POWERSHELL ТУРАЛЫ ҚАЗАҚША ЕҢ ЖИІ СҰРАЛАТЫН СҰРАҚТАР

By | May 14, 2015

translated-kazakh


Тұжырымдама: POWERSHELL туралы ең жиі сұралатын сұрақтар

Сіз бұл тізімді әртүрлі жолдармен пайдалана аласыз:

  • Бұйрықтарды сценарийге көшіріп/қою үшін
  • Белгілі бір бұйрықтың синтаксисін тез көру үшін
  • Техникалық біліміңізді жетілдіру үшін
  • Жаңа бұйрықтарды іздеп табу үшін
  • Жұмысқа тұру үшін сұхбатқа дайындалу үшін

Жаңартылған
13 шілде 2015
Автор powershell-guru.com
Қайнар көз kazakh.powershell-guru.com
Санаттар
75
Сұрақтар
610


ACL
Active Directory
Alias
Arrays
Browsers
Certificates
Characters
CIM
Comments
COM Objects
Compare
Computer
Credentials
CSV
Culture
Date
Drives
Environment
Errors
Event Viewer
Files
Folders
Format Operator (-f)
Functions
GPO
GUI
Hardware
Hashtables
Help
History
Jobs
Keyboard
Loops
Math
Memory
Messages
Modules
Microsoft Excel
Microsoft Exchange
Microsoft Outlook
Microsoft SharePoint
Networking
Openfiles
Operators
Parameters
Password
Powershell ISE
Powershell v5
Printers
Processes
PSObject
Quest
Random
RDP
Regedit
Regex
Remote
Restore
Scheduled Tasks
Search
SCCM
Services
SMTP
Snapins
Sounds
Static .NET Methods
Strings
System
Try/Catch
Variables
Symantec Vault
Windows 2012
Windows Azure
Windows Forms
WMI
XML

System

Менің PowerShell нұсқамды қалай анықтауға болады?

Бұрыңғы нұсқаларымен үйлесілімділік үшін PowerShell-ді басқа нұсқаларда қалай іске қосу керек?
powershell.exe -Version 2.0

PowerShell-і бар скрипттен минималды PowerShell нұсқасын (3.0 және одан жоғары) қалай талап етуге болады?
#Requires -Version 3.0

PowerShell-і бар сценарий үшін әкімшілік артықшылықтарды қалай сұрауға болады?

PowerShell-і бар сценарийдің параметрлерін қалай тексеруге болады?
help -Name .\Get-ExchangeEnvironmentReport.ps1 -Full

PowerShell-і бар ағымдағы пайдаланушы үшін ақпаратты қалай алуға болады?
[Security.Principal.WindowsIdentity]::GetCurrent()

PowerShell бар профильді қалай жасауға, редакциялауға, және қайта жүктеуге болады?

PowerShell-і бар сценарийде 5 секунд/минуттық үзілісті қалай жасауға болады?
Start-Sleep -Seconds 5
Start-Sleep -Seconds 300 # 5 minutes

PowerShell-мен соңғы жүктеу уақытын қалай алуға болады?
(Get-CimInstance -ClassName win32_operatingsystem).LastBootUpTime

PowerShell-мен теру үдеткішті қалай алуға болады?

PowerShell-дің көмегімен стартап бағдарламаларды қалай тізуге болады?

PowerShell-і бар косымшаны қалай жоюға болады?

Жұмыс үстелінің бүтіндей скриншотын немесе PowerShell-і бар белсенді терезенің скриншотын қалай түсіруге болады?
Take-ScreenShot -Screen -File 'C:\scripts\screenshot.png' -Imagetype JPEG
Repository : Take-ScreenShot

PowerShell-і бар MSMQ кезегі үшін хабарлама санағын қалай алуға болады?

PowerShell-дің көмегімен орындау саясатын қалай орнатуға болады?

PowerShell-мен таңбашаны қалай құруға болады?

PowerShell-мен тапсырмалар бағдарламасына бағдарламаны қалай бекітуге немесе алып тастауға болады?

PowerShell-мен Windows Explorer-ді қалай ашуға болады?
[Diagnostics.Process]::Start('explorer.exe')
Invoke-Item -Path C:\Windows\explorer.exe

PowerShell-мен құрылғылар драйверлерін қалай тізуге болады?
Get-WmiObject -Class Win32_PnPSignedDriver
Get-WindowsDriver -Online -All
driverquery.exe

PowerShell-мен GUID-ты қалай жасауға болады?

PowerShell-і бар ағымдағы пайдаланушы үшін уақытша каталогтың орнын қалай анықтауға болады?
[System.IO.Path]::GetTempPath()

Бір жол және бала жолын қалай PowerShell-мен қосуға болады?
Join-Path -Path C:\ -ChildPath \windows

Барлық cmdlet «Get- *»терді PowerShell-мен қалай тізуге болады?
Get-Command -Verb Get

PowerShell-мен арнайы жүйелік папкаларды қалай тізуге болады?

PowerShell-мен ISO / VHD файлдарын қалай орнатуға болады?
Mount-DiskImage 'D:\ISO\file.iso' # ISO
Mount-DiskImage 'D:\VHD\file.vhd' # VHD

PowerShell-мен орнатылған .NET Framework нұсқаларын қалай тексеруге болады?

.NET Framework-тің 4.5 нұсқасы PowerShell көмегімен орнатылған болса, оны қалай тексеруге болады?
(Get-ItemProperty -Path 'HKLM:\Software\Microsoft\NET Framework Setup\NDP\v4\Full' -EA 0).Version -like '4.5*'

PowerShell-мен транскриптті (Windows PowerShell сессиясының жазбасын жасау) қалай іске қосуға және тоқтатуға болады?
Start-Transcript -Path 'C:\scripts\transcript.txt
Stop-Transcript

PowerShell көмегімен ағымдағы каталогты қалай нақты орынға ауыстыруға болады?
Set-Location -Path 'C:\scripts'

PowerShell көмегімен экранды қалай тазалауға болады?
Clear-Host
cls # Alias

PowerShell көмегімен дисплей ажыратымдылығын қалай өзгертуге болады?
Set-DisplayResolution -Width 1280 -Height 1024 -Force # Windows 2012

PowerShell-мен «толық экран» терезесін қалай орнатуға болады?
mode.com 300

PowerShell көмегімен суреттің өлшемін (ені мен биіктігі) қалай алуға болады?

PowerShell көмегімен Windows өнім кілтін қалай алуға болады?

