FAQ POWERSHELL LATVISKI

By | May 17, 2015

translated-latvian-v3


Concept : Visbiežāk uzdotie jautājumi par Powershell.

Varat izmantot šo sarakstu dažādos veidos :

  • Kopēt/ielīmēt komandas skriptā
  • Ātri apskatīt noteiktas komandas sintaksi
  • Uzlabot jūsu tehniskās zināšanas
  • Atklāt jaunas komandas
  • Sagatavot darba interviju

Atjaunots
2. jūlijs 2015
Autors powershell-guru.com
Avots latvian.powershell-guru.com
Kategorijas
75
Jautājumi
610


ACL
Active Directory
Alias
Arrays
Browsers
Certificates
Characters
CIM
Comments
COM Objects
Compare
Computer
Credentials
CSV
Culture
Date
Drives
Environment
Errors
Event Viewer
Files
Folders
Format Operator (-f)
Functions
GPO
GUI
Hardware
Hashtables
Help
History
Jobs
Keyboard
Loops
Math
Memory
Messages
Modules
Microsoft Excel
Microsoft Exchange
Microsoft Outlook
Microsoft SharePoint
Networking
Openfiles
Operators
Parameters
Password
Powershell ISE
Printers
Processes
PSObject
Quest
Random
RDP
Regedit
Regex
Remote
Restore
Scheduled Tasks
Search
SCCM
Services
SMTP
Snapins
Sounds
Static .NET Methods
Strings
System
Try/Catch
Variables
Symantec Vault
Windows10
Windows 2012
Windows Azure
Windows Forms
WMI
XML

System

Kā noteikt savu PowerShell versiju?

Kā palaist PowerShell citā versijā atgriezeniskai savietojamībai?
powershell.exe -Version 2.0

Kā pieprasīt minimālu PowerShell versiju (3.0 un augstāku) skriptā ar PowerShell?
#Requires -Version 3.0

Kā pieprasīt skripta administratīvās privilēģijas ar PowerShell?

Kā pārbaudīt skripta parametrus ar PowerShell?
help -Name .\Get-ExchangeEnvironmentReport.ps1 -Full

Kā iegūt informāciju par esošo lietotāju ar PowerShell?
[Security.Principal.WindowsIdentity]::GetCurrent()

Kā izveidot, rediģēt, un pārlādēt profilu ar PowerShell?

Kā nopauzēt 5 sekundes / minūtes skriptā ar PowerShell?
Start-Sleep -Seconds 5
Start-Sleep -Seconds 300 # 5 minutes

Kā uzzināt pēdējo palaišanas laiku ar PowerShell?
(Get-CimInstance -ClassName win32_operatingsystem).LastBootUpTime

Kā iegūt tipa paātrinātājus ar PowerShell?

Kā uzskaitīt startēšanas programmas ar PowerShell?

Kā atinstalēt lietotni ar PowerShell?

Kā iegūt visu aktīva loga darbavirsmas ekrānšāviņu ar PowerShell?
Take-ScreenShot -Screen -File 'C:\scripts\screenshot.png' -Imagetype JPEG
Repository : Take-ScreenShot

Kā uzzināt ziņu skaitu par MSMQ rindām ar PowerShell?

Kā noteikt izpildes politiku ar PowerShell?

Kā izveidot saīsni ar PowerShell?

Kā piespraust vai atspraust programmu uzdevumjoslā ar PowerShell?

Kā atvērt Windows Explorer ar PowerShell?
[Diagnostics.Process]::Start('explorer.exe')
Invoke-Item -Path C:\Windows\explorer.exe

Kā uzskaitīt ierīces draiverus ar PowerShell?
Get-WmiObject -Class Win32_PnPSignedDriver
Get-WindowsDriver -Online -All
driverquery.exe

Kā izveidot GUID ar PowerShell?

Kā uzzzināt pagaidu direktorija atrašanās vietu esošajam lietotājam ar PowerShell?
[System.IO.Path]::GetTempPath()

Kā apvienot ceļu un apakšceļu vienā ceļā ar PowerShell?
Join-Path -Path C:\ -ChildPath \windows

Kā uzskaitīt visus cmdlet “Get- *” ar PowerShell?
Get-Command -Verb Get

Kā uzskaitīt īpašas sistēmas mapes ar PowerShell?

Kā atvērt ISO / VHD failus ar PowerShell?
Mount-DiskImage 'D:\ISO\file.iso' # ISO
Mount-DiskImage 'D:\VHD\file.vhd' # VHD

Kā pārbaudīt instalētās NET Framework versijas ar PowerShell?

Kā pārbaudīt, vai .NET Framework versija 4.5 ir uzstādīta ar PowerShell?
(Get-ItemProperty -Path 'HKLM:\Software\Microsoft\NET Framework Setup\NDP\v4\Full' -EA 0).Version -like '4.5*'

Kā sākt un apturēt atšifrējumu (lai izveidotu ierakstu par Windows PowerShell sesiju) ar PowerShell?
Start-Transcript -Path 'C:\scripts\transcript.txt
Stop-Transcript

Kā mainīt pašreizējo direktoriju uz konkrētu vietu ar PowerShell?
Set-Location -Path 'C:\scripts'

Kā notīrīt ekrānu ar PowerShell?
Clear-Host
cls # Alias

Kā mainīt displeja izšķirtspēju ar PowerShell?
Set-DisplayResolution -Width 1280 -Height 1024 -Force # Windows 2012

Kā iestatīt “pilns ekrāns” logu ar PowerShell?
mode.com 300

Kā uzzināt attēla izmērus (platumu un augstumu) ar PowerShell?

Kā uzzināt Windows produkta atslēgu ar PowerShell?

Perfmon

Kā uzzināt pašreizējo “% Procesora laiku” (vidējais) pēdējo 5 sekunžu laikā (10 reizes) ar PowerShell?
(Get-Counter '\Processor(_total)\% Processor Time' -SampleInterval 5 -MaxSamples 10).CounterSamples.CookedValue

Assemblies

Kā ielādēt uzstādījumus ar PowerShell?

Kā pārbaudīt pašreizējos ielādētos NET uzstādījumus ar PowerShell?

Kā atrast GAC (Global Assembly Cache) ceļu ar PowerShell?

Clipboard

Kā kopēt rezultātus starpliktuvē ar PowerShell?

