FAQ POWERSHELL IN HET NEDERLANDS

By | April 8, 2015

translated-dutch-v2


Concept : De meest gestelde vragen over Powershell.

U kunt deze lijst op verschillende manieren gebruiken :

  • Kopiëren / plakken van commando’s in een script
  • Om snel de syntaxis van een specifieke opdracht te zien
  • Om uw technische kennis te verbeteren
  • Om nieuwe commando’s te ontdekken
  • Om een sollicitatiegesprek voor te bereiden

Bijgewerkt
7 oktober 2015
Auteur powershell-guru.com
Bron dutch.powershell-guru.com
Categorieën
75
Vragen
610


ACL
Active Directory
Alias
Arrays
Browsers
Certificates
Characters
CIM
Comments
COM Objects
Compare
Computer
Credentials
CSV
Culture
Date
Drives
Environment
Errors
Event Viewer
Files
Folders
Format Operator (-f)
Functions
GPO
GUI
Hardware
Hashtables
Help
History
Jobs
Keyboard
Loops
Math
Memory
Messages
Modules
Microsoft Excel
Microsoft Exchange
Microsoft Outlook
Microsoft SharePoint
Networking
Openfiles
Operators
Parameters
Password
Powershell ISE
Powershell v5
Printers
Processes
PSObject
Quest
Random
RDP
Regedit
Regex
Remote
Restore
Scheduled Tasks
Search
SCCM
Services
SMTP
Snapins
Sounds
Static .NET Methods
Strings
System
Try/Catch
Variables
Symantec Vault
Windows 2012
Windows Azure
Windows Forms
WMI
XML

System

Hoe mijn versie van PowerShell te bepalen?

Hoe Powershell te draaien in een andere versie voor achterwaartse compatibiliteit?
powershell.exe -Version 2.0

Hoe een minimale Powershell versie (3.0 en hoger) te vereisen in een script met PowerShell?
#Requires -Version 3.0

Hoe administratieve rechten te vereisen voor een script met Powershell?

Hoe de parameters van een script te controleren met PowerShell?
help -Name .\Get-ExchangeEnvironmentReport.ps1 -Full

Hoe informatie te verkrijgen voor de huidige gebruiker met Powershell?
[Security.Principal.WindowsIdentity]::GetCurrent()

Hoe een profiel te maken, bewerken en herladen met Powershell?

Hoe een pauze te maken van 5 seconden / minuten in een script met Powershell?
Start-Sleep -Seconds 5
Start-Sleep -Seconds 300 # 5 minutes

Hoe de laatste opstarttijd te verkrijgen met Powershell?
(Get-CimInstance -ClassName win32_operatingsystem).LastBootUpTime

Hoe typeversnellers te verkrijgen met Powershell?

Hoe een lijst van de opstartprogramma’s op te lijsten met Powershell?

Hoe een applicatie te verwijderen met Powershell?

Hoe een screenshot van het hele bureaublad of van een actief venster te nemen met Powershell?
Take-ScreenShot -Screen -File 'C:\scripts\screenshot.png' -Imagetype JPEG
Repository : Take-ScreenShot

Hoe het berichtenaantal voor MSMQ wachtrijen te krijgen met Powershell?

Hoe het uitvoerbeleid in te stellen met Powershell?

Hoe een snelkoppeling te creëren met Powershell?

Hoe een programma vast/los te maken aan/van de taakbalk met Powershell?

Hoe een Windows Explorer te openen met Powershell?
[Diagnostics.Process]::Start('explorer.exe')
Invoke-Item -Path C:\Windows\explorer.exe

Hoe een lijst van stuurprogramma’s te maken met Powershell?
Get-WmiObject -Class Win32_PnPSignedDriver
Get-WindowsDriver -Online -All
driverquery.exe

Hoe een GUID te maken met Powershell?

Hoe de locatie van de tijdelijke map te krijgen voor de huidige gebruiker met Powershell?
[System.IO.Path]::GetTempPath()

Hoe een pad en een ‘child’ pad samen te voegen in één pad met PowerShell?
Join-Path -Path C:\ -ChildPath \windows

Hoe een lijst van alle cmdlets “get-*” te maken met Powershell?
Get-Command -Verb Get

Hoe een lijst van speciale systeemmappen te maken met Powershell?

Hoe ISO / VHD bestanden te mounten met Powershell?
Mount-DiskImage 'D:\ISO\file.iso' # ISO
Mount-DiskImage 'D:\VHD\file.vhd' # VHD

Hoe de geïnstalleerde .NET Framework versies te controleren met Powershell?

Hoe te controleren of het .NET Framework versie 4.5 is geïnstalleerd met Powershell?
(Get-ItemProperty -Path 'HKLM:\Software\Microsoft\NET Framework Setup\NDP\v4\Full' -EA 0).Version -like '4.5*'

Hoe een transcriptie te starten en stoppen (om een verslag van de Windows PowerShell-sessie te maken) met Powershell?
Start-Transcript -Path 'C:\scripts\transcript.txt
Stop-Transcript

Hoe de huidige folder aan te passen naar een specifieke locatie met Powershell?
Set-Location -Path 'C:\scripts'

Hoe het scherm leeg te maken met Powershell?
Clear-Host
cls # Alias

Hoe de beeldschermresolutie aan te passen met Powershell?
Set-DisplayResolution -Width 1280 -Height 1024 -Force # Windows 2012

Hoe het fullscreen venster in te stellen met Powershell?
mode.com 300

Hoe de afmetingen (breedte en hoogte) te krijgen van een afbeelding met Powershell?

Hoe de Windows-productcode te krijgen met Powershell?

