ЧЕСТО ПОСТАВУВАНИ ПРАШАЊА ЗА POWERSHELL НА МАКЕДОНСКИ

By | April 19, 2015

translated-macedonian


Концепт: На најчесто поставуваните прашања во врска со PowerShell.

Можете да ја користите оваа листа на различни начини:

  • Да копирате / залепите наредби во скрипта
  • Набрзина да ја видите синтаксата на одредена наредба
  • За подобрување на вашето техничко знаење
  • Да се откријат нови наредби
  • Подготовка за интервју за работа

Ажурирано
2 јули 2015
Автор powershell-guru.com
Извор macedonian.powershell-guru.com
Категории
75
Прашања
610


ACL
Active Directory
Alias
Arrays
Browsers
Certificates
Characters
CIM
Comments
COM Objects
Compare
Computer
Credentials
CSV
Culture
Date
Drives
Environment
Errors
Event Viewer
Files
Folders
Format Operator (-f)
Functions
GPO
GUI
Hardware
Hashtables
Help
History
Jobs
Keyboard
Loops
Math
Memory
Messages
Modules
Microsoft Excel
Microsoft Exchange
Microsoft Outlook
Microsoft SharePoint
Networking
Openfiles
Operators
Parameters
Password
Powershell ISE
Printers
Processes
PSObject
Quest
Random
RDP
Regedit
Regex
Remote
Restore
Scheduled Tasks
Search
SCCM
Services
SMTP
Snapins
Sounds
Static .NET Methods
Strings
System
Try/Catch
Variables
Symantec Vault
Windows10
Windows 2012
Windows Azure
Windows Forms
WMI
XML

System

Како да се утврди мојата верзија на PowerShell?

Како да се вклучи PowerShell во друга везија за компатибилност наназад?
powershell.exe -Version 2.0

Како да се побара минимална PowerShell верзија (3.0 или повисока) во скрипта со PowerShell?
#Requires -Version 3.0

Како да се побараат административни привилегии за скрипта со PowerShell?

Како да се проверат параметрите за скрипта со PowerShell?
help -Name .\Get-ExchangeEnvironmentReport.ps1 -Full

Како да се добијат информации за тековниот корисник со PowerShell?
[Security.Principal.WindowsIdentity]::GetCurrent()

Како да се креира, измени и повторно да се вчита профил со PowerShell?

Како да се направи пауза од 5 секунди / минути во скрипта со PowerShell?
Start-Sleep -Seconds 5
Start-Sleep -Seconds 300 # 5 minutes

Како да се добие последното време на подигнување со PowerShell?
(Get-CimInstance -ClassName win32_operatingsystem).LastBootUpTime

Како да се добијат забрзувачи на тип со PowerShell?

Како да се набројат програмите од листата на почетни програми со PowerShell?

Како да се деинсталира апликација со PowerShell?

Како да се направи скриншот на екранот на целата работна површина или на активен прозорец со PowerShell?
Take-ScreenShot -Screen -File 'C:\scripts\screenshot.png' -Imagetype JPEG
Repository : Take-ScreenShot

Како да се добие бројот на пораки за MSMQ редови со PowerShell?

Како да се постави политиката на извршување со PowerShell?

Како да се креира кратенка со PowerShell?

Како да се закачи или откачи програма во работната лента со PowerShell?

Како да се отвори Windows Explorer со PowerShell?
[Diagnostics.Process]::Start('explorer.exe')
Invoke-Item -Path C:\Windows\explorer.exe

Како да се набројат драјверите за уредите со PowerShell?
Get-WmiObject -Class Win32_PnPSignedDriver
Get-WindowsDriver -Online -All
driverquery.exe

Како да се создаде ГУИД со PowerShell?

Како да се добие локацијата на привремен директориум за тековниот корисник со PowerShell?
[System.IO.Path]::GetTempPath()

Како да се спојат патеката и ќерката патека во една единствена патека со PowerShell?
Join-Path -Path C:\ -ChildPath \windows

Како да се набројат сите cmdlets команди “Get-*” со PowerShell?
Get-Command -Verb Get

Како да се набројат посебните системски папки со PowerShell?

Како да се подигнат ISO / VHD датотеки со PowerShell?
Mount-DiskImage 'D:\ISO\file.iso' # ISO
Mount-DiskImage 'D:\VHD\file.vhd' # VHD

Како да се проверат .NET Framework верзиите инсталирани со PowerShell?

Како да се провери дали .NET Framework верзија 4.5 е инсталирана со PowerShell?
(Get-ItemProperty -Path 'HKLM:\Software\Microsoft\NET Framework Setup\NDP\v4\Full' -EA 0).Version -like '4.5*'

Како да се почне и запре препис (да се создаде запис за Windows PowerShell сесијата) со PowerShell?
Start-Transcript -Path 'C:\scripts\transcript.txt
Stop-Transcript

Како да се промени тековниот директориум во одредена локација со PowerShell?
Set-Location -Path 'C:\scripts'

Како да се исчисти екранот со PowerShell?
Clear-Host
cls # Alias

Како да се смени резолуцијата на екранот со PowerShell?
Set-DisplayResolution -Width 1280 -Height 1024 -Force # Windows 2012

Како да се подеси прозорец на “цел екран” со PowerShell?
mode.com 300

Како да се добијат димензии (ширина и висина) на слика со PowerShell?

Како да се добие серискиот број на Windows производ со PowerShell?

Perfmon

Како да се добие моменталното “% процесорско време” (во просек) во последните 5 секунди (10 пати) со PowerShell?
(Get-Counter '\Processor(_total)\% Processor Time' -SampleInterval 5 -MaxSamples 10).CounterSamples.CookedValue

Assemblies

Како да се вчитаат склоповите со PowerShell?

Како да се проверат тековните .NET склопови вчитани со PowerShell?

