ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ POWERSHELL ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

By | April 11, 2015

translated-greek


Concept : Οι πιο συχνές ερωτήσεις σχετικά με PowerShell.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη λίστα με διάφορους τρόπους :

  • Για να αντιγράψετε / επικολλήσετε εντολές σε ένα script
  • Για να δείτε γρήγορα τη σύνταξη μιας συγκεκριμένης εντολής
  • Για να βελτιώσετε τις τεχνικές γνώσεις σας
  • Για να ανακαλύψετε νέες εντολές
  • Για να προετοιμάσετε μια συνέντευξη για δουλειά

Ενημερώθηκε
17, Ιουλίου 2015
Συγγραφέας powershell-guru.com
Πηγή greek.powershell-guru.com
Κατηγορίες
75
Ερωτήσεις
610


ACL
Active Directory
Alias
Arrays
Browsers
Certificates
Characters
CIM
Comments
COM Objects
Compare
Computer
Credentials
CSV
Culture
Date
Drives
Environment
Errors
Event Viewer
Files
Folders
Format Operator (-f)
Functions
GPO
GUI
Hardware
Hashtables
Help
History
Jobs
Keyboard
Loops
Math
Memory
Messages
Modules
Microsoft Excel
Microsoft Exchange
Microsoft Outlook
Microsoft SharePoint
Networking
Openfiles
Operators
Parameters
Password
Powershell ISE
Powershell v5
Printers
Processes
PSObject
Quest
Random
RDP
Regedit
Regex
Remote
Restore
Scheduled Tasks
Search
SCCM
Services
SMTP
Snapins
Sounds
Static .NET Methods
Strings
System
Try/Catch
Variables
Symantec Vault
Windows 2012
Windows Azure
Windows Forms
WMI
XML

System

Πώς να προσδιορίσω ποια έκδοση του PowerShell έχω;

Πώς να τρέξω το Powershell σε άλλη έκδοση για να έχει συμβατότητα με παλαιότερες εκδόσεις;
powershell.exe -Version 2.0

Πώς να απαιτήσω μια ελάχιστη έκδοση Powershell (3.0 και άνω) σε ένα script με το PowerShell;
#Requires -Version 3.0

Πώς να απαιτήσω τα δικαιώματα διαχειριστή για ένα script με το PowerShell;

Πώς να ελέγξω τις παραμέτρους ενός script με το PowerShell;
help -Name .\Get-ExchangeEnvironmentReport.ps1 -Full

Πώς να λάβω πληροφορίες για τον τρέχον χρήστη με το PowerShell;
[Security.Principal.WindowsIdentity]::GetCurrent()

Πώς να δημιουργήσω, να επεξεργαστώ και να επαναφορτώσω ένα προφίλ με το PowerShell;

Πώς να κάνω μια παύση 5 δευτερολέπτων / λεπτών σε ένα σενάριο με το PowerShell;
Start-Sleep -Seconds 5
Start-Sleep -Seconds 300 # 5 minutes

Πώς να λάβω τον τελευταίο χρόνο εκκίνησης με το PowerShell;
(Get-CimInstance -ClassName win32_operatingsystem).LastBootUpTime

Πώς να λάβω επιταχυντές πληκτρολόγησης με το PowerShell;

Πώς να συντάξω μια λίστα των προγραμμάτων εκκίνησης με το PowerShell;

Πώς να απεγκαταστήσω μια εφαρμογή με το PowerShell;

Πώς να πάρω ένα στιγμιότυπο όλης της επιφάνειας εργασίας ή ενός ενεργού παραθύρου με το PowerShell;
Take-ScreenShot -Screen -File 'C:\scripts\screenshot.png' -Imagetype JPEG
Repository : Take-ScreenShot

Πώς να λάβω τον αριθμό μηνυμάτων για τις ούρες αναμονής MSMQ με το PowerShell;

Πώς να ορίσω την πολιτική εκτέλεσης εντολών με το PowerShell;

Πώς να δημιουργήσω μια συντόμευση με το PowerShell;

Πώς να καρφιτσώσω ή να ξεκαρφιτσώσω ένα πρόγραμμα στη γραμμή εργασιών με το PowerShell;

Πώς να ανοίξω έναν Windows Explorer με το PowerShell;
[Diagnostics.Process]::Start('explorer.exe')
Invoke-Item -Path C:\Windows\explorer.exe

Πώς να συντάξω μια λίστα με τους οδήγους προγραμμάτων των συσκευών με το PowerShell;
Get-WmiObject -Class Win32_PnPSignedDriver
Get-WindowsDriver -Online -All
driverquery.exe

Πώς να δημιουργήσω ένα GUID με το PowerShell;

Πώς να λάβω την τοποθεσία του προσωρινού καταλόγου για τον τρέχοντα χρήστη με το PowerShell;
[System.IO.Path]::GetTempPath()

Πώς να ενώσω μια διαδρομή (path) και μια μικρή διαδρομή (child path) σε μια μόνο διαδρομή με το PowerShell;
Join-Path -Path C:\ -ChildPath \windows

Πώς να συντάξω μια λίστα με όλα τα cmdlets «Get- *» με το PowerShell;
Get-Command -Verb Get

Πώς να συντάξω μια λίστα με τους ειδικούς φακέλους συστήματος με το PowerShell;

Πώς να οργανώσω τα αρχεία ISO / VHD με το PowerShell;
Mount-DiskImage 'D:\ISO\file.iso' # ISO
Mount-DiskImage 'D:\VHD\file.vhd' # VHD

Πώς να ελέγξω τις εκδόσεις του .NET Framework που εγκαθίστανται με το PowerShell;

Πώς να ελέγξω αν το .NET Framework έκδοση 4.5 έχει εγκατασταθεί με το PowerShell;
(Get-ItemProperty -Path 'HKLM:\Software\Microsoft\NET Framework Setup\NDP\v4\Full' -EA 0).Version -like '4.5*'

Πώς να ξεκινήσω και να σταματήσω ένα αντίγραφο (transcript) (για να δημιουργήσω ένα αρχείο μιας συνεδρίας των Windows PowerShell) με το PowerShell;
Start-Transcript -Path 'C:\scripts\transcript.txt
Stop-Transcript

Πώς να αλλάξω τον τρέχον κατάλογο σε μια συγκεκριμένη τοποθεσία με το PowerShell;
Set-Location -Path 'C:\scripts'

Πώς να καθαρίσω την οθόνη με το PowerShell;
Clear-Host
cls # Alias

Πώς να αλλάξω την ανάλυση της οθόνης με το PowerShell;
Set-DisplayResolution -Width 1280 -Height 1024 -Force # Windows 2012

Πως να εφαρμόσω το παράθυρο πλήρους οθόνης με το PowerShell;
mode.com 300

Πώς να λάβω τις διαστάσεις (πλάτος και ύψος) μιας εικόνας με το PowerShell;

Πώς να λάβω το κλειδί προϊόντος(product key) των Windows με το PowerShell;

Perfmon

Πώς να λάβω την τρέχουσα «% Processor Time» (το μέσο όρο) στα τελευταία 5 δευτερόλεπτα (10 φορές) με το PowerShell;
(Get-Counter '\Processor(_total)\% Processor Time' -SampleInterval 5 -MaxSamples 10).CounterSamples.CookedValue