Perfmon

Hoe de huidige “% Processor Time” (gemiddelde) in de laatste 5 seconden (10 keer) te krijgen met Powershell?
(Get-Counter '\Processor(_total)\% Processor Time' -SampleInterval 5 -MaxSamples 10).CounterSamples.CookedValue

Assemblies

Hoe aasemblies te laden met Powershell?

Hoe de huidige .NET assemblies die zijn geladen te controleren met Powershell?

Hoe het GAC (Global Assembly Cache) pad te vinden met Powershell?

Clipboard

Hoe resultaten te kopiëren naar het klembord met Powershell?

Hoe de inhoud van het klembord te verkrijgen met Powershell?
Add-Type -AssemblyName PresentationCore
[Windows.Clipboard]::GetText()

Hotfixes

Hoe de geïnstalleerde hotfixes te krijgen met Powershell?
Get-HotFix -ComputerName $computer

Hoe de geïnstalleerde hotfixes te krijgen voor / na een bepaalde datum met Powershell?
Get-HotFix | Where-Object -FilterScript { $_.InstalledOn -lt ([DateTime]'01/01/2015') } # Before 01/01/2015
Get-HotFix | Where-Object -FilterScript {$_.InstalledOn -gt ([DateTime]'01/01/2015')} # After 01/01/2015

Hoe te controleren of een hotfix is ​​geïnstalleerd met Powershell?
Get-HotFix -Id KB2965142

Hoe de hotfixes geïnstalleerd op een externe computer te verkrijgen met Powershell?
Get-HotFix -ComputerName $computer

Pagefile

Hoe Pagefile informatie te krijgen met Powershell?
Get-WmiObject -Class Win32_PageFileusage | Select-Object -Property Name, CurrentUsage, AllocatedBaseSize, PeakUsage, InstallDate

Hoe de aanbevolen grootte (MB) voor de Pagefile te krijgen met Powershell?
[Math]::Truncate(((Get-WmiObject -Class Win32_ComputerSystem).TotalPhysicalMemory) / 1MB) * 1.5

Hoe een Pagefile (4096 MB) op de (D:) schijf te maken met Powershell?

Hoe een Pagefile op de (C:) schijf te verwijderen met Powershell?

Maintenance

Hoe de fragmentatie van een schijf te controleren met Powershell?

Hoe de schijfruimte van schijven te controleren met Powershell?

Up


Files

Hoe een bestand te openen met Powershell?
Invoke-Item -Path 'C:\scripts\file.txt'
.'C:\scripts\file.txt'

Hoe een bestand te lezen met Powershell?
Get-Content -Path 'C:\scripts\file.txt'
gc "C:\scripts\file.txt" # Alias

Hoe output naar een bestand te schrijven met Powershell?

Hoe de fullname van het huidige script bestand te krijgen met Powershell?
$MyInvocation.MyCommand.Path

Hoe bestanden te comprimeren / zippen met Powershell?

Hoe bestanden uit te pakken / unzippen met Powershell?

Hoe de bestanden te zien in een ZIP archief met Powershell?
Add-Type -AssemblyName 'System.IO.Compression.Filesystem'
[System.IO.Compression.ZipFile]::OpenRead($fileZIP)

Hoe de grootte van een bestand in KB weer te geven met Powershell?
(Get-ChildItem -Path .\winsrv.dll).Length /1KB
(Get-ChildItem -Path .\winsrv.dll).Length /1MB
(Get-ChildItem -Path .\winsrv.dll).Length /1GB

Hoe bestanden groter of kleiner dan 1 GB te vinden met Powershell?

Hoe de naam van een bestand weer te geven zonder de extensie met Powershell?
[System.IO.Path]::GetFileNameWithoutExtension('C:\Windows\system32\calc.exe') # Return calc

Hoe de extensie van een bestand weer te geven met Powershell?
[System.IO.Path]::GetExtension('C:\scripts\file.txt') # Return .txt

Hoe de bestandsversie van een bestand te krijgen met Powershell?

Hoe de hash van een bestand te krijgen met Powershell?
(Get-FileHash $file).Hash

Hoe de MD5 / SHA1 checksum van een bestand te krijgen met Powershell?
Get-FileHash $file -Algorithm MD5
Get-FileHash $file -Algorithm SHA1

Hoe verborgen bestanden weer te geven met Powershell?

Hoe te controleren of een bestand een extensie heeft met Powershell?

Hoe een bestand in te stellen als alleen-lezen met Powershell?
Set-ItemProperty -Path .\file.txt -Name IsReadOnly -Value $true

Hoe het “LastWriteTime” attribuut aan te passen naar vorige week voor een bestand met Powershell?
Set-ItemProperty -Path .\file.txt -Name LastWriteTime -Value ((Get-Date).AddDays(-7))
If not working, use Nirsoft tool: BulkFileChanger.

Hoe een nieuw bestand te creëren met Powershell?
New-Item -ItemType File -Path 'C:\scripts\file.txt' -Value 'FirstLine'

Hoe een bestand te hernoemen met Powershell?
Rename-Item -Path 'C:\scripts\file.txt' -NewName 'C:\scripts\powershellguru2.txt'

Hoe meerdere bestanden te hernoemen in bulk / batch met Powershell?
Get-ChildItem -Path C:\scripts\txt | Rename-Item -NewName { $_.Name -replace ' ', '_' }

Hoe een bestand te verwijderen met Powershell?
Remove-Item -Path 'C:\scripts\file.txt'

Hoe de 10 laatste lijnen van een bestand weer te geven met Powershell?
Get-Content -Path 'C:\scripts\log.txt' -Tail 10

Hoe meerdere bestanden van een map te deblokkeren met Powershell?
Get-ChildItem -Path 'C:\scripts\Modules' | Unblock-File

Hoe lege regels uit een bestand te verwijderen met Powershell?
(Get-Content -Path file.txt) | Where-Object -FilterScript {$_.Trim() -ne '' } | Set-Content -Path file.txt

Hoe te controleren of een bestand bestaat met Powershell?

