalUnit 'OU=TEST,DC=domain,DC=com' -Properties *

چگونه توضیحات یک واحد سازماندهی (OU) را در دایرکتوری فعال، با پاور شل تغییر دهیم؟
Set-ADOrganizationalUnit 'OU=TEST,DC=domain,DC=com' -Description 'My description'

چگونه یک واحد سازماندهی (OU) را برای حذف تصادفی، در داریکتوری فعال، بااستفاده از پاور شل فعال/غیر فعال کنیم؟

چگونه با پاور شل، حذف تصادفی را برای تمام واحدهای سازماندهی در دایرکتوری فعال فعال کنیم؟

چگونه با پاور شل، یونیتی را که از حذف تصادفی، حفاظت شده در دایرکتوری فعال، حذف کنیم؟

چگونه با پاور شل نام به خصوص یک واحد سازماندهی را به نام کانونیکال، در دایرکتوری فعال تغییر دهیم؟

چگونه با پاور شل، واحدهای نظم دهنده ی خالی را لیست کنیم؟

چگونه با پاور شل، منیجر یک گروه را بدست آوریم؟
(Get-ADGroup $dn -Properties Managedby).Managedby

Up


Regex (Regular Expression)

چگونه با پاور شل، آدرس آی پی ورژن 4 را (80.80.228.8) با استفاده از ریجکس بدست آوریم؟
$example = 'The IP address is 80.80.228.8'
$ip = [regex]::match($example,'\b\d{1,3}\.\d{1,3}\.\d{1,3}\.\d{1,3}\b').value

چگونه با پاور شل، آدرس مک (c0-D9-62-39-61-2D) را با جدا کننده ی “-“، با استفاده از ریجک بدست آوریم؟
$example = 'The MAC address is C0-D9-62-39-61-2D'
$mac = [regex]::match($example,'([0-9A-F]{2}[-]){5}([0-9A-F]{2})').value

چگونه با پاور شل، آدرس مک (C0:D9:62:39:61:2D)، با جدا کننده ی “:” با استفاده از ریجکس بدست آوریم؟
$example = 'The MAC address is C0:D9:62:39:61:2D'
$mac = [regex]::match($example,'((\d|([a-f]|[A-F])){2}:){5}(\d|([a-f]|[A-F])){2}').value

چگونه با پاور شل، تاریخ (10/02./2015) را با ریجکس بدست آوریم؟
$example = 'The date is 10/02/2015'
$date = [regex]::match($example,'(\d{2}\/\d{2}\/\d{4})').value

چگونه با پاور شل، یو آر ال (www.powershell-guru.com) را با ریجکس بدست آوریم؟
$example = 'The URL is www.powershell-guru.com'
$url = [regex]::match($example,'[a-z]+[:.].*?(?=\s)').value

چگونه با پاور شل، یک ایمیل (user@domain.com) را با ریجکس بدست آوریم؟
$example = 'The email is user@domain.com'
$email = [regex]::match($example,'(?i)\b[A-Z0-9._%+-]+@[A-Z0-9.-]+\.[A-Z]{2,4}\b').value

چگونه با پاور شل، “guru” را از دنباله ی نمونه با ریجکس بدست آوریم؟
$example = 'www.powershell-guru.com'
[regex]::match($example,'(?<=-)(.*\n?)(?=.com)').value

چگونه با پاور شل، “guru.com” را از دنباله ی نمونه با ریجکس بدست آوریم؟
$example = 'www.powershell-guru.com'
[regex]::match($example,'(?<=-)(.*\n?)(?<=.)').value

چگونه با پاور شل، “powershell-guru.com” را از دنباله ی نمونه با ریجکس بدست آوریم؟
$example = 'www.powershell-guru.com'
[regex]::match($example,'(?<=www.)(.*\n?)').value

چگونه با پاور شل، “123” را با ریجکس از دنباله ی نمونه بدست آوریم؟
$example = 'Powershell123'
[regex]::match($example,'(\d+)').value

چگونه با پاور شل، “$” (علامت دلار) را با ریجکس از دنباله نمونه بدست آوریم؟
$example = 'Powershell`$123'
[regex]::match($example,'(\$)').value