Assemblies

Πώς να φορτώσω τις συνελεύσεις με το PowerShell;

Πώς να ελέγξω τις τρέχουσες συνελεύσεις .NET που φορτώθηκαν με το PowerShell;

Πώς να βρω τη διαδρομή του GAC (Global Assembly Cache) με το PowerShell;

Clipboard

Πώς να αντιγράψω τα αποτελέσματα στο πρόχειρο με το PowerShell;

Πώς να λάβω το περιεχόμενο του πρόχειρου με το PowerShell;
Add-Type -AssemblyName PresentationCore
[Windows.Clipboard]::GetText()

Hotfixes

Πώς να εγκαταστήσω τις επείγουσες επιδιορθώσεις με το PowerShell;
Get-HotFix -ComputerName $computer

Πώς να εγκαταστήσω τις επείγουσες επιδιορθώσεις πριν / μετά από μια συγκεκριμένη ημερομηνία με το PowerShell;
Get-HotFix | Where-Object -FilterScript { $_.InstalledOn -lt ([DateTime]'01/01/2015') } # Before 01/01/2015
Get-HotFix | Where-Object -FilterScript {$_.InstalledOn -gt ([DateTime]'01/01/2015')} # After 01/01/2015

Πώς να ελέγξω αν μια επείγουσα επιδιόρθωση έχει εγκατασταθεί με το PowerShell;
Get-HotFix -Id KB2965142

Πώς να εγκαταστήσω τις επείγουσες επιδιορθώσεις σε έναν απομακρυσμένο υπολογιστή με το PowerShell;
Get-HotFix -ComputerName $computer

Pagefile

Πώς να λάβω πληροφορίες για το αρχείο σελιδοποίησης με το PowerShell;
Get-WmiObject -Class Win32_PageFileusage | Select-Object -Property Name, CurrentUsage, AllocatedBaseSize, PeakUsage, InstallDate

Πώς να λάβω το συνιστώμενο μέγεθος (MB) για το αρχείο σελιδοποίησης με το PowerShell;
[Math]::Truncate(((Get-WmiObject -Class Win32_ComputerSystem).TotalPhysicalMemory) / 1MB) * 1.5

Πώς να δημιουργήσω ένα αρχείο σελιδοποίησης (4096 MB) στο δίσκο D: με το PowerShell;

Πώς να διαγράψω ένα αρχείο σελιδοποίησης στο δίσκο C: με το PowerShell;

Maintenance

Πώς να ελέγξω την κατάτμηση (fragmentation) ενός δίσκου με το PowerShell;

Πώς να ελέγξω την χωρητικότητα των δίσκων με το PowerShell;

Up


Files

Πώς να ανοίξω ένα αρχείο με το PowerShell;
Invoke-Item -Path 'C:\scripts\file.txt'
.'C:\scripts\file.txt'

Πώς να διαβάσω ένα αρχείο με το PowerShell;
Get-Content -Path 'C:\scripts\file.txt'
gc "C:\scripts\file.txt" # Alias

Πώς να παράγω δεδομένα εξόδου σε ένα αρχείο με το PowerShell;

Πώς να λάβω το όνομα του τρέχοντος αρχείου script με το PowerShell;
$MyInvocation.MyCommand.Path

Πώς να συμπιέσω / zip (μέθοδος συμπίεσης αρχείου) με το PowerShell;

Πώς να αποσυμπιέσω / unzip (μέθοδος αποσυμπίεσης αρχείου) με το PowerShell;

Πώς να δω τα αρχεία σε μια αρχειοθήκη ZIP με το PowerShell;
Add-Type -AssemblyName 'System.IO.Compression.Filesystem'
[System.IO.Compression.ZipFile]::OpenRead($fileZIP)

Πώς να εμφανίσω το μέγεθος ενός αρχείου σε KB με το PowerShell;
(Get-ChildItem -Path .\winsrv.dll).Length /1KB
(Get-ChildItem -Path .\winsrv.dll).Length /1MB
(Get-ChildItem -Path .\winsrv.dll).Length /1GB

Πώς να βρώ αρχεία μεγαλύτερα ή μικρότερα από 1 GB με το PowerShell;

Πώς να εμφανίσω το όνομα του αρχείου χωρίς την επέκταση του με το PowerShell;
[System.IO.Path]::GetFileNameWithoutExtension('C:\Windows\system32\calc.exe') # Return calc

Πώς να εμφανίσω την επέκταση ενός αρχείου με το PowerShell;
[System.IO.Path]::GetExtension('C:\scripts\file.txt') # Return .txt

Πώς να λάβω την έκδοση ενός αρχείου με το PowerShell;

Πώς να λάβω το hash (αριθμητική συμβολοσειρά η οποία παράχθηκε από την μετατροπή μιας συμβολοσειράς) ενός αρχείου με το PowerShell;
(Get-FileHash $file).Hash

Πώς να λάβω το MD5 / SHA1 checksum ενός αρχείου με το PowerShell;
Get-FileHash $file -Algorithm MD5
Get-FileHash $file -Algorithm SHA1

Πώς να εμφανίσω κρυφά αρχεία με PowerShell;

Πώς να ελέγξω αν ένα αρχείο έχει επέκταση με το PowerShell;

Πώς να ορίσω ένα αρχείο ως «μόνο για ανάγνωση» με το PowerShell;
Set-ItemProperty -Path .\file.txt -Name IsReadOnly -Value $true

Πώς να αλλάξω το χαρακτηριστικό «LastWriteTime» σε προηγούμενη εβδομάδα για ένα αρχείο με το PowerShell;
Set-ItemProperty -Path .\file.txt -Name LastWriteTime -Value ((Get-Date).AddDays(-7))
If not working, use Nirsoft tool: BulkFileChanger.

Πώς να δημιουργήσω ένα νέο αρχείο με το PowerShell;
New-Item -ItemType File -Path 'C:\scripts\file.txt' -Value 'FirstLine'

Πώς να μετονομάσω ένα αρχείο με το PowerShell;
Rename-Item -Path 'C:\scripts\file.txt' -NewName 'C:\scripts\powershellguru2.txt'

Πώς να μετονομάσω μια μερίδα ή μαζικά πολλαπλά αρχεία με το PowerShell;
Get-ChildItem -Path C:\scripts\txt | Rename-Item -NewName { $_.Name -replace ' ', '_' }

Πώς να διαγράψω ένα αρχείο με το PowerShell;
Remove-Item -Path 'C:\scripts\file.txt'

Πώς να εμφανίσω τις 10 τελευταίες γραμμές ενός αρχείου με το PowerShell;
Get-Content -Path 'C:\scripts\log.txt' -Tail 10

Πώς να ξεμπλοκάρω διάφορα αρχεία από ένα φάκελο με το PowerShell;
Get-ChildItem -Path 'C:\scripts\Modules' | Unblock-File

Πώς να αφαιρέσω τις κενές γραμμές από ένα αρχείο με το PowerShell;
(Get-Content -Path file.txt) | Where-Object -FilterScript {$_.Trim() -ne '' } | Set-Content -Path file.txt

Πώς να ελέγξω αν ένα αρχείο υπάρχει με το PowerShell;

Πώς βρίσκω το νεότερο / παλαιότερο αρχείο που δημιουργήθηκε σε ένα φάκελο με το PowerShell;

