POWERSHELL SPØRGSMÅL OG SVAR PÅ DANSK

By | April 11, 2015

translated-danish-v2


Koncept : Hyppigt stillede spørgsmål om PowerShell.

Du kan bruge denne liste på forskellige måder:

  • Hvis du vil kopiere/indsætte kommandoer i et script
  • Til hurtigt at se syntaksen for en bestemt kommando
  • Til at forbedre din tekniske viden
  • Til at finde nye kommandoer
  • TIl at forbedre jobsamtalen

Opdateret
Juli 16, 2015
Forfatter powershell-guru.com
Kilde danish.powershell-guru.com
Kategorier
75
Spørgsmål
610


ACL
Active Directory
Alias
Arrays
Browsers
Certificates
Characters
CIM
Comments
COM Objects
Compare
Computer
Credentials
CSV
Culture
Date
Drives
Environment
Errors
Event Viewer
Files
Folders
Format Operator (-f)
Functions
GPO
GUI
Hardware
Hashtables
Help
History
Jobs
Keyboard
Loops
Math
Memory
Messages
Modules
Microsoft Excel
Microsoft Exchange
Microsoft Outlook
Microsoft SharePoint
Networking
Openfiles
Operators
Parameters
Password
Powershell ISE
Powershell v5
Printers
Processes
PSObject
Quest
Random
RDP
Regedit
Regex
Remote
Restore
Scheduled Tasks
Search
SCCM
Services
SMTP
Snapins
Sounds
Static .NET Methods
Strings
System
Try/Catch
Variables
Symantec Vault
Windows 2012
Windows Azure
Windows Forms
WMI
XML

System

Hvordan fastslår jeg min udgave af PowerShell?

Hvordan kører jeg PowerShell i en anden version for bagudkompatibilitet?
powershell.exe -Version 2.0

Hvordan kræver jeg en en minimal Powershell-version (3.0 og højere) i et script med PowerShell?
#Requires -Version 3.0

Hvordan kræver jeg administratorrettigheder i et script med Powershell?

Hvordan undersøger jeg parametrene i et script med Powershell?
help -Name .\Get-ExchangeEnvironmentReport.ps1 -Full

Hvordan finder jeg informationer om den aktuelle bruger med Powershell?
[Security.Principal.WindowsIdentity]::GetCurrent()

Hvordan opretter, redigerer og genindlæser jeg en profil med Powershell?

Hvordan laver jeg en pause på 5 sekunder / minutter i et script med Powershell?
Start-Sleep -Seconds 5
Start-Sleep -Seconds 300 # 5 minutes

Hvordan fastslår jeg den forrige opstartstid med Powershell?
(Get-CimInstance -ClassName win32_operatingsystem).LastBootUpTime

Hvordan finder jeg typeacceleratorer med Powershell?

Hvordan opstiller jeg en liste over startprogrammerne med Powershell?

Hvordan afinstallerer jeg et program med Powershell?

Hvordan tager jeg et screenshot af hele skrivebordet eller et aktivt vindue med PowerShell?
Take-ScreenShot -Screen -File 'C:\scripts\screenshot.png' -Imagetype JPEG
Repository : Take-ScreenShot

Hvordan fastslår jeg antallet af beskeder for MSMQ-køer med PowerShell?

Hvordan indstiller jeg udførelsespolitikken med Powershell?

Hvordan opretter jeg en genvej med Powershell?

Hvordan låser eller løsgør jeg et program til/fra proceslinjen med PowerShell?

Hvordan åbner jeg et Windows Explorer-vindue med PowerShell?
[Diagnostics.Process]::Start('explorer.exe')
Invoke-Item -Path C:\Windows\explorer.exe

Hvordan opstiller jeg en liste over enhedsdrivere med Powershell?
Get-WmiObject -Class Win32_PnPSignedDriver
Get-WindowsDriver -Online -All
driverquery.exe

Hvordan opretter jeg en GUID med Powershell?

Hvordan fastslår jeg placeringen af den midlertidige mappe for den aktuelle bruger med Powershell?
[System.IO.Path]::GetTempPath()

Hvordan sammenføjer jeg en sti og en understi til en enkelt sti med PowerShell?
Join-Path -Path C:\ -ChildPath \windows

Hvordan opstiller jeg en liste over samtlige cmdlets “Get-*” med Powershell?
Get-Command -Verb Get

Hvordan opstiller jeg en liste over særlige systemmapper med Powershell?

Hvordan monterer jeg ISO- / VHD-filer med Powershell?
Mount-DiskImage 'D:\ISO\file.iso' # ISO
Mount-DiskImage 'D:\VHD\file.vhd' # VHD

Hvordan fastslår jeg .NET Framework-versioner installeret med Powershell?

Hvordan kontrollerer jeg om .NET Framework 4.5 er installeret med Powershell?
(Get-ItemProperty -Path 'HKLM:\Software\Microsoft\NET Framework Setup\NDP\v4\Full' -EA 0).Version -like '4.5*'

Hvordan starter og stopper jeg et udskrift (til at skabe en oversigt over Windows PowerShell-sessionen) med Powershell?
Start-Transcript -Path 'C:\scripts\transcript.txt
Stop-Transcript

Hvordan ændrer jeg den aktuelle mappe til en specifik placering med Powershell?
Set-Location -Path 'C:\scripts'

Hvordan rydder jeg skærmen med Powershell?
Clear-Host
cls # Alias

Hvordan ændrer jeg skærmopløsningen med PowerShell?
Set-DisplayResolution -Width 1280 -Height 1024 -Force # Windows 2012

Hvordan indstiller jeg fullscreen-vinduet med Powershell?
mode.com 300

Hvordan fastlår jeg dimensionerne (bredde og højde) af et billede med Powershell?

Hvordan fastslår jeg Windows-produktnøglen med Powershell?

Perfmon

Hvordan fastslår jeg den aktuelle “% Processor Time” (gennemsnit) i de sidste 5 sekunder (10 gange) med Powershell?
(Get-Counter '\Processor(_total)\% Processor Time' -SampleInterval 5 -MaxSamples 10).CounterSamples.CookedValue

Assemblies

Hvordan loader jeg monteringer med Powershell?

