POWERSHELLIGA SEOSES KORDUMA KIPPUVAD KÜSIMUSED

By | April 12, 2015

translated-estonian


Kontseptsioon : PowerShelliga seoses korduma kippuvad küsimused.

Võite kasutada seda nimekirja erinevalt :

  • Käske skripti sisse copy / paste’da
  • Kiirelt konkreetse käsu süntaksit näha
  • Oma tehnilisi teadmisi parandada
  • Uusi käske avastada
  • End tööintervjuuks ette valmistada

Uuendatud
7. juuli 2015
Autor powershell-guru.com
Allikas estonian.powershell-guru.com
Kategooriad
75
Küsimused
610


ACL
Active Directory
Alias
Arrays
Browsers
Certificates
Characters
CIM
Comments
COM Objects
Compare
Computer
Credentials
CSV
Culture
Date
Drives
Environment
Errors
Event Viewer
Files
Folders
Format Operator (-f)
Functions
GPO
GUI
Hardware
Hashtables
Help
History
Jobs
Keyboard
Loops
Math
Memory
Messages
Modules
Microsoft Excel
Microsoft Exchange
Microsoft Outlook
Microsoft SharePoint
Networking
Openfiles
Operators
Parameters
Password
Powershell ISE
Printers
Processes
PSObject
Quest
Random
RDP
Regedit
Regex
Remote
Restore
Scheduled Tasks
Search
SCCM
Services
SMTP
Snapins
Sounds
Static .NET Methods
Strings
System
Try/Catch
Variables
Symantec Vault
Windows10
Windows 2012
Windows Azure
Windows Forms
WMI
XML

System

Kuidas teha kindlaks minu PowerShelli versiooni?

Kuidas käivitada, tagasiühilduvuse huvides, PowerShelli teises versioonis?
powershell.exe -Version 2.0

Kuidas nõuda PowerShelliga minimaalset PowerShelli versiooni (3.0 ja kõrgem) skriptis?
#Requires -Version 3.0

Kuidas nõuda PowerShelliga administratiivprivileege skripti jaoks?

Kuidas kontrollida PowerShelliga skripti parameetreid?
help -Name .\Get-ExchangeEnvironmentReport.ps1 -Full

Kuidas saada PowerShelliga teavet praeguse kasutaja kohta?
[Security.Principal.WindowsIdentity]::GetCurrent()

Kuidas PowerShelliga profiili luua, muuta ja uuesti laadida?

Kuidas teha PowerShellga skriptis 5 sekundist / minutist pausi?
Start-Sleep -Seconds 5
Start-Sleep -Seconds 300 # 5 minutes

Kuidas saada PowerShelliga viimase alglaadimise aega?
(Get-CimInstance -ClassName win32_operatingsystem).LastBootUpTime

Kuidas saada PowerShelliga tüüp-kiirendusi?

Kuidas kuvada PowerShelliga käivitusprogramme?

Kuidas desinstallida PowerShelliga rakendust?

Kuidas teha PowerShelliga kogu töölauast või aktiivsest aknast ekraanipilti?
Take-ScreenShot -Screen -File 'C:\scripts\screenshot.png' -Imagetype JPEG
Repository : Take-ScreenShot

Kuidas saada PowerShelliga sõnumite arvu MSMQ järjekordade jaoks?

Kuidas seada PowerShelliga täitmispoliitikat?

Kuidas luua PowerShelliga otsetee?

Kuidas kinnitada PowerShelliga programmi tegumiribale või eemaldada programmi tegumiribalt?

Kuidas avada PowerShelliga Windows Explorerit?
[Diagnostics.Process]::Start('explorer.exe')
Invoke-Item -Path C:\Windows\explorer.exe

Kuidas kuvada PowerShelliga seadmedraivereid?
Get-WmiObject -Class Win32_PnPSignedDriver
Get-WindowsDriver -Online -All
driverquery.exe

Kuidas luua PowerShelliga GUID (globaalne identifikaator)?

Kuidas saada praeguse PowerShelli kasutaja ajutise kataloogi asukohta?
[System.IO.Path]::GetTempPath()

Kuidas liita PowerShelliga teed ja lapseteed üheks teeks?
Join-Path -Path C:\ -ChildPath \windows

Kuidas kuvada PowerShelliga kõiki cmdlets “Get-*”e?
Get-Command -Verb Get

Kuidas kuvada PowerShelliga erilisi süsteemikaustu?

Kuidas ühendada PowerShelliga ISO- / VHD-faile?
Mount-DiskImage 'D:\ISO\file.iso' # ISO
Mount-DiskImage 'D:\VHD\file.vhd' # VHD

Kuidas kontrollida PowerShelliga “.NET Framework”i installitud versioone?

Kuidas kontrollida PowerShelliga, kas “.NET Framework”i versioon 4.5 on paigaldatud?
(Get-ItemProperty -Path 'HKLM:\Software\Microsoft\NET Framework Setup\NDP\v4\Full' -EA 0).Version -like '4.5*'

Kuidas alustada ja lõpetada PowerShelliga transkripti (luua register Windows PowerShelli sessioonist)?
Start-Transcript -Path 'C:\scripts\transcript.txt
Stop-Transcript

Kuidas muuta PowerShelliga praegust kataloogi seoses konkreetse asukohaga?
Set-Location -Path 'C:\scripts'

Kuidas teostada PowerShelliga ekraani kliiringut?
Clear-Host
cls # Alias

Kuidas muuta PowerShelliga ekraani resolutsiooni?
Set-DisplayResolution -Width 1280 -Height 1024 -Force # Windows 2012

Kuidas seada PowerShelliga täisekraan-akent?
mode.com 300

Kuidas saada PowerShelliga pildi mõõte (laiust ja kõrgust)?

Kuidas saada PowerShelliga Windowsi tootenumbrit?

Perfmon

Kuidas saada PowerShelliga (keskmist) viimase 5 sekundi (10 kordset) praegust “% Processor Time”i?
(Get-Counter '\Processor(_total)\% Processor Time' -SampleInterval 5 -MaxSamples 10).CounterSamples.CookedValue

Assemblies

Kuidas laadida PowerShelliga assemblereid?

Kuidas kontrollida PowerShelliga praegust “.NET”iga laetud assemblereid?