Hoe het nieuwst / oudst gemaakte bestand in een map te krijgen met Powershell?

Hoe duplicate regels uit een bestand te verwijderen met Powershell?

Hoe bestanden uit een map te verkrijgen die meer / minder dan 1 maand geleden werden gemaakt met Powershell?

Hoe bestanden uit een map te verkrijgen die meer / minder dan 1 jaar geleden werden gemaakt met Powershell?

Hoe de waarde van een variabele te exporteren naar een bestand met Powershell?
Set-Content -Path file.txt -Value $variable

Hoe het aantal bestanden (* .txt) in een map te tellen met Powershell?

Hoe een tekenreeks te zoeken in meerdere bestanden met PowerShell?
Select-String -Path 'C:\*.txt' -Pattern 'Test'

Hoe de eerste / laatste regel van een bestand weer te geven met PowerShell?

Hoe een specifiek lijnnummer van een bestand weer te geven met PowerShell?

Hoe het aantal lijnen van een bestand te tellen met PowerShell?

Hoe het aantal tekens en woorden van een bestand te tellen met PowerShell?

Hoe een bestand te downloaden met Powershell?
Invoke-WebRequest -Uri 'http://www.nirsoft.net/utils/searchmyfiles.zip' -OutFile 'C:\tools\searchmyfiles.zip'

Hoe het volledige pad van een bestand weer te geven met Powershell?
Resolve-Path -Path .\script.ps1 # Return C:\Scripts\script.ps1

Copy

Hoe een bestand te kopiëren naar een map met Powershell?
Copy-Item -Path 'C:\source\file.txt' -Destination 'C:\destination'

Hoe een bestand te kopiëren naar meerdere mappen met PowerShell?

Hoe meerdere bestanden te kopiëren naar een map met PowerShell?
Get-ChildItem -Path 'C:\source' -Filter *.txt | Copy-Item -Destination 'C:\destination'

Up


Active Directory

Domain & Forest

Computers

Groups

Organizational Unit (OU)

Users

Domain & Forest

Hoe Global Catalog-servers in Active Directory te vinden met Powershell?
[System.DirectoryServices.ActiveDirectory.Forest]::GetCurrentForest().GlobalCatalogs

Hoe sites in Active Directory te vinden met Powershell?
[System.DirectoryServices.ActiveDirectory.Forest]::GetCurrentForest().Sites

Hoe de huidige domeincontroller te vinden met Powershell?

Hoe alle domeincontrollers in een domein te vinden met Powershell?

Hoe de AD replicatie-mislukkingen te vinden met Powershell?
Get-ADReplicationFailure dc02.domain.com # Windows 8 and 2012

Hoe de tombstone-levensduur te vinden van het bos in Active Directory met Powershell?

Hoe de details van het bos / domein in Active Directory te krijgen met Powershell?

Hoe het pad van de “Verwijderde objecten” container in Active Directory te krijgen met PowerShell?
(Get-ADDomain).DeletedObjectsContainer

Hoe de AD Prullenbak functie in Active Directory in te schakelen met Powershell?

Hoe een AD account uit de Prullenbak te herstellen in Active Directory met Powershell?
Get-ADObject -Filter 'samaccountname -eq "powershellguru"' -IncludeDeletedObjects | Restore-ADObject

Hoe de FSMO rollen te vinden met Powershell?

Hoe aan te sluiten op een specifieke domeincontroller met Powershell?
Get-ADUser -Identity $user -Server 'serverDC01'

Hoe de huidige logon server te krijgen met Powershell?

Hoe “gpupdate” uit te voeren op een computer met Powershell?
Invoke-GPUpdate -Computer $computer -Force -RandomDelayInMinutes 0 # Windows 2012

Groups

Hoe een nieuwe groep aan te maken in Active Directory met Powershell?

Hoe een groep in Active Directory te verwijderen met Powershell?
Remove-ADGroup -Identity 'PowershellGuru'

Hoe een gebruiker toe te voegen aan een groep in Active Directory met Powershell?
Add-ADGroupMember "Powershell Guru" -Members powershellguru

Hoe een gebruiker van een groep in Active Directory te verwijderen met Powershell?
Remove-ADGroupMember 'Powershell Guru' -Members powershellguru

Hoe lege groepen (zonder leden) in Active Directory te vinden met Powershell?
Get-ADGroup -Filter * -Properties Members | Where-Object -FilterScript {-not $_.Members}

Hoe lege groepen (zonder leden) in Active Directory te tellen met Powershell?
(Get-ADGroup -Filter * -Properties Members | Where-Object -FilterScript {-not $_.Members}).Count

Hoe de leden van een groep in Active Directory te verkrijgen met Powershell?

Hoe de leden van een groep met recursieve leden in Active Directory te krijgen met Powershell?

Hoe het aantal leden van een groep met / zonder recursieve leden in Active Directory te tellen met Powershell?

Users

Hoe een wildcard te gebruiken in de filter van “Get-ADUser” in Active Directory met Powershell?

Hoe een gebruiker te verplaatsen naar een andere OU in Active Directory met Powershell?
Move-ADObject -Identity $dn -TargetPath 'OU=myOU,DC=domain,DC=com'

Hoe alle Members te vinden die (Nested) zijn voor een gebruiker met Powershell?
Get-ADGroup -LDAPFilter "(member:1.2.840.113556.1.4.1941:=$($dn))"

Hoe de Members (korte naam / partiële) te krijgen voor een gebruiker met Powershell?
(Get-ADUser -Identity $user -Properties MemberOf).MemberOf | ForEach-Object -Process {($_ -split ',')[0].Substring(3)} | Sort-Object

Hoe de Name (Volledige Naam), (DisplayName), GivenName (VoorNaam) en Surname (AchterNaam) te veranderen voor een gebruikersaccount in Active Directory met Powershell?