Hvordan fastslår jeg de midlertidigt indlæste NET-monteringer med Powershell?

Hvordan fastslår jeg GAC-stien (Cache Global Assembly) med Powershell?

Clipboard

Hvordan kopierer jeg resultater til udklipsholderen med Powershell?

Hvordan fastslår jeg indholdet af udklipsholderen med Powershell?
Add-Type -AssemblyName PresentationCore
[Windows.Clipboard]::GetText()

Hotfixes

Hvordan fastslår jeg hotfixes installeret med Powershell?
Get-HotFix -ComputerName $computer

Hvordan fastlår jeg hotfixes der er installeret før / efter en bestemt dato med Powershell?
Get-HotFix | Where-Object -FilterScript { $_.InstalledOn -lt ([DateTime]'01/01/2015') } # Before 01/01/2015
Get-HotFix | Where-Object -FilterScript {$_.InstalledOn -gt ([DateTime]'01/01/2015')} # After 01/01/2015

Hvordan kontrollerer jeg om et hotfix er installeret med Powershell?
Get-HotFix -Id KB2965142

Hvordan fastslår jeg hotfixes der er installeret på en fjerncomputer med Powershell?
Get-HotFix -ComputerName $computer

Pagefile

Hvordan finder jeg Pagefile-informationer med Powershell?
Get-WmiObject -Class Win32_PageFileusage | Select-Object -Property Name, CurrentUsage, AllocatedBaseSize, PeakUsage, InstallDate

Hvordan fastslår jeg den anbefalede størrelse (MB) til Pagefile med Powershell?
[Math]::Truncate(((Get-WmiObject -Class Win32_ComputerSystem).TotalPhysicalMemory) / 1MB) * 1.5

Hvordan opretter jeg en pagefile (4096 MB) på (D:)-drevet med Powershell?

Hvordan sletter jeg en Pagefile på (C:)-drevet med Powershell?

Maintenance

Hvordan kontrollerer jeg fragmenteringen af et drev med Powershell?

Hvordan kontrollerer jeg diskpladsen på drevene med Powershell?

Up


Files

Hvordan åbner jeg en fil med Powershell?
Invoke-Item -Path 'C:\scripts\file.txt'
.'C:\scripts\file.txt'

Hvordan læser jeg en fil med Powershell?
Get-Content -Path 'C:\scripts\file.txt'
gc "C:\scripts\file.txt" # Alias

Hvordan skriver jeg output til en fil med Powershell?

Hvordan fastslår jeg det fulde navn af den nuværende script-fil med Powershell?
$MyInvocation.MyCommand.Path

Hvordan komprimerer jeg filer med Powershell?

Hvordan dekomprimerer jeg filer med Powershell?

Hvordan ser jeg filerne i et ZIP-arkiv med Powershell?
Add-Type -AssemblyName 'System.IO.Compression.Filesystem'
[System.IO.Compression.ZipFile]::OpenRead($fileZIP)

Hvordan bestemmer jeg størrelsen (KB) på en fil med Powershell?
(Get-ChildItem -Path .\winsrv.dll).Length /1KB
(Get-ChildItem -Path .\winsrv.dll).Length /1MB
(Get-ChildItem -Path .\winsrv.dll).Length /1GB

Sådan finder jeg filer der er større eller mindre end 1 GB med Powershell?

Hvordan bestemmer jeg navnet på en fil uden udvidelsen med Powershell?
[System.IO.Path]::GetFileNameWithoutExtension('C:\Windows\system32\calc.exe') # Return calc

Hvordan bestemmer jeg udvidelsen af en fil med Powershell?
[System.IO.Path]::GetExtension('C:\scripts\file.txt') # Return .txt

Hvordan fastslår jeg filversionen af en fil med Powershell?

Hvordan bestemmer jeg en fils nummertegn med Powershell?
(Get-FileHash $file).Hash

Hvordan bestemmer jeg MD5- / SHA1-kontrolsummen af en fil med Powershell?
Get-FileHash $file -Algorithm MD5
Get-FileHash $file -Algorithm SHA1

Hvordan viser jeg skjulte filer med Powershell?

Hvordan kontrollerer jeg om en fil indeholder en udvidelse med Powershell?

Hvordan indstiller jeg en fil til “Read Only” med Powershell?
Set-ItemProperty -Path .\file.txt -Name IsReadOnly -Value $true

Hvordan ændrer jeg “LastWriteTime”-attributten i en fil til sidste uge med Powershell?
Set-ItemProperty -Path .\file.txt -Name LastWriteTime -Value ((Get-Date).AddDays(-7))
If not working, use Nirsoft tool: BulkFileChanger.

Hvordan opretter jeg en ny fil med Powershell?
New-Item -ItemType File -Path 'C:\scripts\file.txt' -Value 'FirstLine'

Hvordan omdøber jeg en fil med Powershell?
Rename-Item -Path 'C:\scripts\file.txt' -NewName 'C:\scripts\powershellguru2.txt'

Hvordan omdøber jeg flere filer (i batch) med Powershell?
Get-ChildItem -Path C:\scripts\txt | Rename-Item -NewName { $_.Name -replace ' ', '_' }

Hvordan sletter jeg en fil med Powershell?
Remove-Item -Path 'C:\scripts\file.txt'

Hvordan ser jeg de 10 seneste linjer af en fil med Powershell?
Get-Content -Path 'C:\scripts\log.txt' -Tail 10

Hvordan fjerner jeg blokeringen fra flere filer i en mappe med Powershell?
Get-ChildItem -Path 'C:\scripts\Modules' | Unblock-File

Hvordan fjerner jeg tomme linjer fra en fil med Powershell?
(Get-Content -Path file.txt) | Where-Object -FilterScript {$_.Trim() -ne '' } | Set-Content -Path file.txt

Hvordan kontrollerer jeg om en fil eksisterer med Powershell?