Kuidas leida PowerShelliga GAC (Global Assembly Cache) -teed?

Clipboard

Kuidas kopeerida PowerShelliga tulemused lõikelauale?

Kuidas saada PowerShelliga lõikelaua sisu?
Add-Type -AssemblyName PresentationCore
[Windows.Clipboard]::GetText()

Hotfixes

Kuidas saada PowerShelliga paigaldatud kiirparandused?
Get-HotFix -ComputerName $computer

Kuidas saada PowerShelliga kiirparandused, mis on paigaldatud enne / pärast kindlat kuupäeva?
Get-HotFix | Where-Object -FilterScript { $_.InstalledOn -lt ([DateTime]'01/01/2015') } # Before 01/01/2015
Get-HotFix | Where-Object -FilterScript {$_.InstalledOn -gt ([DateTime]'01/01/2015')} # After 01/01/2015

Kuidas PowerShelliga kontrollida, kas kiirparandus on on paigaldatud?
Get-HotFix -Id KB2965142

Kuidas saada PowerShelliga kiirparandused, mis on paigaldatud kaugarvutile?
Get-HotFix -ComputerName $computer

Pagefile

Kuidas saada PowerShelliga teavet Pagefile’i kohta?
Get-WmiObject -Class Win32_PageFileusage | Select-Object -Property Name, CurrentUsage, AllocatedBaseSize, PeakUsage, InstallDate

Kuidas saada PowerShelliga Pagefile’i jaoks soovitatud suurus (MB)?
[Math]::Truncate(((Get-WmiObject -Class Win32_ComputerSystem).TotalPhysicalMemory) / 1MB) * 1.5

Kuidas luua PowerShelliga (D:) ajamile Pagefile (4096 MB)?

Kuidas kustutada PowerShelliga (C:) ajamilt Pagefile?

Maintenance

Kuidas kontrollida PowerShelliga ajami killustatust?

Kuidas kontrollida PowerShelliga ajami kettaruumi?

Up


Files

Kuidas avada PowerShelliga faili?
Invoke-Item -Path 'C:\scripts\file.txt'
.'C:\scripts\file.txt'

Kuidas lugeda PowerShelliga faili?
Get-Content -Path 'C:\scripts\file.txt'
gc "C:\scripts\file.txt" # Alias

Kuidas kirjutada PowerShelliga failile väljundit?
'Line1', 'Line2', 'Line3' | Out-File -FilePath 'C:\scripts\file.txt'
'Line1', 'Line2', 'Line3' | Add-Content -Path file.txt

Kuidas saada PowerShelliga praeguse skripti täisnime?
$MyInvocation.MyCommand.Path

Kuidas tihendada / zippida PowerShelliga faile?
Add-Type -AssemblyName 'System.IO.Compression.Filesystem'
[System.IO.Compression.ZipFile]::CreateFromDirectory($folder,$fileZIP)

Kuidas pakkida / zippida PowerShelliga faile lahti?
Add-Type -AssemblyName 'System.IO.Compression.Filesystem'
[System.IO.Compression.ZipFile]::ExtractToDirectory($fileZIP, $folder)

Kuidas näha PowerShelliga ZIP-arhiivis olevaid faile?
Add-Type -AssemblyName 'System.IO.Compression.Filesystem'
[System.IO.Compression.ZipFile]::OpenRead($fileZIP)

Kuidas kuvada PowerShelliga faili suurust KB-des?
(Get-ChildItem -Path .\winsrv.dll).Length /1KB
(Get-ChildItem -Path .\winsrv.dll).Length /1MB
(Get-ChildItem -Path .\winsrv.dll).Length /1GB

Kuidas leida PowerShelliga faile, mis on kas suuremad või väiksemad kui 1 GB?

Kuidas kuvada PowerShelliga nimelaiendita faili nime?
[System.IO.Path]::GetFileNameWithoutExtension('C:\Windows\system32\calc.exe') # Return calc

Kuidas kuvada PowerShelliga faili nimelaiendit?
[System.IO.Path]::GetExtension('C:\scripts\file.txt') # Return .txt

Kuidas saada PowerShelliga faili faili-versiooni?

Kuidas saada PowerShelliga faili räsiväärtust?
(Get-FileHash $file).Hash

Kuidas saada PowerShelliga faili MD5 / SHA1 kontrollsummat?
Get-FileHash $file -Algorithm MD5
Get-FileHash $file -Algorithm SHA1

Kuidas kuvada PowerShelliga peidetud faile?

Kuidas kontrollida PowerShelliga, kas failil on laiendit?

Kuidas seada PowerShelliga faili “Ainult lugemiseks”?
Set-ItemProperty -Path .\file.txt -Name IsReadOnly -Value $true

Kuidas muuta PowerShelliga faili “LastWriteTime”i atribuuti eelmisele nädalale?
Set-ItemProperty -Path .\file.txt -Name LastWriteTime -Value ((Get-Date).AddDays(-7))
If not working, use Nirsoft tool: BulkFileChanger.

Kuidas luua PowerShelliga uut faili?
New-Item -ItemType File -Path 'C:\scripts\file.txt' -Value 'FirstLine'

Kuidas PowerShelliga faili ümbernimetada?
Rename-Item -Path 'C:\scripts\file.txt' -NewName 'C:\scripts\powershellguru2.txt'

Kuidas PowerShelliga mitut faili / pakkfaile ümbernimetada?
Get-ChildItem -Path C:\scripts\txt | Rename-Item -NewName { $_.Name -replace ' ', '_' }

Kuidas PowerShelliga faili kustutada?
Remove-Item -Path 'C:\scripts\file.txt'

Kuidas kuvada PowerShelliga 10 viimast failirida?
Get-Content -Path 'C:\scripts\log.txt' -Tail 10

Kuidas deblokeerida PowerShelliga kausta mitut faili?
Get-ChildItem -Path 'C:\scripts\Modules' | Unblock-File

Kuidas eemaldada PowerShelliga faili tühje ridu?
(Get-Content -Path file.txt) | Where-Object -FilterScript {$_.Trim() -ne '' } | Set-Content -Path file.txt

Kuidas kontrollida PowerShelliga, kas fail on olemas?