Hoe de Beschrijving, het Kantoor en het Telefoonnummer van een gebruikersaccount in Active Directory te veranderen met Powershell?
Set-ADUser $samAccountName -Description 'IT Consultant' -Office 'Building B' -OfficePhone '12345'

Hoe de vervaldatum op “31/12/2015” of “nooit” te zetten voor een gebruikersaccount in Active Directory met Powershell?

Hoe een gebruikersaccount in Active Directory te ontgrendelen met Powershell?
Unlock-ADAccount $samAccountName

Hoe een gebruikersaccount in / uit te schakelen in Active Directory met Powershell?

Hoe een gebruikersaccount in Active Directory te verwijderen met Powershell?
Remove-ADUser $samAccountName

Hoe een wachtwoord te herstellen voor een gebruikersaccount in Active Directory met Powershell?

Hoe een wachtwoord te herstellen voor meerdere gebruikersaccounts (bulk) in Active Directory met Powershell?

Hoe de eigenaar van een bestand in Active Directory te vinden met Powershell?

Hoe de OU (organisatie-eenheid) voor een gebruiker in Active Directory te vinden met Powershell?
[regex]::match("$((Get-ADUser -Identity $user -Properties DistinguishedName).DistinguishedName)",'(?=OU=)(.*\n?)').value

Hoe uitgeschakelde gebruikersaccounts te vinden in Active Directory met Powershell?

Hoe verlopen gebruikersaccounts in Active Directory te vinden met Powershell?
Search-ADAccount -AccountExpired

Hoe vergrendelde gebruikersaccounts in Active Directory te vinden met Powershell?
Search-ADAccount -LockedOut

Hoe de SID van een gebruikersaccount in Active Directory te vinden met Powershell?
(Get-ADUser -Identity $user -Properties SID).SID.Value

Hoe een gebruikersnaam om te zetten naar SID in Active Directory met Powershell?

Hoe een SID te converteren naar een gebruikersnaam in Active Directory met Powershell?

Hoe de Distinguished Name van een gebruikersaccount in Active Directory te splitsen met Powershell?

Hoe de datum van creatie / wijziging van een gebruikersaccount met Active Directory te vinden met Powershell?
Get-ADUser -Identity $user -Properties whenChanged, whenCreated | Format-List -Property whenChanged, whenCreated

Hoe de optionele en verplichte eigenschappen voor de klasse “Gebruiker” in Active Directory weer te geven met Powershell?

Hoe het LDAP pad te krijgen voor een gebruiker in Active Directory met Powershell?

Hoe de GN (Canonical Name) aan te passen voor een gebruiker in Active Directory met Powershell?
Rename-ADObject $((Get-ADUser -Identity $user -Properties DistinguishedName).DistinguishedName) -NewName 'Test Powershell'

Hoe de organisatie-eenheid (OU) ‘parent’ van een gebruiker in Active Directory te krijgen met Powershell?

Hoe de eigenaar van een gebruiker (die het account heeft gemaakt) in Active Directory te krijgen met Powershell?

Hoe het pwdLastSet kenmerk om te zetten voor een gebruiker in Active Directory met Powershell?

Computers

Hoe het beveiligd kanaal tussen de lokale computer en het domein te controleren met Powershell?
Test-ComputerSecureChannel

Hoe het beveiligd kanaal tussen de lokale computer en het domein te repareren met Powershell?
Test-ComputerSecureChannel -Repair

Hoe een computeraccount uit te schakelen in Active Directory met Powershell?
Disable-ADAccount $computer

Hoe computers met specifieke besturingssystemen in Active Directory te vinden met Powershell?

Organizational Unit (OU)

Hoe een organisatie-eenheid (OU) te maken in Active Directory met Powershell?
New-ADOrganizationalUnit -Name 'TEST' -Path 'DC=domain,DC=com'

Hoe organisatie-eenheid (OU) details te krijgen in Active Directory met Powershell?
Get-ADOrganizationalUnit 'OU=TEST,DC=domain,DC=com' -Properties *

Hoe de beschrijving van een organisatie-eenheid (OU) in Active Directory te veranderen met Powershell?
Set-ADOrganizationalUnit 'OU=TEST,DC=domain,DC=com' -Description 'My description'

Hoe een organisatie-eenheid (OU) in / uit te schakelen van het per ongeluk verwijderen in Active Directory met Powershell?

Hoe het per ongeluk verwijderen van elke organisatie-eenheid (OU) in te schakelen in Active Directory met Powershell?

Hoe een organisatie-eenheid (OU) te verwijderen, die beschermd is tegen het per ongeluk verwijderen in Active Directory met Powershell?

Hoe een DistinguishedName van een organisatie-eenheid (OU) te converteren naar CanonicalName in Active Directory met Powershell?

Hoe een lijst van lege organisatie-eenheden (OU) te maken met Powershell?