Hvordan bestemmer jeg den nyeste / ældste oprettede fil i en mappe med Powershell?

Hvordan fjerne jeg duplikerede linjer fra en fil med Powershell?

Hvordan finder jeg filer oprettet for mere eller mindre end en måned siden i en mappe med Powershell?

Hvordan finder jeg filer oprettet for mere eller mindre end et år siden i en mappe med Powershell?

Hvordan eksporterer jeg værdien af en variabel til en fil med Powershell?
Set-Content -Path file.txt -Value $variable

Hvordan tæller jeg antallet af filer (* .txt) i en mappe med Powershell?

Hvordan søger jeg efter en streng i flere filer med PowerShell?
Select-String -Path 'C:\*.txt' -Pattern 'Test'

Hvordan finder jeg den første / sidste linje af en fil med PowerShell?

Hvordan finder jeg et bestemt linjenummer i en fil med PowerShell?

Hvordan fastslår jeg antallet af linjer i en fil med PowerShell?

Hvordan fastslår jeg antallet af tegn og ord i en fil med PowerShell?

Hvordan downloader jeg en fil med Powershell?
Invoke-WebRequest -Uri 'http://www.nirsoft.net/utils/searchmyfiles.zip' -OutFile 'C:\tools\searchmyfiles.zip'

Hvordan finder jeg den fulde sti til en fil med Powershell?
Resolve-Path -Path .\script.ps1 # Return C:\Scripts\script.ps1

Copy

Hvordan kopierer jeg en fil til en mappe med Powershell?
Copy-Item -Path 'C:\source\file.txt' -Destination 'C:\destination'

Hvordan kopierer jeg en fil til flere mapper i PowerShell?

Hvordan kopiere jeg flere filer til en mappe i PowerShell?
Get-ChildItem -Path 'C:\source' -Filter *.txt | Copy-Item -Destination 'C:\destination'

Up


Active Directory

Domain & Forest

Computers

Groups

Organizational Unit (OU)

Users

Domain & Forest

Hvordan fastslår jeg Global Catalog-servere i Active Directory med Powershell?
[System.DirectoryServices.ActiveDirectory.Forest]::GetCurrentForest().GlobalCatalogs

Hvordan fastslår jeg sites i Active Directory med Powershell?
[System.DirectoryServices.ActiveDirectory.Forest]::GetCurrentForest().Sites

Hvordan fastslår jeg den aktuelle domæneleder med Powershell?

Hvordan fastslår jeg alle domænelederne for et domæne med Powershell?

Hvordan fastslår jeg AD-replikeringsfiaskoer med Powershell?
Get-ADReplicationFailure dc02.domain.com # Windows 8 and 2012

Hvordan fastslår jeg tombstone-levetiden for ‘skoven’ i Active Directory med Powershell?

Sådan finder jeg oplysninger om ‘skoven’ / domænet i Active Directory med Powershell?

Hvordan finder jeg stien til “Deleted Objects”-containeren i Active Directory med Powershell?
(Get-ADDomain).DeletedObjectsContainer

Hvordan aktiverer jeg AD-Papirkurvs-funktionen i Active Directory med Powershell?

Hvordan gendanner jeg en AD-konto fra papirkurven i Active Directory med Powershell?
Get-ADObject -Filter 'samaccountname -eq "powershellguru"' -IncludeDeletedObjects | Restore-ADObject

Hvordan fastslår jeg FSMO-rollerne med Powershell?

Hvordan forbiner jeg til en bestemt domæneleder med Powershell?
Get-ADUser -Identity $user -Server 'serverDC01'

Hvordan finder jeg den aktuelle logon-server med Powershell?

Hvordan udfører jeg “gpupdate” på en computer med Powershell?
Invoke-GPUpdate -Computer $computer -Force -RandomDelayInMinutes 0 # Windows 2012

Groups

Hvordan opretter jeg en ny gruppe i Active Directory med Powershell?

Hvordan fjerner jeg en gruppe i Active Directory med Powershell?
Remove-ADGroup -Identity 'PowershellGuru'

Hvordan tilføjer jeg en bruger til en gruppe i Active Directory med Powershell?
Add-ADGroupMember "Powershell Guru" -Members powershellguru

Hvordan fjerner jeg en bruger fra en gruppe i Active Directory med Powershell?
Remove-ADGroupMember 'Powershell Guru' -Members powershellguru

Hvordan fastslår jeg tomme grupper (uden medlemmer) i Active Directory med Powershell?
Get-ADGroup -Filter * -Properties Members | Where-Object -FilterScript {-not $_.Members}

Hvordan tæller jeg tomme grupper (uden medlemmer) i Active Directory med Powershell?
(Get-ADGroup -Filter * -Properties Members | Where-Object -FilterScript {-not $_.Members}).Count

Hvordan finder jeg medlemmerne af en gruppe i Active Directory med Powershell?

Hvordan fastslår jeg medlemmerne af en gruppe med rekursive medlemmer i Active Directory med Powershell?

Hvordan tæller jeg antallet af medlemmer i en gruppe med / uden rekursive medlemmer i Active Directory med Powershell?

Users

Hvordan bruger jeg et wildcard i filteret “Get-ADUser” i Active Directory med Powershell?

Hvordan flytter jeg en bruger til et andet OU i Active Directory med Powershell?
Move-ADObject -Identity $dn -TargetPath 'OU=myOU,DC=domain,DC=com'

Hvordan fastslår jeg samtlige medlemmer der er (Nested) for en bruger med Powershell?
Get-ADGroup -LDAPFilter "(member:1.2.840.113556.1.4.1941:=$($dn))"

Hvordan finder jeg et medlems (korte navn / trunkeret) for en bruger med Powershell?
(Get-ADUser $user -Properties MemberOf).MemberOf | ForEach-Object -Process {($_ -split ',')[0].Substring(3)} | Sort-Object

Hvordan omdøber jeg Name (FullName), (DisplayName), GivenName (Fornavn) og Surname (LastName) for en brugerkonto i Active Directory med Powershell?