Како да се најде ГКС (Глобалниот Кеш на Склопови) со PowerShell?

Clipboard

Како да се копираат резултати во клипборд со PowerShell?

Како да се добие содржината на клипбордот со PowerShell?
Add-Type -AssemblyName PresentationCore
[Windows.Clipboard]::GetText()

Hotfixes

Како да се добијат корекциите инсталирани со PowerShell?
Get-HotFix -ComputerName $computer

Како да се добијат корекциите инсталирани пред / после одреден датум со PowerShell?
Get-HotFix | Where-Object -FilterScript { $_.InstalledOn -lt ([DateTime]'01/01/2015') } # Before 01/01/2015
Get-HotFix | Where-Object -FilterScript {$_.InstalledOn -gt ([DateTime]'01/01/2015')} # After 01/01/2015

Како да се провери дали корекцијата е инсталирана со PowerShell?
Get-HotFix -Id KB2965142

Како да се добијат корекциите инсталирани на оддалечен компјутер со PowerShell?
Get-HotFix -ComputerName $computer

Pagefile

Како да се добијат информации за помошната датотека со PowerShell?
Get-WmiObject -Class Win32_PageFileusage | Select-Object -Property Name, CurrentUsage, AllocatedBaseSize, PeakUsage, InstallDate

Како да се добие препорачаната големина во (МB) за помошната датотека со PowerShell?
[Math]::Truncate(((Get-WmiObject -Class Win32_ComputerSystem).TotalPhysicalMemory) / 1MB) * 1.5

Како да се создаде помошна датотека (4096 МB) на дискот (D:) со PowerShell?

Како да се избрише помошна датотека на дискот (C:) со PowerShell?

Maintenance

Како да се провери фрагментацијата на диск со PowerShell?

Како да се провери слободниот простор на дисковите со PowerShell?

Up


Files

Како да се отвори датотека со PowerShell?
Invoke-Item -Path 'C:\scripts\file.txt'
.'C:\scripts\file.txt'

Како да се вчита датотеката со PowerShell?
Get-Content -Path 'C:\scripts\file.txt'
gc "C:\scripts\file.txt" # Alias

Како да се впишат излезни податоци во датотека со PowerShell?
'Line1', 'Line2', 'Line3' | Out-File -FilePath 'C:\scripts\file.txt'
'Line1', 'Line2', 'Line3' | Add-Content -Path file.txt

Како да се добие полното име на тековната скрипта датотека со PowerShell?
$MyInvocation.MyCommand.Path

Како да се компресираат / спакуваат датотеки со PowerShell?
Add-Type -AssemblyName 'System.IO.Compression.Filesystem'
[System.IO.Compression.ZipFile]::CreateFromDirectory($folder,$fileZIP)

Како да се декомпресираат / отпакуваат датотеки со PowerShell?
Add-Type -AssemblyName 'System.IO.Compression.Filesystem'
[System.IO.Compression.ZipFile]::ExtractToDirectory($fileZIP, $folder)

Како да се видат датотеките во ZIP архива со PowerShell?
Add-Type -AssemblyName 'System.IO.Compression.Filesystem'
[System.IO.Compression.ZipFile]::OpenRead($fileZIP)

Како да се прикаже големината на датотека во KB со PowerShell?
(Get-ChildItem -Path .\winsrv.dll).Length /1KB
(Get-ChildItem -Path .\winsrv.dll).Length /1MB
(Get-ChildItem -Path .\winsrv.dll).Length /1GB

Како да се најдат датотеки поголеми или помали од 1 GB со PowerShell?

Како да се прикаже името на датотека без наставка со PowerShell?
[System.IO.Path]::GetFileNameWithoutExtension('C:\Windows\system32\calc.exe') # Return calc

Како да се прикаже наставката на датотеката со PowerShell?
[System.IO.Path]::GetExtension('C:\scripts\file.txt') # Return .txt

Како да се добие верзијата на датотека со PowerShell?

Како да се добие хешот на датотека со PowerShell?
(Get-FileHash $file).Hash

Како да се добие MD5 / SHA1 checksum на датотека со PowerShell?
Get-FileHash $file -Algorithm MD5
Get-FileHash $file -Algorithm SHA1

Како да се прикажат скриените датотеки со PowerShell?

Како да се провери дали датотеката има наставка со PowerShell?

Како да се подеси датотека како “Само за читање” со PowerShell?
Set-ItemProperty -Path .\file.txt -Name IsReadOnly -Value $true

Како да се смени податокот “ПоследноВремеНаЗапис” во минатата недела за датотека со PowerShell?
Set-ItemProperty -Path .\file.txt -Name LastWriteTime -Value ((Get-Date).AddDays(-7))
If not working, use Nirsoft tool: BulkFileChanger.

Како да се креира нова датотека со PowerShell?
New-Item -ItemType File -Path 'C:\scripts\file.txt' -Value 'FirstLine'

Како да се преименува датотека со PowerShell?
Rename-Item -Path 'C:\scripts\file.txt' -NewName 'C:\scripts\powershellguru2.txt'

Како да се преименуваат поголем дел / во група повеќе датотеки со PowerShell?
Get-ChildItem -Path C:\scripts\txt | Rename-Item -NewName { $_.Name -replace ' ', '_' }

Како да се избрише датотека со PowerShell?
Remove-Item -Path 'C:\scripts\file.txt'

Како да се прикажат последните 10 редови на датотека со PowerShell?
Get-Content -Path 'C:\scripts\log.txt' -Tail 10

Како да се одблокираат неколку датотеки во папка со PowerShell?
Get-ChildItem -Path 'C:\scripts\Modules' | Unblock-File

Како да се отстранат празните редови од датотека со PowerShell?
(Get-Content -Path file.txt) | Where-Object -FilterScript {$_.Trim() -ne '' } | Set-Content -Path file.txt

Како да се провери дали датотеката постои со PowerShell?