Kā uzzināt starpliktuves saturu ar PowerShell?
Add-Type -AssemblyName PresentationCore
[Windows.Clipboard]::GetText()

Hotfixes

Kā uzzināt instalētos labojumfailus ar PowerShell?
Get-HotFix -ComputerName $computer

Kā uzzināt instalētos labojumfailus pirms / pēc konkrētā datumā ar PowerShell?
Get-HotFix | Where-Object -FilterScript { $_.InstalledOn -lt ([DateTime]'01/01/2015') } # Before 01/01/2015
Get-HotFix | Where-Object -FilterScript {$_.InstalledOn -gt ([DateTime]'01/01/2015')} # After 01/01/2015

Kā pārbaudīt, vai abojumfails ir uzstādīts ar PowerShell?
Get-HotFix -Id KB2965142

Kā iegūt uzstādītos labojumfailus uz attālā datora ar PowerShell?
Get-HotFix -ComputerName $computer

Pagefile

Kā uzzināttPagefile informāciju PowerShell?
Get-WmiObject -Class Win32_PageFileusage | Select-Object -Property Name, CurrentUsage, AllocatedBaseSize, PeakUsage, InstallDate

Kā uzzināt ieteicamo Pagefile izmēru (MB) ar PowerShell?
[Math]::Truncate(((Get-WmiObject -Class Win32_ComputerSystem).TotalPhysicalMemory) / 1MB) * 1.5

Kā izveidot Pagefile (4096 MB) uz (D 🙂 diska ar PowerShell?

Kā izdzēst Pagefile no (C 🙂 diska ar PowerShell?

Maintenance

Kā pārbaudīt diska fragmentāciju ar PowerShell ?

Kā pārbaudīt disku atmiņas lielumu ar PowerShell?

Up


Files

Kā atvērt failu ar PowerShell?
Invoke-Item -Path 'C:\scripts\file.txt'
.'C:\scripts\file.txt'

Kā lasīt failu ar PowerShell?
Get-Content -Path 'C:\scripts\file.txt'
gc "C:\scripts\file.txt" # Alias

Kā rakstīt izeju uz failu ar PowerShell?
'Line1', 'Line2', 'Line3' | Out-File -FilePath 'C:\scripts\file.txt'
'Line1', 'Line2', 'Line3' | Add-Content -Path file.txt

Kā uzzināt pilnu pašreizējā skripta faila nosaukumu ar PowerShell?
$MyInvocation.MyCommand.Path

Kā saspiest / tilpsaspiest failus ar PowerShell?
Add-Type -AssemblyName 'System.IO.Compression.Filesystem'
[System.IO.Compression.ZipFile]::CreateFromDirectory($folder,$fileZIP)

Kā atspiest / atvērt failus ar PowerShell?
Add-Type -AssemblyName 'System.IO.Compression.Filesystem'
[System.IO.Compression.ZipFile]::ExtractToDirectory($fileZIP, $folder)

Kā apskaīt failus ZIP arhīvā ar PowerShell?
Add-Type -AssemblyName 'System.IO.Compression.Filesystem'
[System.IO.Compression.ZipFile]::OpenRead($fileZIP)

Kā rādīt faila izmēru KB ar PowerShell?
(Get-ChildItem -Path .\winsrv.dll).Length /1KB
(Get-ChildItem -Path .\winsrv.dll).Length /1MB
(Get-ChildItem -Path .\winsrv.dll).Length /1GB

Kā atrast failu, kas lielāki vai mazāki nekā 1 GB ar PowerShell?

Kā parādīt faila nosaukumu bez paplašinājuma ar PowerShell?
[System.IO.Path]::GetFileNameWithoutExtension('C:\Windows\system32\calc.exe') # Return calc

Kā parādīt faila plašinājumu ar PowerShell?
[System.IO.Path]::GetExtension('C:\scripts\file.txt') # Return .txt

Kā uzzināt faila versiju ar PowerShell?

Kā uzzināt faila jaucējkodu ar PowerShell?
(Get-FileHash $file).Hash

Kā uzzināt faila MD5 / SHA1 kontrolsummu ar PowerShell?
Get-FileHash $file -Algorithm MD5
Get-FileHash $file -Algorithm SHA1

Kā parādīt slēptos failus ar PowerShell?

Kā pārbaudīt, vai failam ir paplašinājums ar PowerShell?

Kā iestatīt failu kā “Tikai lasāms” ar PowerShell?
Set-ItemProperty -Path .\file.txt -Name IsReadOnly -Value $true

Kā nomainīt faila “LastWriteTime” atribūtu uz pagājušajā nedēļā PowerShell?
Set-ItemProperty -Path .\file.txt -Name LastWriteTime -Value ((Get-Date).AddDays(-7))
If not working, use Nirsoft tool: BulkFileChanger.

Kā izveidot jaunu failu ar PowerShell?
New-Item -ItemType File -Path 'C:\scripts\file.txt' -Value 'FirstLine'

Kā pārdēvēt failu ar PowerShell?
Rename-Item -Path 'C:\scripts\file.txt' -NewName 'C:\scripts\powershellguru2.txt'

Kā vairumā / partijas veidā pārdēvēt vairākus failus ar PowerShell?
Get-ChildItem -Path C:\scripts\txt | Rename-Item -NewName { $_.Name -replace ' ', '_' }

Kā izdzēst failu ar PowerShell?
Remove-Item -Path 'C:\scripts\file.txt'

Kā parādīt 10 jaunākās faila līnijas ar PowerShell?
Get-Content -Path 'C:\scripts\log.txt' -Tail 10

Kā atbloķēt vairākas mapes failus ar PowerShell?
Get-ChildItem -Path 'C:\scripts\Modules' | Unblock-File

Kā noņemt faila tukšas rindas ar PowerShell?
(Get-Content -Path file.txt) | Where-Object -FilterScript {$_.Trim() -ne '' } | Set-Content -Path file.txt

Kā pārbaudīt, vai fails eksistē ar PowerShell?

Kā iegūt jaunāko/ vecāko izveidoto failu mapē ar PowerShell?

Kā dzēst dublētas rindas no faila ar PowerShell?

Kā iegūt failus, kas izveidoti vairāk vai mazāk nekā 1 mēnesi mapē ar PowerShell?

Kā iegūt failus, kas izveidoti vairāk vai mazāk par 1 gadu mapē ar PowerShell?

Kā eksportē tmainīgā vērtību uz failu ar PowerShell?
Set-Content -Path file.txt -Value $variable

Kā saskaitīt failus (* .txt) mapē ar PowerShell?

Kā meklēt virkni vairākos failos ar PowerShell?
Select-String -Path 'C:\*.txt' -Pattern 'Test'

Kā parādīt pirmo / pēdējo faila rindu ar PowerShell?

Kā parādītu īpašu līniju skaitu failā ar PowerShell?

Kā saskaitīt līnijas failā ar PowerShell?

Kā saskaitīt rakstzīmes un vārdus failā ar PowerShell?

Kā lejupielādēt failu ar PowerShell?
Invoke-WebRequest -Uri 'http://www.nirsoft.net/utils/searchmyfiles.zip' -OutFile 'C:\tools\searchmyfiles.zip'

Kā rādīt pilnu faila ceļu ar PowerShell?
Resolve-Path -Path .\script.ps1 # Return C:\Scripts\script.ps1

Copy

Kā kopēt vienu failu uz mapi ar PowerShell?
Copy-Item -Path 'C:\source\file.txt' -Destination 'C:\destination'

Kā kopēt vienu failu uz vairākām mapēm ar PowerShell?