چگونه با پاور شل، یک کاراکتر (*.com) را با کاراکتری دیگر (*.fr) در دنباله با ریجکس جایگزین کنیم؟
$example = 'www.powershell-guru.com'
[regex]::Replace($example, '.com','.fr')

چگونه با پاور شل، از یک دنباله با ریجکس گذر کنیم؟
[regex]::Escape('\\server\share')

Up


Memory

چگونه با پاور شل، جمع آوری حافظه را با جمع آور گاربج تحمیل کنیم؟
[System.GC]::Collect()
[System.GC]::WaitForPendingFinalizers()

چگونه با پاور شل، سایز حافظه ی رم را برای یک کامپیوتر بیابیم؟

Up


Date

چگونه با پاور شل، تاریخ کنونی را بیابیم؟
Get-Date
[Datetime]::Now

چگونه با پاور شل، تاریخ را در فرمتهای گوناگون نمایش دهیم؟

چگونه با پاور شل، تاریخ (زمان تاریخ) را به یک دنباله تبدیل کنیم؟

چگونه با پاور شل، یک دنباله ی تاریخ را به تاریخ (زمان تاریخ) تبدیل کنیم؟

چگونه با پاور شل، اختلاف بین دو تاریخ (روز، ساعت، دقایق، یا ثانیه ها) را محاسبه کنیم؟
(New-TimeSpan -Start $dateStart -End $dateEnd).Days
(New-TimeSpan -Start $dateStart -End $dateEnd).Hours
(New-TimeSpan -Start $dateStart -End $dateEnd).Minutes
(New-TimeSpan -Start $dateStart -End $dateEnd).Seconds

چگونه با پاور شل، دو تاریخ را مقایسه کنیم؟
(Get-Date 2015-01-01) -lt (Get-Date 2015-01-30) # True
(Get-Date 2015-01-01) -gt (Get-Date 2015-01-30) # False

چگونه با پاور شل، آرایه ای از تاریخهای را منظم کنیم؟
$arrayDate | Sort-Object -Property {$_ -as [Datetime]}

چگونه با پاور شل، یک زمان گیر را شروع و خاتمه دهیم؟
$chrono = [Diagnostics.Stopwatch]::StartNew()
$chrono.Stop()
$chrono

چگونه با پاور شل، روز هفته را بدست آوریم؟
(Get-Date).DayOfWeek #Sunday

چگونه با پاور شل، تاریخ دیروز را بدست آوریم؟
(Get-Date).AddDays(-1)

چگونه با پاور شل، تعداد روزهای ماه (در فوریه 2015) را بدست آوریم؟
[DateTime]::DaysInMonth(2015, 2)

چگونه با پاور شل، سال کبیثه را تشخیص دهیم؟
[DateTime]::IsLeapYear(2015)

چگونه با پاور شل، زمان های مختلف را لیست کنیم؟
[System.TimeZoneInfo]::GetSystemTimeZones()

Up


Networking

چگونه با پاور شل، به فرمت ASCII انکد، و یک URL را دیکد کنیم؟

دستورات معادل شبکه ی بومی با پاور شل چه هستند؟

چگونه با پاور شل، آدرس آی پی را بگیریم؟
Get-NetIPAddress # Windows 8.1 & Windows 2012
Get-NetIPConfiguration # Windows 8.1 & Windows 2012

چگونه با پاور شل، آی پی ورژن شش را غیر فعال کنیم؟

چگونه با پاور شل، آی پی ورژن چهار را مقدار دهی کنیم؟
if([ipaddress]'10.0.0.1'){'validated'}

چگونه با پاور شل، آی پی را بیابیم؟

چگونه با پاور شل، نام هاست را از یک آدرس آی پی بیابیم؟
([System.Net.Dns]::GetHostEntry($IP)).Hostname

چگونه آدرس آی پی را از یک نام هاست با پاور شل بیابیم؟
([System.Net.Dns]::GetHostAddresses($computer)).IPAddressToString

چگونه با پاور شل، FQDN را از یک نام هاست بیابیم؟
[System.Net.Dns]::GetHostByName($computer).HostName

