FAQ POWERSHELL SA TAGALOG

By | May 20, 2015

translated-filipino


Konsepto: Ang pinakamadalas na mga katanungan tungkol sa Powershell.

Maaari mong gamitin ang listahan na ito sa iba’t ibang paraan:

  • Upang kopyahin/i-paste ang mga command sa isang script
  • Upang mabilis na makita ang syntax ng isang espesipikong command
  • Upang mapasulong ang iyong teknikal na kaalaman
  • Upang matuklasan ang bagong mga command
  • Upang maghanda sa isang interbyu sa trabaho

Nai-update
2 Hulyo 2015
May-akda powershell-guru.com
Pinagmulan filipino.powershell-guru.com
Mga Kategorya
75
Mga Tanong
610


ACL
Active Directory
Alias
Arrays
Browsers
Certificates
Characters
CIM
Comments
COM Objects
Compare
Computer
Credentials
CSV
Culture
Date
Drives
Environment
Errors
Event Viewer
Files
Folders
Format Operator (-f)
Functions
GPO
GUI
Hardware
Hashtables
Help
History
Jobs
Keyboard
Loops
Math
Memory
Messages
Modules
Microsoft Excel
Microsoft Exchange
Microsoft Outlook
Microsoft SharePoint
Networking
Openfiles
Operators
Parameters
Password
Powershell ISE
Printers
Processes
PSObject
Quest
Random
RDP
Regedit
Regex
Remote
Restore
Scheduled Tasks
Search
SCCM
Services
SMTP
Snapins
Sounds
Static .NET Methods
Strings
System
Try/Catch
Variables
Symantec Vault
Windows10
Windows 2012
Windows Azure
Windows Forms
WMI
XML

System

Paano malalaman ang bersyon ko ng PowerShell?

Paano magpatakbo ng PowerShell sa ibang bersyon para sa backward compatibility?
powershell.exe -Version 2.0

Paano tatakdaan ng minimal na bersyon ng PowerShell (3.0 at mas mataas) ang isang script gamit ang PowerShell?
#Requires -Version 3.0

Paano malalagyan ng administratibong mga pribilehiyo ang isang script gamit ang PowerShell?

Paano susuriin ang mga parameter ng isang script gamit ang PowerShell?
help -Name .\Get-ExchangeEnvironmentReport.ps1 -Full

Paano makakukuha ng impormasyon sa kasalukuyang user gamit ang PowerShell?
[Security.Principal.WindowsIdentity]::GetCurrent()

Paano lumikha, i-edit, at i-reload ang isang profile gamit ang PowerShell?

Paano gumawa ng 5 segundo/minutong paghinto sa isang script gamit ang PowerShell?
Start-Sleep -Seconds 5
Start-Sleep -Seconds 300 # 5 minutes

Paano makukuha ang huling oras ng pag-boot gamit ang PowerShell?
(Get-CimInstance -ClassName win32_operatingsystem).LastBootUpTime

Paano makakukuha ng mga type accelerator gamit ang PowerShell?

Paano ililista ang mga startup program gamit ang PowerShell?

Paano i-uninstall ang isang application gamit ang PowerShell?

Paano makakukuha ng screenshot ng buong desktop o ng isang active window gamit ang PowerShell?
Take-ScreenShot -Screen -File 'C:\scripts\screenshot.png' -Imagetype JPEG
Repository : Take-ScreenShot

Paano makakukuha ng message count para sa mga MSMQ queue gamit ang PowerShell?

Paano magtakda ng execution policy gamit ang PowerShell?

Paano lumikha ng shortcut gamit ang PowerShell?

Paano i-pin o i-unpin ang isang program sa taskbar gamit ang PowerShell?

Paano buksan ang Windows Explorer gamit ang PowerShell?
[Diagnostics.Process]::Start('explorer.exe')
Invoke-Item -Path C:\Windows\explorer.exe

Paano ililista ang mga device driver gamit ang PowerShell?
Get-WmiObject -Class Win32_PnPSignedDriver
Get-WindowsDriver -Online -All
driverquery.exe

Paano lumikha ng GUID gamit ang PowerShell?

Paano makukuha ang lokasyon ng temporary directory para sa kasalukuyang user gamit ang PowerShell?
[System.IO.Path]::GetTempPath()

Paano pag-iisahin ang isang path at isang child path gamit ang PowerShell?
Join-Path -Path C:\ -ChildPath \windows

Paano ililista ang lahat ng mga cmdlet “Get-*” gamit ang PowerShell?
Get-Command -Verb Get

Paano ililista ang mga espesyal na system folder gamit ang PowerShell?

Paano ikakabit ang mga ISO/VHD file gamit ang PowerShell?
Mount-DiskImage 'D:\ISO\file.iso' # ISO
Mount-DiskImage 'D:\VHD\file.vhd' # VHD

Paano titiyakin ang mga bersyon ng .NET Framework na naka-install gamit ang PowerShell?

Paano titiyakin kung ang bersyon 4.5 ng .NET Framework ang naka-install gamit ang PowerShell?
(Get-ItemProperty -Path 'HKLM:\Software\Microsoft\NET Framework Setup\NDP\v4\Full' -EA 0).Version -like '4.5*'

Paano pasisimulan at pahihintuin ang isang transcript (upang lumikha ng rekord ng sesyon ng Windows PowerShell) gamit ang PowerShell?
Start-Transcript -Path 'C:\scripts\transcript.txt
Stop-Transcript

Paano babaguhin ang mga kasalukuyang directory tungo sa isang espesipikong lokasyon gamit ang PowerShell?
Set-Location -Path 'C:\scripts'

Paano lilinisin ang screen gamit ang PowerShell?
Clear-Host
cls # Alias

Paano babaguhin ang display resolution gamit ang PowerShell?
Set-DisplayResolution -Width 1280 -Height 1024 -Force # Windows 2012

Paano magtakda ng “full screen” window gamit ang PowerShell?
mode.com 300

Paano makukuha ang mga sukat (lapad at taas) ng isang larawan gamit ang PowerShell?

Paano makukuha ang Windows product key gamit ang PowerShell?

Perfmon

Paano makukuha ang kasalukuyang “% Processor Time” (average) sa huling 5 segundo (10 beses) gamit ang PowerShell?
(Get-Counter '\Processor(_total)\% Processor Time' -SampleInterval 5 -MaxSamples 10).CounterSamples.CookedValue

Assemblies

Paano i-load ang mga assembly gamit ang PowerShell?

Paano susuriin ang kasalukuyang naka-load na .NET assembly gamit ang PowerShell?