Hoe de manager van een groep te krijgen met Powershell?
(Get-ADGroup $dn -Properties Managedby).Managedby

Up


Regex (Regular Expression)

Hoe een IP-adres v4 (80.80.228.8) met Regex te halen met Powershell?
$example = 'The IP address is 80.80.228.8'
$ip = [regex]::match($example,'\b\d{1,3}\.\d{1,3}\.\d{1,3}\.\d{1,3}\b').value

Hoe een MAC adres (C0-D9-62-39-61-2D) te halen met separator ”-“ met Regex met Powershell?
$example = 'The MAC address is C0-D9-62-39-61-2D'
$mac = [regex]::match($example,'([0-9A-F]{2}[-]){5}([0-9A-F]{2})').value

Hoe een MAC-adres (C0:D9:62:39:61:2D) te halen met separator “:” met Regex met PowerShell?
$example = 'The MAC address is C0:D9:62:39:61:2D'
$mac = [regex]::match($example,'((\d|([a-f]|[A-F])){2}:){5}(\d|([a-f]|[A-F])){2}').value

Hoe een datum (10/02/2015) te halen met Regex met Powershell?
$example = 'The date is 10/02/2015'
$date = [regex]::match($example,'(\d{2}\/\d{2}\/\d{4})').value

Hoe een URL (www.powershell-guru.com) met Regex te halen met Powershell?
$example = 'The URL is www.powershell-guru.com'
$url = [regex]::match($example,'[a-z]+[:.].*?(?=\s)').value

Hoe een e-mail (user@domain.com) met Regex op te halen met Powershell?
$example = 'The email is user@domain.com'
$email = [regex]::match($example,'(?i)\b[A-Z0-9._%+-]+@[A-Z0-9.-]+\.[A-Z]{2,4}\b').value

Hoe “guru” te halen uit het tekenreeks-voorbeeld met Regex met Powershell?
$example = 'www.powershell-guru.com'
[regex]::match($example,'(?<=-)(.*\n?)(?=.com)').value

Hoe “guru.com” te halen uit het tekenreeks-voorbeeld met Regex met Powershell?
$example = 'www.powershell-guru.com'
[regex]::match($example,'(?<=-)(.*\n?)(?<=.)').value

Hoe “powershell-guru.com” te halen uit het tekenreeks-voorbeeld met Regex met Powershell?
$example = 'www.powershell-guru.com'
[regex]::match($example,'(?<=www.)(.*\n?)').value

Hoe ”123″ uit het tekenreeks-voorbeeld te halen met Regex met Powershell?
$example = 'Powershell123'
[regex]::match($example,'(\d+)').value

Hoe “$” (dollarteken) te halen uit het tekenreeks-voorbeeld met Regex met Powershell?
$example = 'Powershell`$123'
[regex]::match($example,'(\$)').value

Hoe een teken (* .com) te vervangen door een andere (* .fr) in een tekenreeks met Regex met Powershell?
$example = 'www.powershell-guru.com'
[regex]::Replace($example, '.com','.fr')

Hoe een string te beëindigen (escape) met Regex met Powershell?
[regex]::Escape('\\server\share')

Up


Memory

Hoe een verzameling van het geheugen door de garbage collector te forceren met Powershell?
[System.GC]::Collect()
[System.GC]::WaitForPendingFinalizers()

Hoe de grootte van het RAM-geheugen van een computer met Powershell te krijgen?

Up


Date

Hoe de huidige datum met Powershell te krijgen?
Get-Date
[Datetime]::Now

Hoe de datum in verschillende formaten met Powershell te weergeven?

Hoe een datum (Datetime) te converteren naar datum (String) met Powershell?

Hoe een datum (String) te converteren naar datum (Datetime) met Powershell?

Hoe het verschil (aantal dagen, uren, minuten of seconden) tussen twee data te berekenen met Powershell?
(New-TimeSpan -Start $dateStart -End $dateEnd).Days
(New-TimeSpan -Start $dateStart -End $dateEnd).Hours
(New-TimeSpan -Start $dateStart -End $dateEnd).Minutes
(New-TimeSpan -Start $dateStart -End $dateEnd).Seconds

Hoe vergelijk je twee data met Powershell?
(Get-Date 2015-01-01) -lt (Get-Date 2015-01-30) # True
(Get-Date 2015-01-01) -gt (Get-Date 2015-01-30) # False

Hoe sorteer je een reeks van data als “Datetime” met Powershell?
$arrayDate | Sort-Object -Property {$_ -as [Datetime]}

Hoe een stopwatch te starten en te stoppen met Powershell?
$chrono = [Diagnostics.Stopwatch]::StartNew()
$chrono.Stop()
$chrono

Hoe de huidige dag van de week met Powershell te verkrijgen?
(Get-Date).DayOfWeek #Sunday

Hoe de datum van gisteren met Powershell te verkrijgen?
(Get-Date).AddDays(-1)

Hoe het aantal dagen in een maand te verkrijgen (in februari 2015) met Powershell?
[DateTime]::DaysInMonth(2015, 2)

Hoe te weten of een jaar een schrikkeljaar is met Powershell?
[DateTime]::IsLeapYear(2015)

Hoe maak je een lijst van tijdzones met Powershell?
[System.TimeZoneInfo]::GetSystemTimeZones()

Up


Networking

Hoe een URL te coderen (naar ASCII-formaat) en te decoderen met Powershell?

Wat zijn de equivalenten van inheemse netwerk commando’s met Powershell?

Hoe IP-adressen te verkrijgen met Powershell?
Get-NetIPAddress # Windows 8.1 & Windows 2012
Get-NetIPConfiguration # Windows 8.1 & Windows 2012

Het IP-adres v6 (IPv6) uit te schakelen met Powershell?

Hoe valideer je een IP-adres v4 (IPv4) met Powershell?
if([ipaddress]'10.0.0.1'){'validated'}

Hoe het externe IP-adres te vinden met Powershell?

Hoe de hostnaam van een IP-adres met Powershell te vinden?
([System.Net.Dns]::GetHostEntry($IP)).Hostname

Hoe u het IP-adres van een hostnaam met Powershell te vinden?
([System.Net.Dns]::GetHostAddresses($computer)).IPAddressToString

Hoe de FQDN te vinden van een hostnaam met Powershell?
[System.Net.Dns]::GetHostByName($computer).HostName

Hoe de netwerkconfiguratie (Ip, Subnet, Gateway en DNS) met Powershell te vinden?