Πώς να αφαιρέσω τις διπλές γραμμές από ένα αρχείο με το PowerShell;

Πώς να λάβω τα αρχεία που δημιουργήθηκαν σε ένα φάκελο πριν από ένα μήνα ή μετά από ένα μήνα με το PowerShell;

Πώς να λάβω τα αρχεία που δημιουργήθηκαν σε ένα φάκελο πριν από ένα χρόνο ή μετά από ένα χρόνο με το PowerShell;

Πώς να εξαγω την τιμή μιας μεταβλητής σε ένα αρχείο με το PowerShell;
Set-Content -Path file.txt -Value $variable

Πώς να μετρήσω τον αριθμό των αρχείων με κατάληξη (* .txt) σε ένα φάκελο με το PowerShell;

Πώς να αναζητήσω μια συμβολοσειρά μέσα πολλαπλά αρχεία με το PowerShell;
Select-String -Path 'C:\*.txt' -Pattern 'Test'

Πώς να εμφανίσω την πρώτη / τελευταία γραμμή ενός αρχείου με το PowerShell;

Πώς να εμφανίσω ένα συγκεκριμένο αριθμό γραμμής ενός αρχείου με το PowerShell;

Πώς να μετρήσω τον αριθμό των γραμμών ενός αρχείου με το PowerShell;

Πώς να μετρήσω τον αριθμό των χαρακτήρων και των λέξεων ενός αρχείου με το PowerShell;

Πώς να κατεβάσω ένα αρχείο με το PowerShell;
Invoke-WebRequest -Uri 'http://www.nirsoft.net/utils/searchmyfiles.zip' -OutFile 'C:\tools\searchmyfiles.zip'

Πώς να εμφανίσω την πλήρη διαδρομή ενός αρχείου με το PowerShell;
Resolve-Path -Path .\script.ps1 # Return C:\Scripts\script.ps1

Copy

Πώς να αντιγράψω ένα αρχείο σε ένα φάκελο με το PowerShell;
Copy-Item -Path 'C:\source\file.txt' -Destination 'C:\destination'

Πώς να αντιγράψω ένα αρχείο σε πολλαπλούς φακέλους με το PowerShell;

Πώς να αντιγράψω πολλαπλά αρχεία σε ένα φάκελο με το PowerShell;
Get-ChildItem -Path 'C:\source' -Filter *.txt | Copy-Item -Destination 'C:\destination'

Up


Active Directory

Domain & Forest

Computers

Groups

Organizational Unit (OU)

Users

Domain & Forest

Πώς να βρω διακομιστές Global Catalog στην υπηρεσία καταλόγου Active Directory με το PowerShell;
[System.DirectoryServices.ActiveDirectory.Forest]::GetCurrentForest().GlobalCatalogs

Πώς να βρω τοποθεσίες (sites) στην υπηρεσία καταλόγου Active Directory με το PowerShell;
[System.DirectoryServices.ActiveDirectory.Forest]::GetCurrentForest().Sites

Πώς να βρω τον τρέχον ελεγκτή τομέα (domain controller) με το PowerShell;

Πώς να βρω όλoυς τους ελεγκτές τομέα (domain controllers) σε έναν τομέα (domain) με το PowerShell;

Πώς να βρω τις αποτυχίες αντιγραφής της AD με το PowerShell;
Get-ADReplicationFailure dc02.domain.com # Windows 8 and 2012

Πώς να βρω τη διάρκειας ζωής του δάσος στην υπηρεσία καταλόγου Active Directory με το PowerShell;

Πώς να λάβω τις λεπτομέρειες ενός δάσους(forest) / τομέα(domain) στη υπηρεσία καταλόγου Active Directory με το PowerShell;

Πώς να λάβω τη διαδρομή που περιλαμβάνονται τα «διεγραμμένα αντικείμενα» στην υπηρεσία καταλόγου Active Directory με το PowerShell;
(Get-ADDomain).DeletedObjectsContainer

Πώς να ενεργοποιήσω την λειτουργία AD Recycle Bin στην υπηρεσία καταλόγου Active Directory με το PowerShell;

Πώς να επανακτήσω έναν AD Account από τον Κάδο Ανακύκλωσης στην υπηρεσία καταλόγου Active Directory με τo PowerShell;
Get-ADObject -Filter 'samaccountname -eq "powershellguru"' -IncludeDeletedObjects | Restore-ADObject

Πώς να βρω τους ρόλους FSMO με το PowerShell;

Πώς να συνδεθώ σε ένα συγκεκριμένο ελεγκτή τομέα (domain) με το PowerShell;
Get-ADUser -Identity $user -Server 'serverDC01'

Πώς να λάβω τον τρέχον διακομιστή σύνδεσης με το PowerShell;

Πώς να εκτελέσω «gpupdate» σε έναν υπολογιστή με το PowerShell;
Invoke-GPUpdate -Computer $computer -Force -RandomDelayInMinutes 0 # Windows 2012

Groups

Πώς να δημιουργήσω μια νέα ομάδα στην υπηρεσία καταλόγου Active Directory με το PowerShell;

Πώς να αφαιρέσεω μια ομάδα απο την υπηρεσία καταλόγου Active Directory με το PowerShell;
Remove-ADGroup -Identity 'PowershellGuru'

Πώς να προσθέσω ένα χρήστη σε μια ομάδα στην υπηρεσία καταλόγου Active Directory με το PowerShell;
Add-ADGroupMember "Powershell Guru" -Members powershellguru

Πώς να αφαιρέσω ένα χρήστη από μια ομάδα στην υπηρεσία καταλόγου Active Directory με το PowerShell;
Remove-ADGroupMember 'Powershell Guru' -Members powershellguru

Πώς να βρω άδειες ομάδες (χωρίς μέλη) στην υπηρεσία καταλόγου Active Directory με το PowerShell;
Get-ADGroup -Filter * -Properties Members | Where-Object -FilterScript {-not $_.Members}

Πώς να απαριθμήσώ τις άδειες ομάδες (χωρίς μέλη) στην υπηρεσία καταλόγου Active Directory με το PowerShell;
(Get-ADGroup -Filter * -Properties Members | Where-Object -FilterScript {-not $_.Members}).Count

Πώς να λάβω τα μέλη μιας ομάδας στην υπηρεσία καταλόγου Active Directory με το PowerShell;

Πώς να λάβω τα μέλη μιας ομάδας με αναδρομικα μέλη στην υπηρεσία καταλόγου Active Directory με PowerShell;

Πώς να μετρήσω τα μέλη μιας ομάδας με / χωρίς αναδρομικά μέλη στην υπηρεσία καταλόγου Active Directory με το PowerShell;

Users

Πώς να χρησιμοποιήσω ένα μπαλαντέρ στο φίλτρο του “Get-ADUser” στην υπηρεσία καταλόγου Active Directory με το PowerShell;

Πώς να μετακινήσω ένα χρήστη σε έναν άλλο “OU” στην υπηρεσία καταλόγου Active Directory με το PowerShell;
Move-ADObject -Identity $dn -TargetPath 'OU=myOU,DC=domain,DC=com'

Πώς να βρες όλα τα Μέλη που είναι (Nested) για ένα χρήστη με to PowerShell;
Get-ADGroup -LDAPFilter "(member:1.2.840.113556.1.4.1941:=$($dn))"