Paano mahahanap ang path ng GAC (Global Assembly Cache) gamit ang PowerShell?

Clipboard

Paano kopyahin ang mga resulta sa clipboard gamit ang PowerShell?

Paano makukuha ang nilalaman ng clipboard gamit ang PowerShell?
Add-Type -AssemblyName PresentationCore
[Windows.Clipboard]::GetText()

Hotfixes

Paano makukuha ang mga naka-install na hotfix gamit ang PowerShell?
Get-HotFix -ComputerName $computer

Paano makukuha ang mga naka-install na hotfix bago/pagkatapos ng isang espesipikong petsa gamit ang PowerShell?
Get-HotFix | Where-Object -FilterScript { $_.InstalledOn -lt ([DateTime]'01/01/2015') } # Before 01/01/2015
Get-HotFix | Where-Object -FilterScript {$_.InstalledOn -gt ([DateTime]'01/01/2015')} # After 01/01/2015

Paano susuriin kung ang isang hotfix ay naka-install gamit ang PowerShell?
Get-HotFix -Id KB2965142

Paano makukuha ang mga naka-install na hotfix sa isang remote na computer gamit ang PowerShell?
Get-HotFix -ComputerName $computer

Pagefile

Paano makukuha ang impormasyon sa Pagefile gamit ang PowerShell?
Get-WmiObject -Class Win32_PageFileusage | Select-Object -Property Name, CurrentUsage, AllocatedBaseSize, PeakUsage, InstallDate

Paano makukuha ang inirerekumendang laki (MB) para sa Pagefile gamit ang PowerShell?
[Math]::Truncate(((Get-WmiObject -Class Win32_ComputerSystem).TotalPhysicalMemory) / 1MB) * 1.5

Paano lumikha ng isang Pagefile (4096 MB) sa (D:) drive gamit ang PowerShell?

Paano tatanggalin ang isang Pagefile sa (C:) drive gamit ang PowerShell?

Maintenance

Paano susuriin ang fragmentation ng isang drive gamit ang PowerShell?

Paano susuriin ang disk space ng mga drive gamit ang PowerShell?

Up


Files

Paano bubuksan ang isang file gamit ang PowerShell?
Invoke-Item -Path 'C:\scripts\file.txt'
.'C:\scripts\file.txt'

Paano babasahin ang isang file gamit ang PowerShell?
Get-Content -Path 'C:\scripts\file.txt'
gc "C:\scripts\file.txt" # Alias

Paano sumulat ng output sa isang file gamit ang PowerShell?
'Line1', 'Line2', 'Line3' | Out-File -FilePath 'C:\scripts\file.txt'
'Line1', 'Line2', 'Line3' | Add-Content -Path file.txt

Paano makukuha ang fullname ng kasalukuyang script file gamit ang PowerShell?
$MyInvocation.MyCommand.Path

Paano i-compress/i-zip ang mga file gamit ang PowerShell?
Add-Type -AssemblyName 'System.IO.Compression.Filesystem'
[System.IO.Compression.ZipFile]::CreateFromDirectory($folder,$fileZIP)

Paano i-uncompress/i-unzip ang mga file gamit ang PowerShell?
Add-Type -AssemblyName 'System.IO.Compression.Filesystem'
[System.IO.Compression.ZipFile]::ExtractToDirectory($fileZIP, $folder)

Paano makikita ang mga file sa isang ZIP archive ng PowerShell?
Add-Type -AssemblyName 'System.IO.Compression.Filesystem'
[System.IO.Compression.ZipFile]::OpenRead($fileZIP)

Paano ipapakita ang laki ng isang file sa KB gamit ang PowerShell?
(Get-ChildItem -Path .\winsrv.dll).Length /1KB
(Get-ChildItem -Path .\winsrv.dll).Length /1MB
(Get-ChildItem -Path .\winsrv.dll).Length /1GB

Paano makahahanap ng mga file na mas malaki o mas mababa sa 1 GB gamit ang PowerShell?

Paano ipapakita ang pangalan ng isang file na walang extension gamit ang PowerShell?
[System.IO.Path]::GetFileNameWithoutExtension('C:\Windows\system32\calc.exe') # Return calc

Paano ipapakita ang extension ng isang file gamit ang PowerShell?
[System.IO.Path]::GetExtension('C:\scripts\file.txt') # Return .txt

Paano makukuha ang bersyon ng file ng isang file gamit ang PowerShell?

Paano makukuha ang hash ng isang file gamit ang PowerShell?
(Get-FileHash $file).Hash

Paano makukuha ang MD5/SHA1 checksum ng isang file gamit ang PowerShell?
Get-FileHash $file -Algorithm MD5
Get-FileHash $file -Algorithm SHA1

Paano ipapakita ang mga nakatagong file gamit ang PowerShell?

Paano susuriin kung ang isang file ay may extension gamit ang PowerShell?

Paano magtakda ng isang file bilang “Read Only” gamit ang PowerShell?
Set-ItemProperty -Path .\file.txt -Name IsReadOnly -Value $true

Paano babaguhin ang “LastWriteTime” attribute sa huling linggo para sa isang file gamit ang PowerShell?
Set-ItemProperty -Path .\file.txt -Name LastWriteTime -Value ((Get-Date).AddDays(-7))
If not working, use Nirsoft tool: BulkFileChanger.

Paano lumikha ng isang bagong file gamit ang PowerShell?
New-Item -ItemType File -Path 'C:\scripts\file.txt' -Value 'FirstLine'

Paano papalitan ang pangalan ng isang file gamit ang PowerShell?
Rename-Item -Path 'C:\scripts\file.txt' -NewName 'C:\scripts\powershellguru2.txt'

Paano i-bulk/i-batch ang maraming mga file na pinangalanang muli gamit ang PowerShell?
Get-ChildItem -Path C:\scripts\txt | Rename-Item -NewName { $_.Name -replace ' ', '_' }

Paano tatanggalin ang isang file gamit ang PowerShell?
Remove-Item -Path 'C:\scripts\file.txt'

Paano ipapakita ang 10 mga pinakabagong linya ng isang file gamit ang PowerShell?
Get-Content -Path 'C:\scripts\log.txt' -Tail 10

Paano i-unblock ang ilang mga file ng isang folder gamit ang PowerShell?
Get-ChildItem -Path 'C:\scripts\Modules' | Unblock-File

Paano aalisin ang mga bakanteng linya mula sa isang file gamit ang PowerShell?
(Get-Content -Path file.txt) | Where-Object -FilterScript {$_.Trim() -ne '' } | Set-Content -Path file.txt

Paano susuriin kung umiiral ang isang file gamit ang PowerShell?