Perfmon

PowerShell-мен ағымдағы «% процессорлық уақытын» соңғы 5 секундында (10 есе) (орта есеппен) қалай алуға болады?
(Get-Counter '\Processor(_total)\% Processor Time' -SampleInterval 5 -MaxSamples 10).CounterSamples.CookedValue

Assemblies

PowerShell-мен құрамаларды қалай жүктеуге болады?

PowerShell-мен ағымдағы жүктелген .NET құрамаларын қалай тексеруге болады?

PowerShell-мен GAC (Global Ассамблеясы Cache) жолын қалай табуға болады?

Clipboard

PowerShell көмегімен аралық сақтағышқа нәтижелерді қалай көшіруге болады?

PowerShell-мен аралық сақтағыштағы ақпаратты қалай алуға болады?
Add-Type -AssemblyName PresentationCore
[Windows.Clipboard]::GetText()

Hotfixes

PowerShell-мен орнатылған түзетулерді қалай алуға болады?
Get-HotFix -ComputerName $computer

PowerShell көмегімен белгілі бір күннен кейін / дейін орнатылған түзетулерді қалай алуға болады?
Get-HotFix | Where-Object -FilterScript { $_.InstalledOn -lt ([DateTime]'01/01/2015') } # Before 01/01/2015
Get-HotFix | Where-Object -FilterScript {$_.InstalledOn -gt ([DateTime]'01/01/2015')} # After 01/01/2015

Түзетудің PowerShell көмегімен орнатылғанын немесе орнатылмағанын қалай тексеруге болады?
Get-HotFix -Id KB2965142

PowerShell көмегімен қашықтағы компьютерге түзетулерді қалай орнатуға болады?
Get-HotFix -ComputerName $computer

Pagefile

PowerShell көмегімен Pagefile ақпаратын қалай алуға болады?
Get-WmiObject -Class Win32_PageFileusage | Select-Object -Property Name, CurrentUsage, AllocatedBaseSize, PeakUsage, InstallDate

PowerShell көмегімен Pagefile-ге ұсынылған өлшемді (МБ) қалай алуға болады?
[Math]::Truncate(((Get-WmiObject -Class Win32_ComputerSystem).TotalPhysicalMemory) / 1MB) * 1.5

PowerShell көмегімен (D 🙂 дискіне Pagefile-ді (4096 Мб) қалай орнатуға болады?

PowerShell көмегімен (C 🙂 дискісіндегі Pagefile-ді қалай жоюға болады?

Maintenance

PowerShell көмегімен дискінің фрагментациясын қалай тексеруге болады?

PowerShell көмегімен драйверлердің дискілік кеңістігін қалай тексеруге болады?

Up


Files

PowerShell көмегімен файлды қалай ашуға болады?
Invoke-Item -Path 'C:\scripts\file.txt'
.'C:\scripts\file.txt'

PowerShell көмегімен файлды қалай оқуға болады?
Get-Content -Path 'C:\scripts\file.txt'
gc "C:\scripts\file.txt" # Alias

PowerShell көмегімен файлға шығысты қалай жазуға болады?

PowerShell көмегімен ағымдағы сценарий файлының толық атын қалай алуға болады?
$MyInvocation.MyCommand.Path

PowerShell көмегімен файлдарды қалай қысуға/архивтеуге болады?

PowerShell көмегімен файлдарды қалай қайта ашуға/архивтен шығаруға болады?

PowerShell көмегімен ZIP архивіндегі файлдарды қалай көруге болады?
Add-Type -AssemblyName 'System.IO.Compression.Filesystem'
[System.IO.Compression.ZipFile]::OpenRead($fileZIP)

PowerShell көмегімен файлдың өлшемін KB күйінде қалай көруге болады?
(Get-ChildItem -Path .\winsrv.dll).Length /1KB
(Get-ChildItem -Path .\winsrv.dll).Length /1MB
(Get-ChildItem -Path .\winsrv.dll).Length /1GB

PowerShell көмегімен 1 Гб-тан асатын немесе одан кем файлдарды қалай табуға болады?

PowerShell көмегімен кеңейтуі жоқ файл атауын қалай көруге болады?
[System.IO.Path]::GetFileNameWithoutExtension('C:\Windows\system32\calc.exe') # Return calc

PowerShell-і бар файл кеңейтімін қалай көруге болады?
[System.IO.Path]::GetExtension('C:\scripts\file.txt') # Return .txt

PowerShell-і бар файлдың файл нұсқасын қалай алуға болады?

PowerShell-і бар файлдың хэшін қалай алуға болады?
(Get-FileHash $file).Hash

PowerShell-і бар файлдың MD5 / SHA1 бақылау сомасын қалай алуға болады?
Get-FileHash $file -Algorithm MD5
Get-FileHash $file -Algorithm SHA1

PowerShell-і бар жасырын файлдарды қалай көруге болады?

Файлдың PowerShell кеңейтімі бар-жоғын қалай тексеруге болады?

Файлды PowerShell-мен «Тек оқу үшін» түріне қалай айналдыруға болады?
Set-ItemProperty -Path .\file.txt -Name IsReadOnly -Value $true

PowerShell-і бар файлдың «LastWriteTime» төлсипатынан өткен аптада төлсипатына қалай өзгертуге болады?
Set-ItemProperty -Path .\file.txt -Name LastWriteTime -Value ((Get-Date).AddDays(-7))
If not working, use Nirsoft tool: BulkFileChanger.

PowerShell-мен жаңа файлды қалай құруға болады?
New-Item -ItemType File -Path 'C:\scripts\file.txt' -Value 'FirstLine'

PowerShell-мен файлдың атауын қалай ауыстыруға болады?
Rename-Item -Path 'C:\scripts\file.txt' -NewName 'C:\scripts\powershellguru2.txt'

PowerShell көмегімен бірнеше файлдардың атын қалай үйінділі/пакетті түрде өзгертуге болады?
Get-ChildItem -Path C:\scripts\txt | Rename-Item -NewName { $_.Name -replace ' ', '_' }

PowerShell-і бар файлды қалай жоюға болады?
Remove-Item -Path 'C:\scripts\file.txt'

PowerShell-і бар файлдың соңғы 10 желілерін қалай көрсетуге болады?
Get-Content -Path 'C:\scripts\log.txt' -Tail 10

PowerShell-і бар бірнеше файлды папканы қалай ашуға болады?
Get-ChildItem -Path 'C:\scripts\Modules' | Unblock-File

PowerShell-і бар файлдан бос сызықтарды қалай алып тастауға болады?
(Get-Content -Path file.txt) | Where-Object -FilterScript {$_.Trim() -ne '' } | Set-Content -Path file.txt

Файлдың PowerShell-і бар-жоқтығын қалай тексеруге болады?