Kuidas saada PowerShelliga kausta uusimaid / vanimaid loodud faile?

Kuidas eemaldada PowerShelliga faili duplikaat-ridu?

Kuidas saada PowerShelliga kaustas olevaid faile, mis on loodud rohkem / vähem kui 1 kuu tagasi?

Kuidas saada PowerShelliga kaustas olevaid faile, mis on loodud rohkem / vähem kui 1 aasta tagasi?

Kuidas eksportida PowerShelliga failile muutuja väärtust?
Set-Content -Path file.txt -Value $variable

Kuidas loendada PowerShelliga kaustas olevate (* .txt) failide arvu?

Kuidas otsida PowerShelliga mitme faili sees olevaid stringe?
Select-String -Path 'C:\*.txt' -Pattern 'Test'

Kuidas kuvada PowerShelliga esimest / viimast faili-rida?

Kuidas kuvada PowerShelliga faili konkreetse rea numbrit?

Kuidas loendada PowerShelliga faili ridade arvu?

Kuidas loendada PowerShelliga faili tähtede ja sõnade arvu?

Kuidas laadida PowerShelliga faili alla?
Invoke-WebRequest -Uri 'http://www.nirsoft.net/utils/searchmyfiles.zip' -OutFile 'C:\tools\searchmyfiles.zip'

Kuidas kuvada PowerShelliga faili täielikku teed?
Resolve-Path -Path .\script.ps1 # Return C:\Scripts\script.ps1

Copy

Kuidas kopeerida PowerShelliga ühte faili kausta sisse?
Copy-Item -Path 'C:\source\file.txt' -Destination 'C:\destination'

Kuidas kopeerida PowerShelliga ühte faili mitme kausta sisse?

Kuidas kopeerida PowerShelliga mitut faili ühe kausta sisse?
Get-ChildItem -Path 'C:\source' -Filter *.txt | Copy-Item -Destination 'C:\destination'

Up


Active Directory

Domain & Forest

Computers

Groups

Organizational Unit (OU)

Users

Domain & Forest

Kuidas leida PowerShelliga Active Directory’st Global Catalog’i servereid?
[System.DirectoryServices.ActiveDirectory.Forest]::GetCurrentForest().GlobalCatalogs

Kuidas leida PowerShelliga Active Directory’st saite?
[System.DirectoryServices.ActiveDirectory.Forest]::GetCurrentForest().Sites

Kuidas leida PowerShelliga praeguset domeenikontrollerit?
(Get-ADDomainController).HostName

Kuidas leida PowerShelliga kõik domeenis olevad domeenikontrollerid?

Kuidas leida PowerShelliga AD replikatsioonide ebaõnnestumised?
Get-ADReplicationFailure dc02.domain.com # Windows 8 and 2012

Kuidas leida PowerShelliga Active Directory’st metsa jaoks hauakivi eluiga?

Kuidas saada PowerShelliga Active Directory’st metsa / domeeni andmeid?

Kuidas saada PowerShelliga Active Directory’st “Kustutatud objektide”-konteineri teed?
(Get-ADDomain).DeletedObjectsContainer

Kuidas lubada PowerShelliga Active Directory’st AD prügkasti-funktsiooni?

Kuidas PowerShelliga Active Directory prügkastist AD kontot taastada?
Get-ADObject -Filter 'samaccountname -eq "powershellguru"' -IncludeDeletedObjects | Restore-ADObject

Kuidas leida PowerShelliga FSMO rolle?

Kuidas ühendada PowerShelliga konkreetse domeeni kontrollerit?
Get-ADUser -Identity $user -Server 'serverDC01'

Kuidas saada PowerShelliga praegust sisselogimise serverit?

Kuidas teha PowerShelliga arvutil “gpupdate”?
Invoke-GPUpdate -Computer $computer -Force -RandomDelayInMinutes 0 # Windows 2012

Groups

Kuidas luua PowerShelliga Active Directory-s uut gruppi?

Kuidas PowerShelliga Active Directory-st gruppi eemaldada?
Remove-ADGroup -Identity 'PowershellGuru'

Kuidas PowerShelliga Active Directory-s gruppi kasutajat lisada?
Add-ADGroupMember "Powershell Guru" -Members powershellguru

Kuidas PowerShelliga Active Directory-s grupi kasutajat eemaldada?
Remove-ADGroupMember 'Powershell Guru' -Members powershellguru

Kuidas PowerShelliga Active Directory-st tühje gruppe (liikmeteta) leida?
Get-ADGroup -Filter * -Properties Members | Where-Object -FilterScript {-not $_.Members}

Kuidas PowerShelliga Active Directory-s tühje gruppe (liikmeteta) loendada?
(Get-ADGroup -Filter * -Properties Members | Where-Object -FilterScript {-not $_.Members}).Count

Kuidas PowerShelliga Active Directory-s grupi liikmeid saada?

Kuidas saada PowerShelliga Active Directory-s grupi liikmete rekursiivseid liikmeid?

Kuidas loendada PowerShelliga Active Directory-s grupi liikmeid koos / ilma rekursiivsete liikmeteta?

Users

Kuidas kasutada PowerShelliga Active Directory-s “Get-ADUser”i filtri metamärke?

Kuidas viia PowerShelliga Active Directory-s kasutaja teisele OU-le?
Move-ADObject -Identity $dn -TargetPath 'OU=myOU,DC=domain,DC=com'

Kuidas leida PowerShelliga kasutaja jaoks kõiki (Pesastatud) Liikmeid?
Get-ADGroup -LDAPFilter "(member:1.2.840.113556.1.4.1941:=$($dn))"

Kuidas saada PowerShelliga kasutaja jaoks (lühikese nimega / lühenditega) Liikmete loetelu?
(Get-ADUser $user -Properties MemberOf).MemberOf | ForEach-Object -Process {($_ -split ',')[0].Substring(3)} | Sort-Object

Kuidas PowerShelliga Active Directory-s kasutaja jaoks Nime (FullName), (DisplayName), Eesnime (FirstName) ja Perekonnanime (LastName) ümbernimetada?