Paano makukuha ang pinakabago/pinakalumang nilikhang file sa isang folder gamit ang PowerShell?

Paano aalisin ang mga duplicate na linya mula sa isang file gamit ang Powershell?

Paano makakukuha ng mga file na nilikha ng higit pa o mas mababa sa 1 buwan sa isang folder gamit ang Powershell?

Paano makakukuha ng mga file na nilikha ng higit pa o mas mababa sa 1 taon sa isang folder gamit ang Powershell?

Paano mag-export ng value ng isang variable sa isang file gamit ang Powershell?
Set-Content -Path file.txt -Value $variable

Paano bibilangin ang bilang ng mga file (* .txt) sa isang folder gamit ang Powershell?

Paano maghahanap ng isang string sa loob ng multiple na mga file gamit ang PowerShell?
Select-String -Path 'C:\*.txt' -Pattern 'Test'

Paano ipapakita ang una/huling linya ng isang file gamit ang Powershell?

Paano ipapakita ang isang espesipikong bilang ng linya ng isang file gamit ang Powershell?

Paano bibilangin ang bilang ng mga linya ng isang file gamit ang Powershell?

Paano bibilangin ang bilang ng mga karakter at mga salita ng isang file gamit ang Powershell?

Paano mag-download ng isang file gamit ang Powershell?
Invoke-WebRequest -Uri 'http://www.nirsoft.net/utils/searchmyfiles.zip' -OutFile 'C:\tools\searchmyfiles.zip'

Paano ipapakita ang buong path ng isang file gamit ang Powershell?
Resolve-Path -Path .\script.ps1 # Return C:\Scripts\script.ps1

Copy

Paano kokopyahin ang isang file sa isang folder gamit ang Powershell?
Copy-Item -Path 'C:\source\file.txt' -Destination 'C:\destination'

Paano kokopyahin ang isang file sa maraming mga folder gamit ang Powershell?

Paano kokopyahin ang maraming mga file sa isang folder gamit ang Powershell?
Get-ChildItem -Path 'C:\source' -Filter *.txt | Copy-Item -Destination 'C:\destination'

Up


Active Directory

Domain & Forest

Computers

Groups

Organizational Unit (OU)

Users

Domain & Forest

Paano makahahanap ng mga Global Catalog server sa Active Directory gamit ang Powershell?
[System.DirectoryServices.ActiveDirectory.Forest]::GetCurrentForest().GlobalCatalogs

Paano makahahanap ng mga site sa Active Directory gamit ang Powershell?
[System.DirectoryServices.ActiveDirectory.Forest]::GetCurrentForest().Sites

Paano mahahanap ang kasalukuyang domain controller gamit ang Powershell?
(Get-ADDomainController).HostName

Paano makahahanap ng lahat ng mga domain controller sa isang domain gamit ang Powershell?

Paano mahahanap ang mga AD replication failure gamit ang Powershell?
Get-ADReplicationFailure dc02.domain.com # Windows 8 and 2012

Paano mahahanap ang tombstone lifetime para sa forest sa Active Directory gamit ang Powershell?

Paano makakukuha ng mga detalye ng forest/domain sa Active Directory gamit ang Powershell?

Paano makukuha ang path ng “Deleted Objects” container sa Active Directory gamit ang Powershell?
(Get-ADDomain).DeletedObjectsContainer

Paano i-enable ang AD Recycle Bin feature sa Active Directory gamit ang Powershell?

Paano ibabalik ang isang AD Account mula sa Recycle Bin sa Active Directory gamit ang Powershell?
Get-ADObject -Filter 'samaccountname -eq "powershellguru"' -IncludeDeletedObjects | Restore-ADObject

Paano mahahanap ang mga FSMO role gamit ang Powershell?

Paano kumonekta sa isang espesipikong domain controller gamit ang Powershell?
Get-ADUser -Identity $user -Server 'serverDC01'

Paano makukuha ang kasalukuyang logon server gamit ang Powershell?

Paano maisasagawa ang “gpupdate” sa isang computer gamit ang Powershell?
Invoke-GPUpdate -Computer $computer -Force -RandomDelayInMinutes 0 # Windows 2012

Groups

Paano lumikha ng isang bagong grupo sa Active Directory gamit ang Powershell?

Paano aalisin ang isang grupo sa Active Directory gamit ang Powershell?
Remove-ADGroup -Identity 'PowershellGuru'

Paano magdadagdag ng isang user sa isang grupo sa Active Directory gamit ang Powershell?
Add-ADGroupMember "Powershell Guru" -Members powershellguru

Paano aalisin ang isang user mula sa isang grupo sa Active Directory gamit ang Powershell?
Remove-ADGroupMember 'Powershell Guru' -Members powershellguru

Paano makahahanap ng mga bakanteng grupo (na walang mga miyembro) sa Active Directory gamit ang Powershell?
Get-ADGroup -Filter * -Properties Members | Where-Object -FilterScript {-not $_.Members}

Paano bibilangin ang mga bakanteng grupo (na walang mga miyembro) sa Active Directory gamit ang Powershell?
(Get-ADGroup -Filter * -Properties Members | Where-Object -FilterScript {-not $_.Members}).Count

Paano makukuha ang mga miyembro ng isang grupo sa Active Directory gamit ang Powershell?

Paano makukuha ang mga miyembro ng isang grupo na may mga miyembrong recursive sa Active Directory gamit ang Powershell?

Paano bibilangin ang bilang ng mga miyembro ng isang grupo na may/walang mga miyembrong recursive sa Active Directory gamit ang Powershell?

Users

Paano gagamitin ang isang wildcard sa filter ng “Get-ADUser” sa Active Directory gamit ang Powershell?

Paano ililipat ang isang user sa isa pang OU sa Active Directory gamit ang Powershell?
Move-ADObject -Identity $dn -TargetPath 'OU=myOU,DC=domain,DC=com'

Paano makahahanap ng lahat ng mga Miyembro na (Nested) para sa isang user gamit ang Powershell?
Get-ADGroup -LDAPFilter "(member:1.2.840.113556.1.4.1941:=$($dn))"

Paano makakukuha ng mga Miyembro (maikling pangalan/pinaikli) para sa isang user gamit ang Powershell?
(Get-ADUser $user -Properties MemberOf).MemberOf | ForEach-Object -Process {($_ -split ',')[0].Substring(3)} | Sort-Object

Paano papalitan ang pangalan ng Pangalan (FullName), (DisplayName), GivenName (FirstName), at Apelyido (LastName) para sa isang user account sa Active Directory gamit ang Powershell?