PowerShell-і бар папкадан жаңа/көне құрылған файлды қалай табуға болады?

PowerShell-і бар файлдан қайталанатын сызықтарды қалай алып тастауға болады?

PowerShell-і бар папкадан 1 айдан артық, не кем уақытта құрылған файлдарды қалай алуға болады?

PowerShell-і бар папкадан 1 жылдан артық, не кем уақытта құрылған файлдарды қалай алуға болады?

PowerShell-і бар файлға айнымалы мәнін қалай экспорттауға болады?
Set-Content -Path file.txt -Value $variable

PowerShell-і бар папкадағы (* .txt) файлдар санын қалай санауға болады?

PowerShell-і бар бірнеше файлдар ішінен жолды қалай іздеуге болады?
Select-String -Path 'C:\*.txt' -Pattern 'Test'

PowerShell-і бар файлдың соңғы/бірінші жолын қалай көрсетуге болады?

PowerShell-і бар файлдың нақты бір жолының нөмірін қалай көрсетуге болады?

PowerShell-і бар файлдың жолдар санын қалай санауға болады?

PowerShell-і бар файлдағы таңбалар және сөздер санын қалай санауға болады?

PowerShell-і бар файлды қалай жүктеуге болады?
Invoke-WebRequest -Uri 'http://www.nirsoft.net/utils/searchmyfiles.zip' -OutFile 'C:\tools\searchmyfiles.zip'

PowerShell-і бар файлдың толық жолын қалай көрсетуге болады?
Resolve-Path -Path .\script.ps1 # Return C:\Scripts\script.ps1

Copy

PowerShell-і бар папкаға бір файлды қалай көшіруге болады?
Copy-Item -Path 'C:\source\file.txt' -Destination 'C:\destination'

PowerShell-і бар бірнеше папкаға бір файлды қалай көшіруге болады?

PowerShell-і бар бір папкаға бірнеше файлды қалай көшіруге болады?
Get-ChildItem -Path 'C:\source' -Filter *.txt | Copy-Item -Destination 'C:\destination'

Up


Active Directory

Domain & Forest

Computers

Groups

Organizational Unit (OU)

Users

Domain & Forest

PowerShell көмегімен Active Directory-дегі Жаһандық Каталог серверлерін қалай табуға болады?
[System.DirectoryServices.ActiveDirectory.Forest]::GetCurrentForest().GlobalCatalogs

PowerShell көмегімен Active Directory-дегі сайттарды қалай табуға болады?
[System.DirectoryServices.ActiveDirectory.Forest]::GetCurrentForest().Sites

PowerShell көмегімен ағымдағы домен контроллерін қалай табуға болады?

PowerShell-і бар доменіндегі барлық домен контроллерін қалай табуға болады?

PowerShell-мен AD реплицация істен шығуын қалай табуға болады?
Get-ADReplicationFailure dc02.domain.com # Windows 8 and 2012

PowerShell көмегімен Active Directory-дегі орманның құлпытас мерзімін қалай табуға болады?

PowerShell көмегімен Active Directory-дегі орман/домен тегжейлі мәліметтерді қалай алуға болады?

PowerShell көмегімен Active Directory-дегі «Жойылған объектілер» контейнеріне жолды қалай алуға болады?
(Get-ADDomain).DeletedObjectsContainer

PowerShell көмегімен Active Directory-дегі AD Recycle Bin ерекшелігін қалай қосуға болады?

PowerShell көмегімен Active Directory-дегі қоқыс себетінен AD акаунтын қалай қалпына келтіруге болады?
Get-ADObject -Filter 'samaccountname -eq "powershellguru"' -IncludeDeletedObjects | Restore-ADObject

PowerShell-мен FSMO рөлдерін қалай табуға болады?

PowerShell көмегімен белгілі домен контроллеріне қалай қосылуға болады?
Get-ADUser -Identity $user -Server 'serverDC01'

PowerShell көмегімен ағымдағы жалғану серверін қалай алуға болады?

PowerShell көмегімен компьютердегі «GPupdateт-і» қалай орындауға болады?
Invoke-GPUpdate -Computer $computer -Force -RandomDelayInMinutes 0 # Windows 2012

Groups

PowerShell көмегімен Active Directory-де жаңа топты қалай құруға болады?

PowerShell көмегімен Active Directory-ден топты қалай алып тастауға болады?
Remove-ADGroup -Identity 'PowershellGuru'

PowerShell көмегімен Active Directory-дегі топқа пайдаланушыны қалай қосуға болады?
Add-ADGroupMember "Powershell Guru" -Members powershellguru

PowerShell көмегімен Active Directory-дегі топтан пайдаланушыны қалай алып тастауға болады?
Remove-ADGroupMember 'Powershell Guru' -Members powershellguru

PowerShell көмегімен Active Directory-дегі бос топтарды (мүшелері жоқ) қалай табуға болады?
Get-ADGroup -Filter * -Properties Members | Where-Object -FilterScript {-not $_.Members}

PowerShell көмегімен Active Directory-дегі бос топтарды (мүшелері жоқ) қалай санауға болады?
(Get-ADGroup -Filter * -Properties Members | Where-Object -FilterScript {-not $_.Members}).Count

PowerShell көмегімен Active Directory-дегі топтардың мүшелерін қалай алуға болады?

PowerShell көмегімен Active Directory-дегі рекурсивті мүшелері бар топтың мүшелерін қалай алуға болады?

PowerShell көмегімен Active Directory-дегі рекурсивті мүшелері бар/жоқ топтың мүшелерін қалай алуға болады?

Users

PowerShell көмегімен Active Directory-дегі «Get-ADUser» сүзгісіндегі қойылмалы таңба қалай пайдалануға болады?

PowerShell көмегімен Active Directory-де басқа OU-ге пайдаланушыны қалай жылжытуға болады?
Move-ADObject -Identity $dn -TargetPath 'OU=myOU,DC=domain,DC=com'

PowerShell-і бар пайдаланушы барлық мүшелерді (орналастырылған) қалай таба алады?
Get-ADGroup -LDAPFilter "(member:1.2.840.113556.1.4.1941:=$($dn))"

PowerShell-і бар пайдаланушыға мүшелерді (қысқа аттарын/тәсімдерін) қалай алуға болады?
(Get-ADUser $user -Properties MemberOf).MemberOf | ForEach-Object -Process {($_ -split ',')[0].Substring(3)} | Sort-Object

PowerShell көмегімен Active Directory-дегі пайдаланушы аккаунты арқылы атын (Толық аты), (Дисплей атын), есімін (өз есімі), және тегін (тегі) қалай өзгерте алады?

