POWERSHELL VRAE IN AFRIKAANS

By | May 20, 2015

translated-afrikaans


Konsep: Die mees algemene vrae oor Powershell.

Jy kan hierdie lys op verskillende maniere gebruik:

  • Om vinnig opdragte in ‘n script te Kopieer/plak
  • Om vinnig die sintaksis van ‘n spesifieke opdrag te sien
  • Om jou tegniese kennis te verbeter
  • Om nuwe instruksies te ontdek
  • Om vir ‘n werksonderhoud voor te berei

Opgedateer:
2 Julie 2015
Skrywer powershell-guru.com
Bron afrikaans.powershell-guru.com
Kategorieë
75
Vrae
610


ACL
Active Directory
Alias
Arrays
Browsers
Certificates
Characters
CIM
Comments
COM Objects
Compare
Computer
Credentials
CSV
Culture
Date
Drives
Environment
Errors
Event Viewer
Files
Folders
Format Operator (-f)
Functions
GPO
GUI
Hardware
Hashtables
Help
History
Jobs
Keyboard
Loops
Math
Memory
Messages
Modules
Microsoft Excel
Microsoft Exchange
Microsoft Outlook
Microsoft SharePoint
Networking
Openfiles
Operators
Parameters
Password
Powershell ISE
Printers
Processes
PSObject
Quest
Random
RDP
Regedit
Regex
Remote
Restore
Scheduled Tasks
Search
SCCM
Services
SMTP
Snapins
Sounds
Static .NET Methods
Strings
System
Try/Catch
Variables
Symantec Vault
Windows10
Windows 2012
Windows Azure
Windows Forms
WMI
XML

System

Hoe om my weergawe – “version” van PowerShell te bepaal?

Hoe om PowerShell vir terugwerkende verenigbaarheid in ‘n ander weergawe te laat loop “run”?
powershell.exe -Version 2.0

Hoe kry ek die laagste PowerShell weergawe (3,0 en hoër) in ‘n teks “script” met PowerShell?
#Requires -Version 3.0

Hoe om administratiewe voorregte vir ‘n teks “script” aan te skaf met PowerShell?

Hoe om die parameters van ‘n teks “script” met PowerShell te kontroleer?
help -Name .\Get-ExchangeEnvironmentReport.ps1 -Full

Hoe kry ek inligting vir die huidige gebruiker met PowerShell?
[Security.Principal.WindowsIdentity]::GetCurrent()

Hoe om ‘n profiel te skep, te wysig, en te herlaai met PowerShell?

Hoe om ‘n pouse van 5 sekondes/minute te maak in ‘n teks “script” met PowerShell?
Start-Sleep -Seconds 5
Start-Sleep -Seconds 300 # 5 minutes

Hoe kry ek die laaste laai “boot” tyd met PowerShell?
(Get-CimInstance -ClassName win32_operatingsystem).LastBootUpTime

Hoe om die teks/tik versnellers “type accelerators” met PowerShell te kry ?

Hoe kry ek ‘n lys van die “startup” programme met PowerShell?

Hoe om ‘n aplikasie met PowerShell te oninstalleer “uninstall”?

Hoe om ‘n skermskoot “screenshot” te neem van die hele, of net die aktiewe venster “window” met PowerShell?
Take-ScreenShot -Screen -File 'C:\scripts\screenshot.png' -Imagetype JPEG
Repository : Take-ScreenShot

Hoe kry ek die boodskap getal vir MSMQ waglys met PowerShell?

Hoe om die uitvoerbeleid met PowerShell op te stel?

Hoe om ‘n kortpad met PowerShell te skep?

Hoe om ‘n program met PowerShell te pen “pin” of ontpen “unpin” op die taakbalk ?

Hoe om Windows Explorer met PowerShell oop te maak?
[Diagnostics.Process]::Start('explorer.exe')
Invoke-Item -Path C:\Windows\explorer.exe

Hoe om ‘n toestel sagtewareroetine “device drivers” met PowerShell te lys ?
Get-WmiObject -Class Win32_PnPSignedDriver
Get-WindowsDriver -Online -All
driverquery.exe

Hoe om ‘n globale unieke identifiseerder “GUID” met PowerShell skep?

Hoe om die ligging vir die huidige gebruiker, van die tydelike gids “directory” met PowerShell te kry?
[System.IO.Path]::GetTempPath()

Hoe om ‘n baan “Path” en ‘n kind-baan “child path” in ‘n enkele baan “path” met PowerShell aan te sluit?
Join-Path -Path C:\ -ChildPath \windows

Hoe kry ek ‘n lys van al die cmdlets “Get- *” met PowerShell?
Get-Command -Verb Get

Hoe om met PowerShell ‘n lys van spesiale stelsel leêrgidse “system folders” te kry?

Hoe om ISO/VHD lêers met PowerShell te monteer?
Mount-DiskImage 'D:\ISO\file.iso' # ISO
Mount-DiskImage 'D:\VHD\file.vhd' # VHD

Hoe om “.NET Framework” weergawes, geinstalleer met PowerShell, te kontroleer?

Hoe om te kyk of die .NET Framework weergawe 4.5 met PowerShell geïnstalleer is?
(Get-ItemProperty -Path 'HKLM:\Software\Microsoft\NET Framework Setup\NDP\v4\Full' -EA 0).Version -like '4.5*'

Hoe om ‘n transkripsie “transcript” met PowerShell te begin en te stop (om ‘n rekord van die Windows PowerShell sessie te skep)?
Start-Transcript -Path 'C:\scripts\transcript.txt
Stop-Transcript

Hoe om die huidige gids met PowerShell te verander na ‘n spesifieke plek toe?
Set-Location -Path 'C:\scripts'

Hoe om die skerm met PowerShell te ontruim?
Clear-Host
cls # Alias

Hoe om die vertoon resolusie met PowerShell te verander?
Set-DisplayResolution -Width 1280 -Height 1024 -Force # Windows 2012

Hoe om die vol-skerm venster “full screen” met PowerShell stel?
mode.com 300

Hoe kry ek die dimensies (breedte en hoogte) van ‘n foto met PowerShell?

Hoe kry ek die Windows produk sleutel met PowerShell?

Perfmon

Hoe kry ek die huidige “% verwerker Tyd” – “prosessor time” (gemiddeld) in die laaste 5 sekondes (10 keer) met PowerShell?
(Get-Counter '\Processor(_total)\% Processor Time' -SampleInterval 5 -MaxSamples 10).CounterSamples.CookedValue

Assemblies

Hoe om samestellings “assemblies” met PowerShell te laai?

Hoe om huidige .NET samestellings “assemblies”, gelaai met PowerShell, te kontroleer?

Hoe om die GAK (Globale Vergadering kasgeheue) “GAC (Global Assembly Cache)” baan met PowerShell te vind?