Hvordan ændrer jeg Description, Offfice og (Tele)phone numer i en brugerkonto i Active Directory med PowerShell?
Set-ADUser $samAccountName -Description 'IT Consultant' -Office 'Building B' -OfficePhone '12345'

Hvordan indstiller jeg udløbsdatoen til “31/12/2015” eller “Never” i en brugerkonto i Active Directory med Powershell?

Hvordan låser jeg en brugerkonto op i Active Directory med Powershell?
Unlock-ADAccount $samAccountName

Hvordan aktiverer / deaktivere jeg en brugerkonto i Active Directory med Powershell?

Hvordan fjerner jeg en brugerkonto i Active Directory med Powershell?
Remove-ADUser $samAccountName

Hvordan nulstiller jeg en adgangskode til en brugerkonto i Active Directory med Powershell?

Hovrdan nulstiller jeg en adgangskode til flere brugerkonti (batch) i Active Directory med Powershell?

Hvordan fastslår jeg ejeren af en fil i Active Directory med Powershell?

Hvordan fastslår jeg OU (Organizational Unit) for en bruger i Active Directory med Powershell?
[regex]::match("$((Get-ADUser $user -Properties DistinguishedName).DistinguishedName)",'(?=OU=)(.*\n?)').value

Hvordan fastslår jeg deaktiverede brugeres konti i Active Directory med Powershell?

Hvordan fastslår jeg udløbne brugerkonti i Active Directory med Powershell?
Search-ADAccount -AccountExpired

Hvordan fastslår jeg låste brugerkonti i Active Directory med Powershell?
Search-ADAccount -LockedOut

Hvordan fastslår jeg SID i en brugerkonto i Active Directory med Powershell?
(Get-ADUser $user -Properties SID).SID.Value

Hvordan konverterer jeg et brugernavn til SID i Active Directory med Powershell?

Hvordan konverterer jeg et SID til brugernavn i Active Directory med Powershell?

Hvordan opdeler jeg Distinguished Name på en brugerkonto med Active Directory med Powershell?

Hvordan fastslår jeg datoen for oprettelse / seneste ændring af en brugerkonto med Active Directory med Powershell?
Get-ADUser -Identity $user -Properties whenChanged, whenCreated | Format-List -Property whenChanged, whenCreated

Hvordan finder jeg de valgfri og obligatoriske egenskaber i klassen “User” med Active Directory med Powershell?

Hvordan finder jeg LDAP-stien til en bruger med Active Directory med Powershell?

Hvordan ændrer jeg CN (Canonical Name) for en bruger med Active Directory med Powershell?
Rename-ADObject $((Get-ADUser $user -Properties DistinguishedName).DistinguishedName) -NewName 'Test Powershell'

Hvordan finder jeg Organizational Unit (OU)-forælderen til en bruger med Active Directory med Powershell?

Hvordan finder jeg ejeren af en bruger (som oprettede kontoen) med Active Directory med Powershell?

Hvordan konverterer jeg PwdLastSet-attributten for en bruger med Active Directory med Powershell?

Computers

Hvordan tester jeg sikkerhedskanalen mellem den lokale computer og domænet med Powershell?
Test-ComputerSecureChannel

Hvordan reparerer jeg sikkerhedskanal mellem den lokale computer og domænet med Powershell?
Test-ComputerSecureChannel -Repair

Hvordan deaktiverer jeg en computerkonto i Active Directory med Powershell?
Disable-ADAccount $computer

Hvordan fastslår jeg computere med specifikke operativsystemer i Active Directory med Powershell?

Organizational Unit (OU)

Hvordan opretter jeg et Organizational Unit (OU) i Active Directory med Powershell?
New-ADOrganizationalUnit -Name 'TEST' -Path 'DC=domain,DC=com'

Hvordan finder jeg detaljer om Organizational Unit (OU) i Active Directory med Powershell?
Get-ADOrganizationalUnit 'OU=TEST,DC=domain,DC=com' -Properties *

Hvordan ændrer jeg beskrivelsen af et Organizational Unit (OU) i Active Directory med Powershell?
Set-ADOrganizationalUnit 'OU=TEST,DC=domain,DC=com' -Description 'My description'

Hvordan aktiverer / deaktiverer jeg et Organizational Unit (OU) fra utilsigtet sletning i Active Directory med Powershell?

Hvordan aktiverer jeg utilsigtet sletning for alle Organizational Unit (OU) i Active Directory med Powershell?

Hvordan sletter jeg et Organizational Unit (OU) som er beskyttet mod utilsigtet sletning i Active Directory med Powershell?

Hvordan konverterer jeg et DistinguishedName af Organizational Unit (OU) til CanonicalName med Active Directory med Powershell?

Hvordan opstiller jeg en liste over tomme Organizational Unit (OUs) med Powershell?

Hvordan fastslår jeg lederen af en gruppe med Powershell?
(Get-ADGroup $dn -Properties Managedby).Managedby

Up


Regex (Regular Expression)

Hvordan uddrager jeg en IP-adresse v4 (80.80.228.8) med Regex med Powershell?
$example = 'The IP address is 80.80.228.8'
$ip = [regex]::match($example,'\b\d{1,3}\.\d{1,3}\.\d{1,3}\.\d{1,3}\b').value

Hvordan uddrager jeg en MAC-adresse (C0-D9-62-39-61-2D) med separatoren “-” med Regex med Powershell?
$example = 'The MAC address is C0-D9-62-39-61-2D'
$mac = [regex]::match($example,'([0-9A-F]{2}[-]){5}([0-9A-F]{2})').value

Hvordan uddrager jeg en MAC-adresse (C0: D9: 62: 39: 61: 2D) med separatoren “:” med Regex med Powershell?
$example = 'The MAC address is C0:D9:62:39:61:2D'
$mac = [regex]::match($example,'((\d|([a-f]|[A-F])){2}:){5}(\d|([a-f]|[A-F])){2}').value

Hvordan uddrager jeg en dato (10/02/2015) med Regex med Powershell?
$example = 'The date is 10/02/2015'
$date = [regex]::match($example,'(\d{2}\/\d{2}\/\d{4})').value