Πώς να λάβω τα Μέλη (σύντομο όνομα / συντομογραφία) για ένα χρήστη με το PowerShell;
(Get-ADUser $user -Properties MemberOf).MemberOf | ForEach-Object -Process {($_ -split ',')[0].Substring(3)} | Sort-Object

Πώς να μετονομάσω το Name σε (FullName), (DisplayName), το GivenName σε (FirstName) και το Surname σε (LastName) σε ένα λογαριασμό χρήστη στην υπηρεσία καταλόγου Active Directory με το PowerShell;

Πώς να αλλάξώ την περιγραφή (Description), το γραφείο(Office) και τον αριθμό τηλεφώνου(Telephone) σε ενα λογαριασμό χρήστη στην υπηρεσία καταλόγου Active Directory με το PowerShell;
Set-ADUser $samAccountName -Description 'IT Consultant' -Office 'Building B' -OfficePhone '12345'

Πώς να ορίσω σαν ημερομηνία λήξης την “31/12/2015” ή το “Ποτέ” σε ένα λογαριασμό χρήστη στην υπηρεσία καταλόγου Active Directory με το PowerShell;

Πώς να ξεκλειδώσω ένα λογαριασμό χρήστη στην υπηρεσία καταλόγου Active Directory με το PowerShell;
Unlock-ADAccount $samAccountName

Πώς να ενεργοποιήσω / απενεργοποιήσω ένα λογαριασμό χρήστη στην υπηρεσία καταλόγου Active Directory με το PowerShell;

Πώς να αφαιρέσω ένα λογαριασμό χρήστη στην υπηρεσία καταλόγου Active Directory με το PowerShell;
Remove-ADUser $samAccountName

Πώς να επαναφέρω τον κωδικό πρόσβασης σε ένα λογαριασμό χρήστη στην υπηρεσία καταλόγου Active Directory με το PowerShell;

Πώς να επαναφέρω ένα κωδικό πρόσβασης για διάφορους λογαριασμούς χρηστών (bulk) στην υπηρεσία καταλόγου Active Directory με to PowerShell;

Πώς να βρω τον ιδιοκτήτη ενός αρχείου στην υπηρεσία καταλόγου Active Directory με το PowerShell;

Πώς να βρω την OU (Organizational Unit) για ένα χρήστη στην υπηρεσία καταλόγου Active Directory με το PowerShell;
[regex]::match("$((Get-ADUser $user -Properties DistinguishedName).DistinguishedName)",'(?=OU=)(.*\n?)').value

Πώς να βρω απενεργοποιημένους λογαριασμούς χρηστών στην υπηρεσία καταλόγου Active Directory με το PowerShell;

Πώς να βρω λογαριασμούς χρηστών που εχουν λήξει στην υπηρεσία καταλόγου Active Directory με το PowerShell;
Search-ADAccount -AccountExpired

Πώς να βρω κλειδωμένους λογαριασμούς χρηστών στην υπηρεσία καταλόγου Active Directory με το PowerShell;
Search-ADAccount -LockedOut

Πώς να βρω το SID του λογαριασμού χρήστη στην υπηρεσία καταλόγου Active Directory με το PowerShell;
(Get-ADUser $user -Properties SID).SID.Value

Πώς να μετατρέψω ένα όνομα χρήστη σε SID στην υπηρεσία καταλόγου Active Directory με το PowerShell;

Πώς να μετατρέψω ένα SID σε όνομα χρήστη στην υπηρεσία καταλόγου Active Directory με το PowerShell;

Πώς να διαχωρίσω το αποκλειστικό όνομα (Distinguished Name) του λογαριασμού χρήστη στην υπηρεσία καταλόγου Active Directory με το PowerShell;

Πώς να βρω την ημερομηνία της δημιουργίας / τροποποίησης ενός λογαριασμού χρήστη στην υπηρεσία καταλόγου Active Directory με τοPowerShell;
Get-ADUser -Identity $user -Properties whenChanged, whenCreated | Format-List -Property whenChanged, whenCreated

Πώς να εμφανίσω τις προαιρετικές και υποχρεωτικές ιδιότητες για την κατηγορία “Χρήστης” στην υπηρεσία καταλόγου Active Directory με το PowerShell;

Πώς να λάβω την διαδρομή LDAP για ένα χρήστη στην υπηρεσία καταλόγου Active Directory με το PowerShell;

Πώς να αλλάξω το CN (κανονικό όνομα) για ένα χρήστη στην υπηρεσία καταλόγου Active Directory με το PowerShell;
Rename-ADObject $((Get-ADUser $user -Properties DistinguishedName).DistinguishedName) -NewName 'Test Powershell'

Πώς να λάβω την μητρική Organizational Unit (OU) ενός χρήστη στην υπηρεσία καταλόγου Active Directory με PowerShell;

Πώς να λάβω τον ιδιοκτήτη ενός χρήστη (δηλαδή ποιός δημιούργησε το λογαριασμό) στην υπηρεσία καταλόγου Active Directory με το PowerShell;

Πώς να μετατρέψω το χαρακτηριστικό PwdLastSet για ένα χρήστη στην υπηρεσία καταλόγου Active Directory με το PowerShell;

Computers

Πώς να ελέγξω το ασφαλές κανάλι μεταξύ του τοπικού υπολογιστή και του τομέα (domain) με το PowerShell;
Test-ComputerSecureChannel

Πώς να επισκευάσω το ασφαλές κανάλι μεταξύ του τοπικού υπολογιστή και του τομέα (domain) με το PowerShell;
Test-ComputerSecureChannel -Repair

Πώς να απενεργοποιήσω ένα λογαριασμό υπολογιστή στην υπηρεσία καταλόγου Active Directory με το PowerShell;
Disable-ADAccount $computer

Πώς να βρω υπολογιστές με συγκεκριμένο λειτουργικό σύστημα στον Active Directory με το PowerShell;

Organizational Unit (OU)

Πώς να δημιουργήσω μια Organizational Unit (OU) στην υπηρεσία καταλόγου Active Directory με το PowerShell;
New-ADOrganizationalUnit -Name 'TEST' -Path 'DC=domain,DC=com'

Πώς να λάβω τις λεπτομέρειες της Organizational Unit (OU) στην υπηρεσία καταλόγου Active Directory με το PowerShell;
Get-ADOrganizationalUnit 'OU=TEST,DC=domain,DC=com' -Properties *

Πώς να αλλάξω την περιγραφή της Organizational Unit (OU) στην υπηρεσία καταλόγου Active Directory με το PowerShell;
Set-ADOrganizationalUnit 'OU=TEST,DC=domain,DC=com' -Description 'My description'

Πως να ενεργοποιήσω / απενεργοποιήσω μια Organizational Unit (OU) από τυχαία διαγραφή στην υπηρεσία καταλόγου Active Directory με το PowerShell;

Πώς να ενεργοποιήσω την τυχαία διαγραφή για όλες τις Organizational Unit (OU) στην υπηρεσία καταλόγου Active Directory με το PowerShell;

Πώς να διαγράψω μια οργανωτική μονάδα (OU), που ειναι προστατευμένη από την τυχαία διαγραφή, στην υπηρεσία καταλόγου Active Directory με το PowerShell;