Clipboard

Hoe om resultate na die knipbord te kopieer met PowerShell?

Hoe kry ek die inhoud van die knipbord met PowerShell?
Add-Type -AssemblyName PresentationCore
[Windows.Clipboard]::GetText()

Hotfixes

Hoe om met PowerShell die “hotfixes” te kry wat geïnstalleer is?
Get-HotFix -ComputerName $computer

Hoe om met PowerShell die “hotfixes” geïnstaleer te kry voor/na ‘n spesifieke datum?
Get-HotFix | Where-Object -FilterScript { $_.InstalledOn -lt ([DateTime]'01/01/2015') } # Before 01/01/2015
Get-HotFix | Where-Object -FilterScript {$_.InstalledOn -gt ([DateTime]'01/01/2015')} # After 01/01/2015

Hoe om te kyk of ‘n “hotfix” met PowerShell ​​geïnstalleer is?
Get-HotFix -Id KB2965142

Hoe om die “hotfixes” op ‘n afgeleë rekenaar met PowerShell te installeer?
Get-HotFix -ComputerName $computer

Pagefile

Hoe kry ek Pagina-lêer “Pagefile” inligting met PowerShell?
Get-WmiObject -Class Win32_PageFileusage | Select-Object -Property Name, CurrentUsage, AllocatedBaseSize, PeakUsage, InstallDate

Hoe kry ek die aanbevole grootte (MB) vir die pagina-lêer “Pagefile” met PowerShell?
[Math]::Truncate(((Get-WmiObject -Class Win32_ComputerSystem).TotalPhysicalMemory) / 1MB) * 1.5

Hoe om ‘n pagina-lêer “Pagefile” met PowerShell (4096 MB) op die (D 🙂 dryf te skep?

Hoe om ‘n pagina-lêer “Pagefile” met PowerShell op die (C 🙂 dryf te verwyder?

Maintenance

Hoe om die fragmentering van ‘n dryf met PowerShell te kontroleer?

Hoe om die hardeskyf spasie van drywe met PowerShell te kontroleer?

Up


Files

Hoe om ‘n lêer met PowerShell oop te maak?
Invoke-Item -Path 'C:\scripts\file.txt'
.'C:\scripts\file.txt'

Hoe om ‘n lêer met PowerShell te lees?
Get-Content -Path 'C:\scripts\file.txt'
gc "C:\scripts\file.txt" # Alias

Hoe om uitset “output” na ‘n lêer toe te skryf met PowerShell?
'Line1', 'Line2', 'Line3' | Out-File -FilePath 'C:\scripts\file.txt'
'Line1', 'Line2', 'Line3' | Add-Content -Path file.txt

Hoe kry ek die hele naam van die huidige teks lêer “script file” met PowerShell?
$MyInvocation.MyCommand.Path

Hoe om lêers saam te pers “compress/zip files” met PowerShell?
Add-Type -AssemblyName 'System.IO.Compression.Filesystem'
[System.IO.Compression.ZipFile]::CreateFromDirectory($folder,$fileZIP)

Hoe om lêers met PowerShell te onkompakteer?
Add-Type -AssemblyName 'System.IO.Compression.Filesystem'
[System.IO.Compression.ZipFile]::ExtractToDirectory($fileZIP, $folder)

Hoe om die lêers met PowerShell in ‘n saamgepersde argief – “zip archive” te sien?
Add-Type -AssemblyName 'System.IO.Compression.Filesystem'
[System.IO.Compression.ZipFile]::OpenRead($fileZIP)

Hoe om die grootte van ‘n lêer met PowerShell in KB te vertoon?
(Get-ChildItem -Path .\winsrv.dll).Length /1KB
(Get-ChildItem -Path .\winsrv.dll).Length /1MB
(Get-ChildItem -Path .\winsrv.dll).Length /1GB

Hoe om lêers groter of kleiner as 1 GB met PowerShell te vind?

Hoe om die naam van ‘n lêer, sonder die uitbreiding, met PowerShell te vertoon ?
[System.IO.Path]::GetFileNameWithoutExtension('C:\Windows\system32\calc.exe') # Return calc

Hoe om die uitbreiding van ‘n lêer met PowerShell te vertoon?
[System.IO.Path]::GetExtension('C:\scripts\file.txt') # Return .txt

Hoe kry ek die lêer weergawe van ‘n lêer met PowerShell?

Hoe kry ek met PowerShell die huts – “hash” van ‘n lêer?
(Get-FileHash $file).Hash

Hoe kry ek met PowerShell die MD5/SHA1 kontrolesom – “checksum” van ‘n lêer?
Get-FileHash $file -Algorithm MD5
Get-FileHash $file -Algorithm SHA1

Hoe om verborge lêers te vertoon met PowerShell?

Hoe om te kyk of ‘n lêer ‘n uitbreiding het met PowerShell?

Hoe om ‘n lêer met PowerShell as “Slegs Lees” te stel?
Set-ItemProperty -Path .\file.txt -Name IsReadOnly -Value $true

Hoe om die “LastWriteTime” kenmerk, met PowerShell vir ‘n lêer na verlede week toe te verander?
Set-ItemProperty -Path .\file.txt -Name LastWriteTime -Value ((Get-Date).AddDays(-7))
If not working, use Nirsoft tool: BulkFileChanger.

Hoe om ‘n nuwe lêer met PowerShell te skep?
New-Item -ItemType File -Path 'C:\scripts\file.txt' -Value 'FirstLine'

Hoe om ‘n lêer met PowerShell te herbenoem “rename”?
Rename-Item -Path 'C:\scripts\file.txt' -NewName 'C:\scripts\powershellguru2.txt'

Hoe om veelvuldige grootmaat/joernaal lêers met PowerShell te herbenoem “rename”?
Get-ChildItem -Path C:\scripts\txt | Rename-Item -NewName { $_.Name -replace ' ', '_' }

Hoe om ‘n lêer met PowerShell te verwyder “delete”?
Remove-Item -Path 'C:\scripts\file.txt'

Hoe om die 10 nuutste lyne van ‘n lêer met PowerShell te vertoon?
Get-Content -Path 'C:\scripts\log.txt' -Tail 10

Hoe om verskeie lêers “files” van ‘n lêergids “folders” met PowerShell te blok?
Get-ChildItem -Path 'C:\scripts\Modules' | Unblock-File

Hoe om leë lyne van ‘n lêer “file” met PowerShell te verwyder?
(Get-Content -Path file.txt) | Where-Object -FilterScript {$_.Trim() -ne '' } | Set-Content -Path file.txt

Hoe om ​​met PowerShell te kyk of ‘n lêer bestaan ?

Hoe kry ek die nuutste/oudste geskepde lêer “file” in ‘n lêergids “folder” met PowerShell?