Kā kopēt vairākus failus vienā mapē ar PowerShell?
Get-ChildItem -Path 'C:\source' -Filter *.txt | Copy-Item -Destination 'C:\destination'

Up


Active Directory

Domain & Forest

Computers

Groups

Organizational Unit (OU)

Users

Domain & Forest

Kā atrast Kopkataloga serverus Active Directory ar PowerShell?
[System.DirectoryServices.ActiveDirectory.Forest]::GetCurrentForest().GlobalCatalogs

Kā atrast vietnes Active Directory ar PowerShell?
[System.DirectoryServices.ActiveDirectory.Forest]::GetCurrentForest().Sites

Kā atrast pašreizējo domēna pārvaldītāju ar PowerShell?
(Get-ADDomainController).HostName

Kā domenā atrast visus domēna pārvaldniekus ar PowerShell?

Kā atrast AD replikācijas neveiksmes ar PowerShell?
Get-ADReplicationFailure dc02.domain.com # Windows 8 and 2012

Kā atrast atgriešanas ieraksta mūžu par mežu Active Directory ar PowerShell?

Kā saņemt sīkāku informāciju par mežu / domēnu Active Directory ar PowerShell?

Kā iegūtt ceļu “Izdzēstie objekti” konteineru Active Directory ar PowerShell?
(Get-ADDomain).DeletedObjectsContainer

Kā iespējot AD Recycle Bin funkciju Active Directory ar PowerShell?

Kā atjaunot AD kontu no atkritnes Active Directory ar PowerShell?
Get-ADObject -Filter 'samaccountname -eq "powershellguru"' -IncludeDeletedObjects | Restore-ADObject

Kā atrast FSMO lomas ar PowerShell?

Kā izveidot savienojumu ar konkrētu domēna parvaldītāju ar PowerShell?
Get-ADUser -Identity $user -Server 'serverDC01'

Kā atrast pašreizējo pieteikšanās serveri ar PowerShell?

Kā veikt “gpupdate” datorā ar PowerShell?
Invoke-GPUpdate -Computer $computer -Force -RandomDelayInMinutes 0 # Windows 2012

Groups

Kā izveidot jaunu grupu Active Directory ar PowerShell?

Kā noņemt grupu Active Directory ar PowerShell?
Remove-ADGroup -Identity 'PowershellGuru'

Kā pievienot lietotāju grupai Active Directory ar PowerShell?
Add-ADGroupMember "Powershell Guru" -Members powershellguru

Kā noņemt lietotāju no grupas Active Directory ar PowerShell?
Remove-ADGroupMember 'Powershell Guru' -Members powershellguru

Kā atrast tukšas grupas (bez locekļiem) Active Directory ar PowerShell?
Get-ADGroup -Filter * -Properties Members | Where-Object -FilterScript {-not $_.Members}

Kā skaitīt tukšas grupas (bez locekļiem) Active Directory ar PowerShell?
(Get-ADGroup -Filter * -Properties Members | Where-Object -FilterScript {-not $_.Members}).Count

Kā iegūt locekļus grupai Active Directory ar PowerShell?

Kā iegūt no grupas locekļus ar rekursīviem dalībniekiem Active Directory ar PowerShell?

Kā saskaitīt grupas locekļus ar / bez rekursīviem dalībniekiem Active Directory ar PowerShell?

Users

Kā lietot aizstājējzīmes “Get-ADUser” filtrā Active Directory ar PowerShell?

Kā pārvietot lietotāju uz citu OU Active Directory ar PowerShell?
Move-ADObject -Identity $dn -TargetPath 'OU=myOU,DC=domain,DC=com'

Kā atrast visiem locekļus, kas ir (ligzdo) lietotājam ar PowerShell?
Get-ADGroup -LDAPFilter "(member:1.2.840.113556.1.4.1941:=$($dn))"

Kā iegūt locekļus (saīsinātais nosaukums / atdalīts) lietotājam ar PowerShell?
(Get-ADUser $user -Properties MemberOf).MemberOf | ForEach-Object -Process {($_ -split ',')[0].Substring(3)} | Sort-Object

Kā pārdēvēt Pilnu vārdu (Fullname), (DisplayName), Vārdu (Vārds) un uzvārdu (Lastname) lietotāja kontā Active Directory ar PowerShell?

Kā mainīt aprakstu, biroju un tālruņa numuru lietotāja kontā Active Directory ar PowerShell?
Set-ADUser $samAccountName -Description 'IT Consultant' -Office 'Building B' -OfficePhone '12345'

Kā iestatīt derīguma termiņu uz “31/12/2015” vai “Nekad” lietotāja kontā Active Directory ar PowerShell?

Kā atbloķēt lietotāja kontu Active Directory ar PowerShell?
Unlock-ADAccount $samAccountName

Kā iespējot / atspējot lietotāja kontu Active Directory ar PowerShell?

Kā noņemt lietotāja kontu Active Directory ar PowerShell?
Remove-ADUser $samAccountName

Kā atiestatīt paroli vienam lietotāja kontam Active Directory ar PowerShell?

Kā atiestatīt paroli vairākiem lietotāju kontiem (vairumā) Active Directory ar PowerShell?

Kā atrast faila īpašnieku Active Directory ar PowerShell?

Kā atrast lietotāja OU (organizatoriska vienība) Active Directory ar PowerShell?
[regex]::match("$((Get-ADUser $user -Properties DistinguishedName).DistinguishedName)",'(?=OU=)(.*\n?)').value

Kā atrast atspējotu lietotāju kontus Active Directory ar PowerShell?

Kā atrast izbeigušos lietotāju kontus Active Directory ar PowerShell?
Search-ADAccount -AccountExpired

Kā atrast bloķētus lietotāju kontus Active Directory ar PowerShell?
Search-ADAccount -LockedOut

Kā atrast lietotāja konta SID Active Directory ar PowerShell?
(Get-ADUser $user -Properties SID).SID.Value

Kā pārvērst lietotājvārdu uz SID Active Directory ar PowerShell?

Kā pārvērst SID uz lietotājvārdu Active Directory ar PowerShell?

Kā sadalīt oficiālo lietotāja konta nosaukumu Active Directory ar PowerShell?

Kā atrast lietotāja konta izveides / modifikācijas datumu Active Directory ar PowerShell?
Get-ADUser -Identity $user -Properties whenChanged, whenCreated | Format-List -Property whenChanged, whenCreated

Kā parādīt izvēles un obligātos rekvizītus klasei “lietotājs” Active Directory ar PowerShell?

Kā atrast lietotāja LDAP ceļu Active Directory ar PowerShell?

Kā mainīt KN (Canonical Name) lietotājam Active Directory ar PowerShell?
Rename-ADObject $((Get-ADUser $user -Properties DistinguishedName).DistinguishedName) -NewName 'Test Powershell'

Kā atrast organizatoriskas vienības (OU) izveidotāju lietotājan Active Directory ar PowerShell?

Kā atrast lietotāja īpašnieku (kurš izveidojis kontu) Active Directory ar PowerShell?

Kā pārvērst PwdLastSet atribūtu lietotājam Active Directory ar PowerShell?