چگونه با پاور شل، مشخصات شبکه (IP, Subnet, Gateway, and DNS) را بیابیم؟

چگونه با پاور شل، آدرس مک را پیدا کنیم؟
Get-CimInstance win32_networkadapterconfiguration | Select-Object -Property Description, Macaddress
Get-WmiObject -Class win32_networkadapterconfiguration | Select-Object -Property Description, Macaddress

چگونه با پاور شل، یک کامپیوتر را پینگ کنیم؟

چگونه با پاور شل، اطمینان حاصل کنیم که کامپیوتر به اینترنت متصل است؟

چگونه با پاور شل، “whois” را برای یک وبسایت پیاده کنیم؟
$whois = New-WebServiceProxy 'http://www.webservicex.net/whois.asmx?WSDL'
$whois.GetWhoIs('powershell-guru.com')

چگونه با پاور شل، جزئیات یک آی پی عمومی را بدست آوریم؟

چگونه با پاور شل، چک کنیم که یک پورت باز/بسته است؟
New-Object -TypeName Net.Sockets.TcpClient -ArgumentList $computer, 135

چگونه با پاور شل، یک “tracert” پیاده کنیم؟
Test-NetConnection www.google.com -TraceRoute

چگونه با پاور شل، اتصالات یک شبکه ی خانگی را تصحیح کنیم؟
Get-NetAdapter | Format-Table -Property Name, InterfaceDescription, ifIndex -AutoSize # Windows 8.1
Set-NetConnectionProfile -InterfaceIndex 6 -NetworkCategory Private

چگونه با پاور شل، اتصالات پورت TCP را نمایش دهیم؟
netstat.exe -ano
Get-NetTCPConnection #Windows 8 and 2012

چگونه با پاور شل، یک یو آر ال طویل را مختصر کنیم؟
$url = 'www.powershell-guru.com'
$tiny = Invoke-RestMethod -Uri "http://tinyurl.com/api-create.php?url=$url"

چگونه با پاور شل، تنظیمات پروکسی را ایجاد کنیم؟
Get-ItemProperty -Path HKCU:"Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings"

DNS

چگونه با پاور شل، DNS cache را برای یک کامپیوتر محلی چک کنیم؟
ipconfig.exe /displaydns
Get-DnsClientCache #Windows 8 and 2012

چگونه با پاور شل، DNS Cache را برای یک کامپیوتر محلی خالی کنیم؟
ipconfig.exe /flushdns
Start-Process -FilePath ipconfig -ArgumentList /flushdns -WindowStyle Hidden
Clear-DnsClientCache #Windows 8 and 2012

چگونه با پاور شل، DNS cache را برای یک کامپوتر غیر محلی خالی کنیم؟
Invoke-Command -ScriptBlock {Clear-DnsClientCache} -ComputerName computer01, computer02

چگونه با پاور شل، فایلهای هاست را بخوانیم؟
Get-Content -Path 'C:\Windows\system32\drivers\etc\hosts'

Up


Password

چگونه با پاور شل، یک پسوورد تصادفی ایجاد کنیم؟
[Reflection.Assembly]::LoadWithPartialName('System.Web')
[System.Web.Security.Membership]::GeneratePassword(30,2)

چگونه با پاور شل، پسوورد محلی یک ادمین را روی سرور از راه دور، تغییر دهیم؟
$admin = [ADSI]('WinNT://server01/administrator,user')
$admin.SetPassword($password)
$admin.SetInfo()

چگونه با پاور شل، تاریخ انقضای پسوورد یک حساب را در دایرکتوری فعال بیابیم؟

Up


Printers

چگونه با پاور شل، تمام پرینترهای یک سرور خاص را لیست کنیم؟
Get-WmiObject -Query 'Select * From Win32_Printer' -ComputerName $computer

چگونه با پاور شل، تمام پورتهای یک سرور خاص را لیست کنیم؟
Get-WmiObject -Class Win32_TCPIPPrinterPort -Namespace 'root\CIMV2' -ComputerName $computer

چگونه با پاور شل، توضیح/مکان یک پرینتر را تغییر دهیم؟

چگونه با پاور شل، تمام کارهای یک پرینتر را کنسل کنیم؟
$printer = Get-WmiObject -Class win32_printer -Filter "Name='HP Deskjet 2540 series'"
$printer.CancelAllJobs()