Πώς να μετατρέψω ένα DistinguishedName μιας Organizational Unit (OU) σε CanonicalName στην υπηρεσία καταλόγου Active Directory με το PowerShell;

Πώς να συντάξω μια λίστα με τις άδειες Organizational Units (OU) με το PowerShell;

Πώς να λάβω τον υπεύθυνο διαχείρισης μιας ομάδας με το PowerShell;
(Get-ADGroup $dn -Properties Managedby).Managedby

Up


Regex (Regular Expression)

Πώς να εξάγω μια διεύθυνση IP v4 (80.80.228.8) με Regex με το PowerShell;
$example = 'The IP address is 80.80.228.8'
$ip = [regex]::match($example,'\b\d{1,3}\.\d{1,3}\.\d{1,3}\.\d{1,3}\b').value

Πώς να εξάγω μια διεύθυνση MAC (C0-D9-62-39-61-2D) με διαχωριστικό «-» με Regex με το PowerShell;
$example = 'The MAC address is C0-D9-62-39-61-2D'
$mac = [regex]::match($example,'([0-9A-F]{2}[-]){5}([0-9A-F]{2})').value

Πώς να εξάγω μια διεύθυνση MAC (C0: D9: 62: 39: 61: 2D) με διαχωριστικό «:» με Regex με το PowerShell;
$example = 'The MAC address is C0:D9:62:39:61:2D'
$mac = [regex]::match($example,'((\d|([a-f]|[A-F])){2}:){5}(\d|([a-f]|[A-F])){2}').value

Πώς να εξάγω μια ημερομηνία (10.2.2015) με Regex με το PowerShell;
$example = 'The date is 10/02/2015'
$date = [regex]::match($example,'(\d{2}\/\d{2}\/\d{4})').value

Πώς να εξάγω μια διεύθυνση URL (www.powershell-guru.com) με Regex με το PowerShell;
$example = 'The URL is www.powershell-guru.com'
$url = [regex]::match($example,'[a-z]+[:.].*?(?=\s)').value

Πώς να εξάγω ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (user@domain.com) με Regex με το PowerShell;
$example = 'The email is user@domain.com'
$email = [regex]::match($example,'(?i)\b[A-Z0-9._%+-]+@[A-Z0-9.-]+\.[A-Z]{2,4}\b').value

Πώς να εξάγω το «guru» από το παράδειγμα συμβολοσειράς με Regex με το PowerShell;
$example = 'www.powershell-guru.com'
[regex]::match($example,'(?<=-)(.*\n?)(?=.com)').value

Πώς να εξάγω το «guru.com» από το παράδειγμα συμβολοσειράς με Regex με το PowerShell;
$example = 'www.powershell-guru.com'
[regex]::match($example,'(?<=-)(.*\n?)(?<=.)').value

Πώς να εξάγω το «powershell-guru.com» από το παράδειγμα συμβολοσειράς με Regex με το PowerShell;
$example = 'www.powershell-guru.com'
[regex]::match($example,'(?<=www.)(.*\n?)').value

Πώς να εξάγω «123» από το παράδειγμα συμβολοσειράς με Regex με το PowerShell;
$example = 'Powershell123'
[regex]::match($example,'(\d+)').value

Πώς να εξάγω «$» (σύμβολο του δολαρίου) από το παράδειγμα συμβολοσειράς με Regex το PowerShell;
$example = 'Powershell`$123'
[regex]::match($example,'(\$)').value

Πώς να αντικαταστήσω ένα χαρακτήρα (* .com) με ένα άλλο (* .fr) σε μια συμβολοσειρά με Regex με το PowerShell;
$example = 'www.powershell-guru.com'
[regex]::Replace($example, '.com','.fr')

Πώς να διαφύγει μια συμβολοσειρά με Regex με το PowerShell;
[regex]::Escape('\\server\share')

Up


Memory

Πώς να εξαναγκάσω μια συλλογή μνήμης από τον συλλέκτη σκουπιδιών με PowerShell;
[System.GC]::Collect()
[System.GC]::WaitForPendingFinalizers()

Πώς να λάβω το μέγεθος της μνήμης RAM ενός υπολογιστή με το PowerShell;

Up


Date

Πώς να λάβω την τρέχουσα ημερομηνία με το PowerShell;
Get-Date
[Datetime]::Now

Πώς να εμφανίσω την ημερομηνία σε διαφορετικές μορφές με το PowerShell;

Πώς να μετατρέψω μια ημερομηνία (Datetime) σε ημερομηνία (συμβολοσειρά) με το PowerShell;

Πώς να μετατρέψω μια ημερομηνία (συμβολοσειρά) σε ημερομηνία (Datetime) με PowerShell;

Πώς να υπολογίσω τη διαφορά (αριθμό ημερών, ώρες, λεπτά ή δευτερόλεπτα) μεταξύ δύο ημερομηνιών με το PowerShell;
(New-TimeSpan -Start $dateStart -End $dateEnd).Days
(New-TimeSpan -Start $dateStart -End $dateEnd).Hours
(New-TimeSpan -Start $dateStart -End $dateEnd).Minutes
(New-TimeSpan -Start $dateStart -End $dateEnd).Seconds

Πώς να συγκρίνω δύο ημερομηνίες με το PowerShell;
(Get-Date 2015-01-01) -lt (Get-Date 2015-01-30) # True
(Get-Date 2015-01-01) -gt (Get-Date 2015-01-30) # False

Πώς να ταξινομήσω ενα σύνολο ημερομηνιών, όπως το «Datetime» με το PowerShell;
$arrayDate | Sort-Object -Property {$_ -as [Datetime]}

Πώς να ξεκινήσω και να σταματήσω ένα χρονόμετρο με το PowerShell;
$chrono = [Diagnostics.Stopwatch]::StartNew()
$chrono.Stop()
$chrono

Πώς να λάβω την τρέχουσα ημέρα της εβδομάδας με το PowerShell;
(Get-Date).DayOfWeek #Sunday

Πώς να λάβω την χθεσινή ημερομηνία με το PowerShell;
(Get-Date).AddDays(-1)

Πώς να λάβω τον αριθμό των ημερών του μήνα (τον Φεβρουάριο του 2015) με το PowerShell;
[DateTime]::DaysInMonth(2015, 2)

Πώς να αναγνωρίσω αν ενα έτος είναι δίσεκτο με το PowerShell;
[DateTime]::IsLeapYear(2015)

Πώς να συντάξω μια λίστα με τις ζώνες ώρας με το PowerShell;
[System.TimeZoneInfo]::GetSystemTimeZones()

Up


Networking

Πώς να κωδικοποιήσω (σε ​​μορφή ASCII) και να αποκωδικοποιήσω ένα URL με το PowerShell;

Ποια είναι τα ισοδύναμα των ιθαγενών εντολές του δικτύου με PowerShell;

Πώς να λάβω τις διευθύνσεις IP με PowerShell;
Get-NetIPAddress # Windows 8.1 & Windows 2012
Get-NetIPConfiguration # Windows 8.1 & Windows 2012

Πώς να απενεργοποιήσω τη διεύθυνση IP v6 (IPv6) με το PowerShell;

Πώς να επικυρώσω μια διεύθυνση IP v4 (IPv4) με το PowerShell;
if([ipaddress]'10.0.0.1'){'validated'}

Πώς να βρω την εξωτερική διεύθυνση IP με το PowerShell;