Hoe om duplikaat lyne van ‘n lêer “file” met PowerShell te verwyder?

Hoe kry ek lêers wat min of meer ‘n maand terug geskep is, in ‘n lêergids “folder” met PowerShell?

Hoe kry ek lêers “files” wat min of meer ‘n jaar terug geskep is in’n gids “folder” met PowerShell?

Hoe om die waarde van ‘n veranderlike na ‘n lêer met PowerShell uit te voer “export”?
Set-Content -Path file.txt -Value $variable

Hoe om die aantal (* .txt) lêers “files” in ‘n lêergids “folder” te tel met PowerShell?

Hoe om ‘n string binne veelvuldige lêers met PowerShell te soek?
Select-String -Path 'C:\*.txt' -Pattern 'Test'

Hoe om die eerste/laaste lyn van ‘n lêer met PowerShell te wys?

Hoe om ‘n spesifieke lyn nommer van ‘n lêer “file” met PowerShell te vertoon?

Hoe om die hoeveelheid lyne van ‘n lêer “file” met PowerShell te tel?

Hoe om die aantal karakters en woorde van ‘n lêer “file” met PowerShell te tel?

Hoe om ‘n lêer met PowerShell af te laai “download”?
Invoke-WebRequest -Uri 'http://www.nirsoft.net/utils/searchmyfiles.zip' -OutFile 'C:\tools\searchmyfiles.zip'

Hoe om die volle baan van ‘n lêer “file” met PowerShell te wys?
Resolve-Path -Path .\script.ps1 # Return C:\Scripts\script.ps1

Copy

Hoe om ‘n lêer “file” na ‘n lêergids “folder” toe te kopieer met PowerShell?
Copy-Item -Path 'C:\source\file.txt' -Destination 'C:\destination'

Hoe om een lêer “file” na verskeie lêergidse “folders” toe te kopieer met PowerShell?

Hoe om veelvuldige lêers “files” te kopieer na een lêergids “folder” toe met PowerShell?
Get-ChildItem -Path 'C:\source' -Filter *.txt | Copy-Item -Destination 'C:\destination'

Up


Active Directory

Domain & Forest

Computers

Groups

Organizational Unit (OU)

Users

Domain & Forest

Hoe kry Globale katalogus bedieners “Global Catalogue Servers” in Active Directory met PowerShell??
[System.DirectoryServices.ActiveDirectory.Forest]::GetCurrentForest().GlobalCatalogs

Hoe kry ek ruimtes “sites” met PowerShell in Active Directoryl?
[System.DirectoryServices.ActiveDirectory.Forest]::GetCurrentForest().Sites

Hoe kry ek die huidige domein kontroleerder “Domain Controller” met PowerShell?
(Get-ADDomainController).HostName

Hoe kry ek al die domein kontroleurs “domain controllers” met PowerShell in ‘n afdeling?

Hoe kry ek die AD replikasie mislukkings “replication failures” met PowerShell?
Get-ADReplicationFailure dc02.domain.com # Windows 8 and 2012

Hoe kry ek die grafsteen leeftyd “tombstone lifetime” vir die bos “forest” in Active Directory met PowerShell?

Hoe vind ek die besonderhede van die bos/domein in Active Directory met PowerShell?

Hoe kry ek die baan van die uitgewisde voorwerpe houer “deleted objects” in die Active Directory met PowerShell?
(Get-ADDomain).DeletedObjectsContainer

Hoe om die AD herwinnings blik “AD Recycle Bin” funksie in Active Directory met PowerShell te aktiveer?

Hoe om ‘n AD rekening van die herwinnings blik “Recycle Bin” met PowerShell te herstel in’n aktiewe gids Active Directory?
Get-ADObject -Filter 'samaccountname -eq "powershellguru"' -IncludeDeletedObjects | Restore-ADObject

Hoe om die “FSMO” rolle met PowerShell te vind?

Hoe om by ‘n spesifieke domein kontroleerder “domain controller” met PowerShell aan te sluit ?
Get-ADUser -Identity $user -Server 'serverDC01'

Hoe kry jy die huidige aanmeld bediener “current logon server” met PowerShell ?

Hoe voer jy met PowerShell “GPUpdate” uit op ‘n rekenaar ?
Invoke-GPUpdate -Computer $computer -Force -RandomDelayInMinutes 0 # Windows 2012

Groups

Hoe om ‘n nuwe groep in Active Directory met PowerShell te skep?

Hoe om ‘n groep in Active Directory met PowerShell te verwyder?
Remove-ADGroup -Identity 'PowershellGuru'

Hoe om ‘n gebruiker met PowerShell in ‘n groep te in te deel wat in Active Directory is?
Add-ADGroupMember "Powershell Guru" -Members powershellguru

Hoe om ‘n gebruiker met PowerShell uit ‘n groep te haal wat in Active Directory is?
Remove-ADGroupMember 'Powershell Guru' -Members powershellguru

Hoe om leë groepe (sonder enige lede) in Active Directory met PowerShell te vind?
Get-ADGroup -Filter * -Properties Members | Where-Object -FilterScript {-not $_.Members}

Hoe om leë groepe (sonder enige lede) in Active Directory te tel met PowerShell?
(Get-ADGroup -Filter * -Properties Members | Where-Object -FilterScript {-not $_.Members}).Count

Hoe om die lede van ‘n groep in Active Directory met PowerShell in te kry?

Hoe om met PowerShell die lede van ‘n groep te kry met rekursiewe lede in Active Directory?

Hoe om die getal lede van ‘n groep met/sonder rekursiewe lede in Active Directory met PowerShell te tel?

Users

Hoe om met PowerShell ‘n wildcard te gebruik in die filter van die “Get-ADUser” in Active Directory ?

Hoe om ‘n gebruiker met PowerShell na ‘n ander “OU” te beweeg in Active Directory ?
Move-ADObject -Identity $dn -TargetPath 'OU=myOU,DC=domain,DC=com'

Hoe om al die lede wat ge-nes (Nested) is vir ‘n gebruiker, met PowerShell te vind?
Get-ADGroup -LDAPFilter "(member:1.2.840.113556.1.4.1941:=$($dn))"

Hoe om met PowerShell die lede (afgeknot/afgekap) (truncated/short name) te kry vir ‘n gebruiker?
(Get-ADUser $user -Properties MemberOf).MemberOf | ForEach-Object -Process {($_ -split ',')[0].Substring(3)} | Sort-Object

Hoe om die name vir ‘n rekening in Active Directory met PowerShell te hernoem: fullname (Volle naam), display name (vertoon naam), GivenName (Noemnaam), en LastName (van)?