PowerShell көмегімен Active Directory-дегі пайдаланушы аккаунтындағы сипаттаманы, оффис ақпаратын, және телефон нөмірін қалай өзгертуге болады?
Set-ADUser $samAccountName -Description 'IT Consultant' -Office 'Building B' -OfficePhone '12345'

PowerShell көмегімен Active Directory-дегі пайдаланушы аккаунтында «31/12/2015» немесе «Ешқашан» деген жарамдылық мерзімін қалай орната алады?

PowerShell көмегімен Active Directory-дегі пайдаланушы аккаунтын қалай бұғаттан ажыратуға болады?
Unlock-ADAccount $samAccountName

PowerShell көмегімен Active Directory-дегі пайдаланушы аккаунтын қалай қосуға/ажыратуға болады?

PowerShell көмегімен Active Directory-дегі пайдаланушы аккаунтынд қалай жоюға болады?
Remove-ADUser $samAccountName

PowerShell көмегімен Active Directory-дегі пайдаланушы аккаунтының құпия сөзін қалай қалпына келтіруге болады?

PowerShell көмегімен Active Directory-дегі бірнеше пайдаланушы аккаунтының (топтық) құпия сөзін қалай қалпына келтіруге болады?

PowerShell көмегімен Active Directory-дегі файлдың иесін қалай табуға болады?

PowerShell көмегімен Active Directory пайдаланушысына ҰБ-гін(ұйымдастыру бірлігі) қалай табуға болады?
[regex]::match("$((Get-ADUser $user -Properties DistinguishedName).DistinguishedName)",'(?=OU=)(.*\n?)').value

PowerShell көмегімен Active Directory-дегі мүгедек пайдаланушылардың аккаунттарын қалай табуға болады?

PowerShell көмегімен Active Directory-дегі қолдану мерзімі ескірген пайдаланушы аккаунттарын қалай табуға болады?
Search-ADAccount -AccountExpired

PowerShell көмегімен Active Directory-дегі құлыптанған пайдаланушы аккаунттарын қалай табуға болады?
Search-ADAccount -LockedOut

PowerShell көмегімен Active Directory-дегі пайдаланушы аккаунтының SID-ін қалай табуға болады?
(Get-ADUser $user -Properties SID).SID.Value

PowerShell көмегімен Active Directory-дегі пайдаланушының атын SID-ге қалай өзгертуге болады?

PowerShell көмегімен Active Directory-дегі SID-ді пайдаланушының атына қалай өзгертуге болады?

PowerShell көмегімен Active Directory-дегі ерекшеленетін пайдаланушыны атын қалай бөлуге болады?

PowerShell көмегімен Active Directory-дегі пайдаланушы аккаунтының құрылған/ модификацияланған күнін қалай табуға болады?
Get-ADUser -Identity $user -Properties whenChanged, whenCreated | Format-List -Property whenChanged, whenCreated

PowerShell көмегімен Active Directory-дегі классты «Пайдаланушы» үшін қосымша және міндетті сипаттамаларды қалай көрсетуге болады?

PowerShell көмегімен Active Directory-дегі пайдаланушы үшін LDAP жолын қалай алуға болады?

PowerShell көмегімен Active Directory-дегі пайдаланушының CN (канондық атауы) қалай өзгертуге болады?
Rename-ADObject $((Get-ADUser $user -Properties DistinguishedName).DistinguishedName) -NewName 'Test Powershell'

PowerShell көмегімен Active Directory-дегі пайдаланушының ұйымдастырушылық бірліктік (OU) аталығын қалай алуға болады?

PowerShell көмегімен Active Directory-дегі пайдаланушы иесін (тіркеген кісіні) қалай алуға болады?

PowerShell көмегімен Active Directory пайдаланушысына PwdLastSet төлсипатын қалай ауыстыруға болады?

Computers

PowerShell көмегімен жергілікті компьютер мен домен арасындағы қауіпсіз арнаны қалай тексеруге болады?
Test-ComputerSecureChannel

PowerShell көмегімен жергілікті компьютер мен домен арасындағы қауіпсіз арнаны қалай жөндеуге болады?
Test-ComputerSecureChannel -Repair

PowerShell көмегімен Active Directory-дегі компьютер аккаунтын қалай өшіруге болады?
Disable-ADAccount $computer

PowerShell көмегімен Active Directory-ден белгілі операциялық жүйелері бар компьютерлерді қалай табуға болады?

Organizational Unit (OU)

PowerShell көмегімен Active Directory-де ұйымдастырушылық бірлігін (ҰБ) қалай құруға болады?
New-ADOrganizationalUnit -Name 'TEST' -Path 'DC=domain,DC=com'

PowerShell көмегімен Active Directory-ден ұйымдастырушылық бірлігі (OU) жайлы егжейлі ақпаратты қалай алуға болады?
Get-ADOrganizationalUnit 'OU=TEST,DC=domain,DC=com' -Properties *

PowerShell көмегімен Active Directory-дегі ұжымдық бірліктің (OU) сипаттамасын қалай өзгертуге болады?
Set-ADOrganizationalUnit 'OU=TEST,DC=domain,DC=com' -Description 'My description'

PowerShell көмегімен Active Directory-де кездейсоқ жойылып кетуінен сақтайтын ұжымдық бірлікті (OU) қалай косып/өшіруге болады?

PowerShell көмегімен Active Directory-де кездейсоқ жойылып кетуінен сақтайтын ұжымдық бірлікті (OU) қалай косуға болады?

PowerShell көмегімен Active Directory-де кездейсоқ жойылып кетуінен сақтайтын ұжымдық бірлікті (OU) қалай өшіруге болады?

PowerShell көмегімен Active Directory-дегі ұжымдық бірліктің (OU) ерекшеленген атауын канондық атауға қалай өзгертсе болады?

PowerShell көмегімен бос ұжымдық бірліктерді (OU-лар) қалай тізеді?