Hoe het MAC-adres met Powershell te vinden?
Get-CimInstance win32_networkadapterconfiguration | Select-Object -Property Description, Macaddress
Get-WmiObject -Class win32_networkadapterconfiguration | Select-Object -Property Description, Macaddress

Hoe een computer te pingen met Powershell?

Hoe te controleren of een computer is verbonden met het internet met Powershell?

Hoe een whois zoekopdracht voor een website uit te voeren met PowerShell?
$whois = New-WebServiceProxy 'http://www.webservicex.net/whois.asmx?WSDL'
$whois.GetWhoIs('powershell-guru.com')

Hoe de details van een publiek IP (Geolocatie) met Powershell te krijgen?

Hoe te controleren of een poort open / gesloten is met Powershell?
New-Object -TypeName Net.Sockets.TcpClient -ArgumentList $computer, 135

Hoe “tracert” uit te voeren met Powershell?
Test-NetConnection www.google.com -TraceRoute

Hoe je thuisnetwerk-verbindingsprofiel te repareren met Powershell?
Get-NetAdapter | Format-Table -Property Name, InterfaceDescription, ifIndex -AutoSize # Windows 8.1
Set-NetConnectionProfile -InterfaceIndex 6 -NetworkCategory Private

Hoe de TCP poort connecties met Powershell weer te geven?
netstat.exe -ano
Get-NetTCPConnection #Windows 8 and 2012

Hoe een lange URL te verkorten naar een kleine URL met Powershell?
$url = 'www.powershell-guru.com'
$tiny = Invoke-RestMethod -Uri "http://tinyurl.com/api-create.php?url=$url"

Hoe je proxy-instellingen te krijgen met Powershell?
Get-ItemProperty -Path HKCU:"Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings"

DNS

Hoe de DNS-cache op de lokale computer met Powershell te controleren?
ipconfig.exe /displaydns
Get-DnsClientCache #Windows 8 and 2012

Hoe een DNS cache te legen op een lokale computer met Powershell?
ipconfig.exe /flushdns
Start-Process -FilePath ipconfig -ArgumentList /flushdns -WindowStyle Hidden
Clear-DnsClientCache #Windows 8 and 2012

Hoe een DNS cache te legen op externe computers met Powershell?
Invoke-Command -ScriptBlock {Clear-DnsClientCache} -ComputerName computer01, computer02

Hoe het Hosts-bestand te lezen met Powershell?
Get-Content -Path 'C:\Windows\system32\drivers\etc\hosts'

Up


Password

Hoe genereer je een willekeurig wachtwoord met Powershell?
[Reflection.Assembly]::LoadWithPartialName('System.Web')
[System.Web.Security.Membership]::GeneratePassword(30,2)

Hoe het lokale wachtwoord voor een beheerder op een externe server met Powershell te veranderen?
$admin = [ADSI]('WinNT://server01/administrator,user')
$admin.SetPassword($password)
$admin.SetInfo()

Hoe de vervaldatum van een accountwachtwoord in Active Directory met Powershell te vinden?

Up


Printers

Hoe kan je een lijst van alle printers voor een specifieke server met Powershell maken?
Get-WmiObject -Query 'Select * From Win32_Printer' -ComputerName $computer

Hoe kan je een lijst van alle poorten voor een specifieke server met Powershell maken?
Get-WmiObject -Class Win32_TCPIPPrinterPort -Namespace 'root\CIMV2' -ComputerName $computer

Hoe de reactie / locatie te veranderen van een printer met Powershell?

Hoe een printer te zuiveren (alle jobs annuleren) met Powershell?
$printer = Get-WmiObject -Class win32_printer -Filter "Name='HP Deskjet 2540 series'"
$printer.CancelAllJobs()

Hoe kan ik een testpagina afdrukken voor een printer met Powershell?
$printer = Get-WmiObject -Class win32_printer -Filter "Name='HP Deskjet 2540 series'"
$printer.PrintTestPage()

Hoe printerwachtrijen te krijgen voor printers met Powershell?

Up


Regedit

Read

Hoe maak je een lijst met registercomponenten met Powershell?
Get-ChildItem -Path Registry::

Hoe registerwaarden en waardetypes te krijgen met Powershell?

Hoe maak je een lijst subsleutels met Powershell?

Hoe maak je een lijst subsleutels op een recursieve manier met Powershell?
Get-ChildItem -Path 'HKLM:\SYSTEM' -Recurse -ErrorAction SilentlyContinue

Hoe vind je subsleutels met een specifieke naam met Powershell?
Get-ChildItem -Path 'HKLM:\SOFTWARE' -Include *Plugin* -Recurse -ErrorAction SilentlyContinue

Hoe enkel de naam van de registersubsleutels te vinden met Powershell?
(Get-ChildItem -Path 'HKLM:\SYSTEM').Name # Return HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet
Get-ChildItem -Path 'HKLM:\SYSTEM' -Name # Return ControlSet

Hoe maak je een lijst van waarden in het register met Powershell?
Get-ItemProperty -Path 'HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion'

Hoe lees je een specifieke registerwaarde met Powershell?
(Get-ItemProperty -Path 'HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion').ProductName

Hoe lees je een specifieke registerwaarde op een externe computer met Powershell?