Hoe om die beskrywing, kantoor- en telefoonnommer vir ‘n rekening in Active Directory met PowerShell te verander?
Set-ADUser $samAccountName -Description 'IT Consultant' -Office 'Building B' -OfficePhone '12345'

Hoe om die vervaldatum na “31/12/2015” of “Nooit” met PowerShell in te stel vir ‘n rekening in Active Directory?

Hoe om ‘n rekening in Active Directory met PowerShell oop te sluit “unlock”?
Unlock-ADAccount $samAccountName

Hoe om ‘n gebruiker-rekening “user account” in Active Directory met PowerShell te aktiveer/de-aktiveer “enable/disable” ?

Hoe om ‘n rekening in Active Directory te verwyder met PowerShell?
Remove-ADUser $samAccountName

Hoe om ‘n wagwoord vir een rekening in Active Directory te herstel met PowerShell?

Hoe om ‘n wagwoord vir verskeie gebruikers rekeninge (grootmaat) in Active Directory met PowerShell te herstel?

Hoe om die eienaar van ‘n lêer in Active Directory met PowerShell te vind?

Hoe om die “OU” (Organizational Unit) vir ‘n gebruiker “user” in Active Directory met PowerShell te vind?
[regex]::match("$((Get-ADUser $user -Properties DistinguishedName).DistinguishedName)",'(?=OU=)(.*\n?)').value

Hoe om versperde gebruikers rekeninge “disabled user accounts” in Active Directory met PowerShell te vind?

Hoe om verstreke gebruiker rekeninge “user accounts” in Active Directory met PowerShell te vind?
Search-ADAccount -AccountExpired

Hoe om gevriesde/geslote gebruikers rekeninge – “closed user accounts” met PowerShell in Active Directory te vind?
Search-ADAccount -LockedOut

Hoe om die SID van ‘n rekening “user account” in Active Directory met PowerShell te vind?
(Get-ADUser $user -Properties SID).SID.Value

Hoe om ‘n gebruikersnaam “username” in Active Directory te omskep na SID met PowerShell?

Hoe om ‘n SID met PowerShell in ‘n gebruikersnaam te omskep, in Active Directory?

Hoe om die onderskeidende Naam “Distinguished name” van ‘n rekening “user account” in Active Directory te verdeel met PowerShell?

Hoe om die datum van die skepping/wysiging “creation/modification” van ‘n rekening “user account” in Active Directory met PowerShell te vind?
Get-ADUser -Identity $user -Properties whenChanged, whenCreated | Format-List -Property whenChanged, whenCreated

Hoe om die opsionele en verpligte eienskappe “properties” van die klas “Gebruiker” (user) in Active Directory met PowerShell te vertoon?

Hoe kry jy die LDAP roete vir ‘n gebruiker in Active Directory met PowerShell?

Hoe om die CN (kanoniese Naam/doopnaam) vir ‘n gebruiker in Active Directory met PowerShell te verander?
Rename-ADObject $((Get-ADUser $user -Properties DistinguishedName).DistinguishedName) -NewName 'Test Powershell'

Hoe om die organisatoriese eenheid (OU) “organisational unit” se ouer van ‘n gebruiker in Active Directory met PowerShell te kry?

Hoe kry jy die eienaar van ‘n gebruiker “user” in Active Directory (wat die rekening geskep het) met PowerShell?

Hoe om met PowerShell die kenmerk PwdLastSet te omskep “convert” vir ‘n gebruiker in Active Directory?

Computers

Hoe om die beveiligde kanaal “secure channel” tussen die plaaslike rekenaar en die domein met PowerShell te toets?
Test-ComputerSecureChannel

Hoe herstel jy die beveiligde kanaal tussen die plaaslike rekenaar en die domein met PowerShell?
Test-ComputerSecureChannel -Repair

Hoe om ‘n rekenaar rekening in Active Directory met PowerShell te versper/af te skakel “disable”?
Disable-ADAccount $computer

Hoe kry jy rekenaars met spesifieke hoofbeheerprogramme/beheerstelsels “Operating Systems” in Active Directory met PowerShell?

Organizational Unit (OU)

Hoe skep jy ‘n organisatoriese eenheid (OU) “organisational unit” in Active Directory met PowerShell?
New-ADOrganizationalUnit -Name 'TEST' -Path 'DC=domain,DC=com'

Hoe vind jy organisatoriese eenheid (OU)”organisational unit” besonderhede in Active Directory met PowerShell?
Get-ADOrganizationalUnit 'OU=TEST,DC=domain,DC=com' -Properties *

Hoe om die beskrywing van ‘n organisatoriese eenheid (OU) “Organizational Unit” in Active Directory te verander met PowerShell?
Set-ADOrganizationalUnit 'OU=TEST,DC=domain,DC=com' -Description 'My description'

Hoe om te keer “enable/disable” dat ‘n organisatoriese eenheid per ongeluk geskrap – “delete” word in Active Directory met PowerShell?

Hoe om toe te laat dat al die organisatoriese eenhede “Organizational Unit” (OU) in Active Directory met PowerShell toevallig/per ongeluk geskrap “delete” kan word?

Hoe om met PowerShell ‘n organisatoriese eenheid (OU) te skrap “delete” wat teen toevallige/per ongeluk skrapping “deletion” beskerm is in Active Directory?

Hoe om met PowerShell ‘n onderskeidendede Naam “distinguished name” van organisatoriese eenheid (OU) na ‘n doopnaam “Canonical Naam” om te skakel “convert” in Active Directory?

Hoe om leë Organisasie-eenhede “organisational units”(OU) met PowerShell te lys?

Hoe om die bestuurder van ‘n groep met PowerShell te kry?
(Get-ADGroup $dn -Properties Managedby).Managedby

Up


Regex (Regular Expression)

Hoe om ‘n IP-adres v4 (80.80.228.8) met Regex met PowerShell te onttrek?
$example = 'The IP address is 80.80.228.8'
$ip = [regex]::match($example,'\b\d{1,3}\.\d{1,3}\.\d{1,3}\.\d{1,3}\b').value

Hoe om ‘n MAC-adres (C0-D9-62-39-61-2D) met die skeikarakter “separator” “-” te onttrek met Regex met PowerShell?
$example = 'The MAC address is C0-D9-62-39-61-2D'
$mac = [regex]::match($example,'([0-9A-F]{2}[-]){5}([0-9A-F]{2})').value

Hoe om ‘n MAC-adres (C0:D9:62:39:61:2D) met die skeikarakter “separator” “:” te onttrek met Regex met PowerShell?
$example = 'The MAC address is C0:D9:62:39:61:2D'
$mac = [regex]::match($example,'((\d|([a-f]|[A-F])){2}:){5}(\d|([a-f]|[A-F])){2}').value

Hoe om ‘n datum (2015/10/02) met Regex met PowerShell te onttrek?
$example = 'The date is 10/02/2015'
$date = [regex]::match($example,'(\d{2}\/\d{2}\/\d{4})').value