Paano babaguhin ang mga Paglalarawan, Office, at Numero ng telepono para sa isang user account sa Active Directory gamit ang Powershell?
Set-ADUser $samAccountName -Description 'IT Consultant' -Office 'Building B' -OfficePhone '12345'

Paano magtakda ng petsa ng expiration sa “31/12/2015” o “Hindi Kailanman” para sa isang user account sa Active Directory gamit ang Powershell?

Paano mag-unlock ng isang user account sa Active Directory gamit ang Powershell?
Unlock-ADAccount $samAccountName

Paano i-enable/i-disable ang isang user account sa Active Directory gamit ang Powershell?

Paano aalisin ang isang user account sa Active Directory gamit ang Powershell?
Remove-ADUser $samAccountName

Paano magtakdang-muli ng password para sa isang user account sa Active Directory gamit ang Powershell?

Paano magtakdang-muli ng password para sa ilang mga user account (bulk) sa Active Directory gamit ang Powershell?

Paano mahahanap ang may-ari ng isang file sa Active Directory gamit ang Powershell?

Paano makahahanap ng OU (Organizational Unit) para sa isang user sa Active Directory gamit ang Powershell?
[regex]::match("$((Get-ADUser $user -Properties DistinguishedName).DistinguishedName)",'(?=OU=)(.*\n?)').value

Paano makahahanap ng hindi na gumaganang mga user account sa Active Directory gamit ang Powershell?

Paano makahahanap ng expired na mga user account sa Active Directory gamit ang Powershell?
Search-ADAccount -AccountExpired

Paano makahahanap ng naka-lock na mga user account sa Active Directory gamit ang Powershell?
Search-ADAccount -LockedOut

Paano mahahanap ang SID ng isang user account sa Active Directory gamit ang Powershell?
(Get-ADUser $user -Properties SID).SID.Value

Paano i-convert ang isang username sa SID sa Active Directory gamit ang Powershell?

Paano i-convert ang isang SID sa username sa Active Directory gamit ang Powershell?

Paano i-split ang Distinguished Name ng isang user account sa Active Directory gamit ang Powershell?

Paano makahahanap ng petsa ng paglikha/pagsasaayos ng isang user account sa Active Directory gamit ang Powershell?
Get-ADUser -Identity $user -Properties whenChanged, whenCreated | Format-List -Property whenChanged, whenCreated

Paano ipapakita ang mga opsyonal at mandatory properties para sa class “User” sa Active Directory gamit ang Powershell?

Paano makukuha ang LDAP path para sa isang user sa Active Directory gamit ang Powershell?

Paano babaguhin ang CN (Canonical Name) para sa isang user sa Active Directory gamit ang Powershell?
Rename-ADObject $((Get-ADUser $user -Properties DistinguishedName).DistinguishedName) -NewName 'Test Powershell'

Paano makukuha ang Organizational Unit (OU) parent ng isang user sa Active Directory gamit ang Powershell?

Paano makukuha ang may-ari ng isang user (na lumikha ng account) sa Active Directory gamit ang Powershell?

Paano i-convert ang PwdLastSet attribute para sa isang user sa Active Directory gamit ang Powershell?

Computers

Paano susubukan ang mga secure channel sa pagitan ng lokal na computer at ng domain gamit ang Powershell?
Test-ComputerSecureChannel

Paano aayusin ang secure channel sa pagitan ng lokal na computer at ng domain gamit ang Powershell?
Test-ComputerSecureChannel -Repair

Paano i-disable ang isang account sa computer sa Active Directory gamit ang Powershell?
Disable-ADAccount $computer

Paano makahahanap ng mga computer na may espesipikong mga Operating System sa Active Directory gamit ang Powershell?

Organizational Unit (OU)

Paano lumikha ng Organizational Unit (OU) sa Active Directory gamit ang Powershell?
New-ADOrganizationalUnit -Name 'TEST' -Path 'DC=domain,DC=com'

Paano makakukuha ng mga detalye ng Organizational Unit (OU) sa Active Directory gamit ang Powershell?
Get-ADOrganizationalUnit 'OU=TEST,DC=domain,DC=com' -Properties *

Paano babaguhin ang paglalarawan ng Organizational Unit (OU) sa Active Directory gamit ang Powershell?
Set-ADOrganizationalUnit 'OU=TEST,DC=domain,DC=com' -Description 'My description'

Paano i-enable/i-disable ang Organizational Unit (OU) mula sa aksidenteng pagkakabura sa Active Directory gamit ang Powershell?

Paano i-enable ang hindi sinasadyang pagkabura sa lahat ng mga Organizational Unit (OU) sa Active Directory gamit ang Powershell?

Paano tatanggalin ang Organizational Unit (OU) na protektado mula sa hindi sinasadyang pagkabura sa Active Directory gamit ang Powershell?

Paano i-convert ang isang Distinguished Name ng Organizational Unit (OU) na Canonical Name sa Active Directory na gamit ang Powershell?

Paano ililista ang mga bakanteng Organizational Unit (OUs) gamit ang Powershell?

Paano makukuha ang manager ng isang grupo gamit ang Powershell?
(Get-ADGroup $dn -Properties Managedby).Managedby

Up


Regex (Regular Expression)

Paano i-extract ang isang IP address v4 (80.80.228.8) sa Regex gamit ang Powershell?
$example = 'The IP address is 80.80.228.8'
$ip = [regex]::match($example,'\b\d{1,3}\.\d{1,3}\.\d{1,3}\.\d{1,3}\b').value

Paano i-extract ang isang MAC address (C0-D9-62-39-61-2D) na may separator “-” sa Regex gamit ang Powershell?
$example = 'The MAC address is C0-D9-62-39-61-2D'
$mac = [regex]::match($example,'([0-9A-F]{2}[-]){5}([0-9A-F]{2})').value

Paano i-extract ang isang MAC address (C0: D9: 62: 39: 61: 2D) na may separator “:” sa Regex gamit ang Powershell?
$example = 'The MAC address is C0:D9:62:39:61:2D'
$mac = [regex]::match($example,'((\d|([a-f]|[A-F])){2}:){5}(\d|([a-f]|[A-F])){2}').value

Paano i-extract ang isang petsa (2015/10/02) sa Regex gamit ang Powershell?
$example = 'The date is 10/02/2015'
$date = [regex]::match($example,'(\d{2}\/\d{2}\/\d{4})').value