Hvordan uddrager jeg en URL (www.powershell-guru.com) med Regex med Powershell?
$example = 'The URL is www.powershell-guru.com'
$url = [regex]::match($example,'[a-z]+[:.].*?(?=\s)').value

Hvordan uddrager jeg en e-mail (user@domain.com) med Regex med Powershell?
$example = 'The email is user@domain.com'
$email = [regex]::match($example,'(?i)\b[A-Z0-9._%+-]+@[A-Z0-9.-]+\.[A-Z]{2,4}\b').value

Hvordan uddrager jeg “guru” fra strengeeksemplet med Regex med Powershell?
$example = 'www.powershell-guru.com'
[regex]::match($example,'(?<=-)(.*\n?)(?=.com)').value

Hvordan uddrager jeg “guru.com” fra strengeeksemplet med Regex med Powershell?
$example = 'www.powershell-guru.com'
[regex]::match($example,'(?<=-)(.*\n?)(?<=.)').value

Hvordan uddrager jeg “powershell-guru.com” fra strengeeksemplet med Regex med Powershell?
$example = 'www.powershell-guru.com'
[regex]::match($example,'(?<=www.)(.*\n?)').value

Hvordan uddrager jeg “123” fra strengeeksemplet med Regex med Powershell?
$example = 'Powershell123'
[regex]::match($example,'(\d+)').value

Hvordan uddrager jeg “$” (dollartegn) fra strengeeksemplet med Regex med Powershell?
$example = 'Powershell`$123'
[regex]::match($example,'(\$)').value

Hvordan erstatter jeg et tegn (* .com) med et andet (* .fr) i en streng med Regex med Powershell?
$example = 'www.powershell-guru.com'
[regex]::Replace($example, '.com','.fr')

Hvordan undviger jeg en streng med Regex med Powershell?
[regex]::Escape('\\server\share')

Up


Memory

Hvordan forcerer jeg en hukommelsesindsamling af affaldsindsamleren med Powershell?
[System.GC]::Collect()
[System.GC]::WaitForPendingFinalizers()

Hvordan fastslår jeg RAM-størrelsen på en computer med Powershell?

Up


Date

Hvordan fastslår jeg den aktuelle dato med Powershell?
Get-Date
[Datetime]::Now

Hvordan ser jeg datoen i forskellige formater med Powershell?

Hvordan konverterer jeg en dato (Datetime) til en dato (String) med Powershell?

Hvordan konverterer jeg en dato (String) til en dato (Datetime) med Powershell?

Hvordan beregner jeg forskellen (number of Days, Hours, Minutes or Seconds) mellem to datoer med Powershell?
(New-TimeSpan -Start $dateStart -End $dateEnd).Days
(New-TimeSpan -Start $dateStart -End $dateEnd).Hours
(New-TimeSpan -Start $dateStart -End $dateEnd).Minutes
(New-TimeSpan -Start $dateStart -End $dateEnd).Seconds

Hvordan sammenligner jeg to datoer med Powershell?
(Get-Date 2015-01-01) -lt (Get-Date 2015-01-30) # True
(Get-Date 2015-01-01) -gt (Get-Date 2015-01-30) # False

Hvordan sorterer jeg en række datoer som “Datetime” med Powershell?
$arrayDate | Sort-Object -Property {$_ -as [Datetime]}

Hvordan starter og stopper jeg et stopur med Powershell?
$chrono = [Diagnostics.Stopwatch]::StartNew()
$chrono.Stop()
$chrono

Hvordan fastslår jeg den aktuelle ugedag med Powershell?
(Get-Date).DayOfWeek #Sunday

Hvordan fastslår jeg gårsdagens dato med Powershell?
(Get-Date).AddDays(-1)

Hvordan fastslår jeg antallet af dage i en måned (i februar 2015) med Powershell?
[DateTime]::DaysInMonth(2015, 2)

Hvordan kendes et skudår i Powershell?
[DateTime]::IsLeapYear(2015)

Hvordan opstiller jeg en liste over tidszoner med Powershell?
[System.TimeZoneInfo]::GetSystemTimeZones()

Up


Networking

Hvordan indkoder jeg (til ASCII-format) og afkode en URL med Powershell?

Hvad er ækvivalenterne af de naturlige netværkskommandoer med Powershell?

Hvordan fastslår jeg IP-adresser med Powershell?
Get-NetIPAddress # Windows 8.1 & Windows 2012
Get-NetIPConfiguration # Windows 8.1 & Windows 2012

Hvordan deaktiverer jeg IP-adresse v6 (IPv6) med Powershell?

Hvordan validerer jeg en IP-adresse v4 (IPv4) med Powershell?
if([ipaddress]'10.0.0.1'){'validated'}

Hvordan fastslår jeg den eksterne IP-adresse med Powershell?

Hvordan fastslår jeg Hostname fra en IP-adresse med Powershell?
([System.Net.Dns]::GetHostEntry($IP)).Hostname

Hvordan fastslår jeg IP-adressen fra et Hostname med Powershell?
([System.Net.Dns]::GetHostAddresses($computer)).IPAddressToString

Hvordan fastslår jeg FQDN fra et Hostname med Powershell?
[System.Net.Dns]::GetHostByName($computer).HostName

Hvordan fastslår jeg netværkskonfigurationen (Ip, Subnet, Gateway og DNS) med Powershell?

Hvordan fastslår jeg MAC-adressen med Powershell?
Get-CimInstance win32_networkadapterconfiguration | Select-Object -Property Description, Macaddress
Get-WmiObject -Class win32_networkadapterconfiguration | Select-Object -Property Description, Macaddress

Hvordan pinger jeg en computer med Powershell?

Hvordan kontrollerer jeg om en computer er forbundet til internettet med Powershell?

Hvordan udfører jeg et “whois”-opslag for en hjemmeside med PowerShell?
$whois = New-WebServiceProxy 'http://www.webservicex.net/whois.asmx?WSDL'
$whois.GetWhoIs('powershell-guru.com')

Hvordan finder jeg nærmere oplysninger om en offentlig IP (Geolocation) med Powershell?