Kuidas muuta PowerShelliga Active Directory-s kasutajakonto Kirjeldust, Kontorit ja telefoninumbrit?
Set-ADUser $samAccountName -Description 'IT Consultant' -Office 'Building B' -OfficePhone '12345'

Kuidas seada PowerShelliga Active Directory-s kasutajakonto aegumiskuupäeva “31/12/2015” või “Mitte kunagi”?

Kuidas PowerShelliga Active Directory-s kasutajakontot deblokeerida?
Unlock-ADAccount $samAccountName

Kuidas PowerShelliga Active Directory-s kasutajakontot lubada / keelata?

Kuidas PowerShelliga Active Directory-st kasutajakontot eemaldada?
Remove-ADUser $samAccountName

Kuidas PowerShelliga Active Directory-s ühe kasutajakonto parooli taastada?

Kuidas taastada PowerShelliga Active Directory-s parooli mitme kasutajakonto jaoks?

Kuidas leida PowerShelliga Active Directory-st faili omanikku?

Kuidas leida PowerShelliga Active Directory-st kasutaja OU-d (Organisatsioonilist üksust)?
[regex]::match("$((Get-ADUser $user -Properties DistinguishedName).DistinguishedName)",'(?=OU=)(.*\n?)').value

Kuidas leida PowerShelliga Active Directory-st keelatud kasutajakontosid?

Kuidas leida PowerShelliga Active Directory-st aegunud kasutajakontosid?
Search-ADAccount -AccountExpired

Kuidas leida PowerShelliga Active Directory-st lukus olevaid kasutajakontosid?
Search-ADAccount -LockedOut

Kuidas leida PowerShelliga Active Directory-s kasutajakonto SID-i?
(Get-ADUser $user -Properties SID).SID.Value

Kuidas teisendada PowerShelliga Active Directory-s kasutajanime SID-iks?

Kuidas teisendada PowerShelliga Active Directory-s SID-i kasutajanimeks?

Kuidas jagada PowerShelliga Active Directory-s kasutajakonto erinime?

Kuidas leida PowerShelliga Active Directory-st kasutajakonto loomise / muutmise kuupäeva?
Get-ADUser -Identity $user -Properties whenChanged, whenCreated | Format-List -Property whenChanged, whenCreated

Kuidas kuvada PowerShelliga Active Directory-s klassi “Kasutaja” vabatahtlikke ja kohustuslikke omadusi?

Kuidas saada PowerShelliga Active Directory-st kasutaja jaoks LDAP-teed?

Kuidas muuta PowerShelliga Active Directory-s kasutaja CN-i (Kanoonilist nime)?
Rename-ADObject $((Get-ADUser $user -Properties DistinguishedName).DistinguishedName) -NewName 'Test Powershell'

Kuidas leida PowerShelliga Active Directory-st kasutaja vanema OU-d (Organisatsioonilist üksust)?

Kuidas leida PowerShelliga Active Directory-st kasutaja omanikku (konto loojat)?

Kuidas teisendada PowerShelliga Active Directory-s kasutaja jaoks PwdLastSet atribuute?

Computers

Kuidas testida PowerShelliga kohaliku arvuti ja domeeni vahelist turvalist kanalit?
Test-ComputerSecureChannel

Kuidas parandada PowerShelliga kohaliku arvuti ja domeeni vahelist turvalist kanalit?
Test-ComputerSecureChannel -Repair

Kuidas keelata PowerShelliga Active Directory-s arvutikontot?
Disable-ADAccount $computer

Kuidas leida PowerShelliga Active Directory-s konkreetsete Operatsioonisüsteemidega arvuteid?

Organizational Unit (OU)

Kuidas luua PowerShelliga Active Directory-s OU-d (Organisatsioonilist üksust)?
New-ADOrganizationalUnit -Name 'TEST' -Path 'DC=domain,DC=com'

Kuidas saada PowerShelliga Active Directory-st andmeid OU (Organisatsioonilise üksuse) kohta?
Get-ADOrganizationalUnit 'OU=TEST,DC=domain,DC=com' -Properties *

Kuidas muuta PowerShelliga Active Directory-s OU (Organisatsioonilise üksuse) kirjeldust?
Set-ADOrganizationalUnit 'OU=TEST,DC=domain,DC=com' -Description 'My description'

Kuidas lubada / keelata PowerShelliga Active Directory-s OU (Organisatsioonilise üksuse) juhuslikku kustutamist?

Kuidas lubada PowerShelliga Active Directory-s kõigi OU-de (Organisatsiooniliste üksuste) juhuslikku kustutamist?

Kuidas kustutada PowerShelliga Active Directory-s OU-d (Organisatsioonilist üksust), mis on kaitstud juhusliku kustutamise eest?

Kuidas teisendada PowerShelliga Active Directory-s OU (Organisatsioonilise üksuse) DistinguishedName -> CanonicalName?

Kuidas kuvada PowerShelliga tühjade OU-de (Organisatsiooniliste üksuste) nimekirja?

Kuidas leida PowerShelliga grupi juhti?
(Get-ADGroup $dn -Properties Managedby).Managedby

Up


Regex (Regular Expression)

Kuidas teostada PowerShelli ja Regex’iga IP aadressi v4 (80.80.228.8) väljavõtet?
$example = 'The IP address is 80.80.228.8'
$ip = [regex]::match($example,'\b\d{1,3}\.\d{1,3}\.\d{1,3}\.\d{1,3}\b').value

Kuidas teostada PowerShelli ja Regex’iga MAC addressi (C0-D9-62-39-61-2D) separaatoriga “-” väljavõtet?
$example = 'The MAC address is C0-D9-62-39-61-2D'
$mac = [regex]::match($example,'([0-9A-F]{2}[-]){5}([0-9A-F]{2})').value

Kuidas teostada PowerShelli ja Regex’iga MAC addressi (C0:D9:62:39:61:2D) separaatoriga “:” väljavõtet?
$example = 'The MAC address is C0:D9:62:39:61:2D'
$mac = [regex]::match($example,'((\d|([a-f]|[A-F])){2}:){5}(\d|([a-f]|[A-F])){2}').value

Kuidas teostada PowerShelli ja Regex’iga kuupäeva (10/02/2015) väljavõtet?
$example = 'The date is 10/02/2015'
$date = [regex]::match($example,'(\d{2}\/\d{2}\/\d{4})').value