Computers

Kā pārbaudīt drošu kanālu starp vietējo datoru un domēnu ar PowerShell?
Test-ComputerSecureChannel

Kā salabot drošu kanālu starp vietējo datoru un domēnu ar PowerShell?
Test-ComputerSecureChannel -Repair

Kā atslēgt datoru kontu Active Directory ar PowerShell?
Disable-ADAccount $computer

Kā atrast datorus ar īpašām operētājsistēmām Active Directory ar PowerShell?

Organizational Unit (OU)

Kā izveidot organizatorisko vienību (OU) Active Directory ar PowerShell?
New-ADOrganizationalUnit -Name 'TEST' -Path 'DC=domain,DC=com'

Kā atrast organizatorisko vienību (OU) informāciju Active Directory ar PowerShell?
Get-ADOrganizationalUnit 'OU=TEST,DC=domain,DC=com' -Properties *

Kā mainīt organizatoriskas vienības aprakstu (OU) Active Directory ar PowerShell?
Set-ADOrganizationalUnit 'OU=TEST,DC=domain,DC=com' -Description 'My description'

Kā iespējot / atspējot organizatorisku vienību (OU) no nejaušas izdzēšanas Active Directory ar PowerShell?

Kā iespējot nejaušu visu organizatorisko vienību dzēšanu (OU) Active Directory ar PowerShell?

Kā izdzēst organizatorisko vienību (OU), kura aizsargāta no nejaušas izdzēšanas Active Directory ar PowerShell?

Kā pārvērst organizatoriskas vienības officiālo nosaukumu (OU) uz Canonical Name Active Directory ar PowerShell?

Kā uzskaitīt tukšas organizatoriskas vienības (OUs) ar PowerShell?

Kā atrast grupas pārvaldītāju ar PowerShell?
(Get-ADGroup $dn -Properties Managedby).Managedby

Up


Regex (Regular Expression)

Kā iegūt IP adresi V4 (80.80.228.8) ar Regex ar PowerShell?
$example = 'The IP address is 80.80.228.8'
$ip = [regex]::match($example,'\b\d{1,3}\.\d{1,3}\.\d{1,3}\.\d{1,3}\b').value

Kā iegūt MAC adresi (C0-D9-62-39-61-2D) ar atdalītāju “-” ar Regex ar PowerShell?
$example = 'The MAC address is C0-D9-62-39-61-2D'
$mac = [regex]::match($example,'([0-9A-F]{2}[-]){5}([0-9A-F]{2})').value

Kā iegūt MAC adresi (C0: D9: 62: 39: 61: 2D) ar atdalītāju “:” ar Regex ar PowerShell?
$example = 'The MAC address is C0:D9:62:39:61:2D'
$mac = [regex]::match($example,'((\d|([a-f]|[A-F])){2}:){5}(\d|([a-f]|[A-F])){2}').value

Kā iegūt datumu (2015/10/02) ar Regex ar PowerShell?
$example = 'The date is 10/02/2015'
$date = [regex]::match($example,'(\d{2}\/\d{2}\/\d{4})').value

Kā iegūt URL (www.powershell-guru.com) ar Regex ar PowerShell?
$example = 'The URL is www.powershell-guru.com'
$url = [regex]::match($example,'[a-z]+[:.].*?(?=\s)').value

Kā iegūt e-pastu (user@domain.com) ar Regex ar PowerShell?
$example = 'The email is user@domain.com'
$email = [regex]::match($example,'(?i)\b[A-Z0-9._%+-]+@[A-Z0-9.-]+\.[A-Z]{2,4}\b').value

Kā iegūt “guru” no virknes piemēru ar Regex ar PowerShell?
$example = 'www.powershell-guru.com'
[regex]::match($example,'(?<=-)(.*\n?)(?=.com)').value

Kā iegūt “guru.com” no virknes piemēra ar Regex ar PowerShell?
$example = 'www.powershell-guru.com'
[regex]::match($example,'(?<=-)(.*\n?)(?<=.)').value

Kā iegūt “powershell-guru.com” no virknes piemēra ar Regex ar PowerShell?
$example = 'www.powershell-guru.com'
[regex]::match($example,'(?<=www.)(.*\n?)').value

Kā iegūt “123” no virknes piemēra ar Regex ar PowerShell?
$example = 'Powershell123'
[regex]::match($example,'(\d+)').value

Kā iegūt “$” (dolāra zīmi) no virknes piemēra ar Regex ar PowerShell?
$example = 'Powershell`$123'
[regex]::match($example,'(\$)').value

Kā nomainīt rakstzīmi (* .com) ar citu (* .fr) virknē ar Regex ar PowerShell?
$example = 'www.powershell-guru.com'
[regex]::Replace($example, '.com','.fr')

Kā izlaist virkni ar Regex ar PowerShell?
[regex]::Escape('\\server\share')

Up


Memory

Kā piespiest atkritumu savācējam ievākt atmiņu ar PowerShell?
[System.GC]::Collect()
[System.GC]::WaitForPendingFinalizers()

Kā uzzināt datora RAM izmēru ar PowerShell?

Up


Date

Kā uzzināt pašreizējo datumu ar PowerShell?
Get-Date
[Datetime]::Now

Kā parādīt datumu dažādos formātos ar PowerShell?

Kā pārvērst datumu (datetime) uz datumu (String) ar PowerShell?
$datetimeToString = '{0:dd/MM/yy}' -f (Get-Date 30/01/2015)
$datetimeToString = (Get-Date 31/01/2015).ToShortDateString()

Kā pārvērst datumu (String) uz datumu (Datetime) ar PowerShell?
$stringToDatetime = [Datetime]::ParseExact('30/01/2015', 'dd/MM/yyyy', $null)

Kā aprēķināt starpību (dienu skaits, stundas, minūtes, vai sekundes) starp diviem datumiem ar PowerShell?
(New-TimeSpan -Start $dateStart -End $dateEnd).Days
(New-TimeSpan -Start $dateStart -End $dateEnd).Hours
(New-TimeSpan -Start $dateStart -End $dateEnd).Minutes
(New-TimeSpan -Start $dateStart -End $dateEnd).Seconds

Kā salīdzināt divus datumus ar PowerShell?
(Get-Date 2015-01-01) -lt (Get-Date 2015-01-30) # True
(Get-Date 2015-01-01) -gt (Get-Date 2015-01-30) # False

Kā kārtot vairākus datumus, kā “datetime” ar PowerShell?
$arrayDate | Sort-Object -Property {$_ -as [Datetime]}

Kā ieslēgt un apstādināt hronometru ar PowerShell?
$chrono = [Diagnostics.Stopwatch]::StartNew()
$chrono.Stop()
$chrono

Kā uzzināt pašreizējo nedēļas dienu ar PowerShell?
(Get-Date).DayOfWeek #Sunday

Kā uzzināt vakardienas datumu ar PowerShell?
(Get-Date).AddDays(-1)

Kā uzzināt dienu skaitu mēnesī (2015. gada februāris)bar PowerShell?
[DateTime]::DaysInMonth(2015, 2)

Kā zināt, kad ir garais gads ar PowerShell?
[DateTime]::IsLeapYear(2015)

Kā uzskaitīt laika zonas ar PowerShell?
[System.TimeZoneInfo]::GetSystemTimeZones()

Up


Networking

Kā kodēt (ASCII formātā) un atšifrēt URL ar PowerShell?