Hvordan kontrollere jeg om en port er åben / lukket med Powershell?
New-Object -TypeName Net.Sockets.TcpClient -ArgumentList $computer, 135

Hvordan udfører jeg “tracert” med Powershell?
Test-NetConnection www.google.com -TraceRoute

Hvordan reparerer jeg en hjemmenetværksforbindelsesprofil med Powershell?
Get-NetAdapter | Format-Table -Property Name, InterfaceDescription, ifIndex -AutoSize # Windows 8.1
Set-NetConnectionProfile -InterfaceIndex 6 -NetworkCategory Private

Hvordan kan jeg se TCP-forbindelserne med Powershell?
netstat.exe -ano
Get-NetTCPConnection #Windows 8 and 2012

Hvordan forkorter jeg en lang URL til en lille URL med Powershell?
$url = 'www.powershell-guru.com'
$tiny = Invoke-RestMethod -Uri "http://tinyurl.com/api-create.php?url=$url"

Hvordan fastslår jeg proxyindstillingerne med Powershell?
Get-ItemProperty -Path HKCU:"Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings"

DNS

Hvordan kontrollerer jeg DNS-cachen på en lokal computer med Powershell?
ipconfig.exe /displaydns
Get-DnsClientCache #Windows 8 and 2012

Hvordan rydder jeg DNS-cachen på lokal computer med Powershell?
ipconfig.exe /flushdns
Start-Process -FilePath ipconfig -ArgumentList /flushdns -WindowStyle Hidden
Clear-DnsClientCache #Windows 8 and 2012

Hvordan rydder jeg DNS-cachen på eksterne computere med Powershell?
Invoke-Command -ScriptBlock {Clear-DnsClientCache} -ComputerName computer01, computer02

Hvordan læser jeg Hosts-filen med Powershell?
Get-Content -Path 'C:\Windows\system32\drivers\etc\hosts'

Up


Password

Hvordan genererer jeg en tilfældig adgangskode med Powershell?
[Reflection.Assembly]::LoadWithPartialName('System.Web')
[System.Web.Security.Membership]::GeneratePassword(30,2)

Hvordan ændrer jeg den lokale adgangskode for en administrator på en fjernserver med Powershell?
$admin = [ADSI]('WinNT://server01/administrator,user')
$admin.SetPassword($password)
$admin.SetInfo()

Hvordan fastslår jeg udløbsdatoen for adgangskoden for en konto i Active Directory med Powershell?

Up


Printers

Hvordan opstiller jeg en liste over printerne på en bestemt server med Powershell?
Get-WmiObject -Query 'Select * From Win32_Printer' -ComputerName $computer

Hvordan opstiller jeg en liste over alle portene i en bestemt server med Powershell?
Get-WmiObject -Class Win32_TCPIPPrinterPort -Namespace 'root\CIMV2' -ComputerName $computer

Hvordan ændrer jeg kommentaren / placeringen af en printer med Powershell?

Hvordan annullerer jeg alle printerjobs med Powershell?
$printer = Get-WmiObject -Class win32_printer -Filter "Name='HP Deskjet 2540 series'"
$printer.CancelAllJobs()

Hvordan udskriver jeg en testside på en printer med Powershell?
$printer = Get-WmiObject -Class win32_printer -Filter "Name='HP Deskjet 2540 series'"
$printer.PrintTestPage()

Hvordan finder jeg udskriftskøer for printere med Powershell?

Up


Regedit

Read

Hvordan opstiller jeg en liste over registreringsdatabaser med Powershell?
Get-ChildItem -Path Registry::

Hvordan finder jeg værdier og værdityper for registreringsdatabasen med Powershell?

Hvordan opstiller jeg en liste over undernøglerne af registernøgler med Powershell?

Hvordan opstiller jeg en liste over undernøgler af registernøgler på en rekursiv måde med Powershell?
Get-ChildItem -Path 'HKLM:\SYSTEM' -Recurse -ErrorAction SilentlyContinue

Hvordan fastslår jeg undernøgler med et bestemt navn med Powershell?
Get-ChildItem -Path 'HKLM:\SOFTWARE' -Include *Plugin* -Recurse -ErrorAction SilentlyContinue

Hvordan returnerer jeg udelukkende navnet på undernøglerne i registeret med Powershell?
(Get-ChildItem -Path 'HKLM:\SYSTEM').Name # Return HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet
Get-ChildItem -Path 'HKLM:\SYSTEM' -Name # Return ControlSet

Hvordan opstiller jeg en liste af registerværdier med Powershell?
Get-ItemProperty -Path 'HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion'

Hvordan læser jeg en bestemt registerværdi i registreringsdatabasen med Powershell?
(Get-ItemProperty -Path 'HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion').ProductName

Hvordan læser jeg en bestemt registerværdi på en fjerncomputer med Powershell?

Write

Hvordan opretter jeg en ny registernøgle med Powershell?
New-Item -Path 'HKCU:\Software\MyApplication'

Hvordan opretter jeg en registerværdi med Powershell?
New-ItemProperty -Path 'HKCU:\Software\MyApplication' -Name 'Version' -Value '1.0'

Hvordan ændrer jeg en eksisterende registerværdi med Powershell?
Set-ItemProperty -Path 'HKCU:\Software\MyApplication' -Name 'Version' -Value '2.0'

Delete

Hvordan sletter jeg en registerværdi med Powershell?
Remove-ItemProperty -Path 'HKCU:\Software\MyApplication' -Name 'Version'

Hvordan sletter jeg en registernøgle med Powershell?
Remove-Item -Path 'HKCU:\Software\MyApplication' -Force

Test

Hvordan tester jeg om en registernøgle findes med Powershell?
Test-Path -Path 'HKCU:\Software\MyApplication'

Hvordan teste jeg om en registerværdi findes med Powershell?
(Get-Item -Path 'HKCU:\Software\MyApplication').GetValueNames() -contains 'Version'