Hoe om ‘n URL (www.powershell-guru.com) met Regex met PowerShell te onttrek?
$example = 'The URL is www.powershell-guru.com'
$url = [regex]::match($example,'[a-z]+[:.].*?(?=\s)').value

Hoe om ‘n e-pos (user@domain.com) met Regex met PowerShell te onttrek?
$example = 'The email is user@domain.com'
$email = [regex]::match($example,'(?i)\b[A-Z0-9._%+-]+@[A-Z0-9.-]+\.[A-Z]{2,4}\b').value

Hoe om “guru” uit die string voorbeeld te ontrek/uit te haal, met Regex met PowerShell?
$example = 'www.powershell-guru.com'
[regex]::match($example,'(?<=-)(.*\n?)(?=.com)').value

Hoe om “guru.com” uit die string voorbeeld te ontrek/uit te haal, met Regex met PowerShell?
$example = 'www.powershell-guru.com'
[regex]::match($example,'(?<=-)(.*\n?)(?<=.)').value

Hoe om “powershell-guru.com” uit die string voorbeeld te ontrek/uit te haal, met Regex met PowerShell?
$example = 'www.powershell-guru.com'
[regex]::match($example,'(?<=www.)(.*\n?)').value

Hoe om “123” uit die string voorbeeld met Regex met PowerShell te onttrek?
$example = 'Powershell123'
[regex]::match($example,'(\d+)').value

Hoe om “$” (dollar teken) van die string voorbeeld met Regex met PowerShell te onttrek?
$example = 'Powershell`$123'
[regex]::match($example,'(\$)').value

Hoe om ‘n karakter (* com) met ‘n ander (* Fr) te vervang in ‘n string met Regex met PowerShell?
$example = 'www.powershell-guru.com'
[regex]::Replace($example, '.com','.fr')

Hoe om ‘n string te ontsnap “escape” met Regex met PowerShell?
[regex]::Escape('\\server\share')

Up


Memory

Hoe om die versamelde geheue “memory” met PowerShell te dwing/forseer “force” na die vullis versamelaar toe?
[System.GC]::Collect()
[System.GC]::WaitForPendingFinalizers()

Hoe om die RAM grootte van ‘n rekenaar met PowerShell te kry?

Up


Date

Hoe om die huidige datum met PowerShell te kry?
Get-Date
[Datetime]::Now

Hoe om die datum in verskillende formate met PowerShell te vertoon?

Hoe om ‘n datum tyd (Date Time) om te skakel na ‘n datum string (String) toe met PowerShell?
$datetimeToString = '{0:dd/MM/yy}' -f (Get-Date 30/01/2015)
$datetimeToString = (Get-Date 31/01/2015).ToShortDateString()

Hoe om ‘n datum string (String) om te skakel na ‘n datum tyd (Date Time) toe met PowerShell?
$stringToDatetime = [Datetime]::ParseExact('30/01/2015', 'dd/MM/yyyy', $null)

Hoe om die verskil (aantal dae, ure, minute of sekondes) te bereken tussen twee datums met PowerShell?
(New-TimeSpan -Start $dateStart -End $dateEnd).Days
(New-TimeSpan -Start $dateStart -End $dateEnd).Hours
(New-TimeSpan -Start $dateStart -End $dateEnd).Minutes
(New-TimeSpan -Start $dateStart -End $dateEnd).Seconds

Hoe om twee datums te vergelyk met PowerShell?
(Get-Date 2015-01-01) -lt (Get-Date 2015-01-30) # True
(Get-Date 2015-01-01) -gt (Get-Date 2015-01-30) # False

Hoe om ‘n verskeidenheid van datums as datum tyd “DateTime” met PowerShell uit te sorteer?
$arrayDate | Sort-Object -Property {$_ -as [Datetime]}

Hoe om ‘n stophorlosie te begin en te stop met PowerShell?
$chrono = [Diagnostics.Stopwatch]::StartNew()
$chrono.Stop()
$chrono

Hoe om die huidige dag van die week met PowerShell te kry?
(Get-Date).DayOfWeek #Sunday

Hoe om gister se datum met PowerShell te kry?
(Get-Date).AddDays(-1)

Hoe om die aantal dae van ‘n maand (in Februarie 2015) met PowerShell te kry?
[DateTime]::DaysInMonth(2015, 2)

Hoe om ‘n skrikkeljaar te vind met PowerShell?
[DateTime]::IsLeapYear(2015)

Hoe om tydsones te lys met PowerShell?
[System.TimeZoneInfo]::GetSystemTimeZones()

Up


Networking

Hoe om ‘n URL met PowerShell te enkodeer (om ASCII-formaat) en ontsyfer?

Wat is die ekwivalente van inheemse netwerk instruksies met PowerShell?

Hoe om IP adresse met PowerShell te kry?
Get-NetIPAddress # Windows 8.1 & Windows 2012
Get-NetIPConfiguration # Windows 8.1 & Windows 2012

Hoe om IP-adres v6 (IPv6) te sper “disable” met PowerShell?

Hoe om ‘n IP-adres v4 (IPv4) met PowerShell geldig te maak “validate”?
if([ipaddress]'10.0.0.1'){'validated'}

Hoe om die eksterne IP-adres met PowerShell te vind?

Hoe om die gasheer naam “Hostname” van ‘n IP-adres met PowerShell te vind?
([System.Net.Dns]::GetHostEntry($IP)).Hostname

Hoe om die IP-adres van ‘n gasheer naam “Hostname” met PowerShell te vind?
([System.Net.Dns]::GetHostAddresses($computer)).IPAddressToString

Hoe om die FQDN van ‘n gasheernaam “Hostname” te vind met PowerShell?
[System.Net.Dns]::GetHostByName($computer).HostName

Hoe om die netwerk konfigurasie “network configuration” (IP subnet, Gateway, en DNS) met PowerShell te vind?

Hoe om die MAC-adres met PowerShell te vind?
Get-CimInstance win32_networkadapterconfiguration | Select-Object -Property Description, Macaddress
Get-WmiObject -Class win32_networkadapterconfiguration | Select-Object -Property Description, Macaddress

Hoe om ‘n rekenaar met PowerShell te ping?

Hoe om te kyk of ‘n rekenaar verbind is aan die internet met PowerShell?

Hoe om ‘n wie is? “whois” soektog te begin vir ‘n webwerf met PowerShell?
$whois = New-WebServiceProxy 'http://www.webservicex.net/whois.asmx?WSDL'
$whois.GetWhoIs('powershell-guru.com')

Hoe om die besonderhede van ‘n openbare IP (Geolocation) met PowerShell te kry?