Paano i-extract ang isang URL (www.powershell-guru.com) sa Regex gamit ang Powershell?
$example = 'The URL is www.powershell-guru.com'
$url = [regex]::match($example,'[a-z]+[:.].*?(?=\s)').value

Paano i-extract ang isang email (user@domain.com) sa Regex gamit ang Powershell?
$example = 'The email is user@domain.com'
$email = [regex]::match($example,'(?i)\b[A-Z0-9._%+-]+@[A-Z0-9.-]+\.[A-Z]{2,4}\b').value

Paano i-extract ang “guru” mula sa string example sa Regex gamit ang Powershell?
$example = 'www.powershell-guru.com'
[regex]::match($example,'(?<=-)(.*\n?)(?=.com)').value

Paano i-extract ang “guru.com” mula sa string example sa Regex gamit ang Powershell?
$example = 'www.powershell-guru.com'
[regex]::match($example,'(?<=-)(.*\n?)(?<=.)').value

Paano i-extract ang “powershell-guru.com” mula sa string example sa Regex gamit ang Powershell?
$example = 'www.powershell-guru.com'
[regex]::match($example,'(?<=www.)(.*\n?)').value

Paano i-extract ang “123” mula sa string example sa Regex gamit ang Powershell?
$example = 'Powershell123'
[regex]::match($example,'(\d+)').value

Paano i-extract ang “$” (dollar sign) mula sa string example sa Regex gamit ang Powershell?
$example = 'Powershell`$123'
[regex]::match($example,'(\$)').value

Paano papalitan ang isang karakter (* .com) sa isa pa (* .fr) sa isang string sa Regex gamit ang Powershell?
$example = 'www.powershell-guru.com'
[regex]::Replace($example, '.com','.fr')

Paano i-escape ang isang string sa Regex gamit ang Powershell?
[regex]::Escape('\\server\share')

Up


Memory

Paano puwersahin ang isang koleksyon ng memorya sa pamamagitan ng garbage collector gamit ang Powershell?
[System.GC]::Collect()
[System.GC]::WaitForPendingFinalizers()

Paano makukuha ang laki ng RAM ng isang computer gamit ang PowerShell?

Up


Date

Paano makukuha ang kasalukuyang petsa gamit ang Powershell?
Get-Date
[Datetime]::Now

Paano ipapakita ang petsa sa iba’t-ibang mga format gamit ang Powershell?

Paano i-convert ang isang petsa (Datetime) sa isa pang petsa (String) gamit ang Powershell?
$datetimeToString = '{0:dd/MM/yy}' -f (Get-Date 30/01/2015)
$datetimeToString = (Get-Date 31/01/2015).ToShortDateString()

Paano i-convert ang isang petsa (String) sa isa pang petsa (Datetime) gamit ang Powershell?
$stringToDatetime = [Datetime]::ParseExact('30/01/2015', 'dd/MM/yyyy', $null)

Paano makakalkula ang pagkakaiba (bilang ng mga Araw, Oras, Minuto, o Segundo) sa pagitan ng dalawang mga petsa gamit ang Powershell?
(New-TimeSpan -Start $dateStart -End $dateEnd).Days
(New-TimeSpan -Start $dateStart -End $dateEnd).Hours
(New-TimeSpan -Start $dateStart -End $dateEnd).Minutes
(New-TimeSpan -Start $dateStart -End $dateEnd).Seconds

Paano paghahambingin ang dalawang mga petsa gamit ang Powershell?
(Get-Date 2015-01-01) -lt (Get-Date 2015-01-30) # True
(Get-Date 2015-01-01) -gt (Get-Date 2015-01-30) # False

Paano aayusin ang isang array ng mga petsa bilang “Datetime” gamit ang PowerShell?
$arrayDate | Sort-Object -Property {$_ -as [Datetime]}

Paano pasisimulan at pahihintuin ang isang stopwatch gamit ang Powershell?
$chrono = [Diagnostics.Stopwatch]::StartNew()
$chrono.Stop()
$chrono

Paano makukuha ang kasalukuyang araw ng linggo gamit ang Powershell?
(Get-Date).DayOfWeek #Sunday

Paano makukuha ang petsa kahapon gamit ang Powershell?
(Get-Date).AddDays(-1)

Paano makukuha ang bilang ng mga araw sa isang buwan (sa Pebrero 2015) gamit ang Powershell?
[DateTime]::DaysInMonth(2015, 2)

Paano malalaman ang isang leap year gamit ang Powershell?
[DateTime]::IsLeapYear(2015)

Paano ililista ang mga time zone gamit ang Powershell?
[System.TimeZoneInfo]::GetSystemTimeZones()

Up


Networking

Paano i-encode (sa ASCII format) at i-decode ang isang URL gamit ang Powershell?

Ano ang mga katumbas ng mga native network command gamit ang Powershell?

Paano makakukuha ng mga IP address gamit ang Powershell?
Get-NetIPAddress # Windows 8.1 & Windows 2012
Get-NetIPConfiguration # Windows 8.1 & Windows 2012

Paano i-disable ang IP address v6 (IPv6) gamit ang Powershell?

Paano patutunayan ang isang IP address v4 (IPv4) gamit ang Powershell?
if([ipaddress]'10.0.0.1'){'validated'}

Paano mahahanap ang external IP address gamit ang Powershell?

Paano mahahanap ang Hostname mula sa isang IP address gamit ang Powershell?
([System.Net.Dns]::GetHostEntry($IP)).Hostname

Paano mahahanap ang IP address mula sa isang Hostname gamit ang Powershell?
([System.Net.Dns]::GetHostAddresses($computer)).IPAddressToString

Paano mahahanap ang FQDN mula sa isang Hostname gamit ang Powershell?
[System.Net.Dns]::GetHostByName($computer).HostName

Paano mahahanap ang network configuration (IP, Subnet, Gateway, at DNS) gamit ang Powershell?

Paano mahahanap ang MAC address gamit ang Powershell?
Get-CimInstance win32_networkadapterconfiguration | Select-Object -Property Description, Macaddress
Get-WmiObject -Class win32_networkadapterconfiguration | Select-Object -Property Description, Macaddress

Paano i-ping ang isang computer gamit ang PowerShell?

Paano susuriin kung ang isang computer ay konektado sa internet gamit ang Powershell?

Paano maisasagawa ang isang “whois” lookup para sa isang website gamit ang PowerShell?
$whois = New-WebServiceProxy 'http://www.webservicex.net/whois.asmx?WSDL'
$whois.GetWhoIs('powershell-guru.com')

Paano makakukuha ng mga detalye ng isang public IP (Geolocation) gamit ang Powershell?