Kādi ir ekvivalenti dzimtajām tīkla komandām ar PowerShell?

Kā uzzināt IP adreses ar PowerShell?
Get-NetIPAddress # Windows 8.1 & Windows 2012
Get-NetIPConfiguration # Windows 8.1 & Windows 2012

Kā atspējot IP adresi V6 (IPv6) ar PowerShell?

Kā validēt IP adresi V4 (IPv4) ar PowerShell?
if([ipaddress]'10.0.0.1'){'validated'}

Kā atrast ārējo IP adresi ar PowerShell?

Kā atrast resursdatora no IP adreses ar PowerShell?
([System.Net.Dns]::GetHostEntry($IP)).Hostname

Kā atrast IP adresi no resursdatora ar PowerShell?
([System.Net.Dns]::GetHostAddresses($computer)).IPAddressToString

Kā atrast FQDN no resursdatora ar PowerShell?
[System.Net.Dns]::GetHostByName($computer).HostName

Kā atrast tīkla konfigurāciju (IP, Subnet, Gateway un DNS) ar PowerShell?

Kā atrast MAC adresi ar PowerShell?
Get-CimInstance win32_networkadapterconfiguration | Select-Object -Property Description, Macaddress
Get-WmiObject -Class win32_networkadapterconfiguration | Select-Object -Property Description, Macaddress

Kā ehostēt datoru ar PowerShell?

Kā pārbaudīt, vai dators ir savienots ar internetu ar PowerShell?

Kā veikt “WHOIS” meklēšanu mājas lapā ar PowerShell?
$whois = New-WebServiceProxy 'http://www.webservicex.net/whois.asmx?WSDL'
$whois.GetWhoIs('powershell-guru.com')

Kā saņemt informāciju par publisku IP (Geolocation) ar PowerShell?

Kā pārbaudīt, vai ports ir atvērts / slēgts ar PowerShell?
New-Object -TypeName Net.Sockets.TcpClient -ArgumentList $computer, 135

Kā veikt “tracert” ar PowerShell?
Test-NetConnection www.google.com -TraceRoute

Kā noteikt mājas tīkla savienojuma profilu ar PowerShell?
Get-NetAdapter | Format-Table -Property Name, InterfaceDescription, ifIndex -AutoSize # Windows 8.1
Set-NetConnectionProfile -InterfaceIndex 6 -NetworkCategory Private

Kā parādīt TCP porta savienojumus ar PowerShell?
netstat.exe -ano
Get-NetTCPConnection #Windows 8 and 2012

Kā saīsināt garu URL isā URL ar PowerShell?
$url = 'www.powershell-guru.com'
$tiny = Invoke-RestMethod -Uri "http://tinyurl.com/api-create.php?url=$url"

Kā atrast starpniekservera iestatījumus ar PowerShell?
Get-ItemProperty -Path HKCU:"Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings"

DNS

Kā pārbaudīt DNS kešatmiņu lokālajā datorā ar PowerShell?
ipconfig.exe /displaydns
Get-DnsClientCache #Windows 8 and 2012

Kā iztīrīt DNS kešatmiņu lokālā datorā ar PowerShell?
ipconfig.exe /flushdns
Start-Process -FilePath ipconfig -ArgumentList /flushdns -WindowStyle Hidden
Clear-DnsClientCache #Windows 8 and 2012

Kā iztrīt DNS kešatmiņu attālos datoros ar PowerShell?
Invoke-Command -ScriptBlock {Clear-DnsClientCache} -ComputerName computer01, computer02

Kā lasīt resursdatora failu ar PowerShell?
Get-Content -Path 'C:\Windows\system32\drivers\etc\hosts'

Up


Password

Kā ģenerēt nejaušu paroli ar PowerShell?
[Reflection.Assembly]::LoadWithPartialName('System.Web')
[System.Web.Security.Membership]::GeneratePassword(30,2)

Kā mainīt vietējo paroli administratoram uz attālināta servera ar PowerShell?
$admin = [ADSI]('WinNT://server01/administrator,user')
$admin.SetPassword($password)
$admin.SetInfo()

Kā atrast konta paroles derīguma termiņu Active Directory ar PowerShell?

Up


Printers

Kā uzskaitīt visus printerus konkrētam serverim ar PowerShell?
Get-WmiObject -Query 'Select * From Win32_Printer' -ComputerName $computer

Kā uzskaitīt visus portus konkrētam serverim ar PowerShell?
Get-WmiObject -Class Win32_TCPIPPrinterPort -Namespace 'root\CIMV2' -ComputerName $computer

Kā nomainīt komentāru / atrašanās vietu printerim ar PowerShell?

Kā izīrīt (atcelt visus darbus) printerim ar PowerShell?
$printer = Get-WmiObject -Class win32_printer -Filter "Name='HP Deskjet 2540 series'"
$printer.CancelAllJobs()

Kā izdrukāt testa lapu ar printeri ar PowerShell?
$printer = Get-WmiObject -Class win32_printer -Filter "Name='HP Deskjet 2540 series'"
$printer.PrintTestPage()

Kā iegūt drukas rindas printeriem ar PowerShell?

Up


Regedit

Read

Kā uzskaitīt reģistra stropu ar PowerShell?
Get-ChildItem -Path Registry::

Kā iegūt reģistra vērtības un vērtību veidus ar PowerShell?

Kā uzskaitīt reģistra atslēgas apakšatslēgas ar PowerShell?

Kā uzskaitīt reģistra galvenās atslēgas apakšatslēgas rekursīvā veidā ar PowerShell?
Get-ChildItem -Path 'HKLM:\SYSTEM' -Recurse -ErrorAction SilentlyContinue

Kā atrast apakšatslēgas ar konkrētu nosaukumu ar PowerShell?
Get-ChildItem -Path 'HKLM:\SOFTWARE' -Include *Plugin* -Recurse -ErrorAction SilentlyContinue

Kā atjaunit tikai reģistra apakšatslēgu nosaukumus ar PowerShell?
(Get-ChildItem -Path 'HKLM:\SYSTEM').Name # Return HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet
Get-ChildItem -Path 'HKLM:\SYSTEM' -Name # Return ControlSet

Kā uzskaitīt reģistra vērtības ar PowerShell?
Get-ItemProperty -Path 'HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion'

Kā lasīt īpašu reģistra vērtību ar PowerShell?
(Get-ItemProperty -Path 'HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion').ProductName

Kā lasīt īpašu reģistra vērtību attālā datorā ar PowerShell?