چگونه با پاور شل، یک صفحه ی امتحانی از پرینتر چاپ کنیم؟
$printer = Get-WmiObject -Class win32_printer -Filter "Name='HP Deskjet 2540 series'"
$printer.PrintTestPage()

چگونه با پاور شل، صف چاپ ها را برای یک پرینتر بدست آوریم؟

Up


Regedit

Read

چگونه با پاور شل، هایوهای رجیستری را لیست کنیم؟
Get-ChildItem -Path Registry::

چگونه با پاور شل، مقادیر رجیستری و انواع آنها را بدست آوریم؟

چگونه با پاور شل، کلیدهای رجیستری را لیست کنیم؟

چگونه با پاور شل، کلیدهای رجیستری را بطور تکرار شونده لیست کنیم؟
Get-ChildItem -Path 'HKLM:\SYSTEM' -Recurse -ErrorAction SilentlyContinue

چگونه با پاور شل، کلید با یک نام بخصوص را بیابیم؟
Get-ChildItem -Path 'HKLM:\SOFTWARE' -Include *Plugin* -Recurse -ErrorAction SilentlyContinue

چگونه با پاور شل، فقط نام یک کلید رجیستری را برگردانیم؟
(Get-ChildItem -Path 'HKLM:\SYSTEM').Name # Return HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet
Get-ChildItem -Path 'HKLM:\SYSTEM' -Name # Return ControlSet

چگونه با پاور شل، مقادیر رجیستری را لیست کنیم؟
Get-ItemProperty -Path 'HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion'

چگونه با پاور شل، مقادیر یک رجیستری خاص را بخوانیم؟
(Get-ItemProperty -Path 'HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion').ProductName

چگونه با پاور شل، مقادیر یک رجیستری خاص را روی یک کامپیوتر از راه دور بخوانیم؟

Write

چگونه با پاور شل، یک کلید رجیستری جدید ایجاد کنیم؟
New-Item -Path 'HKCU:\Software\MyApplication'

چگونه با پاور شل، مقادیر یک رجیستری را ایجاد کنیم؟
New-ItemProperty -Path 'HKCU:\Software\MyApplication' -Name 'Version' -Value '1.0'

چگونه با پاور شل، مقادیر یک رجیستری موجود را تغییر دهیم؟
Set-ItemProperty -Path 'HKCU:\Software\MyApplication' -Name 'Version' -Value '2.0'

Delete

چگونه با پاور شل، مقادیر یک رجیستری را پاک کنیم؟
Remove-ItemProperty -Path 'HKCU:\Software\MyApplication' -Name 'Version'

چگونه با پاور شل، کلید یک رجیستری را پاک کنیم؟
Remove-Item -Path 'HKCU:\Software\MyApplication' -Force

Test

چگونه با پاور شل، چک کنیم که یک کلید رجیستری موجود هست یا خیر؟
Test-Path -Path 'HKCU:\Software\MyApplication'

چگونه با پاور شل، از موجودیت مقدار یک رجیستری اطمینان حاصل کنیم؟
(Get-Item -Path 'HKCU:\Software\MyApplication').GetValueNames() -contains 'Version'

Up


Strings

چگونه با پاور شل، کاراکترهای فواصل سفید را از آغاز یک دنباله حذف کنیم؟
$string = ' PowershellGuru'
$string = $string.TrimStart()

چگونه با پاور شل، کاراکترهای فواصل سفید را از پایان یک دنباله حذف کنیم؟
$string = 'PowershellGuru '
$string = $string.TrimEnd()

چگونه با پاور شل، کاراکترهای فواصل سفید را (از آغاز و پایان) یک دنباله حذف کنیم؟
$string = ' PowershellGuru '
$string = $string.Trim()

چگونه با پاور شل، یک دنباله را به حروف بزرگ تبدیل کنیم؟
$string = 'powershellguru'
$string = $string.ToUpper()

چگونه با پاور شل، یک دنباله را به حروف کوچک تبدیل کنیم؟
$string = 'POWERSHELLGURU'
$string = $string.ToLower()