PowerShellі бар топтың менеджерін қалай алуға болады?
(Get-ADGroup $dn -Properties Managedby).Managedby

Up


Regex (Regular Expression)

PowerShellі бар Regex-пен v4 (80.80.228.8) IP мекен-жайын қалай алуға болады?
$example = 'The IP address is 80.80.228.8'
$ip = [regex]::match($example,'\b\d{1,3}\.\d{1,3}\.\d{1,3}\.\d{1,3}\b').value

MAC мекенжайын (C0-D9-62-39-61-2D) «-» сепараторынан Regex пен PowerShell көмегімен қалай алуға болады?
$example = 'The MAC address is C0-D9-62-39-61-2D'
$mac = [regex]::match($example,'([0-9A-F]{2}[-]){5}([0-9A-F]{2})').value

MAC мекенжайын (C0:D9:62:39:61:2D) «:» сепараторынан Regex пен PowerShell көмегімен қалай алуға болады?
$example = 'The MAC address is C0:D9:62:39:61:2D'
$mac = [regex]::match($example,'((\d|([a-f]|[A-F])){2}:){5}(\d|([a-f]|[A-F])){2}').value

PowerShell және Regex көмегімен датаны (10/02/2015) қалай алуға болады?
$example = 'The date is 10/02/2015'
$date = [regex]::match($example,'(\d{2}\/\d{2}\/\d{4})').value

PowerShell және Regex көмегімен URL-ды (www.powershell-guru.com) қалай алуға болады?
$example = 'The URL is www.powershell-guru.com'
$url = [regex]::match($example,'[a-z]+[:.].*?(?=\s)').value

PowerShell және Regex көмегімен электронды поштаны(user@domain.com) қалай алуға болады?
$example = 'The email is user@domain.com'
$email = [regex]::match($example,'(?i)\b[A-Z0-9._%+-]+@[A-Z0-9.-]+\.[A-Z]{2,4}\b').value

PowerShell және Regex көмегімен ішекті мысалдан «гуру-ды» қалай алуға болады?
$example = 'www.powershell-guru.com'
[regex]::match($example,'(?<=-)(.*\n?)(?=.com)').value

PowerShell және Regex көмегімен ішекті мысалдан «guru.com» қалай алуға болады?
$example = 'www.powershell-guru.com'
[regex]::match($example,'(?<=-)(.*\n?)(?<=.)').value

PowerShell және Regex көмегімен ішекті мысалдан “powershell-guru.com”-ды қалай алуға болады?
$example = 'www.powershell-guru.com'
[regex]::match($example,'(?<=www.)(.*\n?)').value

PowerShell және Regex көмегімен ішекті мысалдан “123”-ты қалай алуға болады?
$example = 'Powershell123'
[regex]::match($example,'(\d+)').value

PowerShell және Regex көмегімен ішекті мысалдан “$” (доллар таңбасы)-ты қалай алуға болады?
$example = 'Powershell`$123'
[regex]::match($example,'(\$)').value

PowerShell және ішекті Regex көмегімен (*.com) таңбасын (*.fr) таңбасымен қалай ауыстыруға болады?
$example = 'www.powershell-guru.com'
[regex]::Replace($example, '.com','.fr')

PowerShell көмегімен ішекті Regex-тен қалай құтылуға болады?
[regex]::Escape('\\server\share')

Up


Memory

PowerShellі бар қоқыс коллекционерінің еске сақтау процессін қалай мәжбүрлеуге болады?
[System.GC]::Collect()
[System.GC]::WaitForPendingFinalizers()

PowerShell көмегімен компьютердің RAM өлшемін қалай алуға болады?

Up


Date

PowerShell көмегімен ағымдағы датаны қалай алуға болады?
Get-Date
[Datetime]::Now

PowerShell көмегімен даталарды түрлі форматтарда қалай көрсетуге болады?

PowerShell көмегімен күнді (даталы уақыт) күнге (сызықты)қалай айналдыруға болады?

PowerShell көмегімен күнді (сызықты) күнге (даталы уақыт)қалай айналдыруға болады?

PowerShell көмегімен екі күннің арасындағы (күндер саны, сағат, минут немесе секунд) айырмашылықты қалай есептеуге болады?
(New-TimeSpan -Start $dateStart -End $dateEnd).Days
(New-TimeSpan -Start $dateStart -End $dateEnd).Hours
(New-TimeSpan -Start $dateStart -End $dateEnd).Minutes
(New-TimeSpan -Start $dateStart -End $dateEnd).Seconds

PowerShell көмегімен екі күнді қалай салыстыруға болады?
(Get-Date 2015-01-01) -lt (Get-Date 2015-01-30) # True
(Get-Date 2015-01-01) -gt (Get-Date 2015-01-30) # False

PowerShell көмегімен күндер жиынын «Datetime» түрінде қалай сұрыптауға болады?
$arrayDate | Sort-Object -Property {$_ -as [Datetime]}

PowerShell көмегімен секундомерді қалай іске қосуға және тоқтатуға болады?
$chrono = [Diagnostics.Stopwatch]::StartNew()
$chrono.Stop()
$chrono

PowerShell көмегімен ағымдағы апта күнін қалай анықтауға болады?
(Get-Date).DayOfWeek #Sunday

PowerShell көмегімен кешегі күннің датасын қалай анықтауға болады?
(Get-Date).AddDays(-1)

PowerShell көмегімен (ақпан 2015 жылы) бір айдағы күндердің санын қалай анықтауға болады?
[DateTime]::DaysInMonth(2015, 2)

PowerShell көмегімен кібісе жылын қалай білуге болады?
[DateTime]::IsLeapYear(2015)

PowerShell көмегімен уақыт аймақтарының тізімін қалай алуға болады?
[System.TimeZoneInfo]::GetSystemTimeZones()

Up


Networking

PowerShell көмегімен URL-ді (ASCII форматына) қалай кодтауға және декодтауға болады?

PowerShell-де негізгі желілік командалардың баламалары қандай?

PowerShell көмегімен IP мекенжайларды қалай алуға болады?
Get-NetIPAddress # Windows 8.1 & Windows 2012
Get-NetIPConfiguration # Windows 8.1 & Windows 2012

PowerShell көмегімен v6 (IPv6) IP мекен-жайын қалай өшіруге болады?

PowerShell көмегімен v4 (IPv4) IP мекен-жайын қалай тексеруге болады?
if([ipaddress]'10.0.0.1'){'validated'}

PowerShell көмегімен сыртқы IP мекенжайды қалай табуға болады?