Write

Kā izveidot jaunu reģistra atslēgu ar PowerShell?
New-Item -Path 'HKCU:\Software\MyApplication'

Kā izveidot reģistra vērtību ar PowerShell?
New-ItemProperty -Path 'HKCU:\Software\MyApplication' -Name 'Version' -Value '1.0'

Kā mainīt esošo reģistra vērtību ar PowerShell?
Set-ItemProperty -Path 'HKCU:\Software\MyApplication' -Name 'Version' -Value '2.0'

Delete

Kā izdzēst reģistra vērtību ar PowerShell?
Remove-ItemProperty -Path 'HKCU:\Software\MyApplication' -Name 'Version'

Kā izdzēst reģistra atslēgu ar PowerShell?
Remove-Item -Path 'HKCU:\Software\MyApplication' -Force

Test

Kā pārbaudīt, vai reģistra atslēga pastāv ar PowerShell?
Test-Path -Path 'HKCU:\Software\MyApplication'

Kā pārbaudīt, vai reģistra vērtība pastāv ar PowerShell?
(Get-Item -Path 'HKCU:\Software\MyApplication').GetValueNames() -contains 'Version'

Up


Strings

Kā noņemt baltstarpas rakstzīmes no virknes sākuma ar PowerShell?
$string = ' PowershellGuru'
$string = $string.TrimStart()

Kā noņemt baltstarpas rakstzīmes no virknes beigām ar PowerShell?
$string = 'PowershellGuru '
$string = $string.TrimEnd()

Kā noņemt virknes baltstarpas rakstzīmes (sākumu un beigas) ar PowerShell?
$string = ' PowershellGuru '
$string = $string.Trim()

Kā pārvērst virkni uz lielajiem burtiem ar PowerShell?
$string = 'powershellguru'
$string = $string.ToUpper()

Kā pārvērst virkni uz mazajiem burtiem ar PowerShell?
$string = 'POWERSHELLGURU'
$string = $string.ToLower()

Kā izvēlēties virknes “PowerShellGuru” apakšvirkni “PowerShell” ar PowerShell?
$string.Substring(0,10)

Kā izvēlēties virknes “PowerShellGuru” apakšvirkni “Guru” ar PowerShell?
$string.Substring(10)

Kā izvēlēties numuru “123” no “PowerShell123Guru” ar PowerShell?
$string = 'Powershell123Guru'
[regex]::match($string,'(\d+)').value

Kā iegūt nulles balstītu indeksu no “Guru” no virknes “PowerShellGuru” ar PowerShell?
$string.IndexOf('Guru') # 10

Kā pārbaudīt, vai virkne ir nulles vai tukša ar PowerShell?
$string = $null
$string = ''
[string]::IsNullOrEmpty($string)

Kā pārbaudīt,vai virkne ir nulles, tukša, vai tā sastāv tikai no baltstarpes rakstzīmēm ar PowerShell?
$string = $null
$string = ''
$string = ' '
[string]::IsNullOrWhiteSpace($string)

Kā pārbaudīt, vai virkne satur īpašu burtu ar PowerShell?
$string = 'PowershellGuru'
$string.Contains('s')
[regex]::match($string,'s').Success

Kā atgriezt virknes garumu ar PowerShell?
$string.Length

Kā saķēdēt divas virknes ar PowerShell?

Kā saskaņot vienu vai vairākas iekavas “[]” virknē ar PowerShell?
$string = '[PowershellGuru]'
$string -match '\[' # Only 1
$string -match '\[(.*)\]' # Several

Kā saskaņot vienu vai vairākas apaļas iekavas “()” virknē ar PowerShell?
$string = '(PowershellGuru)'
$string -match '\(' # Only 1
$string -match '\((.*)\)' # Several

Kā saskaņot vienu vai vairākas cirtainas iekavas “{}” virknē ar PowerShell?
$string = '{PowershellGuru}'
$string -match '\{' # Only 1
$string -match '\{(.*)\}' # Several

Kā saskaņot par vienu vai vairākas leņkveida iekavas “<>” virknē ar PowerShell?
$string = ''
$string -match '\<' # Only 1
$string -match "\<(.*)\>" # Several

Kā saskaņot mazos burtus (ABC) virknē ar PowerShell?
$string = 'POWERSHELLGURU'
$string -cmatch "^[a-z]*$" #False

Kā saskaņot lielos burtus (ABC) virknē ar PowerShell?
$string = 'powershellguru'
$string -cmatch "^[A-Z]*$" #False

Kā saskaņot “[p” (p mazais burts) virknē ar PowerShell?
$string = '[powershellGuru]'
$string -cmatch '\[[a-z]\w+' #True

Kā saskaņot “[P” (P lielais burts) virknē ar PowerShell?
$string = '[PowershellGuru]'
$string -cmatch '\[[A-Z]\w+' #True

Kā nomainīt līniju ar citu līniju ar PowerShell?
$a = 'Line A'
$b = 'Line B'
$a = $a -replace $a, $b

Kā pārvērst sadalīšanas operāciju uz virkni (procentos) ar PowerShell?
(1/2).ToString('P')

Kā kārtot virknes, kas satur skaitļus ar PowerShell?

Kā izvēlēties pēdējo teikuma vārdu ar PowerShell?
$sentence = 'My name is Test Powershell'
$sentence.Split(' ')[-1] # Returns Powershell

Kā atrast lielāko teikuma vārdu ar PowerShell?
$sentence = 'My name is Test Powershell'
$sentence.Split(' ') | Sort-Object -Property Length | Select-Object -Last 1 # Returns Powershell

Kā saskaitīt, cik reizes virkne atrodama teikumā ar PowerShell?
$sentence = 'test test test Powershell'
[regex]::Matches($sentence, 'test').Count # Returns 3

Kā kopēt katru rakstzīmi virknē uz rakstzīmju masīva ar PowerShell?

Kā pārvērst pirmo burtu uz lielo burtu virknē ar PowerShell?

Kā pad (pa kreisi vai pa labi) virkni ar PowerShell?

Kā šifrēt un atšifrēt virkni uz Base64 ar PowerShell?

Kā pārvērst skaitļa (uz un no) bināru ar PowerShell?

Kā atgriezt tikai pēdējo mātes mapi ceļā ar PowerShell?

Kā atgriezt tikai pēdējo objektu ceļā ar PowerShell?