چگونه با پاور شل، زیر دنباله ی “PowerShell” را از دنباله ی “PowerShellGuru” انتخاب کنیم؟
$string.Substring(0,10)

چگونه با پاور شل، زیر دنباله ی “Guru” را از دنباله ی “PowerShellGuru” انتخاب کنیم؟
$string.Substring(10)

چگونه با پاور شل، زیر دنباله ی “123” را از دنباله ی “PowerShell123Guru” انتخاب کنیم؟
$string = 'Powershell123Guru'
[regex]::match($string,'(\d+)').value

چگونه با پاور شل، ایندکس zero-based را از دنباله ی “PowerShellGuru” بگیریم؟
$string.IndexOf('Guru') # 10

چگونه با پاور شل، چک کنیم که یک دنباله نال است یا خیر؟
$string = $null
$string = ''
[string]::IsNullOrEmpty($string)

چگونه با پاور شل، چک کنیم که یک دنباله نال، خالی است، یا کاراکترهای فاصله دارند؟
$string = $null
$string = ''
$string = ' '
[string]::IsNullOrWhiteSpace($string)

چگونه با پاور شل، چک کنیم که یک دنباله، حرفی به خصوص دارد یا خیر؟
$string = 'PowershellGuru'
$string.Contains('s')
[regex]::match($string,'s').Success

چگونه با پاور شل، طول یک دنباله را برگردانیم؟
$string.Length

چگونه با پاور شل، دو دنباله را به هم بچسبانیم؟

چگونه با پاور شل، یک یا چند براکت “[ ]” را در یک دنباله تنظیم کنیم؟
$string = '[PowershellGuru]'
$string -match '\[' # Only 1
$string -match '\[(.*)\]' # Several

چگونه با پاور شل، یک یا چند پرانتز “( )” را در یک دنباله تنظیم کنیم؟
$string = '(PowershellGuru)'
$string -match '\(' # Only 1
$string -match '\((.*)\)' # Several

چگونه با پاور شل، یک یا چند آکولاد “{ }” را در یک دنباله تنظیم کنیم؟
$string = '{PowershellGuru}'
$string -match '\{' # Only 1
$string -match '\{(.*)\}' # Several

چگونه با پاور شل، یک یا چند براکت “< >” را در یک دنباله تنظیم کنیم؟
$string = ''
$string -match '\<' # Only 1
$string -match "\<(.*)\>" # Several

چگونه با پاور شل، همه ی حروف کوچک (abc) را در یک دنباله تنظیم کنیم؟
$string = 'POWERSHELLGURU'
$string -cmatch "^[a-z]*$" #False

چگونه با پاور شل، همه ی حروف بزرگ (ABC) را در یک دنباله تنظیم کنیم؟
$string = 'powershellguru'
$string -cmatch "^[A-Z]*$" #False

چگونه با پاور شل، “[p” (حرف کوچک P) را در یک دنباله تنظیم کنیم؟
$string = '[powershellGuru]'
$string -cmatch '\[[a-z]\w+' #True

چگونه با پاور شل، “[P” (حرف بزرگ P) را در یک دنباله تنظیم کنیم؟
$string = '[PowershellGuru]'
$string -cmatch '\[[A-Z]\w+' #True

چگونه با پاور شل، یک خط را با خطی دیگر جایگزین کنیم؟
$a = 'Line A'
$b = 'Line B'
$a = $a -replace $a, $b

چگونه با پاور شل، یک عملگر تقسیم را به یک دنباله (درصد) تبدیل کنیم؟
(1/2).ToString('P')

چگونه با پاور شل، دنباله ی اعداد را ترتیب دهیم؟

چگونه با پاور شل، آخرین کلمه ی یک جمله را انتخاب کنیم؟
$sentence = 'My name is Test Powershell'
$sentence.Split(' ')[-1] # Returns Powershell

چگونه با پاور شل، بزرگترین کلمه ی یک جمله را انتخاب کنیم؟
$sentence = 'My name is Test Powershell'
$sentence.Split(' ') | Sort-Object -Property Length | Select-Object -Last 1 # Returns Powershell