PowerShell көмегімен ІР мекенжайды қолданып, торап атауын қалай табуға болады?
([System.Net.Dns]::GetHostEntry($IP)).Hostname

PowerShell көмегімен торап атауын қолданып, ІР мекенжайды қалай табуға болады?
([System.Net.Dns]::GetHostAddresses($computer)).IPAddressToString

PowerShell көмегімен торап атауын қолданып, FQDN формасын қалай табуға болады?
[System.Net.Dns]::GetHostByName($computer).HostName

PowerShell көмегімен желілік конфигурацияны (Ip, Subnet, Gateway және DNS) қалай табуға болады?

PowerShell көмегімен MAC мекенжайын қалай табуға болады?
Get-CimInstance win32_networkadapterconfiguration | Select-Object -Property Description, Macaddress
Get-WmiObject -Class win32_networkadapterconfiguration | Select-Object -Property Description, Macaddress

PowerShell көмегімен компьютерді қалай дыбыстатуға болады?

PowerShell көмегімен компьютердің интернетке қосылғандығын қалай тексеруге болады?

PowerShell-і бар вебсайтқа «Whois» іздеу процесін қалай орындауға болады?
$whois = New-WebServiceProxy 'http://www.webservicex.net/whois.asmx?WSDL'
$whois.GetWhoIs('powershell-guru.com')

PowerShell көмегімен қоғамдық IP (Геолокация) туралы егжейлі мәліметтерді қалай алуға болады?

PowerShell көмегімен порттың ашық/жабықтығын қалай тексеруге болады?
New-Object -TypeName Net.Sockets.TcpClient -ArgumentList $computer, 135

PowerShell көмегімен «TRACERT-ті» қалай орындауға болады?
Test-NetConnection www.google.com -TraceRoute

PowerShell көмегімен үйдің желілік байланыс профилін қалай түзетуге болады?
Get-NetAdapter | Format-Table -Property Name, InterfaceDescription, ifIndex -AutoSize # Windows 8.1
Set-NetConnectionProfile -InterfaceIndex 6 -NetworkCategory Private

PowerShell көмегімен TCP порт байланыстарын қалай көрсетуге болады?
netstat.exe -ano
Get-NetTCPConnection #Windows 8 and 2012

PowerShell көмегімен ұзын URL-ды қысқа URL мекенжайына қалай қысқартуға болады?
$url = 'www.powershell-guru.com'
$tiny = Invoke-RestMethod -Uri "http://tinyurl.com/api-create.php?url=$url"

PowerShell көмегімен прокси параметрлерін қалай алуға болады?
Get-ItemProperty -Path HKCU:"Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings"

DNS

PowerShell көмегімен жергілікті компьютердің DNS кэшін қалай тексеруге болады?
ipconfig.exe /displaydns
Get-DnsClientCache #Windows 8 and 2012

PowerShell көмегімен жергілікті компьютердің DNS кэшін қалай тазалауға болады?
ipconfig.exe /flushdns
Start-Process -FilePath ipconfig -ArgumentList /flushdns -WindowStyle Hidden
Clear-DnsClientCache #Windows 8 and 2012

PowerShell көмегімен қашықтағы компьютерлердің DNS кэшін қалай тазалауға болады?
Invoke-Command -ScriptBlock {Clear-DnsClientCache} -ComputerName computer01, computer02

PowerShell көмегімен хост файлдарды қалай оқуға болады?
Get-Content -Path 'C:\Windows\system32\drivers\etc\hosts'

Up


Password

PowerShell көмегімен кездейсоқ құпия сөзді қалай генерациялауға болады?
[Reflection.Assembly]::LoadWithPartialName('System.Web')
[System.Web.Security.Membership]::GeneratePassword(30,2)

PowerShell көмегімен қашықтағы сервердегі әкімшіліктің жергілікті құпия сөзін қалай өзгертуге болады?
$admin = [ADSI]('WinNT://server01/administrator,user')
$admin.SetPassword($password)
$admin.SetInfo()

PowerShell көмегімен Active Directory-дегі аккаунттың құпия сөзінің жарамдылық мерзімін қалай табуға болады?

Up


Printers

PowerShell көмегімен нақты сервердің барлық принтерлерінің тізімін қалай алуға болады?
Get-WmiObject -Query 'Select * From Win32_Printer' -ComputerName $computer

PowerShell көмегімен нақты сервердің барлық порттарының тізімін қалай алуға болады?
Get-WmiObject -Class Win32_TCPIPPrinterPort -Namespace 'root\CIMV2' -ComputerName $computer

PowerShell көмегімен принтердің түсініктемесін/орнын қалай өзгертуге болады?

PowerShell-і бар принтерді қалай тазалауға (барлық жұмысты болдырмау) болады?
$printer = Get-WmiObject -Class win32_printer -Filter "Name='HP Deskjet 2540 series'"
$printer.CancelAllJobs()

PowerShell-і бар принтерде сынақ бетін қалай басып шығаруға болады?
$printer = Get-WmiObject -Class win32_printer -Filter "Name='HP Deskjet 2540 series'"
$printer.PrintTestPage()

PowerShell-і бар принтерлердің баспа кезектерін қалай алуға болады?

Up


Regedit

Read

PowerShell көмегімен омарта тізілімін қалай жасауға болады?
Get-ChildItem -Path Registry::

PowerShell көмегімен тізілім мәні мен оның түрлерін қалай алуға болады?

PowerShell көмегімен тізілім кілтінің ішкі кілттерін қалай тізе аламыз?

221 : PowerShell көмегімен тізілім кілтінің ішкі кілттерін қалай рекурсивті жолмен тізе аламыз?
Get-ChildItem -Path 'HKLM:\SYSTEM' -Recurse -ErrorAction SilentlyContinue

PowerShell көмегімен белгілі атауы бар ішкі кілттерді қалай табуға болады?
Get-ChildItem -Path 'HKLM:\SOFTWARE' -Include *Plugin* -Recurse -ErrorAction SilentlyContinue

PowerShell көмегімен тізілім кілтінің ішкі кілттерін қалай тізе аламыз?
(Get-ChildItem -Path 'HKLM:\SYSTEM').Name # Return HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet
Get-ChildItem -Path 'HKLM:\SYSTEM' -Name # Return ControlSet

PowerShell көмегімен тізілім мәндерін қалай жаза аламыз?
Get-ItemProperty -Path 'HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion'

PowerShell көмегімен нақты тізілім мәндерін қалай оқуға болады?
(Get-ItemProperty -Path 'HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion').ProductName

PowerShell көмегімен алыстағы компьютерден нақты тізілім мәнін қалай оқуға болады?