Kuidas teostada PowerShelli ja Regex’iga URL-i (www.powershell-guru.com) väljavõtet?
$example = 'The URL is www.powershell-guru.com'
$url = [regex]::match($example,'[a-z]+[:.].*?(?=\s)').value

Kuidas teostada PowerShelli ja Regex’iga meili (user@domain.com) väljavõtet?
$example = 'The email is user@domain.com'
$email = [regex]::match($example,'(?i)\b[A-Z0-9._%+-]+@[A-Z0-9.-]+\.[A-Z]{2,4}\b').value

Kuidas teostada PowerShelli ja Regex’iga stringi näitest “guru” väljavõtet?
$example = 'www.powershell-guru.com'
[regex]::match($example,'(?<=-)(.*\n?)(?=.com)').value

Kuidas teostada PowerShelli ja Regex’iga stringi näitest “guru.com”i väljavõtet?
$example = 'www.powershell-guru.com'
[regex]::match($example,'(?<=-)(.*\n?)(?<=.)').value

Kuidas teostada PowerShelli ja Regex’iga stringi näitest “powershell-guru.com”i väljavõtet?
$example = 'www.powershell-guru.com'
[regex]::match($example,'(?<=www.)(.*\n?)').value

Kuidas teostada PowerShelli ja Regex’iga stringi näitest “123” väljavõtet?
$example = 'Powershell123'
[regex]::match($example,'(\d+)').value

Kuidas teostada PowerShelli ja Regex’iga stringi näitest “$” (dollari märgi) väljavõtet?
$example = 'Powershell`$123'
[regex]::match($example,'(\$)').value

Kuidas asendada PowerShelli ja Regex’iga stringis ühte karakterit (*.com) teisega (*.Fr)?
$example = 'www.powershell-guru.com'
[regex]::Replace($example, '.com','.fr')

Kuidas PowerShelli ja Regex’iga stringi abortida?
[regex]::Escape('\\server\share')

Up


Memory

Kuidas PowerShelliga sundida mälu-kogumist prügikasti poolt?
[System.GC]::Collect()
[System.GC]::WaitForPendingFinalizers()

Kuidas leida PowerShelliga arvuti RAMi suurust?

Up


Date

Kuidas leida PowerShelliga praeguset kuupäeva?
Get-Date
[Datetime]::Now

Kuidas kuvada PowerShelliga kuupäeva erinevates formaatides?

Kuidas teisendada PowerShelliga kuupäeva (Datetime)st -> (stringina) kuupäevaks?

Kuidas teisendada PowerShelliga kuupäeva (stringist) -> (Datetime) kuupäevaks?

Kuidas arvutada PowerShelliga (päevade arvu, tundide, minutite või sekundite) vahet kahe kuupäeva vahel?
(New-TimeSpan -Start $dateStart -End $dateEnd).Days
(New-TimeSpan -Start $dateStart -End $dateEnd).Hours
(New-TimeSpan -Start $dateStart -End $dateEnd).Minutes
(New-TimeSpan -Start $dateStart -End $dateEnd).Seconds

Kuidas võrrelda PowerShelliga kahte kuupäeva?
(Get-Date 2015-01-01) -lt (Get-Date 2015-01-30) # True
(Get-Date 2015-01-01) -gt (Get-Date 2015-01-30) # False

Kuidas sorteerida PowerShelliga massiivi kuupäevi “Datetime”na?
$arrayDate | Sort-Object -Property {$_ -as [Datetime]}

Kuidas PowerShelliga stopperit alustada ja lõpetada?
$chrono = [Diagnostics.Stopwatch]::StartNew()
$chrono.Stop()
$chrono

Kuidas leida PowerShelliga praegust nädalapäeva?
(Get-Date).DayOfWeek #Sunday

Kuidas leida PowerShelliga eilset kuupäeva?
(Get-Date).AddDays(-1)

Kuidas leida PowerShelliga päevade arvu kuus (veebruaris 2015)?
[DateTime]::DaysInMonth(2015, 2)

Kuidas leida PowerShelliga liigaastat?
[DateTime]::IsLeapYear(2015)

Kuidas kuvada PowerShelliga ajavööndite nimekirja?
[System.TimeZoneInfo]::GetSystemTimeZones()

Up


Networking

Kuidas PowerShelliga kodeerida (ASCII vormingus) ja dekodeerida URL-i?

Mis on PowerShelliga kohalike võrgukäskude ekvivalendid?

Kuidas leida PowerShelliga IP-aadressi?
Get-NetIPAddress # Windows 8.1 & Windows 2012
Get-NetIPConfiguration # Windows 8.1 & Windows 2012

Kuidas keelata PowerShelliga IP-aadressi v6 (IPv6)?

Kuidas kinnitada PowerShelliga IP-aadressi v4 (IPv4)?
if([ipaddress]'10.0.0.1'){'validated'}

Kuidas leida PowerShelliga välist IP-aadressi?

Kuidas leida PowerShelliga IP-aadressi kaudu Hostinime?
([System.Net.Dns]::GetHostEntry($IP)).Hostname

Kuidas leida PowerShelliga Hostinime kaudu IP-aadressi?
([System.Net.Dns]::GetHostAddresses($computer)).IPAddressToString

Kuidas leida PowerShelliga Hostinime kaudu FQDN-i?
[System.Net.Dns]::GetHostByName($computer).HostName

Kuidas leida PowerShelliga võrgu konfiguratsiooni (Ip, alamvõrk, Gateway ja DNS)?

Kuidas leida PowerShelliga MAC-aadressi?
Get-CimInstance win32_networkadapterconfiguration | Select-Object -Property Description, Macaddress
Get-WmiObject -Class win32_networkadapterconfiguration | Select-Object -Property Description, Macaddress

Kuidas PowerShelliga arvutit pingida?

Kuidas kontrollida PowerShelliga, kas arvuti on Internetiga ühendatud?

Kuidas teha PowerShelliga “whois”-otsingut veebilehe jaoks?
$whois = New-WebServiceProxy 'http://www.webservicex.net/whois.asmx?WSDL'
$whois.GetWhoIs('powershell-guru.com')

Kuidas saada PowerShelliga teavet avaliku IP (Geolocationi) kohta?