Πώς να βρω το όνομα του κεντρικού υπολογιστή από μια διεύθυνση IP με το PowerShell;
([System.Net.Dns]::GetHostEntry($IP)).Hostname

Πώς να βρω τη διεύθυνση IP από ένα όνομα κεντρικού υπολογιστή με το PowerShell;
([System.Net.Dns]::GetHostAddresses($computer)).IPAddressToString

Πώς να βρω το FQDN από το Hostname με το PowerShell;
[System.Net.Dns]::GetHostByName($computer).HostName

Πώς να βρω τη δομή του δικτύου (Ιp, υποδίκτυο, την πύλη και το DNS) με το PowerShell;

Πώς να βρω τη διεύθυνση MAC με το PowerShell;
Get-CimInstance win32_networkadapterconfiguration | Select-Object -Property Description, Macaddress
Get-WmiObject -Class win32_networkadapterconfiguration | Select-Object -Property Description, Macaddress

Πώς να ελεγξω τη διαθεσιμότητα σε έναν υπολογιστή με το PowerShell;

Πώς να ελέγξω αν ένας υπολογιστής είναι συνδεδεμένος στο Internet με το PowerShell;

Πώς να εκτελέσω μια αναζήτηση «whois» (ποιός είναι) για μια ιστοσελίδα με το PowerShell;
$whois = New-WebServiceProxy 'http://www.webservicex.net/whois.asmx?WSDL'
$whois.GetWhoIs('powershell-guru.com')

Πώς να λάβω τις λεπτομέρειες μιας δημόσιας IP (Geolocation) με το PowerShell;

Πώς να ελέγξω αν μια θύρα είναι ανοικτή / κλειστή με το PowerShell;
New-Object -TypeName Net.Sockets.TcpClient -ArgumentList $computer, 135

Πώς να εκτελέσω «tracert» με το PowerShell;
Test-NetConnection www.google.com -TraceRoute

Πώς να φτιάξω ένα οικιακό δίκτυο προφίλ σύνδεσης με το PowerShell;
Get-NetAdapter | Format-Table -Property Name, InterfaceDescription, ifIndex -AutoSize # Windows 8.1
Set-NetConnectionProfile -InterfaceIndex 6 -NetworkCategory Private

Πώς να εμφανίσω τις συνδέσεις της θύρας TCP με το PowerShell ;
netstat.exe -ano
Get-NetTCPConnection #Windows 8 and 2012

Πώς να μικραίνω ένα μεγάλο URL σε ένα μικροσκοπικό URL με το PowerShell;
$url = 'www.powershell-guru.com'
$tiny = Invoke-RestMethod -Uri "http://tinyurl.com/api-create.php?url=$url"

Πώς να λάβω τις ρυθμίσεις του διακομιστή μεσολάβησης με το PowerShell;
Get-ItemProperty -Path HKCU:"Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings"

DNS

Πώς να ελέγξω τη μνήμη cache του DNS σε ένα τοπικό υπολογιστή με το PowerShell;
ipconfig.exe /displaydns
Get-DnsClientCache #Windows 8 and 2012

Πώς να καθαρίσω τη μνήμη cache του DNS σε ένα τοπικό υπολογιστή με το PowerShell;
ipconfig.exe /flushdns
Start-Process -FilePath ipconfig -ArgumentList /flushdns -WindowStyle Hidden
Clear-DnsClientCache #Windows 8 and 2012

Πώς να καθαρίσω τη μνήμη cache του DNS σε απομακρυσμένους υπολογιστές με το PowerShell;
Invoke-Command -ScriptBlock {Clear-DnsClientCache} -ComputerName computer01, computer02

Πώς να διαβάσω το αρχείο Hosts με το PowerShell;
Get-Content -Path 'C:\Windows\system32\drivers\etc\hosts'

Up


Password

Πώς να παράγω ένα τυχαίο κωδικό πρόσβασης με το PowerShell;
[Reflection.Assembly]::LoadWithPartialName('System.Web')
[System.Web.Security.Membership]::GeneratePassword(30,2)

Πώς να αλλάξω τον τοπικό κωδικό πρόσβασης για ενα διαχειριστή ή για έναν απομακρυσμένο διακομιστή με το PowerShell;
$admin = [ADSI]('WinNT://server01/administrator,user')
$admin.SetPassword($password)
$admin.SetInfo()

Πώς να βρω την ημερομηνία λήξης του κωδικού πρόσβασης του λογαριασμού στην υπηρεσία καταλόγου Active Directory με το PowerShell;

Up


Printers

Πώς να συντάξω μια λίστα με όλους τους εκτυπωτές για ένα συγκεκριμένο διακομιστή με το PowerShell;
Get-WmiObject -Query 'Select * From Win32_Printer' -ComputerName $computer

Πώς να συντάξω μια λίστα με όλες τις θύρες για ένα συγκεκριμένο διακομιστή με το PowerShell;
Get-WmiObject -Class Win32_TCPIPPrinterPort -Namespace 'root\CIMV2' -ComputerName $computer

Πώς να αλλάξω το σχόλιο / τοποθεσία για έναν εκτυπωτή με το PowerShell;

Πώς να κάνω εκκαθάριση (να ακυρώσω όλες τις εργασίες) για έναν εκτυπωτή με το PowerShell;
$printer = Get-WmiObject -Class win32_printer -Filter "Name='HP Deskjet 2540 series'"
$printer.CancelAllJobs()

Πώς να εκτυπώσω μια δοκιμαστική σελίδα για έναν εκτυπωτή με το PowerShell;
$printer = Get-WmiObject -Class win32_printer -Filter "Name='HP Deskjet 2540 series'"
$printer.PrintTestPage()

Πώς να λάβω τις ουρές εκτύπωσης για εκτυπωτές με το PowerShell;

Up


Regedit

Read

Πώς να συντάξω μια λίστα με ομάδες μητρώου με το PowerShell;
Get-ChildItem -Path Registry::

Πώς να λάβω τις τιμές μητρώου και είδη αξίας(value types) με το PowerShell;

Πώς να συντάξω μια λίστα με τα δευτερεύοντα κλειδιά του μητρώου κλειδίου με το PowerShell;

Πώς να συντάξω μια λίστα με τα δευτερεύοντα κλειδιά του μητρώου κλειδιού με αναδρομικό τρόπο με το PowerShell;
Get-ChildItem -Path 'HKLM:\SYSTEM' -Recurse -ErrorAction SilentlyContinue

Πώς να βρείτε τα δευτερεύοντα κλειδιά με ένα συγκεκριμένο όνομα με το PowerShell;
Get-ChildItem -Path 'HKLM:\SOFTWARE' -Include *Plugin* -Recurse -ErrorAction SilentlyContinue

Πώς να επιστρέψω μόνο το όνομα από τα δευτερεύοντα κλειδιά μητρώου με το PowerShell;
(Get-ChildItem -Path 'HKLM:\SYSTEM').Name # Return HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet
Get-ChildItem -Path 'HKLM:\SYSTEM' -Name # Return ControlSet

Πώς να συντάξω μια λίστα με τιμές μητρώου με το PowerShell;
Get-ItemProperty -Path 'HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion'

Πώς να διαβάσω μια συγκεκριμένη τιμή μητρώου με το PowerShell;
(Get-ItemProperty -Path 'HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion').ProductName