Write

PowerShell көмегімен жаңа тізбе кілтін қалай құруға болады?
New-Item -Path 'HKCU:\Software\MyApplication'

PowerShell көмегімен тізілім мәнін қалай құруға болады?
New-ItemProperty -Path 'HKCU:\Software\MyApplication' -Name 'Version' -Value '1.0'

PowerShell көмегімен қазір жұмыс жасайтын тізілім мәнін қалай дұрыстауға болады?
Set-ItemProperty -Path 'HKCU:\Software\MyApplication' -Name 'Version' -Value '2.0'

Delete

PowerShell көмегімен тізілімін мәнін қалай жоюға болады?
Remove-ItemProperty -Path 'HKCU:\Software\MyApplication' -Name 'Version'

PowerShell көмегімен тізілім кілтін қалай жоюға болады ?
Remove-Item -Path 'HKCU:\Software\MyApplication' -Force

Test

Тізілім кілтінің PowerShellмен жұмыс жасайтындығын қалай тексеруге болады?
Test-Path -Path 'HKCU:\Software\MyApplication'

Тізілім мәнінің PowerShellмен жұмыс жасайтындығын қалай тексеруге болады?
(Get-Item -Path 'HKCU:\Software\MyApplication').GetValueNames() -contains 'Version'

Up


Strings

PowerShell-і бар сызықтың басынан бастап ақшыл бос таңбаларды қалай алып тастауға болады?
$string = ' PowershellGuru'
$string = $string.TrimStart()

PowerShell-і бар сызықтың соңынан бастап ақшыл бос таңбаларды қалай алып тастауға болады?
$string = 'PowershellGuru '
$string = $string.TrimEnd()

PowerShell-і бар сызықтың (басынан және аяғынан) ақшыл бос таңбаларын қалай алып тастауға болады?
$string = ' PowershellGuru '
$string = $string.Trim()

PowerShell көмегімен сызықты жоғарғы кейске қалай айналдыруға болады?
$string = 'powershellguru'
$string = $string.ToUpper()

PowerShell көмегімен сызықты төменгі кейске қалай айналдыруға болады?
$string = 'POWERSHELLGURU'
$string = $string.ToLower()

PowerShell-і бар сызықты «PowerShellGuru»-дың «PowerShell» ішкі сызығын қалай таңдауға болады?
$string.Substring(0,10)

PowerShell-і бар сызықты «PowerShellGuru»-дың «Guru» ішкі сызығын қалай таңдауға болады?
$string.Substring(10)

PowerShell-і бар «PowerShell123Guru»-дың «123» нөмірін қалай таңдауға болады?
$string = 'Powershell123Guru'
[regex]::match($string,'(\d+)').value

PowerShell-і бар «PowerShellGuru»-дың «Guru» нөлге теңелген қалай таңдауға болады?
$string.IndexOf('Guru') # 10

Сызықтың PowerShell-мен нөл немесе бос болғанын, қалай тексеруге болады?
$string = $null
$string = ''
[string]::IsNullOrEmpty($string)

Сызықтың PowerShell-мен нөл, бос немесе ақшыл бос орын болғанын қалай тексеруге болады?
$string = $null
$string = ''
$string = ' '
[string]::IsNullOrWhiteSpace($string)

Сызықтың PowerShell-мен нақты әрпі бар-жоғын қалай тексеруге болады?
$string = 'PowershellGuru'
$string.Contains('s')
[regex]::match($string,'s').Success

PowerShell көмегімен сызықтың ұзындығын қалай қалпына қайтаруға болады?
$string.Length

PowerShell көмегімен екі сызықты қалай біріктіруге болады?

PowerShell көмегімен «[]» сияқты бір немесе бірнеше жақшаны қалай сәйкестендіруге болады?
$string = '[PowershellGuru]'
$string -match '\[' # Only 1
$string -match '\[(.*)\]' # Several

PowerShell көмегімен «( )» сияқты бір немесе бірнеше жақшаны қалай сәйкестендіруге болады?
$string = '(PowershellGuru)'
$string -match '\(' # Only 1
$string -match '\((.*)\)' # Several

Сызықты PowerShell-дің көмегімен «( )» сияқты бір немесе бірнеше фигуралы жақшаны қалай сәйкестендіруге болады?
$string = '{PowershellGuru}'
$string -match '\{' # Only 1
$string -match '\{(.*)\}' # Several

Бір немесе бірнеше «<>» бұрыштық жақшаларды PowerShell-ді сызықпен қалай сәйкестендіруге болады?
$string = ''
$string -match '\<' # Only 1
$string -match "\<(.*)\>" # Several

PowerShell-ді сықыт пен кез келген кіші әріптерді (abc) қалай сәйкестендіруге болады?
$string = 'POWERSHELLGURU'
$string -cmatch "^[a-z]*$" #False

PowerShell-ді сықыт пен кез келген үлкен әріптерді (ABC) қалай сәйкестендіруге болады?
$string = 'powershellguru'
$string -cmatch "^[A-Z]*$" #False

PowerShell-і бар сызық пен «[р» (р кіші әріп) қалай сәйкестендіруге болады?
$string = '[powershellGuru]'
$string -cmatch '\[[a-z]\w+' #True

PowerShell-і бар сызық пен «[P» (P жоғарғы регистр) қалай сәйкестендіруге болады?
$string = '[PowershellGuru]'
$string -cmatch '\[[A-Z]\w+' #True

PowerShell көмегімен сызықты басқа сызықпен қалай ауыстыруға болады?
$a = 'Line A'
$b = 'Line B'
$a = $a -replace $a, $b

PowerShell көмегімен бөлімшелі операцияны сызықтыға (пайыздық) қалай айырбастауға болады?
(1/2).ToString('P')

PowerShell-і бар сандарды сызықтармен қалай сараптауға болады?

PowerShell көмегімен сөйлемнің соңғы сөзін қалай таңдауға болады?
$sentence = 'My name is Test Powershell'
$sentence.Split(' ')[-1] # Returns Powershell

PowerShell көмегімен сөйлемнің ең ірі сөзін қалай алуға болады?
$sentence = 'My name is Test Powershell'
$sentence.Split(' ') | Sort-Object -Property Length | Select-Object -Last 1 # Returns Powershell

PowerShell-і бар сөйлемде сызықтың неше рет кездесетінін қалай санауға болады?
$sentence = 'test test test Powershell'
[regex]::Matches($sentence, 'test').Count # Returns 3

Сызықтағы әрбір әріпті PowerShell-і бар таңбалар массивіне қалай көшіруге болады?