Write

Hoe maak je een nieuwe registersleutel met Powershell?
New-Item -Path 'HKCU:\Software\MyApplication'

Hoe maak je een registerwaarde met Powershell?
New-ItemProperty -Path 'HKCU:\Software\MyApplication' -Name 'Version' -Value '1.0'

Hoe een bestaande registerwaarde te wijzigen met Powershell?
Set-ItemProperty -Path 'HKCU:\Software\MyApplication' -Name 'Version' -Value '2.0'

Delete

Hoe verwijder je een registerwaarde met Powershell?
Remove-ItemProperty -Path 'HKCU:\Software\MyApplication' -Name 'Version'

Hoe verwijder je een registersleutel met Powershell?
Remove-Item -Path 'HKCU:\Software\MyApplication' -Force

Test

Hoe te testen of een registersleutel bestaat met Powershell?
Test-Path -Path 'HKCU:\Software\MyApplication'

Hoe te testen of een registerwaarde bestaat met Powershell?
(Get-Item -Path 'HKCU:\Software\MyApplication').GetValueNames() -contains 'Version'

Up


Strings

Hoe te witruimte-tekens vanaf het begin van een tekenreeks met Powershell te verwijderen?
$string = ' PowershellGuru'
$string = $string.TrimStart()

Hoe witruimte-tekens aan het einde van een tekenreeks met Powershell te verwijderen?
$string = 'PowershellGuru '
$string = $string.TrimEnd()

Hoe witruimte-tekens (begin en eind) van een tekenreeks met Powershell te verwijderen?
$string = ' PowershellGuru '
$string = $string.Trim()

Hoe converteer je een tekenreeks naar hoofdletters met Powershell?
$string = 'powershellguru'
$string = $string.ToUpper()

Hoe converteer je een tekenreeks naar kleine letters met Powershell?
$string = 'POWERSHELLGURU'
$string = $string.ToLower()

Hoe selecteer je de substring “Powershell” van de tekenreeks “PowershellGuru” met Powershell?
$string.Substring(0,10)

Hoe de substring “goeroe” van de string “PowershellGuru” met Powershell te selecteren?
$string.Substring(10)

Hoe het nummer “123” van “Powershell123Guru” met Powershell te selecteren?
$string = 'Powershell123Guru'
[regex]::match($string,'(\d+)').value

Hoe de nul-gebaseerde index te krijgen van “Guru” uit de string “PowershellGuru” met Powershell?
$string.IndexOf('Guru') # 10

Hoe te controleren of een string null of leeg is met Powershell?
$string = $null
$string = ''
[string]::IsNullOrEmpty($string)

Hoe te controleren of een string null of leeg is, of enkel bestaat uit spatietekens met Powershell?
$string = $null
$string = ''
$string = ' '
[string]::IsNullOrWhiteSpace($string)

Hoe te controleren of een string een specifieke letter bevat met Powershell?
$string = 'PowershellGuru'
$string.Contains('s')
[regex]::match($string,'s').Success

Hoe de lengte van een string met Powershell te vinden?
$string.Length

Hoe twee strings met Powershell samen te voegen?

Hoe één of meerdere haken “[]” te passen in een string met Powershell?
$string = '[PowershellGuru]'
$string -match '\[' # Only 1
$string -match '\[(.*)\]' # Several

Hoe een of meerdere haakjes “()” te passen in een string met Powershell?
$string = '(PowershellGuru)'
$string -match '\(' # Only 1
$string -match '\((.*)\)' # Several

Hoe een of meerdere accolades “{}” te passen in een string met Powershell?
$string = '{PowershellGuru}'
$string -match '\{' # Only 1
$string -match '\{(.*)\}' # Several

Hoe een of meerdere punthaken “& lt; & gt;” te passen in een string met Powershell?
$string = ''
$string -match '\<' # Only 1
$string -match "\<(.*)\>" # Several

Hoe kleine letters (abc) in een string met Powershell te matchen?
$string = 'POWERSHELLGURU'
$string -cmatch "^[a-z]*$" #False

Hoe hoofdletters (ABC) in een string met Powershell te matchen?
$string = 'powershellguru'
$string -cmatch "^[A-Z]*$" #False

Hoe “[p” (p kleine letter) in een string met Powershell te matchen?
$string = '[powershellGuru]'
$string -cmatch '\[[a-z]\w+' #True

Hoe “[P” (P hoofdletter) in een string met Powershell te matchen?
$string = '[PowershellGuru]'
$string -cmatch '\[[A-Z]\w+' #True

Hoe vervang je een lijn door een andere lijn met Powershell?
$a = 'Line A'
$b = 'Line B'
$a = $a -replace $a, $b

Hoe voer je een deling operatie uit in een string (percentage) met Powershell?
(1/2).ToString('P')

Hoe tekenreeksen te sorteren die nummers bevatten met Powershell?

Hoe het laatste woord van een zin met Powershell selecteren?
$sentence = 'My name is Test Powershell'
$sentence.Split(' ')[-1] # Returns Powershell

Hoe het langste woord van een zin met Powershell te krijgen?
$sentence = 'My name is Test Powershell'
$sentence.Split(' ') | Sort-Object -Property Length | Select-Object -Last 1 # Returns Powershell

Hoe het aantal keren te tellen dat een string aanwezig is binnen een zin met Powershell?
$sentence = 'test test test Powershell'
[regex]::Matches($sentence, 'test').Count # Returns 3

Hoe elk teken in een string te kopiëren naar een teken array met Powershell?

Hoe de eerste letter van een string te veranderen in een hoofdletter met Powershell?

Hoe pad je (links of rechts) een string met Powershell?

Hoe een string te coderen en te decoderen naar Base64 met Powershell?

Hoe kan ik een nummer converteren naar binair en van binair naar nummer met Powershell?

Hoe enkel de laatste bovenliggende map in een pad te verkrijgen met Powershell?

Hoe enkel het laatste item in een pad te verkrijgen met Powershell?