Paano susuriin kung ang isang port ay bukas/sarado gamit ang Powershell?
New-Object -TypeName Net.Sockets.TcpClient -ArgumentList $computer, 135

Paano maisasagawa ang “tracert” gamit ang Powershell?
Test-NetConnection www.google.com -TraceRoute

Paano aayusin ang isang home network connection profile gamit ang Powershell?
Get-NetAdapter | Format-Table -Property Name, InterfaceDescription, ifIndex -AutoSize # Windows 8.1
Set-NetConnectionProfile -InterfaceIndex 6 -NetworkCategory Private

Paano ipapakita ang mga TCP port connection gamit ang Powershell?
netstat.exe -ano
Get-NetTCPConnection #Windows 8 and 2012

Paano paiikliin ang isang mahabang URL bilang isang maliit na URL gamit ang PowerShell?
$url = 'www.powershell-guru.com'
$tiny = Invoke-RestMethod -Uri "http://tinyurl.com/api-create.php?url=$url"

Paano makakukuha ng mga proxy setting gamit ang Powershell?
Get-ItemProperty -Path HKCU:"Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings"

DNS

Paano susuriin ang DNS cache sa isang lokal na computer gamit ang Powershell?
ipconfig.exe /displaydns
Get-DnsClientCache #Windows 8 and 2012

Paano aalisin ang isang DNS cache sa isang lokal na computer gamit ang PowerShell?
ipconfig.exe /flushdns
Start-Process -FilePath ipconfig -ArgumentList /flushdns -WindowStyle Hidden
Clear-DnsClientCache #Windows 8 and 2012

Paano aalisin ang isang DNS cache sa mga remote na computer gamit ang Powershell?
Invoke-Command -ScriptBlock {Clear-DnsClientCache} -ComputerName computer01, computer02

Paano babasahin ang mga Host file gamit ang Powershell?
Get-Content -Path 'C:\Windows\system32\drivers\etc\hosts'

Up


Password

Paano gagawa ng isang random password gamit ang Powershell?
[Reflection.Assembly]::LoadWithPartialName('System.Web')
[System.Web.Security.Membership]::GeneratePassword(30,2)

Paano babaguhin ang mga lokal na password para sa isang administrator sa isang remote server gamit ang Powershell?
$admin = [ADSI]('WinNT://server01/administrator,user')
$admin.SetPassword($password)
$admin.SetInfo()

Paano mahahanap ang password expiration date ng isang account sa Active Directory gamit ang Powershell?

Up


Printers

Paano ililista ang lahat ng mga printer para sa isang espesipikong server gamit ang Powershell?
Get-WmiObject -Query 'Select * From Win32_Printer' -ComputerName $computer

Paano ililista ang lahat ng mga port para sa isang espesipikong server gamit ang Powershell?
Get-WmiObject -Class Win32_TCPIPPrinterPort -Namespace 'root\CIMV2' -ComputerName $computer

Paano babaguhin ang mga komento/lokasyon ng isang printer gamit ang Powershell?

Paano i-purge (ikansela ang lahat ng mga trabaho) sa isang printer gamit ang Powershell?
$printer = Get-WmiObject -Class win32_printer -Filter "Name='HP Deskjet 2540 series'"
$printer.CancelAllJobs()

Paano i-print ang isang test page para sa isang printer gamit ang Powershell?
$printer = Get-WmiObject -Class win32_printer -Filter "Name='HP Deskjet 2540 series'"
$printer.PrintTestPage()

Paano makakukuha ng mga print queue para sa mga printer gamit ang Powershell?

Up


Regedit

Read

Paano ililista ang mga registry hive gamit ang Powershell?
Get-ChildItem -Path Registry::

Paano makakukuha ng mga registry value at mga value type gamit ang Powershell?

Paano ililista ang mga registry key subkey gamit ang Powershell?

Paano ililista ang mga registry key subkey sa isang recursive na paraan gamit ang Powershell?
Get-ChildItem -Path 'HKLM:\SYSTEM' -Recurse -ErrorAction SilentlyContinue

Paano makahahanap ng mga subkey na may espesipikong pangalan gamit ang Powershell?
Get-ChildItem -Path 'HKLM:\SOFTWARE' -Include *Plugin* -Recurse -ErrorAction SilentlyContinue

Paano ibabalik ang pangalan lamang ng mga registry subkey gamit ang Powershell?
(Get-ChildItem -Path 'HKLM:\SYSTEM').Name # Return HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet
Get-ChildItem -Path 'HKLM:\SYSTEM' -Name # Return ControlSet

Paano ililista ang mga registry value gamit ang Powershell?
Get-ItemProperty -Path 'HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion'

Paano babasahin ang isang espesipikong registry value gamit ang Powershell?
(Get-ItemProperty -Path 'HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion').ProductName

Paano babasahin ang isang espesipikong registry value sa isang remote na computer gamit ang Powershell?

Write

Paano lumikha ng isang bagong registry key gamit ang Powershell?
New-Item -Path 'HKCU:\Software\MyApplication'

Paano lumikha ng isang registry value gamit ang Powershell?
New-ItemProperty -Path 'HKCU:\Software\MyApplication' -Name 'Version' -Value '1.0'

Paano babaguhin ang isang umiiral na registry value gamit ang Powershell?
Set-ItemProperty -Path 'HKCU:\Software\MyApplication' -Name 'Version' -Value '2.0'

Delete

Paano tanggalin ang registry value gamit ang Powershell?
Remove-ItemProperty -Path 'HKCU:\Software\MyApplication' -Name 'Version'

Paano tanggalin ang registry key gamit ang Powershell?
Remove-Item -Path 'HKCU:\Software\MyApplication' -Force

Test

Paano susubukin kung ang isang registry key ay umiiral gamit ang Powershell?
Test-Path -Path 'HKCU:\Software\MyApplication'

Paano susubukin kung ang isang registry value ay umiiral gamit ang Powershell?
(Get-Item -Path 'HKCU:\Software\MyApplication').GetValueNames() -contains 'Version'

Up


Strings

Paano aalisin ang mga white-space na karakter mula sa panimula ng isang string gamit ang Powershell?
$string = ' PowershellGuru'
$string = $string.TrimStart()

Paano aalisin ang mga white-space na karakter mula sa panapos ng isang string gamit ang Powershell?
$string = 'PowershellGuru '
$string = $string.TrimEnd()

Paano aalisin ang mga white-space na karakter (nagsisimula at nagtatapos) ng isang string gamit ang Powershell?
$string = ' PowershellGuru '
$string = $string.Trim()