PowerShell-і бар сызықтың бірінші әрпін үлкен әріпке қалай айырбастауға болады?

PowerShell көмегімен сызықты қалай түйреуге (сол жақ немесе оң жақ) болады?

PowerShell көмегімен сызықты base64ке қалай кодтауға және декодтауға болады?

PowerShell көмегімен нөмірді екілікке және екіліктен қалай айырбастауға болады?

PowerShell-і бар жолдың тек соңғы аталық папкасын қалай қайтаруға болады?

PowerShell-і бар жолдың тек соңғы тармағын қалай қайтаруға болады?

Up


Math

PowerShell көмегімен System.Math сыныбының әдістерін қалай тізуге болады?
[System.Math] | Get-Member -Static -MemberType Method

PowerShell көмегімен абсолютті мәнді қалай қайтаруға болады?
[Math]::Abs(-12) #Returns 12
[Math]::Abs(-12.5) # Returns 12.5

PowerShell көмегімен бұрышы белгілі сан болатын бұрышты қалай қайтаруға болады?
[Math]::ASin(1) #Returns 1,5707963267949

PowerShell көмегімен төбе мәнін қалай қайтаруға болады?
[Math]::Ceiling(1.4) #Returns 2
[Math]::Ceiling(1.9) #Returns 2

PowerShell көмегімен еден мәнін қалай қайтаруға болады?
[Math]::Floor(1.4) #Returns 1
[Math]::Floor(1.9) #Returns 1

PowerShell көмегімен белгілі бір санның табиғи (негізгі е) логаритмін қалай қайтаруға болады?
[Math]::Log(4) #Returns 1,38629436111989

PowerShell көмегімен белгілі бір санның 10 логарифмін қалай қайтаруға болады?
[Math]::Log10(4) #Returns 0,602059991327962

PowerShell көмегімен екі мәннің максимумын қалай қайтаруға болады?
[Math]::Max(2,4) #Returns 4
[Math]::Max(-2,-4) #Returns -2

PowerShell көмегімен екі мәннің минимумын қалай қайтаруға болады?
[Math]::Min(2,4) #Returns 2
[Math]::Max(-2,-4) #Returns -4

PowerShell көмегімен белгілі бір дәрежеге дейін көтерілген санды қалай қайтаруға болады?
[Math]::Pow(2,4) #Returns 16

PowerShell көмегімен ондық мәнді ең жақын интегралдық мәнге қалай қайтаруға болады?
[Math]::Round(3.111,2) #Returns 3,11
[Math]::Round(3.999,2) #Returns 4

PowerShell көмегімен белгілі ондық мәннің интегралдық бөлімін қалай қайтаруға болады?
[Math]::Truncate(3.111) #Returns 3
[Math]::Truncate(3.999) #Returns 3

PowerShell көмегімен белгілі бір санның интегралдық бөлімін қалай қайтаруға болады?
[Math]::Sqrt(16) #Returns 4

PowerShellмен тұрақты PIді қалай қайтаруға болады?
[Math]::Pi #Returns 3,14159265358979

PowerShell көмегімен табиғи логарифмдік негізді (тұрақты е) қалай қайтаруға болады?
[Math]::E #Returns 2,71828182845905

PowerShell көмегімен санның жұп немесе тақ екенін қалай тексеруге болады?
[bool]($number%2)

Up


Hashtables

PowerShell көмегімен бос хеш кестені қалай құруға болады?
$hashtable = @{}
$hashtable = New-Object -TypeName System.Collections.Hashtable

PowerShell көмегімен тармақтары бар хеш кестелерді қалай құруға болады?

PowerShellі бар заттармен кілт/атау (реттелген сөздік) арқылы сарапталатын хеш кестені қалай құруға болады?

PowerShell-і бар хеш кестеге мәндерді (негізгі-мәндер жұбы) қалай қосуға болады?
$hashtable.Add('Key4', 'Value4')

PowerShell көмегімен хеш кестенің нақты мәнін қалай алуға болады?

PowerShell көмегімен хеш кестенің минималды мәнін қалай алуға болады?

PowerShell көмегімен хеш кестенің максималды мәнін қалай алуға болады?

PowerShell-і бар хеш кестеде элементтерді қалай өзгертуге болады?
$hashtable.Set_Item('Key1', 'Value1Updated')

PowerShell-і бар хеш кестеде элементтерді қалай алып тастауға болады?
$hashtable.Remove('Key1')

PowerShell көмегімен хеш кестені қалай тазалауға болады?
$hashtable.Clear()

PowerShell көмегімен хеш кестеде белгілі бір кілт/мәннің бар болғандығын қалай тексеруге болады?
$hashtable.ContainsKey('Key3')
$hashtable.ContainsValue('Value3')

PowerShell көмегімен хеш кестеде кілт/құны бойынша қалай сұрыптауға болады?
$hashtable.GetEnumerator() | Sort-Object -Property Name
$hashtable.GetEnumerator() | Sort-Object -Property Value -Descending

Up


Arrays

PowerShell көмегімен бос массивті қалай құруға болады?
$array = @()
$array = [System.Collections.ArrayList]@()

PowerShell көмегімен мәні бар массивті қалай құруға болады?
$array = @('A', 'B', 'C')
$array = 'A', 'B', 'C'
$array = 'a,b,c'.Split(',')
$array = .{$args} a b c
$array = echo a b c

PowerShell көмегімен массивке элементтерді қалай қосуға болады?
$array += 'D'
[void]$array.Add('D')

PowerShell көмегімен массивтегі элементтерді қалай өзгертуге болады?
$array[0] = 'Z' # 1st item[0]

PowerShell көмегімен массивтегі элементтердің өлшемін қалай тексеруге болады?
$array = 'A', 'B', 'C'
$array.Length # Returns 3

PowerShell көмегімен массивтегі бір/бірнеше/барлық элементтерді қалай шығарып алуға болады?
$array = @('A', 'B', 'C')
$array[0] # One item (A)
$array[0] + $array[2] # Several items (A,C)
$array # All items (A,B,C)

PowerShell көмегімен массивтегі бос элементтерді қалай алып тастауға болады?
$array = @('A', 'B', 'C', '')
$array = $array.Split('',[System.StringSplitOptions]::RemoveEmptyEntries) | Sort-Object # A,B,C

PowerShell көмегімен элементтің массивте барын қалай тексеруге болады?
$array = @('A', 'B', 'C')