Како да се добијат најновите / најстарите создадени датотеки во папка со PowerShell?

Како да се отстранат повторени линии од датотека со PowerShell?

Како да се добијат датотеките во папка креирани пред повеќе или помалку од 1 месец со PowerShell?

Како да се добијат датотеките во папка креирани пред повеќе или помалку од 1 година со PowerShell?

Како да се издвои вредноста на променлива во датотеката со PowerShell?
Set-Content -Path file.txt -Value $variable

Како да се изброи бројот на датотеки (*.txt) во папка со PowerShell?

Како да се пребарува низа текст во повеќе датотеки со PowerShell?
Select-String -Path 'C:\*.txt' -Pattern 'Test'

Како да се прикаже првиот / последниот ред во датотека со PowerShell?

Како да се прикаже одреден број на ред во датотека со PowerShell?

Како да се изброи бројот на редови во датотека со PowerShell?

Како да се изброи бројот на знаци и зборови во датотека со PowerShell?

Како да се симне датотека со PowerShell?
Invoke-WebRequest -Uri 'http://www.nirsoft.net/utils/searchmyfiles.zip' -OutFile 'C:\tools\searchmyfiles.zip'

Како да се прикаже целосната патека на датотека со PowerShell?
Resolve-Path -Path .\script.ps1 # Return C:\Scripts\script.ps1

Copy

Како да се копира една датотека во папка со PowerShell?
Copy-Item -Path 'C:\source\file.txt' -Destination 'C:\destination'

Како да се копира една датотека во повеќе папки во PowerShell?

Како да копирам повеќекратни датотеки во една папка во PowerShell?
Get-ChildItem -Path 'C:\source' -Filter *.txt | Copy-Item -Destination 'C:\destination'

Up


Active Directory

Domain & Forest

Computers

Groups

Organizational Unit (OU)

Users

Domain & Forest

Како да се најде Глобалниот Каталог на сервери во Активниот Директориум со PowerShell?
[System.DirectoryServices.ActiveDirectory.Forest]::GetCurrentForest().GlobalCatalogs

Како да се најдат сајтовите во Активниот Директориум со PowerShell?
[System.DirectoryServices.ActiveDirectory.Forest]::GetCurrentForest().Sites

Како да се најде тековниот доменски контролер со PowerShell?
(Get-ADDomainController).HostName

Како да се најдат сите доменски контролер со PowerShell?

Како да се најдат АД репликациите на неуспех со PowerShell?
Get-ADReplicationFailure dc02.domain.com # Windows 8 and 2012

Како да се најде животниот век на надгробниот споменик за шумата во Активниот Директориум со PowerShell?

Како се добијат детали за шумата / доменот во Активниот Директориум со PowerShell?

Како да се добие патеката на содржината на “Избришаните објекти” во Активниот Директориум со PowerShell?
(Get-ADDomain).DeletedObjectsContainer

Како да се овозможи функцијата АД на кантата за отпадоци во Активниот Директориум со PowerShell?

Како да се врати АД Сметка од кантата за отпадоци во Активниот Директориум со PowerShell?
Get-ADObject -Filter 'samaccountname -eq "powershellguru"' -IncludeDeletedObjects | Restore-ADObject

Како да се најдат FSMO улогите со PowerShell?

Како да се поврземе со одреден доменски контролер со PowerShell?
Get-ADUser -Identity $user -Server 'serverDC01'

Како да се добие тековниот сервер за најава со PowerShell?

Како да се изврши “gpupdate” на компјутер со PowerShell?
Invoke-GPUpdate -Computer $computer -Force -RandomDelayInMinutes 0 # Windows 2012

Groups

Како да се креира нова група во Активниот Директориум со PowerShell?

Како да се отстрани група во Активниот Директориум со PowerShell?
Remove-ADGroup -Identity 'PowershellGuru'

Како да се додаде корисник на група во Активниот Директориум со PowerShell?
Add-ADGroupMember "Powershell Guru" -Members powershellguru

Како да се отстрани корисник од група во Активниот Директориум со PowerShell?
Remove-ADGroupMember 'Powershell Guru' -Members powershellguru

Како да се најдат празни групи (без членови) во Активниот Директориум со PowerShell?
Get-ADGroup -Filter * -Properties Members | Where-Object -FilterScript {-not $_.Members}

Како да се избројат празните групи (без членови) во Активниот Директориум со PowerShell?
(Get-ADGroup -Filter * -Properties Members | Where-Object -FilterScript {-not $_.Members}).Count

Како да се добијат членовите на група во Активниот Директориум со PowerShell?

Како да се добијат членовите на една група со рекурзивни членови во Активниот Директориум со PowerShell?

Како да се изброи бројот на членови во група со / без рекурзивни членови во Активниот Директориум со PowerShell?

Users

Како да се користи џокер во филтерот на “Get-ADUser” во Активниот Директориум со PowerShell?

Како да се пресели корисник во друга ОЕ во Активниот Директориум со PowerShell?
Move-ADObject -Identity $dn -TargetPath 'OU=myOU,DC=domain,DC=com'

Како да се најдат сите членови кои се (Вгнездени) за еден корисник со PowerShell?
Get-ADGroup -LDAPFilter "(member:1.2.840.113556.1.4.1941:=$($dn))"

Како да се добијат членовите (кратко име / скратено) за еден корисник со PowerShell?
(Get-ADUser $user -Properties MemberOf).MemberOf | ForEach-Object -Process {($_ -split ',')[0].Substring(3)} | Sort-Object

Како да се смени Името (Целосно име), (Корисничко име), Дадено име (Име) и (Презиме) за корисничка сметка во Активниот Директориум со PowerShell?