Kuidas PowerShelliga kontrollida, kas port on avatud / suletud?
New-Object -TypeName Net.Sockets.TcpClient -ArgumentList $computer, 135

Kuidas teostada PowerShelliga “tracert”i?
Test-NetConnection www.google.com -TraceRoute

Kuidas määrata PowerShelliga koduvõrguühenduse profiili?
Get-NetAdapter | Format-Table -Property Name, InterfaceDescription, ifIndex -AutoSize # Windows 8.1
Set-NetConnectionProfile -InterfaceIndex 6 -NetworkCategory Private

Kuidas näidata PowerShelliga TCP-pordi ühendusi?
netstat.exe -ano
Get-NetTCPConnection #Windows 8 and 2012

Kuidas lühendada PowerShelliga pikka URL-i väikeseks URL-iks?
$url = 'www.powershell-guru.com'
$tiny = Invoke-RestMethod -Uri "http://tinyurl.com/api-create.php?url=$url"

Kuidas leida PowerShelliga proxy seadeid?
Get-ItemProperty -Path HKCU:"Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings"

DNS

Kuidas kontrollida PowerShelliga kohaliku arvuti DNS-vahemälu?
ipconfig.exe /displaydns
Get-DnsClientCache #Windows 8 and 2012

Kuidas teostada PowerShelliga kohaliku arvuti DNS-vahemälu kliiringut?
ipconfig.exe /flushdns
Start-Process -FilePath ipconfig -ArgumentList /flushdns -WindowStyle Hidden
Clear-DnsClientCache #Windows 8 and 2012

Kuidas teostada PowerShelliga serveri arvuti DNS-vahemälu kliiringut?
Invoke-Command -ScriptBlock {Clear-DnsClientCache} -ComputerName computer01, computer02

Kuidas lugeda PowerShelliga Hostide faili?
Get-Content -Path 'C:\Windows\system32\drivers\etc\hosts'

Up


Password

Kuidas luua PowerShelliga juhuslikku parooli?
[Reflection.Assembly]::LoadWithPartialName('System.Web')
[System.Web.Security.Membership]::GeneratePassword(30,2)

Kuidas muuta PowerShelliga administraatori kohalikku parooli kaugserveriga?
$admin = [ADSI]('WinNT://server01/administrator,user')
$admin.SetPassword($password)
$admin.SetInfo()

Kuidas leida Active Directory-s PowerShelliga konto parooli aegumiskuupäeva?

Up


Printers

Kuidas kuvada PowerShelliga konkreetse serveri kõikide printerite nimekirja?
Get-WmiObject -Query 'Select * From Win32_Printer' -ComputerName $computer

Kuidas kuvada PowerShelliga konkreetse serveri kõikide portide nimekirja?
Get-WmiObject -Class Win32_TCPIPPrinterPort -Namespace 'root\CIMV2' -ComputerName $computer

Kuidas muuta PowerShelliga printeri kommentaari / asukohta?

Kuidas PowerShelliga printerit puhastada (tühistada kõik tööd)?
$printer = Get-WmiObject -Class win32_printer -Filter "Name='HP Deskjet 2540 series'"
$printer.CancelAllJobs()

Kuidas printida PowerShelliga test-lehte?
$printer = Get-WmiObject -Class win32_printer -Filter "Name='HP Deskjet 2540 series'"
$printer.PrintTestPage()

Kuidas saada PowerShelliga printerite printimisjärjekorda?

Up


Regedit

Read

Kuidas kuvada PowerShelliga registritarude nimekirja?
Get-ChildItem -Path Registry::

Kuidas saada PowerShelliga registri väärtuseid ja väärtuste tüüpe?

Kuidas kuvada PowerShelliga registri-võtme alamvõtmeid?

Kuidas kuvada PowerShelliga registri-võtme alamvõtmeid rekursiivsel viisil?
Get-ChildItem -Path 'HKLM:\SYSTEM' -Recurse -ErrorAction SilentlyContinue

Kuidas leida PowerShelliga alamvõtmeid konkreetse nimega?
Get-ChildItem -Path 'HKLM:\SOFTWARE' -Include *Plugin* -Recurse -ErrorAction SilentlyContinue

Kuidas minna PowerShelliga tagasi ainult registri alamvõtmete nimele?
(Get-ChildItem -Path 'HKLM:\SYSTEM').Name # Return HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet
Get-ChildItem -Path 'HKLM:\SYSTEM' -Name # Return ControlSet

Kuidas kuvada PowerShelliga registri väärtuste nimekirja?
Get-ItemProperty -Path 'HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion'

Kuidas lugeda PowerShelliga konkreetse registri väärtust?
(Get-ItemProperty -Path 'HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion').ProductName

Kuidas lugeda PowerShelliga kaugarvuti konkreetse registri väärtust?

Write

Kuidas luua PowerShelliga uut registri-võtit?
New-Item -Path 'HKCU:\Software\MyApplication'

Kuidas luua PowerShelliga registri-väärtust?
New-ItemProperty -Path 'HKCU:\Software\MyApplication' -Name 'Version' -Value '1.0'

Kuidas muuta PowerShelliga olemasolevat registri-väärtust?
Set-ItemProperty -Path 'HKCU:\Software\MyApplication' -Name 'Version' -Value '2.0'

Delete

Kuidas kustutada PowerShelliga registri-väärtust?
Remove-ItemProperty -Path 'HKCU:\Software\MyApplication' -Name 'Version'

Kuidas kustutada PowerShelliga registri-võtit?
Remove-Item -Path 'HKCU:\Software\MyApplication' -Force

Test

Kuidas testida PowerShelliga, kas registri võti olemas?
Test-Path -Path 'HKCU:\Software\MyApplication'

Kuidas testida PowerShelliga, kas registri väärtus olemas?
(Get-Item -Path 'HKCU:\Software\MyApplication').GetValueNames() -contains 'Version'

Up


Strings

Kuidas eemaldada PowerShelliga tühimärgid stringi algusest?
$string = ' PowershellGuru'
$string = $string.TrimStart()

Kuidas eemaldada PowerShelliga tühimärgid stringi lõpust?
$string = 'PowershellGuru '
$string = $string.TrimEnd()