Hoe om te kyk of ‘n poort oop/toe is met PowerShell?
New-Object -TypeName Net.Sockets.TcpClient -ArgumentList $computer, 135

Hoe om ‘n “tracert” uit te voer met PowerShell?
Test-NetConnection www.google.com -TraceRoute

Hoe om ‘n tuis netwerk verbinding profiel met PowerShell reg te maak?
Get-NetAdapter | Format-Table -Property Name, InterfaceDescription, ifIndex -AutoSize # Windows 8.1
Set-NetConnectionProfile -InterfaceIndex 6 -NetworkCategory Private

Hoe om die TCP-poort verbindings met PowerShell te wys?
netstat.exe -ano
Get-NetTCPConnection #Windows 8 and 2012

Hoe om ‘n lang URL verkort na ‘n klein URL met PowerShell?
$url = 'www.powershell-guru.com'
$tiny = Invoke-RestMethod -Uri "http://tinyurl.com/api-create.php?url=$url"

Hoe om proxy settings te kry met PowerShell?
Get-ItemProperty -Path HKCU:"Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings"

DNS

Hoe om die DNS-kas “cache” na te gaan op ‘n plaaslike rekenaar met PowerShell?
ipconfig.exe /displaydns
Get-DnsClientCache #Windows 8 and 2012

Hoe om ‘n DNS-kas “cache” op ‘n plaaslike rekenaar met PowerShell skoon te maak?
ipconfig.exe /flushdns
Start-Process -FilePath ipconfig -ArgumentList /flushdns -WindowStyle Hidden
Clear-DnsClientCache #Windows 8 and 2012

Hoe om ‘n DNS-kas “cache” op afgeleë rekenaars met PowerShell skoon te maak?
Invoke-Command -ScriptBlock {Clear-DnsClientCache} -ComputerName computer01, computer02

Hoe om die gasheer lêer “hostfile” te lees met PowerShell?
Get-Content -Path 'C:\Windows\system32\drivers\etc\hosts'

Up


Password

Hoe om ‘n ewekansige wagwoord “random password” met PowerShell te genereer?
[Reflection.Assembly]::LoadWithPartialName('System.Web')
[System.Web.Security.Membership]::GeneratePassword(30,2)

Hoe om die plaaslike wagwoord “password” vir ‘n administrateur op ‘n afgeleë “remote” bediener “server” met PowerShell te verander?
$admin = [ADSI]('WinNT://server01/administrator,user')
$admin.SetPassword($password)
$admin.SetInfo()

Hoe om die wagwoord vervaldatum van ‘n rekening “account” in Active Directory met PowerShell te vind?

Up


Printers

Hoe om ‘n lys van al die drukkers vir ‘n spesifieke bediener “server” met PowerShell te kry?
Get-WmiObject -Query 'Select * From Win32_Printer' -ComputerName $computer

Hoe om ‘n lys van al die poorte vir ‘n spesifieke bediener “server” met PowerShell te kry?
Get-WmiObject -Class Win32_TCPIPPrinterPort -Namespace 'root\CIMV2' -ComputerName $computer

Hoe om die kommentaar/ligging “location” van ‘n drukker met PowerShell te verander?

Hoe om (alle poste te kanselleer)’n drukker skoon te maak “purge” met PowerShell?
$printer = Get-WmiObject -Class win32_printer -Filter "Name='HP Deskjet 2540 series'"
$printer.CancelAllJobs()

Hoe om ‘n toets bladsy te druk vir ‘n drukker met PowerShell?
$printer = Get-WmiObject -Class win32_printer -Filter "Name='HP Deskjet 2540 series'"
$printer.PrintTestPage()

Hoe om druk toue te kry vir drukkers met PowerShell?

Up


Regedit

Read

Hoe om ‘n lys van register korwe “registry hives” met PowerShell te ry?
Get-ChildItem -Path Registry::

Hoe om register waardes “registry values” en waarde tipes “value types” te kry met PowerShell?

Hoe om ‘n lys te kry van die register sleutel subsleutels met PowerShell?

Hoe om ‘n lyste kry van die register sleutel subsleutels “registry key subkeys” op ‘n rekursiewe “recursive” manier met PowerShell?
Get-ChildItem -Path 'HKLM:\SYSTEM' -Recurse -ErrorAction SilentlyContinue

Hoe om subsleutels met ‘n spesifieke naam met PowerShell te vind?
Get-ChildItem -Path 'HKLM:\SOFTWARE' -Include *Plugin* -Recurse -ErrorAction SilentlyContinue

Hoe om slegs die naam van die register subsleutels met PowerShell terug te eis?
(Get-ChildItem -Path 'HKLM:\SYSTEM').Name # Return HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet
Get-ChildItem -Path 'HKLM:\SYSTEM' -Name # Return ControlSet

Hoe om waardes in die register met PowerShell te lys?
Get-ItemProperty -Path 'HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion'

Hoe om ‘n spesifieke register waarde met PowerShell te lees?
(Get-ItemProperty -Path 'HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion').ProductName

Hoe om ‘n spesifieke register “registry” waarde op ‘n afgeleë rekenaar met PowerShell te lees?

Write

Hoe om ‘n nuwe register sleutel “registry key” met PowerShell skep?
New-Item -Path 'HKCU:\Software\MyApplication'

Hoe om ‘n register waarde met PowerShell te skep?
New-ItemProperty -Path 'HKCU:\Software\MyApplication' -Name 'Version' -Value '1.0'

Hoe om ‘n bestaande register “registry” waarde met PowerShell te verander?
Set-ItemProperty -Path 'HKCU:\Software\MyApplication' -Name 'Version' -Value '2.0'

Delete

Hoe om ‘n register “registry” waarde met PowerShell te verwyder “delete”?
Remove-ItemProperty -Path 'HKCU:\Software\MyApplication' -Name 'Version'

Hoe om ‘n register “registry” sleutel met PowerShell te verwyder “delete”?
Remove-Item -Path 'HKCU:\Software\MyApplication' -Force

Test

Hoe om ​​met PowerShell te toets of ‘n register “registry” sleutel bestaan?
Test-Path -Path 'HKCU:\Software\MyApplication'

Hoe om ​​met PowerShell te toets of ‘n register “registry” waarde bestaan?
(Get-Item -Path 'HKCU:\Software\MyApplication').GetValueNames() -contains 'Version'

Up


Strings

Hoe om wit-ruimte karakters met PowerShell, van die begin van ‘n string af, te verwyder?
$string = ' PowershellGuru'
$string = $string.TrimStart()

Hoe om wit-ruimte karakters met PowerShell van die einde van ‘n string af, te verwyder?
$string = 'PowershellGuru '
$string = $string.TrimEnd()

Hoe om wit-ruimte karakters (begin en einde) met PowerShell van ‘n string af te verwyder?
$string = ' PowershellGuru '
$string = $string.Trim()