Up


Math

Kā uzskaitīt System.Math klases metodes ar PowerShell?
[System.Math] | Get-Member -Static -MemberType Method

Kā atgriezt absolūto vērtību ar PowerShell?
[Math]::Abs(-12) #Returns 12
[Math]::Abs(-12.5) # Returns 12.5

Kā atgriezt leņķi, kura sinuss ir norādītais skaitlis ar PowerShell?
[Math]::ASin(1) #Returns 1,5707963267949

Kā atgriezt augstāko vērtību ar PowerShell?
[Math]::Ceiling(1.4) #Returns 2
[Math]::Ceiling(1.9) #Returns 2

Kā atgriezt zemāko vērtību ar PowerShell?
[Math]::Floor(1.4) #Returns 1
[Math]::Floor(1.9) #Returns 1

Kā atgriezt dabisko (bāzes e) logaritmu noteiktam skaitlim ar PowerShell?
[Math]::Log(4) #Returns 1,38629436111989

Kā atgriezt bāzes 10 logaritmu noteiktam skaitlim ar PowerShell?
[Math]::Log10(4) #Returns 0,602059991327962

Kā atgriezt divu vērtību maksimu ar PowerShell?
[Math]::Max(2,4) #Returns 4
[Math]::Max(-2,-4) #Returns -2

Kā atgriezt divu vērtību minimumu ar PowerShell?
[Math]::Min(2,4) #Returns 2
[Math]::Max(-2,-4) #Returns -4

Kā atgriezt skaitli, kas palielināts uz noteiktu spēku ar PowerShell?
[Math]::Pow(2,4) #Returns 16

Kā atgriezt decimālo vērtību uz tuvāko integrālo vērtību ar PowerShell?
[Math]::Round(3.111,2) #Returns 3,11
[Math]::Round(3.999,2) #Returns 4

Kā atgriezt noteikta decimālskaitļa integrālo daļu ar PowerShell?
[Math]::Truncate(3.111) #Returns 3
[Math]::Truncate(3.999) #Returns 3

Kā atgriezt noteikta skaitļa kvadrātsakni ar PowerShell?
[Math]::Sqrt(16) #Returns 4

Kā atgriezt PI konstanti ar PowerShell?
[Math]::Pi #Returns 3,14159265358979

Kā atgriezt naturālo ogaritmisko bāzi (konstante e) ar PowerShell?
[Math]::E #Returns 2,71828182845905

Kā pārbaudīt, vai skaitlis ir pāra vai nepāra ar PowerShell?
[bool]($number%2)

Up


Hashtables

Kā izveidot tukšu Hashtable ar PowerShell?
$hashtable = @{}
$hashtable = New-Object -TypeName System.Collections.Hashtable

Kā izveidot Hashtable ar objektiem ar PowerShell?

Kā izveidot Hashtable, kas sakārtots pēc atslēgas / nosaukuma (pasūtīju vārdnīcu) ar objektiem ar PowerShell?

Kā pievienot objektus (atslēga-vērtība pāris) uz Hashtable ar PowerShell?
$hashtable.Add('Key3', 'Value3')

Kā saņemt Hashtable īpašu vērtību ar PowerShell?
$hashtable.Key1
$hashtable.Get_Item('Key1')

Kā iegūt minimālo Hashtable vērtību ar PowerShell?

Kā, lai iegūtu maksimālo Hashtable vērtību ar PowerShell?

Kā mainīt objektus Hashtable ar PowerShell?
$hashtable.Set_Item('Key1', 'Value1Updated')

Kā noņemt objektus Hashtable ar PowerShell?
$hashtable.Remove('Key1')

Kā lai iztīrīt Hashtable ar PowerShell?
$hashtable.Clear()

Kā pārbaudīt īpašas atslēgas / vērtības esamību kādā Hashtable ar PowerShell?
$hashtable.ContainsKey('Key3')
$hashtable.ContainsValue('Value3')

Kā kārtot pēc atslēgas / vērtības kādā Hashtable ar PowerShell?
$hashtable.GetEnumerator() | Sort-Object -Property Name
$hashtable.GetEnumerator() | Sort-Object -Property Value -Descending

Up


Arrays

Kā izveidot tukšu masīvu ar PowerShell?
$array = @()
$array = [System.Collections.ArrayList]@()

Kā izveidot masīvu ar objektiem ar PowerShell?
$array = @('A', 'B', 'C')
$array = 'A', 'B', 'C'
$array = 'a,b,c'.Split(',')
$array = .{$args} a b c
$array = echo a b c

Kā pievienot objektus masīvam ar PowerShell?
$array += 'D'
[void]$array.Add('D')

Kā mainīt objektu masīvā ar PowerShell?
$array[0] = 'Z' # 1st item[0]

Kā pārbaudīt masīva izmēru ar PowerShell?
$array = 'A', 'B', 'C'
$array.Length # Returns 3

Kā atgūt vienu / vairākus/ visus objektus masīvā ar PowerShell?
$array = @('A', 'B', 'C')
$array[0] # One item (A)
$array[0] + $array[2] # Several items (A,C)
$array # All items (A,B,C)

Kā dzēst tukšas objektus masīva ar PowerShell?
$array = @('A', 'B', 'C', '')
$array = $array.Split('',[System.StringSplitOptions]::RemoveEmptyEntries) | Sort-Object # A,B,C

Kā pārbaudīt, vai objekts pastāv masīvā ar PowerShell?
$array = @('A', 'B', 'C')
'A' | ForEach-Object -Process {$array.Contains($_)} # Returns True
'D' | ForEach-Object -Process {$array.Contains($_)} # Returns False

Kā atrast objekta indeksa numuru masīvā ar PowerShell?
$array = @('A', 'B', 'C')
[array]::IndexOf($array,'A') # Returns 0

Kā mainīt objektu secību masīvā ar PowerShell?
$array = @('A', 'B', 'C')
[array]::Reverse($array) # C,B,A

Kā ģenerēt nejaušu objektu no masīva ar PowerShell?
$array | Get-Random

Kā sakārtot masīvu augošā / dilstošā secība ar PowerShell?
$array = @('A', 'B', 'C')
$array | Sort-Object # A,B,C
$array | Sort-Object -Descending # C,B,A

Kā saskaitīt objektus masīvā ar PowerShell?
$array.Count

Kā pievienot masīvu citam masīvam ar PowerShell?
$array1 = 'A', 'B', 'C'
$array2 = 'D', 'E', 'F'
$array3 = $array1 + $array2 # A,B,C,D,E,F

Kā atrast dublikātus no masīva ar PowerShell?
$array = 'A', 'B', 'C', 'C'
($array | Group-Object | Where-Object -FilterScript {$_.Count -gt 1}).Values # Returns C

Kā dzēst dublikātus no masīva ar PowerShell?
$array = 'A', 'B', 'C', 'C'
$array = $array | Select-Object -Unique
$array # Returns A,B,C

Kā izveidot masīvu ar objektiem, sākot ar prefiksu (“user01”, “user02”, … “user10”) ar PowerShell?
$array = 1..10 | ForEach-Object -Process { "user$_" }

Up


ACL

Kā uzskaitīt ACL no AD lietotāja ar PowerShell?
(Get-Acl -Path "AD:\$dn").Access

Kā uzskaitīt ACL no mapes ar PowerShell?
(Get-Acl -Path C:\scripts).Access

Kā uzskaitīt noteiktu ACL atļauju ierakstus (lietotājiem vai grupām) AD lietotājam ar PowerShell?

Up


Variables

Kādi ir visizplatītākie datu veidi ar PowerShell?

Kā atrast minimālās un maksimālās vērtības dažām tipa mainīgajiem ar PowerShell?

Kā pārbaudīt datatype ar PowerShell?