Како да се смени Описот, Канцеларискиот и (Tele) телефонскиот број за корисничка сметка во Активниот Директориум со PowerShell?
Set-ADUser $samAccountName -Description 'IT Consultant' -Office 'Building B' -OfficePhone '12345'

Како да се постави датумот на истекување на “31/12/2015” или “Никогаш” за корисничка сметка во Активниот Директориум со PowerShell?

Како да се отклучи корисничка сметка во Активниот Директориум со PowerShell?
Unlock-ADAccount $samAccountName

Како да се овозможи / оневозможи корисничка сметка во Активниот Директориум со PowerShell?

Како да се отстрани корисничка сметка во Активниот Директориум со PowerShell?
Remove-ADUser $samAccountName

Како да се ресетира лозинка за една корисничка сметка во Активниот Директориум со PowerShell?

Како да се ресетира лозинка за повеќе кориснички сметки (поголем број) во Активниот Директориум со PowerShell?

Како да најдете сопственик на датотека во Активниот Директориум со PowerShell?

Како да се најде ОЕ (Организациска Единица) за корисник во Активниот Директориум со PowerShell?
[regex]::match("$((Get-ADUser $user -Properties DistinguishedName).DistinguishedName)",'(?=OU=)(.*\n?)').value

Како да се најдат оневозможените кориснички сметки во Активниот Директориум со PowerShell?

Како да се најдеат истечени кориснички сметки во Активниот Директориум со PowerShell?
Search-ADAccount -AccountExpired

Како да се најдат заклучени кориснички сметки во Активниот Директориум со PowerShell?
Search-ADAccount -LockedOut

Како да се најде SID-от на корисничка сметка во Активниот Директориум со PowerShell?
(Get-ADUser $user -Properties SID).SID.Value

Како да се конвертира корисничко име во SID во Активниот Директориум со PowerShell?

Како се конвертира SID во корисничко име во Активниот Директориум со PowerShell?

Како да се подели Различното Име на корисничка сметка во Активниот Директориум со PowerShell?

Како да се најде датумот на создавање / менување на корисничка сметка во Активниот Директориум со PowerShell?
Get-ADUser -Identity $user -Properties whenChanged, whenCreated | Format-List -Property whenChanged, whenCreated

Како да се прикажат изборен и задолжителните својства за класата “Корисник” во Активниот Директориум со PowerShell?

Како да се добие LDAP патека за корисник во Активниот Директориум со PowerShell?

Како да се смени КИ (Канонското Име) за корисник во Активниот Директориум со PowerShell?
Rename-ADObject $((Get-ADUser $user -Properties DistinguishedName).DistinguishedName) -NewName 'Test Powershell'

Како да се добие надредената Организациска Единица (ОЕ) на корисникот во Активниот Директориум со PowerShell?

Како да се добие сопственикот на корисникот (кој ја создал сметката) во Активниот Директориум со PowerShell?

Како да се конвертира атрибутот pwdLastSet за корисник во Активниот Директориум со PowerShell?

Computers

Како да се тестира на безбедниот канал помеѓу локалниот компјутер и доменот со PowerShell?
Test-ComputerSecureChannel

Како да се поправи безбедниот канал помеѓу локалниот компјутер и доменот со PowerShell?
Test-ComputerSecureChannel -Repair

Како да се оневозможи компјутерска сметка во Активниот Директориум со PowerShell?
Disable-ADAccount $computer

Како да се најдат компјутери со специфични оперативни системи во Активниот Директориум со PowerShell?

Organizational Unit (OU)

Како да се создаде Организациска Единица (ОЕ) во Активниот Директориум со PowerShell?
New-ADOrganizationalUnit -Name 'TEST' -Path 'DC=domain,DC=com'

Како да се добијат детали за Организациската Единица (ЕУ) детали во Активниот Директориум со PowerShell?
Get-ADOrganizationalUnit 'OU=TEST,DC=domain,DC=com' -Properties *

Како да се смени описот на Организациска Единица (ОЕ) во Активниот Директориум со PowerShell?
Set-ADOrganizationalUnit 'OU=TEST,DC=domain,DC=com' -Description 'My description'

Како да се овозможи / оневозможи случајно бришење на Организациска Единица (ОЕ) во Активниот Директориум со PowerShell?

Како да се овозможи случајно бришење за сите Организациски Единици (ОЕ) во Активниот Директориум со PowerShell?

Како да се избрише Организациска Единица (ОЕ) заштитена од случајно бришење во Активниот Директориум со PowerShell?

Како да се конвертира РазличноИме на Организациска Единица (ОЕ) во КаноничноИме во Активниот Директориум со PowerShell?

Како да се набројат празни Организациски Единици (ОЕ) со PowerShell?

Како да се добие менаџерот на група со PowerShell?
(Get-ADGroup $dn -Properties Managedby).Managedby

Up


Regex (Regular Expression)

Како да се извлече IP адреса v4 (80.80.228.8) со Regex во PowerShell?
$example = 'The IP address is 80.80.228.8'
$ip = [regex]::match($example,'\b\d{1,3}\.\d{1,3}\.\d{1,3}\.\d{1,3}\b').value

Како да се извлече MAC адреса (С0-D9-62-39-61-2D) со сепаратор “-” со Regex во PowerShell?
$example = 'The MAC address is C0-D9-62-39-61-2D'
$mac = [regex]::match($example,'([0-9A-F]{2}[-]){5}([0-9A-F]{2})').value

Како да се извлече MAC адреса (C0: D9: 62: 39: 61: 2D) со сепаратор “:” со Regex во PowerShell?
$example = 'The MAC address is C0:D9:62:39:61:2D'
$mac = [regex]::match($example,'((\d|([a-f]|[A-F])){2}:){5}(\d|([a-f]|[A-F])){2}').value