چگونه با پاور شل، تعداد دفعاتی که یک دنباله در یک جمله تکرار شده را بشماریم؟
$sentence = 'test test test Powershell'
[regex]::Matches($sentence, 'test').Count # Returns 3

چگونه با پاور شل، هر کاراکتر در یک دنباله را در یک آرایه ی کاراکترها کپی کنیم؟

چگونه با پاور شل، اولین حرف یک دنباله را به حرف بزرگ تبدیل کنیم؟

چگونه با پاور شل، یک دنباله را پد (چپ به راست) کنیم؟

چگونه با پاور شل، یک دنباله را به Base64 انکد و دیکد کنیم؟

چگونه با پاور شل، یک عدد را (از و به) باینری تبدیل کنیم؟

چگونه با پاور شل، تنها آخرین فولدر والد را در یک مسیر برگردانیم؟

چگونه با پاور شل، تنها آخرین آیتم را در یک مسیر برگردانیم؟

Up


Math

چگونه با پاور شل، متدهای یک کلاس System.Math را لیست کنیم؟
[System.Math] | Get-Member -Static -MemberType Method

چگونه با پاور شل، قدر مطلق یک مقدار را برگردانیم؟
[Math]::Abs(-12) #Returns 12
[Math]::Abs(-12.5) # Returns 12.5

چگونه با پاور شل، زاویه ای که سینوسش مقدار خاصیست را برگردانیم؟
[Math]::ASin(1) #Returns 1,5707963267949

چگونه با پاور شل، سقف یک مقدار را برگردانیم؟
[Math]::Ceiling(1.4) #Returns 2
[Math]::Ceiling(1.9) #Returns 2

چگونه با پاور شل، کف یک مقدار را برگردانیم؟
[Math]::Floor(1.4) #Returns 1
[Math]::Floor(1.9) #Returns 1

چگونه با پاور شل، لگاریتم طبیعی (base e) را برای یک عدد برگردانیم؟
[Math]::Log(4) #Returns 1,38629436111989

چگونه با پاور شل، لگاریتم پایه ده را برای یک عدد برگردانیم؟
[Math]::Log10(4) #Returns 0,602059991327962

چگونه با پاور شل، ماکزیمم دو مقدار را برگردانیم؟
[Math]::Max(2,4) #Returns 4
[Math]::Max(-2,-4) #Returns -2

چگونه با پاور شل، مینیمم دو مقدار را برگردانیم؟
[Math]::Min(2,4) #Returns 2
[Math]::Max(-2,-4) #Returns -4

چگونه با پاور شل، عددی با توانی به خصوص را برگردانیم؟
[Math]::Pow(2,4) #Returns 16

چگونه با پاور شل، نزدیکترین مقدار یک انتگرال را با مقدار ده دهی برگردانیم؟
[Math]::Round(3.111,2) #Returns 3,11
[Math]::Round(3.999,2) #Returns 4

چگونه با پاور شل، مقدار انتگرال یک عدد ده دهی را برگردانیم؟
[Math]::Truncate(3.111) #Returns 3
[Math]::Truncate(3.999) #Returns 3

چگونه با پاور شل، توان دوی یک عدد را برگردانیم؟
[Math]::Sqrt(16) #Returns 4

چگونه با پاور شل، PI ی دائمی را برگردانیم؟
[Math]::Pi #Returns 3,14159265358979

چگونه با پاور شل، پایه ی طبیعی لگاریتم (constant e) را برگردانیم؟
[Math]::E #Returns 2,71828182845905

چگونه با پاور شل، زوج یا فرد بودن یک عدد را چک کنیم؟
[bool]($number%2)

Up


Hashtables

چگونه با پاور شل، یک جدول هش خالی ایجاد کنیم؟
$hashtable = @{}
$hashtable = New-Object -TypeName System.Collections.Hashtable

چگونه با پاور شل، یک جدول هش و مقادیر ایجاد کنیم؟

چگونه با پاور شل، یک جدول هش سورت شده با نام کلید (ترتیب الفبایی) اشیا را ایجاد کنیم؟

چگونه با پاور شل، آیتمهایی را به جدول هش اضافه کنیم؟
$hashtable.Add('Key3', 'Value3')