Πώς να διαβάσω μια συγκεκριμένη τιμή μητρώου σε απομακρυσμένο υπολογιστή με το PowerShell;

Write

Πώς να δημιουργήσω ένα νέο κλειδί μητρώου με το PowerShell;
New-Item -Path 'HKCU:\Software\MyApplication'

Πώς να δημιουργήσω μια τιμή μητρώου με το PowerShell;
New-ItemProperty -Path 'HKCU:\Software\MyApplication' -Name 'Version' -Value '1.0'

Πώς μπορώ να τροποποιήσω μια υπάρχουσα τιμή μητρώου με το PowerShell;
Set-ItemProperty -Path 'HKCU:\Software\MyApplication' -Name 'Version' -Value '2.0'

Delete

Πώς να διαγράψω μια τιμή μητρώου με το PowerShell;
Remove-ItemProperty -Path 'HKCU:\Software\MyApplication' -Name 'Version'

Πώς να διαγράψω ένα κλειδί μητρώου με το PowerShell;
Remove-Item -Path 'HKCU:\Software\MyApplication' -Force

Test

Πώς να ελέγξω αν υπάρχει ένα κλειδί μητρώου με το PowerShell;
Test-Path -Path 'HKCU:\Software\MyApplication'

Πώς να ελέγξω εάν υπάρχει η τιμή μητρώου με το PowerShell;
(Get-Item -Path 'HKCU:\Software\MyApplication').GetValueNames() -contains 'Version'

Up


Strings

Πώς να αφαιρέσω χαρακτήρες κενού διαστήματος από την αρχή μιας συμβολοσειράς με το PowerShell;
$string = ' PowershellGuru'
$string = $string.TrimStart()

Πώς να αφαιρέσω χαρακτήρες κενού διαστήματος από το τέλος της συμβολοσειράς με το PowerShell;
$string = 'PowershellGuru '
$string = $string.TrimEnd()

Πώς να αφαιρέσω χαρακτήρες κενού διαστήματος (στην αρχή και στο τέλος) της συμβολοσειράς με το PowerShell;
$string = ' PowershellGuru '
$string = $string.Trim()

Πώς να μετατρέψω μια συμβολοσειρά σε κεφαλαία με το PowerShell;
$string = 'powershellguru'
$string = $string.ToUpper()

Πώς να μετατρέψω μια συμβολοσειρά σε μικρά γράμματα με το PowerShell;
$string = 'POWERSHELLGURU'
$string = $string.ToLower()

Πώς να επιλέξω το υποσυμβολοσειρά «Powershell» της συμβολοσειράς «PowershellGuru» με το PowerShell;
$string.Substring(0,10)

Πώς να επιλέξω το υποσυμβολοσειρά «Guru» της συμβολοσειράς «PowershellGuru» με το PowerShell;
$string.Substring(10)

Πώς να επιλέξω τον αριθμό «123» του «Powershell123Guru» με το PowerShell;
$string = 'Powershell123Guru'
[regex]::match($string,'(\d+)').value

Πώς να λάβω την μηδενική βάση του περιεχομένου του «Guru» της συμβολοσειράς «PowershellGuru» με το PowerShell;
$string.IndexOf('Guru') # 10

Πώς να ελέγξω αν μια συμβολοσειρά είναι μηδενική ή κενή με το PowerShell;
$string = $null
$string = ''
[string]::IsNullOrEmpty($string)

Πώς να ελέγξω αν μια συμβολοσειρά είναι μηδενική, άδεια, ή αποτελείται μόνο απο χαρακτήρες κενού διαστήματος με το PowerShell;
$string = $null
$string = ''
$string = ' '
[string]::IsNullOrWhiteSpace($string)

Πώς να ελέγξω αν μια συμβολοσειρά περιέχει ένα συγκεκριμένο γράμμα με το PowerShell;
$string = 'PowershellGuru'
$string.Contains('s')
[regex]::match($string,'s').Success

Πώς να επιστρέψω το μήκος μιας συμβολοσειράς με το PowerShell;
$string.Length

Πώς να ενώσω δύο συμβολοσειρές με το PowerShell;

Πώς να ταιριάζουν μία ή περισσότερες παρενθέσεις «[]» σε μια συμβολοσειρά με το PowerShell;
$string = '[PowershellGuru]'
$string -match '\[' # Only 1
$string -match '\[(.*)\]' # Several

Πώς να ταιριάζουν μία ή περισσότερες παρενθέσεις «()» σε μια συμβολοσειρά με το PowerShell;
$string = '(PowershellGuru)'
$string -match '\(' # Only 1
$string -match '\((.*)\)' # Several

Πώς να ταιριάζουν μία ή περισσότερες αγκύλες «{ }» σε μια συμβολοσειρά με το PowerShell;
$string = '{PowershellGuru}'
$string -match '\{' # Only 1
$string -match '\{(.*)\}' # Several

Πώς να ταιριάζουν μία ή περισσότερες γωνιακές αγκύλες «&;lt &gt» σε μια συμβολοσειρά με το PowerShell;
$string = ''
$string -match '\<' # Only 1
$string -match "\<(.*)\>" # Several

Πώς να ταιριάζουν οποιαδήποτε πεζά γράμματα (abc) σε μια συμβολοσειρά με το PowerShell;
$string = 'POWERSHELLGURU'
$string -cmatch "^[a-z]*$" #False

Πώς να ταιριάζουν οποιαδήποτε κεφαλαία γράμματα (ABC) σε μια συμβολοσειρά με το PowerShell;
$string = 'powershellguru'
$string -cmatch "^[A-Z]*$" #False

Πώς να ταιριάζει το «[p» (το p πεζό) σε μια συμβολοσειρά με το PowerShell;
$string = '[powershellGuru]'
$string -cmatch '\[[a-z]\w+' #True

Πώς να ταιριάζει το «[P» (P κεφαλαίο) σε μια συμβολοσειρά με το PowerShell;
$string = '[PowershellGuru]'
$string -cmatch '\[[A-Z]\w+' #True

Πώς να αντικαταστήσω μια γραμμή με μια άλλη γραμμή με το PowerShell;
$a = 'Line A'
$b = 'Line B'
$a = $a -replace $a, $b

Πώς να μετατρέψεω μια πράξη διαίρεσης σε μια συμβολοσειρά (ποσοστό) με το PowerShell;
(1/2).ToString('P')

Πώς να ταξινομήσω τις συμβολοσειρές που περιέχουν αριθμούς με το PowerShell;

Πώς να επιλέξω την τελευταία λέξη μιας πρότασης με το PowerShell;
$sentence = 'My name is Test Powershell'
$sentence.Split(' ')[-1] # Returns Powershell

Πώς να λάβω τη μεγαλύτερη λέξη μιας πρότασης με το PowerShell;
$sentence = 'My name is Test Powershell'
$sentence.Split(' ') | Sort-Object -Property Length | Select-Object -Last 1 # Returns Powershell

Πώς να μετρήσω πόσες φορές βρίσκεται μια συμβολοσειρά μέσα σε μια φράση με το PowerShell;
$sentence = 'test test test Powershell'
[regex]::Matches($sentence, 'test').Count # Returns 3