Како да се извлече датум (2015/10/02) со Regex во PowerShell?
$example = 'The date is 10/02/2015'
$date = [regex]::match($example,'(\d{2}\/\d{2}\/\d{4})').value

Како да се извлече URL (www.powershell-guru.com) со Regex во PowerShell?
$example = 'The URL is www.powershell-guru.com'
$url = [regex]::match($example,'[a-z]+[:.].*?(?=\s)').value

Како да се извлече е-маил (user@domain.com) со Regex со PowerShell?
$example = 'The email is user@domain.com'
$email = [regex]::match($example,'(?i)\b[A-Z0-9._%+-]+@[A-Z0-9.-]+\.[A-Z]{2,4}\b').value

Како да се извлече “guru” од низа пример, со Regex во PowerShell?
$example = 'www.powershell-guru.com'
[regex]::match($example,'(?<=-)(.*\n?)(?=.com)').value

Како да се извлече “guru.com” од низа пример, со Regex во PowerShell?
$example = 'www.powershell-guru.com'
[regex]::match($example,'(?<=-)(.*\n?)(?<=.)').value

Како да се извлече “powershell-guru.com” од низа пример, со Regex во PowerShell?
$example = 'www.powershell-guru.com'
[regex]::match($example,'(?<=www.)(.*\n?)').value

Како да се извлече “123” од низа пример, со Regex со PowerShell?
$example = 'Powershell123'
[regex]::match($example,'(\d+)').value

Како да се извлече “$” (знак за долар) од низа пример, со Regex во PowerShell?
$example = 'Powershell`$123'
[regex]::match($example,'(\$)').value

Како да се замени знакот (*.com) со друг (*.fr) во низа со Regex во PowerShell?
$example = 'www.powershell-guru.com'
[regex]::Replace($example, '.com','.fr')

Како да се излезе од низа со Regex во PowerShell?
[regex]::Escape('\\server\share')

Up


Memory

Како да се принуди собирање на меморија од собирачот на ѓубре со PowerShell?
[System.GC]::Collect()
[System.GC]::WaitForPendingFinalizers()

Како да се добие големината на RAM меморијата на компјутер со PowerShell?

Up


Date

Како да се добие тековниот датум со PowerShell?
Get-Date
[Datetime]::Now

Како да се прикаже датумот во различни формати со PowerShell?

Како да се промени датумот (ДатумВреме) во датум (Низа) со PowerShell?
$datetimeToString = '{0:dd/MM/yy}' -f (Get-Date 30/01/2015)
$datetimeToString = (Get-Date 31/01/2015).ToShortDateString()

Како да се промени датум (Низа) во Датум (ДатумВреме) со PowerShell?
$stringToDatetime = [Datetime]::ParseExact('30/01/2015', 'dd/MM/yyyy', $null)

Како да се пресмета разликата (број на Денови, Часови, Минути или Секунди) помеѓу два датуми со PowerShell?
(New-TimeSpan -Start $dateStart -End $dateEnd).Days
(New-TimeSpan -Start $dateStart -End $dateEnd).Hours
(New-TimeSpan -Start $dateStart -End $dateEnd).Minutes
(New-TimeSpan -Start $dateStart -End $dateEnd).Seconds

Како да се споредат два датуми со PowerShell?
(Get-Date 2015-01-01) -lt (Get-Date 2015-01-30) # True
(Get-Date 2015-01-01) -gt (Get-Date 2015-01-30) # False

Како да се подреди низа на датуми како “ВремеДатум” со PowerShell?
$arrayDate | Sort-Object -Property {$_ -as [Datetime]}

Како да се вклучи и исклучи стоперка со PowerShell?
$chrono = [Diagnostics.Stopwatch]::StartNew()
$chrono.Stop()
$chrono

Како да се добие тековниот ден од неделата со PowerShell?
(Get-Date).DayOfWeek #Sunday

Како да се добие вчерашниот датум со PowerShell?
(Get-Date).AddDays(-1)

Како да се добие бројот на деновите во месецот (во февруари 2015 година) со PowerShell?
[DateTime]::DaysInMonth(2015, 2)

Како да се дознае дали е престапна година со PowerShell?
[DateTime]::IsLeapYear(2015)

Како да се набројат временските зони со PowerShell?
[System.TimeZoneInfo]::GetSystemTimeZones()

Up


Networking

Како да се кодира (во ASCII формат) и да се декодира URL со PowerShell?

Кои се еквивалентите на командите матичната мрежа со PowerShell?

Како да се добијат IP адреси со PowerShell?
Get-NetIPAddress # Windows 8.1 & Windows 2012
Get-NetIPConfiguration # Windows 8.1 & Windows 2012

Како да се оневозможи IP адреса V6 (IPv6) со PowerShell?

Како да се потврди IP адреса v4 (IPv4) со PowerShell?
if([ipaddress]'10.0.0.1'){'validated'}

Како да се најде надворешна IP адреса со PowerShell?

Како да се најде Името на Домаќинот од IP адреса со PowerShell?
([System.Net.Dns]::GetHostEntry($IP)).Hostname

Како да се најде IP адресата од Име на Домаќин со PowerShell?
([System.Net.Dns]::GetHostAddresses($computer)).IPAddressToString

Како да се најде FQDN од Име на Домаќин со PowerShell?
[System.Net.Dns]::GetHostByName($computer).HostName

Како да се најде мрежната конфигурација (IP, Подмрежа, Капија и DNS) со PowerShell?

Како да се најде MAC адресата со PowerShell?
Get-CimInstance win32_networkadapterconfiguration | Select-Object -Property Description, Macaddress
Get-WmiObject -Class win32_networkadapterconfiguration | Select-Object -Property Description, Macaddress

Како да се пингува компјутер со PowerShell?

Како да се провери дали некој компјутер е поврзан на интернет со PowerShell?