Kā izveidot Šeit-Virkne mainīgo ar PowerShell?

Kā izveidot mainīgo ar PowerShell?
$powershellGuru = 'Hello'

Kā izveidot pastāvīgu mainīgo ar PowerShell?
Set-Variable -Name powershellGuru -Value 2015 -Option Constant

Kā izveidot globālu mainīgo ar PowerShell?
$Global:powershellGuru = 'Hello'

Kā lasīt mainīgo ar PowerShell?
$powershellGuru = 'Hello' # Create
$powershellGuru # Read
Get-Variable -Name powershellGuru -ValueOnly # Read

Kā pārbaudīt mainīgā veidu ar PowerShell?
$powershellGuru.GetType()

Kā atrast mainīgos globālajā darbības jomā ar PowerShell?
Get-Variable -Scope Global

Kā iegūt īpašus mainīgos pēc nosaukuma ar PowerShell?
Get-Variable -Include *Preference -Exclude W*

Kā piešķirt konkrētu datu veidu mainīgajam ar PowerShell?
[int64]$variable = 100
[string]$variable = 'PowershellGuru'

Kā inicializēt vairākus mainīgos ar to pašu vērtību ar PowerShell?
$a = $b = $c = $d = $e = 0

Kāds ir alias mainīgajam “$ _” ar PowerShell?
Get-Process | Where-Object -FilterScript {$_.Handles -gt 1000} # Using $_
Get-Process | Where-Object -FilterScript {$PSItem.Handles -gt 1000} # Using $PSItem (since version 3)

Kā noņemt mainīgos ar nosaukumu, kas sākas ar “skaitīt” ar PowerShell?
Remove-Variable -Name count*

Kā iegūt lokālas vides mainīgos ar PowerShell?
Get-ChildItem -Path Env:

Kā iegūt ceļa vides mainīgo rindu pa rindai ar PowerShell?
($env:Path) -replace(';', "`n")
[Environment]::GetEnvironmentVariable('Path') -replace(';', "`n")

Kā pievienot jaunu ceļu (ex C. \ SysinternalsSuite) uz ceļa vides mainīgajam ar PowerShell?
$env:Path += ';C:\SysinternalsSuite'
$env:Path = $env:Path + ';C:\SysinternalsSuite'

Kā saķēdēt mainīgos ar PowerShell?
$a = 'Powershell'
$b = '- Guru'
$c = $a + $b

Kā izmantot ErrorVariable ar PowerShell?
Get-ChildItem -Path 'C:\PerfLogs' -ErrorAction SilentlyContinue -ErrorVariable AccessDenied
$AccessDenied | ForEach-Object -Process {$_.Exception}
$AccessDenied | ForEach-Object -Process {$_.TargetObject}

Kā iespējot / atspējot ekvivalentu “Option Explicjt” (VBScript: paredz, ka mainīgais jādeklarē) ar PowerShell?

Up


Static .NET Methods

Kā iegūt statiskus locekļiem PowerShell?
[DateTime] | Get-Member -Static

Up


Sounds

Kā atskaņot “pīkstiena” skaņu ar PowerShell?
[System.Console]::Beep()

Kā atskaņot “zvaigznīte” skaņu ar PowerShell?
[System.Media.SystemSounds]::Asterisk.Play()

Kā atskaņot “izsaukums” skaņu ar PowerShell?
[System.Media.SystemSounds]::Exclamation.Play()

Kā iegūt pieejamās skaņas ar PowerShell?
[System.Media.SystemSounds] | Get-Member -Static

Kā atskaņot “WAV” skaņas ar PowerShell?
$soundPlayer = New-Object -TypeName System.Media.SoundPlayer -ArgumentList "$env:windir\Media\Ringout.wav"
$soundPlayer.Play()
vai
$soundPlayer.PlayLooping()
$soundPlayer.Stop()

Kā aktivizēt runas rakstisku tekstu ar PowerShell?
Add-Type -AssemblyName System.Speech
$speech = New-Object -TypeName System.Speech.Synthesis.SpeechSynthesizer
$speech.Speak('Hello PowershellGuru')

Up


XML

Kā lasīt XML failu ar PowerShell?
[xml]$sitemap = Get-Content -Path .\sitemap.xml
$sitemap.urlset.url

Kā eksportēt datus, kā XML failu ar PowerShell?
Get-Process | Export-Clixml -Path C:\scripts\processes.xml

Kā importēt datus no CLIXML faila ar PowerShell?
$importProcesses = Import-Clixml -Path C:\scripts\processes.xml

Up


GUI

Kā izveidot pamata GUI (Windows veidlapa) ar PowerShell?

Up


Characters

Kā pārvērst ASCII vērtību uz rakstzīmi ar PowerShell?
[char]64

Kā pārvērst rakstzīmi uz ASCII vērtību ar PowerShell?
[int][char]'@'

Kā ģenerēt angļu alfabētu ar PowerShell?
[char[]](97..122)

Up


Compare

Kā salīdzināt divus masīvus ar PowerShell?

Kā salīdzināt divus procesus ar PowerShell?

Up


Microsoft Exchange

Kā atgūt sarakstu ar mobilajām ierīcēm, kas sinhronizētas ar lietotāju pastkastēm ar PowerShell?
Get-ActiveSyncDeviceStatistics

Kā pievienot “Full Access” atļaujas uz lietotāja pastkasti ar PowerShell?
Add-MailboxPermission -Identity $dn -User 'DOMAIN\powershellguru' -AccessRights 'FullAccess'

Kā noņemt “Full Access” atļaujas no lietotāja pastkastes ar PowerShell?
Remove-MailboxPermission -Identity $dn -User 'DOMAIN\powershellguru' -AccessRights 'FullAccess' -InheritanceType 'All'

Kā pievienot “Sūtīt kā” atļaujas lietotāja pastkastei ar PowerShell?
Add-ADPermission -Identity $dn -User 'DOMAIN\powershellguru' -ExtendedRights 'Send-As'

Kā noņemt “Sūtīt kā” atļauju no lietotāja pastkastes ar PowerShell?

Kā atrast pastakastes Iesūtnes noteikumus ar PowerShell?
Get-InboxRule -Mailbox 'Powershell.Guru'

Kā iegūt SMTP adresi lietotājiem, kuriem ir iespējots OWA (Outlook Web Access) ar PowerShell?
Get-CASMailbox -Filter{OWAEnabled -eq $true} | Select-Object -Property Name, PrimarySMTPAddress

Exchange 2007

Kā uzstādīt priekšnoteikumus uz servera Exchange Server 2007 Hub Transport, Pastkaste (MBX) un Client Access Server (CAS) ar PowerShell?

Exchange 2010

Kā uzstādīt priekšnoteikumus uz servera Exchange Server 2010 Hub Transport, Pastkaste (MBX) un Client Access Server (CAS) ar PowerShell?

Exchange 2013

Kā uzstādīt priekšnoteikumus uz servera Exchange Server 2013 pastkaste (MBX) un Client Access Server (CAS) ar PowerShell?