Paano i-convert ang isang string sa upper case gamit ang Powershell?
$string = 'powershellguru'
$string = $string.ToUpper()

Paano i-convert ang isang string sa lower case gamit ang Powershell?
$string = 'POWERSHELLGURU'
$string = $string.ToLower()

Paano pipiliin ang substring “PowerShell” ng string “PowerShellGuru” gamit ang Powershell?
$string.Substring(0,10)

Paano pipiliin ang substring “Guru” ng string “PowerShellGuru” gamit ang Powershell?
$string.Substring(10)

Paano pipiliin ang bilang “123” ng “PowerShell123Guru” gamit ang Powershell?
$string = 'Powershell123Guru'
[regex]::match($string,'(\d+)').value

Paano makukuha ang zero-based index ng “Guru” ng string “PowerShellGuru” gamit ang Powershell?
$string.IndexOf('Guru') # 10

Paano susuriin kung ang isang string ay null o bakante gamit ang Powershell?
$string = $null
$string = ''
[string]::IsNullOrEmpty($string)

Paano susuriin kung ang isang string ay null, bakante, o binubuo lamang ng mga white-space na karakter gamit ang Powershell?
$string = $null
$string = ''
$string = ' '
[string]::IsNullOrWhiteSpace($string)

Paano susuriin kung ang isang string ay naglalaman ng isang espesipikong letra gamit ang Powershell?
$string = 'PowershellGuru'
$string.Contains('s')
[regex]::match($string,'s').Success

Paano ibabalik ang haba ng isang string gamit ang Powershell?
$string.Length

Paano pagdudugtungin ang dalawang mga string gamit ang Powershell?

Paano pagtutugmain sa isa o ilang mga bracket “[ ]” sa isang string gamit ang Powershell?
$string = '[PowershellGuru]'
$string -match '\[' # Only 1
$string -match '\[(.*)\]' # Several

Paano pagtutugmain sa isa o ilang mga parenthesis “( )” sa isang string gamit ang Powershell?
$string = '(PowershellGuru)'
$string -match '\(' # Only 1
$string -match '\((.*)\)' # Several

Paano pagtutugmain sa isa o ilang curly bracket “{ }” sa isang string gamit ang Powershell?
$string = '{PowershellGuru}'
$string -match '\{' # Only 1
$string -match '\{(.*)\}' # Several

Paano pagtutugmain sa isa o ilang angle bracket “< >” sa isang string gamit ang Powershell?
$string = ''
$string -match '\<' # Only 1
$string -match "\<(.*)\>" # Several

Paano pagtutugmain sa anumang mga lowercase letter (abc) sa isang string gamit ang Powershell?
$string = 'POWERSHELLGURU'
$string -cmatch "^[a-z]*$" #False

Paano pagtutugmain sa anumang mga upperletter (ABC) sa isang string gamit ang Powershell?
$string = 'powershellguru'
$string -cmatch "^[A-Z]*$" #False

Paano pagtutugmain ang “[p” (p lower case) sa isang string gamit ang Powershell?
$string = '[powershellGuru]'
$string -cmatch '\[[a-z]\w+' #True

Paano pagtutugmain ang “[P” (P lower case) sa isang string gamit ang Powershell?
$string = '[PowershellGuru]'
$string -cmatch '\[[A-Z]\w+' #True

Paano papalitan ang isang linya na may isa pang linya gamit ang Powershell?
$a = 'Line A'
$b = 'Line B'
$a = $a -replace $a, $b

Paano i-convert ang isang division operation sa isang string (percentage) gamit ang Powershell?
(1/2).ToString('P')

Paano aayusin ang mga string na naglalaman ng mga numero gamit ang Powershell?

Paano pipiliin ang huling mga salita sa isang pangungusap gamit ang Powershell?
$sentence = 'My name is Test Powershell'
$sentence.Split(' ')[-1] # Returns Powershell

Paano makukuha ang pinakamalaking salita sa isang pangungusap gamit ang Powershell?
$sentence = 'My name is Test Powershell'
$sentence.Split(' ') | Sort-Object -Property Length | Select-Object -Last 1 # Returns Powershell

Paano bibilangin ang dami ng beses na ang isang string ay naroroon sa loob ng isang pangungusap gamit ang Powershell?
$sentence = 'test test test Powershell'
[regex]::Matches($sentence, 'test').Count # Returns 3

Paano kokopyahin ang bawat karakter sa isang string sa isang character array gamit ang Powershell?

Paano i-convert ang unang letra sa uppercase ng isang string gamit ang Powershell?

Paano i-pad (kaliwa o kanan) ang isang string gamit ang Powershell?

Paano i-encode at i-decode ang isang string sa Base64 gamit ang Powershell?

Paano i-convert ang isang bilang (sa at sa isang) binary gamit ang Powershell?

Paano bumalik sa huling parent folder lamang sa isang path gamit ang Powershell?

Paano bumalik sa huling item lamang sa isang path gamit ang Powershell?

Up


Math

Paano ililista ang mga method ng System.Math class gamit ang Powershell?
[System.Math] | Get-Member -Static -MemberType Method

Paano ibabalik ang absolute value gamit ang Powershell?
[Math]::Abs(-12) #Returns 12
[Math]::Abs(-12.5) # Returns 12.5

Paano ibabalik ang anggulo na ang sine ay ang tinukoy na bilang gamit ang Powershell?
[Math]::ASin(1) #Returns 1,5707963267949

Paano ibabalik ang ceiling value gamit ang Powershell?
[Math]::Ceiling(1.4) #Returns 2
[Math]::Ceiling(1.9) #Returns 2

Paano ibabalik ang floor value gamit ang Powershell?
[Math]::Floor(1.4) #Returns 1
[Math]::Floor(1.9) #Returns 1

Paano ibabalik ang natural (base e) logarithm ng tinukoy na bilang gamit ang Powershell?
[Math]::Log(4) #Returns 1,38629436111989

Paano ibabalik ang base 10 logarithm ng tinukoy na bilang gamit ang Powershell?
[Math]::Log10(4) #Returns 0,602059991327962

Paano ibabalik ang maximum ng dalawang mga value gamit ang Powershell?
[Math]::Max(2,4) #Returns 4
[Math]::Max(-2,-4) #Returns -2

Paano ibabalik ang minimum ng dalawang mga value gamit ang Powershell?
[Math]::Min(2,4) #Returns 2
[Math]::Max(-2,-4) #Returns -4

Paano ibabalik sa isang bilang na raised sa isang tinukoy na power gamit ang Powershell?
[Math]::Pow(2,4) #Returns 16