Како да се изврши “кој е” пребарување за веб-сајт со PowerShell?
$whois = New-WebServiceProxy 'http://www.webservicex.net/whois.asmx?WSDL'
$whois.GetWhoIs('powershell-guru.com')

Како да се добијат детали за јавна IP адреса (Геолокација) со PowerShell?

Како да се провери дали некоја порта е отворена / затворена со PowerShell?
New-Object -TypeName Net.Sockets.TcpClient -ArgumentList $computer, 135

Како да се изврши “tracert” со PowerShell?
Test-NetConnection www.google.com -TraceRoute

Како да се поправи профил на домашна мрежна врска со PowerShell?
Get-NetAdapter | Format-Table -Property Name, InterfaceDescription, ifIndex -AutoSize # Windows 8.1
Set-NetConnectionProfile -InterfaceIndex 6 -NetworkCategory Private

Како да се покажат TCP порта врските со PowerShell?
netstat.exe -ano
Get-NetTCPConnection #Windows 8 and 2012

Како да се скрати долг URL во краток URL со PowerShell?
$url = 'www.powershell-guru.com'
$tiny = Invoke-RestMethod -Uri "http://tinyurl.com/api-create.php?url=$url"

Како да се добијат подесувањата за прокси со PowerShell?
Get-ItemProperty -Path HKCU:"Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings"

DNS

Како да се провери DNS кешот на локален компјутер со PowerShell?
ipconfig.exe /displaydns
Get-DnsClientCache #Windows 8 and 2012

Како да се исчисти DNS кешот на локален компјутер со PowerShell?
ipconfig.exe /flushdns
Start-Process -FilePath ipconfig -ArgumentList /flushdns -WindowStyle Hidden
Clear-DnsClientCache #Windows 8 and 2012

Како да се исчисти DNS кешот на оддалечени компјутери со PowerShell?
Invoke-Command -ScriptBlock {Clear-DnsClientCache} -ComputerName computer01, computer02

Како да се вчита датотеката на Домаќини со PowerShell?
Get-Content -Path 'C:\Windows\system32\drivers\etc\hosts'

Up


Password

Како да се генерира случајна лозинка со PowerShell?
[Reflection.Assembly]::LoadWithPartialName('System.Web')
[System.Web.Security.Membership]::GeneratePassword(30,2)

Како да се промени локалната лозинката за администратор на оддалечен сервер со PowerShell?
$admin = [ADSI]('WinNT://server01/administrator,user')
$admin.SetPassword($password)
$admin.SetInfo()

Како да се најде датумот на истекување на лозинка на сметка во Активниот Директориум со PowerShell?

Up


Printers

Како да се набројат сите печатачи за одреден сервер со PowerShell?
Get-WmiObject -Query 'Select * From Win32_Printer' -ComputerName $computer

Како да се набројат сите порти за одреден сервер со PowerShell?
Get-WmiObject -Class Win32_TCPIPPrinterPort -Namespace 'root\CIMV2' -ComputerName $computer

Како да ја промени коментарот / локацијата на печатач со PowerShell?

Како да се исчисти (да се откажат сите задачи на) печатач со PowerShell?
$printer = Get-WmiObject -Class win32_printer -Filter "Name='HP Deskjet 2540 series'"
$printer.CancelAllJobs()

Како да се испечати тест страница за печатач со PowerShell?
$printer = Get-WmiObject -Class win32_printer -Filter "Name='HP Deskjet 2540 series'"
$printer.PrintTestPage()

Како да се добијат редици за печатење за пречатачи со PowerShell?

Up


Regedit

Read

Како да се направи листа на прифатени регистри со PowerShell?
Get-ChildItem -Path Registry::

Како да се добијат вредности на регистарот и видови на вредности со PowerShell?

Како да се направи листа на регистарски подклучеви со PowerShell?

Како да се направи листа на регистарскит потклучеви на рекурзивен начин со PowerShell?
Get-ChildItem -Path 'HKLM:\SYSTEM' -Recurse -ErrorAction SilentlyContinue

Како да се најдат подклучеви со специфично име со PowerShell?
Get-ChildItem -Path 'HKLM:\SOFTWARE' -Include *Plugin* -Recurse -ErrorAction SilentlyContinue

Како да се врати само името на регистарските подклучеви со PowerShell?
(Get-ChildItem -Path 'HKLM:\SYSTEM').Name # Return HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet
Get-ChildItem -Path 'HKLM:\SYSTEM' -Name # Return ControlSet

Како да се набројат регистарски вредности со PowerShell?
Get-ItemProperty -Path 'HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion'

Како да се вчита конкретна регистарска вредност со PowerShell?
(Get-ItemProperty -Path 'HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion').ProductName

Како да се вчита конкретни регистарска вредност на оддалечен компјутер со PowerShell?

Write

Како да се создаде нов регистарски клуч со PowerShell?
New-Item -Path 'HKCU:\Software\MyApplication'

Како да се создаде регистарска вредност со PowerShell?
New-ItemProperty -Path 'HKCU:\Software\MyApplication' -Name 'Version' -Value '1.0'

Како да се промени постоечка регистарска вредноста PowerShell?
Set-ItemProperty -Path 'HKCU:\Software\MyApplication' -Name 'Version' -Value '2.0'

Delete

Како да се избрише регистарска вредност со PowerShell?
Remove-ItemProperty -Path 'HKCU:\Software\MyApplication' -Name 'Version'

Како да се избришете регистарски клуч со PowerShell?
Remove-Item -Path 'HKCU:\Software\MyApplication' -Force

Test

Како да се тестира дали постои регистарски клуч со PowerShell?
Test-Path -Path 'HKCU:\Software\MyApplication'

Како да се тестира дали постои регистарска вредност со PowerShell?
(Get-Item -Path 'HKCU:\Software\MyApplication').GetValueNames() -contains 'Version'