Hoe om ‘n string met PowerShell om te skakel na hoofletters toe?
$string = 'powershellguru'
$string = $string.ToUpper()

Hoe om ‘n string met PowerShell na kleinletters toe te omskep?
$string = 'POWERSHELLGURU'
$string = $string.ToLower()

Hoe om die substring “PowerShell” van die string “PowerShellGuru” met PowerShell te kies?
$string.Substring(0,10)

Hoe om met PowerShell die substring “Guru” van die string “PowerShellGuru” te kies?
$string.Substring(10)

Hoe om die nommer “123” van “PowerShell123Guru” met PowerShell te kies?
$string = 'Powershell123Guru'
[regex]::match($string,'(\d+)').value

Hoe om die nul-gebaseerde indeks van “Guru” van die string “PowerShellGuru” met PowerShell te kry?
$string.IndexOf('Guru') # 10

Hoe om te kyk of ‘n string null of leeg is met PowerShell?
$string = $null
$string = ''
[string]::IsNullOrEmpty($string)

Hoe om te kyk of ‘n string null, leeg, of slegs uit wit-ruimte karakters uit bestaan met PowerShell?
$string = $null
$string = ''
$string = ' '
[string]::IsNullOrWhiteSpace($string)

Hoe om met PowerShell te kyk of ‘n string ‘n spesifieke letter bevat?
$string = 'PowershellGuru'
$string.Contains('s')
[regex]::match($string,'s').Success

Hoe om met PowerShell terug te keer na die lengte van ‘n string toe?
$string.Length

Hoe om twee stringe met PowerShell te koppel/aaneen te skakel?

Hoe om met PowerShell in ‘n string te pas/paar vir een of meer hakies “[]”?
$string = '[PowershellGuru]'
$string -match '\[' # Only 1
$string -match '\[(.*)\]' # Several

Hoe om met PowerShell in ‘n string te pas/paar vir een of meer hakies “()”?
$string = '(PowershellGuru)'
$string -match '\(' # Only 1
$string -match '\((.*)\)' # Several

Hoe om met PowerShell in ‘n string te pas/paar vir een of meer krul hakies “{}”?
$string = '{PowershellGuru}'
$string -match '\{' # Only 1
$string -match '\{(.*)\}' # Several

Hoe om met PowerShell in ‘n string te pas/paar vir een of meer hoek hakies “<>”?
$string = ''
$string -match '\<' # Only 1
$string -match "\<(.*)\>" # Several

Hoe om enige klein letters (abc) met PowerShell in ‘n string te pas/paar?
$string = 'POWERSHELLGURU'
$string -cmatch "^[a-z]*$" #False

Hoe om hoofletters (ABC) met PowerShell in ‘n string te pas/paar?
$string = 'powershellguru'
$string -cmatch "^[A-Z]*$" #False

Hoe om “[p” (p kleinletters) in ‘n string met PowerShell te pas/paar ?
$string = '[powershellGuru]'
$string -cmatch '\[[a-z]\w+' #True

Hoe “[P” (P hoofletters) in ‘n string met PowerShell te pas/paar?
$string = '[PowershellGuru]'
$string -cmatch '\[[A-Z]\w+' #True

Hoe om een lyn met ‘n ander lyn te vervang met PowerShell?
$a = 'Line A'
$b = 'Line B'
$a = $a -replace $a, $b

Hoe om met PowerShell ‘n afdeling werking “division operation” om te skakel na ‘n string (persentasie) toe?
(1/2).ToString('P')

Hoe om stringe wat getalle bevat met PowerShell uit te sorteer?

Hoe om die laaste woord van ‘n sin met PowerShell te kies?
$sentence = 'My name is Test Powershell'
$sentence.Split(' ')[-1] # Returns Powershell

Hoe om die grootste woord van ‘n sin met PowerShell te kry?
$sentence = 'My name is Test Powershell'
$sentence.Split(' ') | Sort-Object -Property Length | Select-Object -Last 1 # Returns Powershell

Hoe om met PowerShell te tel hoeveel keer ‘n string voorkom binne in ‘n sin?
$sentence = 'test test test Powershell'
[regex]::Matches($sentence, 'test').Count # Returns 3

Hoe om met PowerShell elke karakter in ‘n string te kopieer na ‘n karakter”array” “character array”?

Hoe om die eerste letter van ‘n string met PowerShell na hoofletters te verander?

Hoe om (links of regs) ‘n string op te vul “pad” met PowerShell?

Hoe om n string met PowerShell te enkodeer en dekodeer na Base64 toe?

Hoe om ‘n nommer met PowerShell te omskep (na en van) na binêre/diadies “binary” toe?

Hoe om net die laaste ouer gids met PowerShell terug te bring in ‘n baan “path” in ?

Hoe om net die laaste item met PowerShell terug in ‘n baan in “path” te bring?

Up


Math

Hoe om met PowerShell die metodes van die System.Math klas te lys ?
[System.Math] | Get-Member -Static -MemberType Method

Hoe om die antwoord vir absolute waarde “absolute value” met PowerShell te kry?
[Math]::Abs(-12) #Returns 12
[Math]::Abs(-12.5) # Returns 12.5

Hoe om met PowerShell die antwoord te kry van die hoek waarvan sine die gespesifiseerde nommer is?
[Math]::ASin(1) #Returns 1,5707963267949

Hoe om die plafon waarde met PowerShell te kry?
[Math]::Ceiling(1.4) #Returns 2
[Math]::Ceiling(1.9) #Returns 2

Hoe om die vloer waarde met PowerShell te kry?
[Math]::Floor(1.4) #Returns 1
[Math]::Floor(1.9) #Returns 1

Hoe om die natuurlike (basis e) logaritme van ‘n gespesifiseerde nommer/getal met PowerShell te kry?
[Math]::Log(4) #Returns 1,38629436111989

Hoe om die basis 10 logaritme van ‘n gespesifiseerde nommer/getal met PowerShell te kry?
[Math]::Log10(4) #Returns 0,602059991327962

Hoe om die maksimum van twee waardes met PowerShell te kry?
[Math]::Max(2,4) #Returns 4
[Math]::Max(-2,-4) #Returns -2

Hoe om die minimum van twee waardes met PowerShell te kry?
[Math]::Min(2,4) #Returns 2
[Math]::Max(-2,-4) #Returns -4

Hoe om ‘n nommer/getal verhewe tot ‘n bepaalde bevoegdheid met PowerShell te kry?
[Math]::Pow(2,4) #Returns 16

Hoe om ‘n desimale waarde aan die naaste integrale waarde met PowerShell te kry?
[Math]::Round(3.111,2) #Returns 3,11
[Math]::Round(3.999,2) #Returns 4

Hoe om die integrale deel van ‘n bepaalde desimale getal met PowerShell te kry?
[Math]::Truncate(3.111) #Returns 3
[Math]::Truncate(3.999) #Returns 3

Hoe om die vierkantswortel van ‘n gespesifiseerde nommer/getal met PowerShell te kry?
[Math]::Sqrt(16) #Returns 4

Hoe om die PI konstante met PowerShell te kry?
[Math]::Pi #Returns 3,14159265358979

Hoe om die natuurlike logaritmiese basis (konstante e) met PowerShell te kry?
[Math]::E #Returns 2,71828182845905

Hoe om te kyk of ‘n getal ewe of onewe is met PowerShell?
[bool]($number%2)

Up


Hashtables

Hoe om ‘n leë huts tabel “hashtable” met PowerShell te skep?
$hashtable = @{}
$hashtable = New-Object -TypeName System.Collections.Hashtable

Hoe om ‘n huts tabel “hashtable” met items in met PowerShell te skep?