Up


Strings

Hvordan fjerner jeg whitespace-karakterer fra begyndelsen af en streng med Powershell?
$string = ' PowershellGuru'
$string = $string.TrimStart()

Hvordan fjerner jeg whitespace-karakterer fra slutningen af en streng med Powershell?
$string = 'PowershellGuru '
$string = $string.TrimEnd()

Hvordan fjerner jeg whitespace-tegn (i begyndelsen og slutningen) af en streng med Powershell?
$string = ' PowershellGuru '
$string = $string.Trim()

Hvordan konverterer jeg en streng til store bogstaver med Powershell?
$string = 'powershellguru'
$string = $string.ToUpper()

Hvordan konverterer jeg en streng til små bogstaver med Powershell?
$string = 'POWERSHELLGURU'
$string = $string.ToLower()

Hvordan vælger jeg substrengen “Powershell” af strengen “PowershellGuru” med Powershell?
$string.Substring(0,10)

Hvordan vælger jeg substrengen “Guru” af strengen “PowershellGuru” med Powershell?
$string.Substring(10)

Hvordan vælger jeg nummeret “123” af “Powershell123Guru” med Powershell?
$string = 'Powershell123Guru'
[regex]::match($string,'(\d+)').value

Hvordan finder jeg den nul-baserede indeks af “Guru” af strengen “PowershellGuru” med Powershell?
$string.IndexOf('Guru') # 10

Hvordan kontrollere jeg om en streng er ugyldig eller tom med Powershell?
$string = $null
$string = ''
[string]::IsNullOrEmpty($string)

Hvordan kontrollerer jeg om en streng er ugyldig, tom eller kun består af whitespace-tegn med Powershell?
$string = $null
$string = ''
$string = ' '
[string]::IsNullOrWhiteSpace($string)

Hvordan kontrollere jeg om en streng indeholder et bestemt bogstav med Powershell?
$string = 'PowershellGuru'
$string.Contains('s')
[regex]::match($string,'s').Success

Hvordan returnerer jeg længden af en streng med Powershell?
$string.Length

Hvordan sammenkæder jeg to strenge med Powershell?

Hvordan matcher jeg for en eller flere parenteser “[ ]” i en streng med Powershell?
$string = '[PowershellGuru]'
$string -match '\[' # Only 1
$string -match '\[(.*)\]' # Several

Hvordan matcher jeg for en eller flere parenteser “( )” i en streng med Powershell?
$string = '(PowershellGuru)'
$string -match '\(' # Only 1
$string -match '\((.*)\)' # Several

Hvordan matcher jeg for en eller flere krøllede parenteser “{ }” i en streng med Powershell?
$string = '{PowershellGuru}'
$string -match '\{' # Only 1
$string -match '\{(.*)\}' # Several

Hvordan matcher jeg for en eller flere vinkelbeslag “< >” i en streng med Powershell?
$string = ''
$string -match '\<' # Only 1
$string -match "\<(.*)\>" # Several

Hvordan matche jeg ethvert lille bogstav (abc) i en streng med Powershell?
$string = 'POWERSHELLGURU'
$string -cmatch "^[a-z]*$" #False

Hvordan matcher jeg ethvert stort bogstav (ABC) i en streng med Powershell?
$string = 'powershellguru'
$string -cmatch "^[A-Z]*$" #False

Hvordan matcher jeg “[p” (p små bogstaver) i en streng med Powershell?
$string = '[powershellGuru]'
$string -cmatch '\[[a-z]\w+' #True

Hvordan matcher jeg “[P” (P store bogstaver) i en streng med Powershell?
$string = '[PowershellGuru]'
$string -cmatch '\[[A-Z]\w+' #True

Sådan erstatte jeg en linje med en anden linje med Powershell?
$a = 'Line A'
$b = 'Line B'
$a = $a -replace $a, $b

Hovrdan konverterer jeg en brydende operation til en streng (i procent) med Powershell?
(1/2).ToString('P')

Hvordan sorterer jeg strenge indeholdende numre med Powershell?

Hvordan vælger jeg det sidste ord i en sætning med Powershell?
$sentence = 'My name is Test Powershell'
$sentence.Split(' ')[-1] # Returns Powershell

Sådan finder jeg det største ord i en sætning med Powershell?
$sentence = 'My name is Test Powershell'
$sentence.Split(' ') | Sort-Object -Property Length | Select-Object -Last 1 # Returns Powershell

Hvordan tælle jeg antallet af gange en streng er til stede i en sætning med Powershell?
$sentence = 'test test test Powershell'
[regex]::Matches($sentence, 'test').Count # Returns 3

Hvordan kopierer jeg hvert tegn i en streng til en tegnopstilling med Powershell?

Hvordan konverterer jeg det første bogstav til store bogstaver i en streng med Powershell?

Hvordan udfylder (til venstre eller højre) jeg en streng med Powershell?

Hvordan indkode og afkoder jeg en streng til Base64 med Powershell?

Hvordan konverterer jeg et nummer (til og fra) binær med Powershell?

Hvordan returnerer jeg udelukkende den sidste overordnede mappe i en sti med Powershell?

Hvordan returnere jeg udelukkende det sidste element i en sti med Powershell?