Up


Strings

Како да се отстранат знаци за бел простор од почетокот на низа со PowerShell?
$string = ' PowershellGuru'
$string = $string.TrimStart()

Како да се отстранат знаци за бел простор од крајот на низа со PowerShell?
$string = 'PowershellGuru '
$string = $string.TrimEnd()

Како да се отстранат знаци за бел простор (почеток и крај) од низа со PowerShell?
$string = ' PowershellGuru '
$string = $string.Trim()

Како да се конвертира низа во во големи букви со PowerShell?
$string = 'powershellguru'
$string = $string.ToUpper()

Како да се конвертира низа во мали букви со PowerShell?
$string = 'POWERSHELLGURU'
$string = $string.ToLower()

Како да се избере поднизата “PowerShell” од низата “PowershellGuru” со PowerShell?
$string.Substring(0,10)

Како да се избере поднизата “Guru” од низата “PowershellGuru” со PowerShell?
$string.Substring(10)

Како да се избере бројот “123” од “Powershell123Guru” со PowerShell?
$string = 'Powershell123Guru'
[regex]::match($string,'(\d+)').value

Како да се добие индексот базиран на нула од “Гуру” од низата “PowershellGuru” со PowerShell?
$string.IndexOf('Guru') # 10

Како да се провери дали низата е неважечка или празна со PowerShell?
$string = $null
$string = ''
[string]::IsNullOrEmpty($string)

Како да се проверите дали низата е неважечка, празнан или се состои само од знаци за бел простор со PowerShell?
$string = $null
$string = ''
$string = ' '
[string]::IsNullOrWhiteSpace($string)

Како да се провери дали низата содржи одредена буква со PowerShell?
$string = 'PowershellGuru'
$string.Contains('s')
[regex]::match($string,'s').Success

Како да се добие на должината на низа со PowerShell?
$string.Length

Како да спојат две низи со PowerShell?

Како да се провери за една или повеќе загради “[ ]” во низа со PowerShell?
$string = '[PowershellGuru]'
$string -match '\[' # Only 1
$string -match '\[(.*)\]' # Several

Како да се провери за една или повеќе загради “( )” во низа со PowerShell?
$string = '(PowershellGuru)'
$string -match '\(' # Only 1
$string -match '\((.*)\)' # Several

Како да се провери за една или повеќе загради “{ }” во низа со PowerShell?
$string = '{PowershellGuru}'
$string -match '\{' # Only 1
$string -match '\{(.*)\}' # Several

Како да се провери за една или повеќе аглести загради “< >” во низа со PowerShell?
$string = ''
$string -match '\<' # Only 1
$string -match "\<(.*)\>" # Several

Како да се провери за било кои мали букви (abc) во низа со PowerShell?
$string = 'POWERSHELLGURU'
$string -cmatch "^[a-z]*$" #False

Како да се провери за било кои големи букви (ABC) во низа со PowerShell?
$string = 'powershellguru'
$string -cmatch "^[A-Z]*$" #False

Како да се провери за “[p” (p мала буква) во низа со PowerShell?
$string = '[powershellGuru]'
$string -cmatch '\[[a-z]\w+' #True

Како да се провери за “[P” (P голема буква) во низа со PowerShell?
$string = '[PowershellGuru]'
$string -cmatch '\[[A-Z]\w+' #True

Како да се замени една линија со друга линија со PowerShell?
$a = 'Line A'
$b = 'Line B'
$a = $a -replace $a, $b

Како да претвори операција за делење во низа (процент) со PowerShell?
(1/2).ToString('P')

Како да се подредат низите кои содржат броеви со PowerShell?

Како да се избере последниот збор од реченица со PowerShell?
$sentence = 'My name is Test Powershell'
$sentence.Split(' ')[-1] # Returns Powershell

Како да се добие најголемиот збор од реченица со PowerShell?
$sentence = 'My name is Test Powershell'
$sentence.Split(' ') | Sort-Object -Property Length | Select-Object -Last 1 # Returns Powershell

Како да се изброи колку пати една низа е присутна во реченица со PowerShell?
$sentence = 'test test test Powershell'
[regex]::Matches($sentence, 'test').Count # Returns 3

Како да се копира секој симбол од низа во ред од знаци со PowerShell?

Како да се промени првата буква од низа во голема буква со PowerShell?

Како да се постави (лево или десно) низа со PowerShell?

Како да се кодира и декодира низа во Base64 со PowerShell?

Како да конвертира број (во и од) бинарен со PowerShell?

Како да се врати само последната главна папка во патека со PowerShell?

Како да се врати само последната ставка во патека со PowerShell?

Up


Math

Како да се набројат методите на System.Math класата со PowerShell?
[System.Math] | Get-Member -Static -MemberType Method

Како да се врати апсолутната вредност со PowerShell?
[Math]::Abs(-12) #Returns 12
[Math]::Abs(-12.5) # Returns 12.5

Како да се врати аголот чиј синус е одредениот број со PowerShell?
[Math]::ASin(1) #Returns 1,5707963267949

Како да се врати на највисоката вредност со PowerShell?
[Math]::Ceiling(1.4) #Returns 2
[Math]::Ceiling(1.9) #Returns 2

Како да се врати најниската вредност со PowerShell?
[Math]::Floor(1.4) #Returns 1
[Math]::Floor(1.9) #Returns 1

Како да се врати основниот (база е) логаритам на одреден број со PowerShell?
[Math]::Log(4) #Returns 1,38629436111989

Како да се врати на логаритамот со основа 10 на одреден број со PowerShell?
[Math]::Log10(4) #Returns 0,602059991327962

Како да се врати максимумот од две вредности со PowerShell?
[Math]::Max(2,4) #Returns 4
[Math]::Max(-2,-4) #Returns -2