Kuidas eemaldada PowerShelliga stringi tühimärgid (algusest ja lõpust)?
$string = ' PowershellGuru '
$string = $string.Trim()

Kuidas teisendada PowerShelliga stringi suurtähtedeks?
$string = 'powershellguru'
$string = $string.ToUpper()

Kuidas teisendada PowerShelliga stringi väiketähtedeks?
$string = 'POWERSHELLGURU'
$string = $string.ToLower()

Kuidas valida PowerShelliga stringi “PowerShellGuru” substringi “Powershell”?
$string.Substring(0,10)

Kuidas valida PowerShelliga string “PowerShellGuru” substringi “Guru”?
$string.Substring(10)

Kuidas valida PowerShelliga “PowerShell123Guru” numbrit “123”?
$string = 'Powershell123Guru'
[regex]::match($string,'(\d+)').value

Kuidas saada PowerShelliga stringi “PowerShellGuru” nullipõhist indeksit “Guru”?
$string.IndexOf('Guru') # 10

Kuidas kontrollida PowerShelliga, kas string on tühi või null?
$string = $null
$string = ''
[string]::IsNullOrEmpty($string)

Kuidas kontrollida PowerShelliga, kas string null, tühi või koosneb ainult tühimärkidest?
$string = $null
$string = ''
$string = ' '
[string]::IsNullOrWhiteSpace($string)

Kuidas kontrollida PowerShelliga, kas string sisaldab konkreetseid tähti?
$string = 'PowershellGuru'
$string.Contains('s')
[regex]::match($string,'s').Success

Kuidas tagastada PowerShelliga stringi pikkust?
$string.Length

Kuidas liita PowerShelliga kahte stringi?

Kuidas sobitada PowerShelliga stringis ühte või mitut sulgu “[]”?
$string = '[PowershellGuru]'
$string -match '\[' # Only 1
$string -match '\[(.*)\]' # Several

Kuidas sobitada PowerShelliga stringis ühte või mitut sulgu “()”?
$string = '(PowershellGuru)'
$string -match '\(' # Only 1
$string -match '\((.*)\)' # Several

Kuidas sobitada PowerShelliga stringis ühte või mitut sulgu “{}”?
$string = '{PowershellGuru}'
$string -match '\{' # Only 1
$string -match '\{(.*)\}' # Several

Kuidas sobitada PowerShelliga stringis ühte või mitut noolsulgu “< >”?
$string = ''
$string -match '\<' # Only 1
$string -match "\<(.*)\>" # Several

Kuidas sobitada PowerShelliga stringis väiketähti (abc)?
$string = 'POWERSHELLGURU'
$string -cmatch "^[a-z]*$" #False

Kuidas sobitada PowerShelliga stringis suurtähti (ABC)?
$string = 'powershellguru'
$string -cmatch "^[A-Z]*$" #False

Kuidas sobitada PowerShelliga stringis “[p” (p väiketähed)?
$string = '[powershellGuru]'
$string -cmatch '\[[a-z]\w+' #True

Kuidas sobitada PowerShelliga stringis “[P” (P suurtähed)?
$string = '[PowershellGuru]'
$string -cmatch '\[[A-Z]\w+' #True

Kuidas asendada PowerShelliga rida teise reaga?
$a = 'Line A'
$b = 'Line B'
$a = $a -replace $a, $b

Kuidas teisendada PowerShelliga jagunemisoperatsioone stringile (protsentides)?
(1/2).ToString('P')

Kuidas sorteerida PowerShelliga stringe, mis sisaldavad numbreid?

Kuidas valida PowerShelliga lause viimast sõna?
$sentence = 'My name is Test Powershell'
$sentence.Split(' ')[-1] # Returns Powershell

Kuidas leida PowerShelliga lause pikemat sõna?
$sentence = 'My name is Test Powershell'
$sentence.Split(' ') | Sort-Object -Property Length | Select-Object -Last 1 # Returns Powershell

Kuidas arvutada PowerShelliga, mitu korda string lauses esineb?
$sentence = 'test test test Powershell'
[regex]::Matches($sentence, 'test').Count # Returns 3

Kuidas kopeerida PowerShelliga stringi igat tähte stringi-massiivile?

Kuidas teisendada PowerShelliga stringi esimest tähte suurtäheks?

Kuidas viia PowerShelliga stringi (vasakule või paremale)?

Kuidas PowerShelliga kodeerida ja dekodeerida stringi Base64-le?

Kuidas teisendada PowerShelliga binaarset numbrit (numbrini / numbrist)?

Kuidas PowerShelliga naasta ainult tee viimase vanema-kaustani?

Kuidas PowerShelliga naasta ainult tee viimase kirjeni?

Up


Math

Kuidas kuvada PowerShelliga System.Math klassi meetodeid?
[System.Math] | Get-Member -Static -MemberType Method

Kuidas naasta PowerShelliga absoluutväärtusele?
[Math]::Abs(-12) #Returns 12
[Math]::Abs(-12.5) # Returns 12.5

Kuidas naasta PowerShelliga nurka, mille sin on täpsustatud number?
[Math]::ASin(1) #Returns 1,5707963267949

Kuidas naasta PowerShelliga lagi-väärtusele?
[Math]::Ceiling(1.4) #Returns 2
[Math]::Ceiling(1.9) #Returns 2

Kuidas naasta PowerShelliga põranda-väärtusele?
[Math]::Floor(1.4) #Returns 1
[Math]::Floor(1.9) #Returns 1

Kuidas naasta PowerShelliga täpsustatud numbri naturaallogaritmile (base e)?
[Math]::Log(4) #Returns 1,38629436111989

Kuidas naasta PowerShelliga täpsustatud number baasi 10 logaritmile?
[Math]::Log10(4) #Returns 0,602059991327962

Kuidas naasta PowerShelliga kahe väärtuse maksimumile?
[Math]::Max(2,4) #Returns 4
[Math]::Max(-2,-4) #Returns -2

Kuidas naasta PowerShelliga kahe väärtuse miinimumile?
[Math]::Min(2,4) #Returns 2
[Math]::Max(-2,-4) #Returns -4

Kuidas naasta PowerShelliga määratud võimsuse tõstetud numbrile?
[Math]::Pow(2,4) #Returns 16