Up


Math

Hoe maak je een lijst van de methoden van de System.Math klasse met Powershell?
[System.Math] | Get-Member -Static -MemberType Method

Hoe de absolute waarde te verkrijgen met Powershell?
[Math]::Abs(-12) #Returns 12
[Math]::Abs(-12.5) # Returns 12.5

Hoe de hoek waarvan de sinus het opgegeven nummer is, vinden met Powershell?
[Math]::ASin(1) #Returns 1,5707963267949

Hoe de ‘ceiling’ met Powershell te vinden?
[Math]::Ceiling(1.4) #Returns 2
[Math]::Ceiling(1.9) #Returns 2

Hoe de ‘floor’ te vinden met Powershell?
[Math]::Floor(1.4) #Returns 1
[Math]::Floor(1.9) #Returns 1

Hoe het natuurlijke (basis e) logaritme van een bepaald nummer te verkrijgen met Powershell?
[Math]::Log(4) #Returns 1,38629436111989

Hoe het basis 10 logaritme van een bepaald getal te verkrijgen met Powershell?
[Math]::Log10(4) #Returns 0,602059991327962

Hoe het maximum van twee waarden te vinden met Powershell?
[Math]::Max(2,4) #Returns 4
[Math]::Max(-2,-4) #Returns -2

Hoe het minimum van twee waarden te vinden met Powershell?
[Math]::Min(2,4) #Returns 2
[Math]::Max(-2,-4) #Returns -4

Hoe verkrijg je een getal verheven tot de opgegeven macht met Powershell?
[Math]::Pow(2,4) #Returns 16

Hoe verkrijg je een decimale waarde bij de dichtstbijzijnde integrale waarde met Powershell?
[Math]::Round(3.111,2) #Returns 3,11
[Math]::Round(3.999,2) #Returns 4

Hoe het integrale deel van een bepaald decimaal getal te krijgen met Powershell?
[Math]::Truncate(3.111) #Returns 3
[Math]::Truncate(3.999) #Returns 3

Hoe de vierkantswortel van een bepaald getal te krijgen met Powershell?
[Math]::Sqrt(16) #Returns 4

Hoe de PI constant met Powershell te verkrijgen?
[Math]::Pi #Returns 3,14159265358979

Hoe de natuurlijke logaritmische basis (constante e) te verkrijgen met Powershell?
[Math]::E #Returns 2,71828182845905

Hoe te controleren of een getal even of oneven is met Powershell?
[bool]($number%2)

Up


Hashtables

Hoe maak je een lege hash tabel met Powershell?
$hashtable = @{}
$hashtable = New-Object -TypeName System.Collections.Hashtable

Hoe maak je een hash tabel met items met Powershell?

Hoe een hash tabel te creëren gesorteerd per sleutel / naam (geordend woordenboek) met items met Powershell?

Hoe items (key-waarde paar) toe te voegen aan een ​​hash tabel met Powershell?
$hashtable.Add('Key4', 'Value4')

Hoe een specifieke waarde van een hash tabel te verkrijgen met Powershell?

Hoe de minimale waarde van een hash tabel met Powershell te verkrijgen?

Hoe de maximale waarde van een hash tabel met Powershell te verkrijgen?

Hoe items in een hash tabel te wijzigen met Powershell?
$hashtable.Set_Item('Key1', 'Value1Updated')

Hoe items in een hash tabel te verwijderen met Powershell?
$hashtable.Remove('Key1')

Hoe maak je een hash tabel leeg met Powershell?
$hashtable.Clear()

Hoe de aanwezigheid van een bepaalde sleutel / waarde te checken in een hash tabel met Powershell?
$hashtable.ContainsKey('Key3')
$hashtable.ContainsValue('Value3')

Hoe te sorteren op sleutel / waarde in een hash tabel met Powershell?
$hashtable.GetEnumerator() | Sort-Object -Property Name
$hashtable.GetEnumerator() | Sort-Object -Property Value -Descending

Up


Arrays

Hoe maak je een lege array met Powershell?
$array = @()
$array = [System.Collections.ArrayList]@()

Hoe maak je een array met items met Powershell?
$array = @('A', 'B', 'C')
$array = 'A', 'B', 'C'
$array = 'a,b,c'.Split(',')
$array = .{$args} a b c
$array = echo a b c

Hoe items toe te voegen aan een array met Powershell?
$array += 'D'
[void]$array.Add('D')

Hoe een ​​item te wijzigen in een array met Powershell?
$array[0] = 'Z' # 1st item[0]

Hoe de grootte van een array te controleren met Powershell?
$array = 'A', 'B', 'C'
$array.Length # Returns 3

Hoe een / meerdere / alle items in een array te vinden met Powershell?
$array = @('A', 'B', 'C')
$array[0] # One item (A)
$array[0] + $array[2] # Several items (A,C)
$array # All items (A,B,C)

Hoe lege items te verwijderen in een array met Powershell?
$array = @('A', 'B', 'C', '')
$array = $array.Split('',[System.StringSplitOptions]::RemoveEmptyEntries) | Sort-Object # A,B,C

Hoe te controleren of een item bestaat in een array met Powershell?
$array = @('A', 'B', 'C')
'A' | ForEach-Object -Process {$array.Contains($_)} # Returns True
'D' | ForEach-Object -Process {$array.Contains($_)} # Returns False

Hoe het index nummer van een item in een array te vinden met Powershell?
$array = @('A', 'B', 'C')
[array]::IndexOf($array,'A') # Returns 0

Hoe de volgorde van items in een array om te keren met Powershell?
$array = @('A', 'B', 'C')
[array]::Reverse($array) # C,B,A

Hoe genereer je een willekeurig item vanuit een array met Powershell?
$array | Get-Random

Hoe sorteer je een array in oplopende / aflopende manier met Powershell?
$array = @('A', 'B', 'C')
$array | Sort-Object # A,B,C
$array | Sort-Object -Descending # C,B,A

Hoe het aantal items te tellen in een array met Powershell?
$array.Count

Hoe voeg je een array toe aan een andere met Powershell?