Πώς να αντιγράψω κάθε χαρακτήρα σε μια συμβολοσειρά σε ένα πίνακα με χαρακτήρες με το PowerShell;

Πώς να μετατρέψω το πρώτο γράμμα μιας συμβολοσειράς σε κεφαλαίο με το PowerShell;

Πώς να γεμίσω το άδειο κένο με χαρακτήρες (αριστερά ή δεξιά) σε μια συμβολοσειρά με το PowerShell;

Πώς να κωδικοποιήσω και να αποκωδικοποιήσω μια συμβολοσειρά σε Base64 με το PowerShell;

Πώς να μετατρέψω έναν αριθμό (απο και σε) δυαδικό με το PowerShell;

Πώς να επιστρέψω μόνο το τελευταίο μητρικό φάκελο σε μια διαδρομή με το PowerShell;

Πώς να επιστρέψω μόνο το τελευταίο στοιχείο σε μια διαδρομή με το PowerShell;

Up


Math

Πώς να συντάξω μια λίστα με τις μέθοδους της κλάσης System.Math με το PowerShell;
[System.Math] | Get-Member -Static -MemberType Method

Πώς να επιστρέψω την απόλυτη τιμή με το PowerShell;
[Math]::Abs(-12) #Returns 12
[Math]::Abs(-12.5) # Returns 12.5

Πώς να επιστρέψω την γωνία της οποίας το ημίτονο είναι ο καθορισμένος αριθμός με το PowerShell;
[Math]::ASin(1) #Returns 1,5707963267949

Πώς να επιστρέψω το ανώτατο όριο με το PowerShell;
[Math]::Ceiling(1.4) #Returns 2
[Math]::Ceiling(1.9) #Returns 2

Πώς να επιστρέψω το πάτωμα(floor) με το PowerShell;
[Math]::Floor(1.4) #Returns 1
[Math]::Floor(1.9) #Returns 1

Πώς να επιστρέψω το φυσικό (με βάση το e) λογάριθμο ενός συγκεκριμένου αριθμού με το PowerShell;
[Math]::Log(4) #Returns 1,38629436111989

Πώς να επιστρέψω το λογάριθμο της βάσης 10 ενός συγκεκριμένου αριθμού με το PowerShell;
[Math]::Log10(4) #Returns 0,602059991327962

Πώς να επιστρέψω το μέγιστο των δύο τιμών με το PowerShell;
[Math]::Max(2,4) #Returns 4
[Math]::Max(-2,-4) #Returns -2

Πώς να επιστρέψω το ελάχιστο των δύο τιμών με το PowerShell;
[Math]::Min(2,4) #Returns 2
[Math]::Max(-2,-4) #Returns -4

Πώς να επιστρέψω έναν αριθμό υψωμένο στη συγκεκριμένη δύναμη με το PowerShell;
[Math]::Pow(2,4) #Returns 16

Πώς να επιστρέψω μια δεκαδική τιμή στην πλησιέστερη ολοκληρωμένη τιμή με το PowerShell;
[Math]::Round(3.111,2) #Returns 3,11
[Math]::Round(3.999,2) #Returns 4

Πώς να επιστρέψω το ακέραιο μέρος ένός συγκεκριμένου δεκαδικού αριθμού με το PowerShell;
[Math]::Truncate(3.111) #Returns 3
[Math]::Truncate(3.999) #Returns 3

Πώς να επιστρέψω την τετραγωνική ρίζα ενός συγκεκριμένου αριθμού με το PowerShell;
[Math]::Sqrt(16) #Returns 4

Πώς να επιστρέψω την σταθερά PI με το PowerShell;
[Math]::Pi #Returns 3,14159265358979

Πώς να επιστρέψω τη φυσική λογαριθμική βάση (σταθερά ε) με το PowerShell;
[Math]::E #Returns 2,71828182845905

Πώς να ελέγξω αν ένας αριθμός είναι μονός ή ζυγός με το PowerShell;
[bool]($number%2)

Up


Hashtables

Πώς να δημιουργήσω ένα κενό πίνακα κατακερματισμού με το PowerShell;
$hashtable = @{}
$hashtable = New-Object -TypeName System.Collections.Hashtable

Πώς να δημιουργήσω ένα πίνακα κατακερματισμού με αντικείμενα με το PowerShell;

Πώς να δημιουργήσω ένα πίνακα κατακερματισμού ταξινομημένο κατά κλειδί / ονομασία (με τους όρους που πρέπει) με αντικείμενα με το PowerShell;

Πώς να προσθέσω στοιχεία (ζεύγος κλειδιού-τιμής) σε έναν πίνακα κατακερματισμού με το PowerShell;
$hashtable.Add('Key4', 'Value4')

Πώς να λάβω μια συγκεκριμένη τιμή ενός πίνακα κατακερματισμού με το PowerShell;

Πώς να λάβω την ελάχιστη τιμή του ενός πίνακα κατακερματισμού με το PowerShell;

Πώς να λάβω τη μέγιστη τιμή ενός πίνακα κατακερματισμού με το PowerShell;

Πώς μπορώ να τροποποιήσώ τα στοιχεία σε ένα πίνακα κατακερματισμού με το PowerShell;
$hashtable.Set_Item('Key1', 'Value1Updated')

Πώς να αφαιρέσω στοιχεία σε ένα πίνακα κατακερματισμού με το PowerShell;
$hashtable.Remove('Key1')

Πώς να καθαρίσω ένα πίνακα κατακερματισμού με το PowerShell;
$hashtable.Clear()

Πώς να ελέγξω την παρουσία ενός συγκεκριμένου κλειδιού / τιμής σε ενα πίνακα κατακερματισμού με το PowerShel;
$hashtable.ContainsKey('Key3')
$hashtable.ContainsValue('Value3')

Πώς να ταξινομήσω κατά κλειδί / τιμή ένα πίνακα κατακερματισμού με το PowerShell;
$hashtable.GetEnumerator() | Sort-Object -Property Name
$hashtable.GetEnumerator() | Sort-Object -Property Value -Descending

Up


Arrays

Πώς να δημιουργήσω ένα κενό πίνακα με το PowerShell;
$array = @()
$array = [System.Collections.ArrayList]@()

Πώς να δημιουργήσω ένα πίνακα με στοιχεία με το PowerShell;
$array = @('A', 'B', 'C')
$array = 'A', 'B', 'C'
$array = 'a,b,c'.Split(',')
$array = .{$args} a b c
$array = echo a b c

Πώς να προσθέσω στοιχεία σε ένα πίνακα με το PowerShell ];
$array += 'D'
[void]$array.Add('D')

Πώς να τροποποιήσω ένα στοιχείο σε ενα πίνακα με το PowerShell;
$array[0] = 'Z' # 1st item[0]

Πώς να ελέγξω το μέγεθος ενός πίνακα με PowerShell;
$array = 'A', 'B', 'C'
$array.Length # Returns 3

Πώς να ανακτήσω ένα στοιχείο / αρκετά / όλα τα στοιχεία ενός πίνακα με το PowerShell;
$array = @('A', 'B', 'C')
$array[0] # One item (A)
$array[0] + $array[2] # Several items (A,C)
$array # All items (A,B,C)

Πώς να αφαιρέσω τα κενά στοιχεία σε ένα πίνακα με το PowerShell;
$array = @('A', 'B', 'C', '')
$array = $array.Split('',[System.