Paano ibabalik ang isang decimal value sa pinakamalapit na integral value gamit ang Powershell?
[Math]::Round(3.111,2) #Returns 3,11
[Math]::Round(3.999,2) #Returns 4

Paano ibabalik ang integral part ng isang tinukoy na decimal na bilang gamit ang Powershell?
[Math]::Truncate(3.111) #Returns 3
[Math]::Truncate(3.999) #Returns 3

Paano ibabalik ang square root ng isang tinukoy na bilang gamit ang Powershell?
[Math]::Sqrt(16) #Returns 4

Paano ibabalik ang PI constant gamit ang Powershell?
[Math]::Pi #Returns 3,14159265358979

Paano ibabalik ang natural logarithmic base (constant e) gamit ang Powershell?
[Math]::E #Returns 2,71828182845905

Paano susuriin kung ang isang bilang ay even o odd gamit ang Powershell?
[bool]($number%2)

Up


Hashtables

Paano lumikha ng isang bakanteng hashtable gamit ang Powershell?
$hashtable = @{}
$hashtable = New-Object -TypeName System.Collections.Hashtable

Paano lumikha ng isang hashtable na may mga item gamit ang Powershell?

Paano lumikha ng isang hashtable na nakaayos ayon sa key/pangalan (nakaayos gaya ng sa diksyunaryo) na may mga item gamit ang Powershell?

Paano magdagdag ng mga item (pares ng key-value) sa isang hashtable gamit ang Powershell?
$hashtable.Add('Key3', 'Value3')

Paano makakukuha ng espesipikong value ng isang hashtable gamit ang Powershell?
$hashtable.Key1
$hashtable.Get_Item('Key1')

Paano makukuha ang minimum na value ng isang hashtable gamit ang Powershell?

Paano makukuha ang maximum na value ng isang hashtable gamit ang Powershell?

Paano babaguhin ang mga item sa isang hashtable gamit ang Powershell?
$hashtable.Set_Item('Key1', 'Value1Updated')

Paano aalisin ang mga item sa isang hashtable gamit ang Powershell?
$hashtable.Remove('Key1')

Paano aalisin ang isang hashtable gamit ang Powershell?
$hashtable.Clear()

Paano susuriin ang pagkakaroon ng isang espesipikong key/value sa isang hashtable gamit ang Powershell?
$hashtable.ContainsKey('Key3')
$hashtable.ContainsValue('Value3')

Paano mag-aayos ayon sa key/value sa isang hashtable gamit ang Powershell?
$hashtable.GetEnumerator() | Sort-Object -Property Name
$hashtable.GetEnumerator() | Sort-Object -Property Value -Descending

Up


Arrays

Paano lumikha ng isang bakanteng array gamit ang Powershell?
$array = @()
$array = [System.Collections.ArrayList]@()

Paano lumikha ng isang array na may mga item gamit ang Powershell?
$array = @('A', 'B', 'C')
$array = 'A', 'B', 'C'
$array = 'a,b,c'.Split(',')
$array = .{$args} a b c
$array = echo a b c

Paano magdadagdag ng mga item sa isang array gamit ang Powershell?
$array += 'D'
[void]$array.Add('D')

Paano babaguhin ang isang item sa isang array gamit ang Powershell?
$array[0] = 'Z' # 1st item[0]

Paano susuriin ang laki ng isang array gamit ang Powershell?
$array = 'A', 'B', 'C'
$array.Length # Returns 3

Paano mababawi ang isang item/ilan/lahat ng mga item sa isang array gamit ang Powershell?
$array = @('A', 'B', 'C')
$array[0] # One item (A)
$array[0] + $array[2] # Several items (A,C)
$array # All items (A,B,C)

Paano aalisin ang mga bakanteng item sa isang array gamit ang Powershell?
$array = @('A', 'B', 'C', '')
$array = $array.Split('',[System.StringSplitOptions]::RemoveEmptyEntries) | Sort-Object # A,B,C

Paano susuriin kung umiiral ang isang item sa isang array gamit ang Powershell?
$array = @('A', 'B', 'C')
'A' | ForEach-Object -Process {$array.Contains($_)} # Returns True
'D' | ForEach-Object -Process {$array.Contains($_)} # Returns False

Paano mahahanap ang bilang ng index ng isang item sa isang array gamit ang Powershell?
$array = @('A', 'B', 'C')
[array]::IndexOf($array,'A') # Returns 0

Paano babaligtarin ang ayos ng mga item sa isang array gamit ang Powershell?
$array = @('A', 'B', 'C')
[array]::Reverse($array) # C,B,A

Paano gumawa ng isang random na item mula sa isang array gamit ang Powershell?
$array | Get-Random

Paano aayusin ang isang array sa isang pataas/pababang paraan gamit ang Powershell?
$array = @('A', 'B', 'C')
$array | Sort-Object # A,B,C
$array | Sort-Object -Descending # C,B,A

Paano bibilangin ang bilang ng mga item sa isang array gamit ang Powershell?
$array.Count

Paano magdadagdag ng isang array sa isa pang array gamit ang Powershell?
$array1 = 'A', 'B', 'C'
$array2 = 'D', 'E', 'F'
$array3 = $array1 + $array2 # A,B,C,D,E,F

Paano makahahanap ng mga duplicate mula sa isang array gamit ang Powershell?
$array = 'A', 'B', 'C', 'C'
($array | Group-Object | Where-Object -FilterScript {$_.Count -gt 1}).Values # Returns C

Paano aalisin ang mga duplicate mula sa isang array gamit ang Powershell?
$array = 'A', 'B', 'C', 'C'
$array = $array | Select-Object -Unique
$array # Returns A,B,C

Paano lumikha ng isang array na may mga item na nagsisimula sa isang prefix (“user01″,”user02”,… “user10”) gamit ang Powershell?
$array = 1..10 | ForEach-Object -Process { "user$_" }

Up


ACL

Paano ililista ang ACL ng isang AD user gamit ang Powershell?
(Get-Acl -Path "AD:\$dn").Access

Paano ililista ang ACL ng isang folder gamit ang Powershell?
(Get-Acl -Path C:\scripts).Access

Paano ililista ang espesipikong mga ACL permission entry (mga user o mga grupo) ng isang AD user gamit ang Powershell?

Up


Variables

Ano ang mga pinakakaraniwang uri ng data gamit ang Powershell?

Paano makahahanap ng minimum at maximum na mga value para sa ilang mga uri ng variable gamit ang Powershell?

Paano susubukan ang datatype gamit ang Powershell?

Paano lumikha ng isang Here-String variable gamit ang Powershell?