Како да се врати минимумот од две вредности со PowerShell?
[Math]::Min(2,4) #Returns 2
[Math]::Max(-2,-4) #Returns -4

Како да се врати број на одреден степен со PowerShell?
[Math]::Pow(2,4) #Returns 16

Како да се врати децималната вредност на најблиската интегрална вредност со PowerShell?
[Math]::Round(3.111,2) #Returns 3,11
[Math]::Round(3.999,2) #Returns 4

Како да се врати интегралниот дел на одреден децимален број со PowerShell?
[Math]::Truncate(3.111) #Returns 3
[Math]::Truncate(3.999) #Returns 3

Како да се врати квадратниот корен од одреден број со PowerShell?
[Math]::Sqrt(16) #Returns 4

Како да се врати ПИ константата со PowerShell?
[Math]::Pi #Returns 3,14159265358979

Како да се врати природната логаритамски основа (константа e) со PowerShell?
[Math]::E #Returns 2,71828182845905

Како да се провери дали бројот е парен или непарен со PowerShell?
[bool]($number%2)

Up


Hashtables

Како да се создаде празна хаш-табела со PowerShell?
$hashtable = @{}
$hashtable = New-Object -TypeName System.Collections.Hashtable

Како да се создаде хаш-табела со предмети со PowerShell?

Како да се создаде хаш-табела подредена по клуч/име (подреден речник) со елементи со PowerShell?

Како да се додадат елементи (пар клучни вредности) на хаш табела со PowerShell?
$hashtable.Add('Key3', 'Value3')

Како да се добие одредена вредност на хаш-табела со PowerShell?
$hashtable.Key1
$hashtable.Get_Item('Key1')

Како да се добие минимална вредност на хаш-табела со PowerShell?

Како да се добие максимална вредност на хаш-табела со PowerShell?

Како да се изменат елементите во хаш-табела со PowerShell?
$hashtable.Set_Item('Key1', 'Value1Updated')

Како да се отстранат елементи во хаш-табела со PowerShell?
$hashtable.Remove('Key1')

Како да се исчисти хаш-табела со PowerShell?
$hashtable.Clear()

Како да се провери присуството на одреден клуч/вредност во хаш-табела со PowerShell?
$hashtable.ContainsKey('Key3')
$hashtable.ContainsValue('Value3')

Како да се подреди според клуч/вредност во хаш-табела со PowerShell?
$hashtable.GetEnumerator() | Sort-Object -Property Name
$hashtable.GetEnumerator() | Sort-Object -Property Value -Descending

Up


Arrays

Како да се создаде празна низа со PowerShell?
$array = @()
$array = [System.Collections.ArrayList]@()

Како да се создаде низа со елементи со PowerShell?
$array = @('A', 'B', 'C')
$array = 'A', 'B', 'C'
$array = 'a,b,c'.Split(',')
$array = .{$args} a b c
$array = echo a b c

Како да се додадат елементи во низа со PowerShell?
$array += 'D'
[void]$array.Add('D')

Како да се измени елемент во низа со PowerShell?
$array[0] = 'Z' # 1st item[0]

Како да се провери големината на низа со PowerShell?
$array = 'A', 'B', 'C'
$array.Length # Returns 3

Како да се врати еден елемент / неколку / сите елементи во низа со PowerShell?
$array = @('A', 'B', 'C')
$array[0] # One item (A)
$array[0] + $array[2] # Several items (A,C)
$array # All items (A,B,C)

Како да се отстранат празни елементи во низа со PowerShell?
$array = @('A', 'B', 'C', '')
$array = $array.Split('',[System.StringSplitOptions]::RemoveEmptyEntries) | Sort-Object # A,B,C

Како да се провери дали некој елемент постои во низа со PowerShell?
$array = @('A', 'B', 'C')
'A' | ForEach-Object -Process {$array.Contains($_)} # Returns True
'D' | ForEach-Object -Process {$array.Contains($_)} # Returns False

Како да се најде бројот на индексот на некој објект во низа со PowerShell?
$array = @('A', 'B', 'C')
[array]::IndexOf($array,'A') # Returns 0

Како да се промени редоследот на елементите во низа со PowerShell?
$array = @('A', 'B', 'C')
[array]::Reverse($array) # C,B,A

Како да се генерира случаен елемент од низа со PowerShell?
$array | Get-Random

Како да се подреди низа во растечки / опаѓачки редослед со PowerShell?
$array = @('A', 'B', 'C')
$array | Sort-Object # A,B,C
$array | Sort-Object -Descending # C,B,A

Како да се избројат елементите во низа со PowerShell?
$array.Count

Како да се додаде една низа на друга со PowerShell?
$array1 = 'A', 'B', 'C'
$array2 = 'D', 'E', 'F'
$array3 = $array1 + $array2 # A,B,C,D,E,F

Како да се најдат дупликати од низа со PowerShell?
$array = 'A', 'B', 'C', 'C'
($array | Group-Object | Where-Object -FilterScript {$_.Count -gt 1}).Values # Returns C

Како да се отстранат дупликати од низа со PowerShell?
$array = 'A', 'B', 'C', 'C'
$array = $array | Select-Object -Unique
$array # Returns A,B,C

Како да се создаде низа со предмети кои почнуваат со префикс (“user01”, “user02”, …, “user10”) со PowerShell?
$array = 1..10 | ForEach-Object -Process { "user$_" }

Up


ACL

Како да се набројат ACL на АД корисник со PowerShell?
(Get-Acl -Path "AD:\$dn").Access

Како да се набројат ACL на папка со PowerShell?
(Get-Acl -Path C:\scripts).Access

Како да се набројат конкретни ACL дозволи за влез (членови или групи) на АД корисник со PowerShell?

Up


Variables

Кои се најчестите видови на податоци во PowerShell?

Како да се најдат минималните и максималните вредности за некои видови променливи со PowerShell?