Up


Math

Hvordan opstiller jeg en liste over fremgangsmåderne i System.Math-klassen med Powershell?
[System.Math] | Get-Member -Static -MemberType Method

Hvordan returnerer jeg den absolutte værdi med Powershell?
[Math]::Abs(-12) #Returns 12
[Math]::Abs(-12.5) # Returns 12.5

Hvordan returnerer jeg den vinkel, hvis sinus er det angivne tal med Powershell?
[Math]::ASin(1) #Returns 1,5707963267949

Hvordan returnerer jeg loftet med Powershell?
[Math]::Ceiling(1.4) #Returns 2
[Math]::Ceiling(1.9) #Returns 2

Hvordan returnerer jeg gulvet med Powershell?
[Math]::Floor(1.4) #Returns 1
[Math]::Floor(1.9) #Returns 1

Hvordan returnerer jeg den naturlige (base e) logaritme af et bestemt tal med Powershell?
[Math]::Log(4) #Returns 1,38629436111989

Hvordan returnerer jeg base 10-logaritmen af et bestemt antal med Powershell?
[Math]::Log10(4) #Returns 0,602059991327962

Hvordan returnerer jeg maksimalt to værdier med Powershell?
[Math]::Max(2,4) #Returns 4
[Math]::Max(-2,-4) #Returns -2

Hvordan returnerer jeg mindst to værdier med Powershell?
[Math]::Min(2,4) #Returns 2
[Math]::Max(-2,-4) #Returns -4

Hvordan returnerer jeg et tal med en speciferet kraft med Powershell?
[Math]::Pow(2,4) #Returns 16

Hvordan returnerer jeg en decimalværdi til den nærmeste integralværdi med Powershell?
[Math]::Round(3.111,2) #Returns 3,11
[Math]::Round(3.999,2) #Returns 4

Hvordan returnerer jeg den integrale del af et angivet decimaltal med Powershell?
[Math]::Truncate(3.111) #Returns 3
[Math]::Truncate(3.999) #Returns 3

Hvordan returnerer jeg kvadratroden af et bestemt antal med Powershell?
[Math]::Sqrt(16) #Returns 4

Hvordan returnerer jeg pi-konstanten med Powershell?
[Math]::Pi #Returns 3,14159265358979

Hvordan returnerer jeg den naturligt logaritmiske base (konstant e) med Powershell?
[Math]::E #Returns 2,71828182845905

Hvordan kontrollerer jeg om et tal er lige eller ulige med Powershell?
[bool]($number%2)

Up


Hashtables

Hvordan opretter jeg en tom nummertegnstabel med Powershell?
$hashtable = @{}
$hashtable = New-Object -TypeName System.Collections.Hashtable

Hvordan opretter jeg en nummertalstabel med elementer med Powershell?

Hvordan opretter jeg en nummertalstabel sorteret efter nøgle / navn (rækkefølgebestemt ordbog) med elementer med Powershell?

Hvordan tilføjer jeg elementer (nøgleværdi-par) til en nummertalstabel med Powershell?
$hashtable.Add('Key4', 'Value4')

Hvordan finder jeg en specifik værdi af en nummertalstabellen med Powershell?

Hvordan finder jeg mindsteværdien af en nummertalstabel med Powershell?

Hvordan finder jeg maksimumværdien af en nummertalstabel med Powershell?

Hvordan ændrer jeg elementer i en nummertalstabel med Powershell?
$hashtable.Set_Item('Key1', 'Value1Updated')

Hvordan fjerner jeg elementer i en nummertalstabel med Powershell?
$hashtable.Remove('Key1')

Hvordan rydder jeg en nummertalstabel med Powershell?
$hashtable.Clear()

Hvordan kontrollerer jeg tilstedeværelsen af en specifik nøgle / værdi i en nummertalstabel med Powershell?
$hashtable.ContainsKey('Key3')
$hashtable.ContainsValue('Value3')

Hvordan sorterer jeg efter nøgle / værdi i en nummertalstabel med Powershell?
$hashtable.GetEnumerator() | Sort-Object -Property Name
$hashtable.GetEnumerator() | Sort-Object -Property Value -Descending

Up


Arrays

Hvordan opretter jeg en tom opstilling med Powershell?
$array = @()
$array = [System.Collections.ArrayList]@()

Hvordan opretter jeg en opstilling med elementer med Powershell?
$array = @('A', 'B', 'C')
$array = 'A', 'B', 'C'
$array = 'a,b,c'.Split(',')
$array = .{$args} a b c
$array = echo a b c

Hvordan tilføjer jeg punkter til en opstilling med Powershell?
$array += 'D'
[void]$array.Add('D')

Hvordan ændrer jeg et punkt i en opstilling med Powershell?
$array[0] = 'Z' # 1st item[0]

Hvordan kontrollerer jeg størrelsen af en opstilling med Powershell?
$array = 'A', 'B', 'C'
$array.Length # Returns 3

Hvordan henter jeg et / flere / alle elementer i en opstilling med Powershell?
$array = @('A', 'B', 'C')
$array[0] # One item (A)
$array[0] + $array[2] # Several items (A,C)
$array # All items (A,B,C)

Hvordan fjerner jeg tomme elementer i en matrix med Powershell?
$array = @('A', 'B', 'C', '')
$array = $array.Split('',[System.StringSplitOptions]::RemoveEmptyEntries) | Sort-Object # A,B,C

Hvordan kontrollerer jeg om et element findes i en opstilling med Powershell?
$array = @('A', 'B', 'C')
'A' | ForEach-Object -Process {$array.Contains($_)} # Returns True
'D' | ForEach-Object -Process {$array.Contains($_)} # Returns False

Hvordan finder jeg indekstallet for et punkt i opstillingen med Powershell?
$array = @('A', 'B', 'C')
[array]::IndexOf($array,'A') # Returns 0

Hvordan vender jeg rækkefølgen af elementer i en opstilling med Powershell?
$array = @('A', 'B', 'C')
[array]::Reverse($array) # C,B,A

Hvordan genererer jeg et tilfældig element fra en opstilling med Powershell?
$array | Get-Random

Hvordan sorterer jeg en opstilling efter stigende / faldende rækkefølge med Powershell?
$array = @('A', 'B', 'C')
$array | Sort-Object # A,B,C
$array | Sort-Object -Descending # C,B,A

Hvordan tæller jeg antallet af elementer i en opstilling med Powershell?
$array.Count

Hvordan tilføjer jeg en opstilling til en anden med Powershell?
$array1 = 'A', 'B', 'C'
$array2 = 'D', 'E', 'F'
$array3 = $array1 + $array2 # A,B,C,D,E,F

Hvordan finder jeg dubletter fra en opstilling med Powershell?
$array = 'A', 'B', 'C', 'C'
($array | Group-Object | Where-Object -FilterScript {$_