چگونه با پاور شل، مقداری ویژه برای یک جدول هش بدست آوریم؟
$hashtable.Key1
$hashtable.Get_Item('Key1')

چگونه با پاور شل، مقدار مینیمم را برای یک جدول هش بدست آوریم؟

چگونه با پاور شل، مقدار ماکزیمم را برای یک جدول هس بدست آوریم؟

چگونه با پاور شل، آیتمهای یک جدول هش را تغییر دهیم؟
$hashtable.Set_Item('Key1', 'Value1Updated')

چگونه با پاور شل، آیتمهای یک جدول هش را حذف کنیم؟
$hashtable.Remove('Key1')

چگونه با پاور شل، یک جدول هش را خالی کنیم؟
$hashtable.Clear()

چگونه با پاور شل، از وجود یک مقدار/کلید در یک جدول هش اطمینان حاصل کنیم؟
$hashtable.ContainsKey('Key3')
$hashtable.ContainsValue('Value3')

چگونه با پاور شل، کلید/مقادیر را در یک جدول هش نظم دهیم؟
$hashtable.GetEnumerator() | Sort-Object -Property Name
$hashtable.GetEnumerator() | Sort-Object -Property Value -Descending

Up


Arrays

چگونه با پاور شل، یک آرایه ی خالی ایجاد کنیم؟
$array = @()
$array = [System.Collections.ArrayList]@()

چگونه با پاور شل، یک آرایه با مقادیر ایجاد کنیم؟
$array = @('A', 'B', 'C')
$array = 'A', 'B', 'C'
$array = 'a,b,c'.Split(',')
$array = .{$args} a b c
$array = echo a b c

چگونه با پاور شل، آیتمهایی را به یک آرایه اضافه کنیم؟
$array += 'D'
[void]$array.Add('D')

چگونه با پاور شل، یک آیتم را در یک آرایه عوض کنیم؟
$array[0] = 'Z' # 1st item[0]

چگونه با پاور شل، اندازه ی یک آرایه را چک کنیم؟
$array = 'A', 'B', 'C'
$array.Length # Returns 3

چگونه با پاور شل، یک/چند/همه ی آیتمهای یک آرایه را استخراج کنیم؟
$array = @('A', 'B', 'C')
$array[0] # One item (A)
$array[0] + $array[2] # Several items (A,C)
$array # All items (A,B,C)

چگونه با پاور شل، آیتمهای خالی را از یک آرایه حذف کنیم؟
$array = @('A', 'B', 'C', '')
$array = $array.Split('',[System.StringSplitOptions]::RemoveEmptyEntries) | Sort-Object # A,B,C

چگونه با پاور شل، چک کنیم که آیتمی در یک آرایه وجود دارد یا خیر؟
$array = @('A', 'B', 'C')
'A' | ForEach-Object -Process {$array.Contains($_)} # Returns True
'D' | ForEach-Object -Process {$array.Contains($_)} # Returns False

چگونه با پاور شل، ایندکس یک آیتم را در یک آرایه بدست آوریم؟
$array = @('A', 'B', 'C')
[array]::IndexOf($array,'A') # Returns 0

چگونه با پاور شل، ترتیب آیتمهای یک آرایه را برعکس کنیم؟
$array = @('A', 'B', 'C')
[array]::Reverse($array) # C,B,A

چگونه با پاور شل، یک آیتم تصادفی در یک آرایه ایجاد کنیم؟
$array | Get-Random

چگونه با پاور شل، یک آرایه را از کوچک به بزرگ یا برعکس ترتیب دهیم؟
$array = @('A', 'B', 'C')
$array | Sort-Object # A,B,C
$array | Sort-Object -Descending # C,B,A

چگونه با پاور شل، تعداد آیتمهای یک آرایه را شمارش کنیم؟
$array.Count

چگونه با پاور شل، یک آرایه را به دیگری اضافه کنیم؟
$array1 = 'A', 'B', 'C'
$array2 = 'D', 'E', 'F'
$array3 = $array1 + $array2 # A,B,C,D,E,F

چگونه با پاور شل، مقادیر تکراری را در یک آرایه پیدا کنیم؟