Kuidas naasta PowerShelliga lähima lahutamatu väärtuse arvulisele väärtusele?
[Math]::Round(3.111,2) #Returns 3,11
[Math]::Round(3.999,2) #Returns 4

Kuidas naasta PowerShelliga määratud komaga numbri lahutamatule osale?
[Math]::Truncate(3.111) #Returns 3
[Math]::Truncate(3.999) #Returns 3

Kuidas naasta PowerShelliga täpsustatud numbri ruutjuurele?
[Math]::Sqrt(16) #Returns 4

Kuidas naasta PowerShelliga konstantsele PI-le?
[Math]::Pi #Returns 3,14159265358979

Kuidas naasta PowerShelliga nat logaritmilisele alusele (pidev e)?
[Math]::E #Returns 2,71828182845905

Kuidas kontrollida PowerShelliga, kas number on paaris või paaritu?
[bool]($number%2)

Up


Hashtables

Kuidas luua PowerShelliga tühja tabelit?
$hashtable = @{}
$hashtable = New-Object -TypeName System.Collections.Hashtable

Kuidas luua PowerShelliga tabelit koos kirjetega?

Kuidas luua PowerShelliga tabelit, kus kirjed on järjestatud vastavalt võtmele/nimele (tellitud sõnastik)?

Kuidas lisada PowerShelliga tabelisse kirjeid (võtmeväärtuste paari)?
$hashtable.Add('Key3', 'Value3')

Kuidas leida PowerShelliga tabeli erilist väärtust?
$hashtable.Key1
$hashtable.Get_Item('Key1')

Kuidas saada PowerShelliga tabeli minimaalset väärtust?

Kuidas saada PowerShelliga tabeli maksimaalset väärtust?

Kuidas muuta PowerShelliga tabeli kirjeid?
$hashtable.Set_Item('Key1', 'Value1Updated')

Kuidas eemaldada PowerShelliga otabelist kirjeid?
$hashtable.Remove('Key1')

Kuidas teostada PowerShelliga tabeli kliiringut?
$hashtable.Clear()

Kuidas kontrollida PowerShelliga konkreetse võtme/väärtuse olemasolu tabelis?
$hashtable.ContainsKey('Key3')
$hashtable.ContainsValue('Value3')

Kuidas sorteerida PowerShelliga tabelis olevaid võtmeid/väärtusi?
$hashtable.GetEnumerator() | Sort-Object -Property Name
$hashtable.GetEnumerator() | Sort-Object -Property Value -Descending

Up


Arrays

Kuidas luua PowerShelliga tühja massiivi?
$array = @()
$array = [System.Collections.ArrayList]@()

Kuidas luua PowerShelliga kirjetega massiivi?
$array = @('A', 'B', 'C')
$array = 'A', 'B', 'C'
$array = 'a,b,c'.Split(',')
$array = .{$args} a b c
$array = echo a b c

Kuidas lisada PowerShelliga massiivi kirjeid?
$array += 'D'
[void]$array.Add('D')

Kuidas muuta PowerShelliga massiivi kirjet?
$array[0] = 'Z' # 1st item[0]

Kuidas kontrollida PowerShelliga massiivi suurust?
$array = 'A', 'B', 'C'
$array.Length # Returns 3

Kuidas laadida PowerShelliga massiivi ühte kirjet / mitut kirjet / kõiki kirjeid?
$array = @('A', 'B', 'C')
$array[0] # One item (A)
$array[0] + $array[2] # Several items (A,C)
$array # All items (A,B,C)

Kuidas eemaldada PowerShelliga massiivist tühja kirjet?
$array = @('A', 'B', 'C', '')
$array = $array.Split('',[System.StringSplitOptions]::RemoveEmptyEntries) | Sort-Object # A,B,C

Kuidas kontrollida PowerShelliga, kas massiivis eksisteerib kirje?
$array = @('A', 'B', 'C')
'A' | ForEach-Object -Process {$array.Contains($_)} # Returns True
'D' | ForEach-Object -Process {$array.Contains($_)} # Returns False

Kuidas leida PowerShelliga kirje indeksit massiivis?
$array = @('A', 'B', 'C')
[array]::IndexOf($array,'A') # Returns 0

Kuidas seada PowerShelliga massiivis kirjeid vastupidisesse järjekorda?
$array = @('A', 'B', 'C')
[array]::Reverse($array) # C,B,A

Kuidas luua PowerShelliga juhuslik kirje massiivist?
$array | Get-Random

Kuidas sorteerida PowerShelliga massiivi kasvavalt / kahanevalt?
$array = @('A', 'B', 'C')
$array | Sort-Object # A,B,C
$array | Sort-Object -Descending # C,B,A

Kuidas loendada PowerShelliga kirjete arvu massiivis?
$array.Count

Kuidas liita PowerShelliga massiivi teise massiiviga?
$array1 = 'A', 'B', 'C'
$array2 = 'D', 'E', 'F'
$array3 = $array1 + $array2 # A,B,C,D,E,F

Kuidas leida PowerShelliga massiivist duplikaate?
$array = 'A', 'B', 'C', 'C'
($array | Group-Object | Where-Object -FilterScript {$_.Count -gt 1}).Values # Returns C

Kuidas eemaldada PowerShelliga massiivis olevaid duplikaate?
$array = 'A', 'B', 'C', 'C'
$array = $array | Select-Object -Unique
$array # Returns A,B,C

Kuidas luua PowerShelliga massiivi kirjetega, mis algavad eesliitega (“user01″,”user02”,… “user10”)?
$array = 1..10 | ForEach-Object -Process { "user$_" }

Up


ACL

Kuidas kuvada PowerShelliga AD-kasutaja ACL-nimekirja?
(Get-Acl -Path "AD:\$dn").Access

Kuidas kuvada PowerShelliga kausta ACL-nimekirja?
(Get-Acl -Path C:\scripts).Access

Kuidas kuvada PowerShelliga AD-kasutaja konkreetsete ACL-õiguskannetega nimekirja (kasutajad või grupid)?

Up


Variables

Mis on PowerShelliga kõige levinumad andmetüübid?

Kuidas leida PowerShelliga min ja max väärtust teatud tüüpi muutujate jaoks?