Hoe om met PowerShell ‘n huts tabel “hashtable” te skep met items, gesorteer volgens sleutel/naam (geordende woordeboek)?

Hoe om items by ‘n hutstabel te voeg (sleutel-waarde paar) met PowerShell?
$hashtable.Add('Key3', 'Value3')

Hoe om ‘n spesifieke waarde van ‘n hutstabel “hashtable” met PowerShell te kry?
$hashtable.Key1
$hashtable.Get_Item('Key1')

Hoe om die minimum waarde van ‘n hutstabel “hashtable” met PowerShell te kry?

Hoe om die maksimum waarde van ‘n hutstabel “hashtable” met PowerShell te kry?

Hoe om items in ‘n hutstabel “hashtable” met PowerShell te verander?
$hashtable.Set_Item('Key1', 'Value1Updated')

Hoe om items in ‘n hutstabel “hashtable” met PowerShell te verwyder ?
$hashtable.Remove('Key1')

Hoe om ‘n hutstabel “hashtable” met PowerShell skoon te maak?
$hashtable.Clear()

Hoe om te soek vir die teenwoordigheid van ‘n spesifieke sleutel/waarde in so ‘n hutstabel “hashtable” met PowerShell?
$hashtable.ContainsKey('Key3')
$hashtable.ContainsValue('Value3')

Hoe om volgens sleutel/waarde deur ‘n hutstabel “hashtable” met PowerShell te sorteer?
$hashtable.GetEnumerator() | Sort-Object -Property Name
$hashtable.GetEnumerator() | Sort-Object -Property Value -Descending

Up


Arrays

Hoe om ‘n leë array met PowerShell te skep?
$array = @()
$array = [System.Collections.ArrayList]@()

Hoe om ‘n array met items in met PowerShell skep?
$array = @('A', 'B', 'C')
$array = 'A', 'B', 'C'
$array = 'a,b,c'.Split(',')
$array = .{$args} a b c
$array = echo a b c

Hoe om items by ‘n array te voeg met PowerShell?
$array += 'D'
[void]$array.Add('D')

Hoe om ‘n item in ‘n array te verander met PowerShell?
$array[0] = 'Z' # 1st item[0]

Hoe om die grootte van ‘n array met PowerShell te toets?
$array = 'A', 'B', 'C'
$array.Length # Returns 3

Hoe om een/verskeie/alle items met PowerShell in ‘n array te kry?
$array = @('A', 'B', 'C')
$array[0] # One item (A)
$array[0] + $array[2] # Several items (A,C)
$array # All items (A,B,C)

Hoe om leë items met PowerShell uit ‘n array uit te verwyder ?
$array = @('A', 'B', 'C', '')
$array = $array.Split('',[System.StringSplitOptions]::RemoveEmptyEntries) | Sort-Object # A,B,C

Hoe om met PowerShellte kyk of ‘n item​​ binne in ‘n array bestaan?
$array = @('A', 'B', 'C')
'A' | ForEach-Object -Process {$array.Contains($_)} # Returns True
'D' | ForEach-Object -Process {$array.Contains($_)} # Returns False

Hoe om met PowerShell die indeks nommer van ‘n item in ‘n array te vind?
$array = @('A', 'B', 'C')
[array]::IndexOf($array,'A') # Returns 0

Hoe om met PowerShell, die orde van die items in ‘n array om te keer?
$array = @('A', 'B', 'C')
[array]::Reverse($array) # C,B,A

Hoe om ‘n ewekansige item uit ‘n array met PowerShell te genereer?
$array | Get-Random

Hoe om ‘n array in ‘n stygende/dalende manier met PowerShell te organiseer?
$array = @('A', 'B', 'C')
$array | Sort-Object # A,B,C
$array | Sort-Object -Descending # C,B,A

Hoe om die aantal items in ‘n array te tel met PowerShell?
$array.Count

Hoe om een array by ‘n ander te voeg met PowerShell?
$array1 = 'A', 'B', 'C'
$array2 = 'D', 'E', 'F'
$array3 = $array1 + $array2 # A,B,C,D,E,F

Hoe om duplikaat arrays met PowerShell te vind?
$array = 'A', 'B', 'C', 'C'
($array | Group-Object | Where-Object -FilterScript {$_.Count -gt 1}).Values # Returns C

Hoe om duplikaat arrays met PowerShell te verwyder?
$array = 'A', 'B', 'C', 'C'
$array = $array | Select-Object -Unique
$array # Returns A,B,C

Hoe om ‘n array met PowerShell te skep met items wat begin met ‘n voorvoegsel (“user01”, “user02”, … “user10”)?
$array = 1..10 | ForEach-Object -Process { "user$_" }

Up


ACL

Hoe om die “ACL” van ‘n “AD” gebruiker met PowerShell te lys?
(Get-Acl -Path "AD:\$dn").Access

Hoe om die “ACL” van ‘n gids “folder” met PowerShell te lys?
(Get-Acl -Path C:\scripts).Access

Hoe om spesifieke “ACL” toestemming inskrywings “permission entries” (gebruikers of groepe) van ‘n “AD” gebruiker met PowerShell te lys?

Up


Variables

Wat is die mees algemene data tipes wat met PowerShell gebruik word?

Hoe om die minimum en maksimum waardes vir sekere tipes veranderlikes “variables” met PowerShell te vind?

Hoe om die data tipe met PowerShell te toets?

Hoe om ‘n Hier-String veranderlike “here-string variable” met PowerShell te skep?

Hoe om ‘n veranderlike “variable” met PowerShell te skep?
$powershellGuru = 'Hello'

Hoe om ‘n konstante veranderlike “contant variable” met PowerShell te skep?
Set-Variable -Name powershellGuru -Value 2015 -Option Constant

Hoe om ‘n globale veranderlike “global variable” met PowerShell te skep?
$Global:powershellGuru = 'Hello'

Hoe om ‘n veranderlike “variable” met PowerShell te lees?
$powershellGuru = 'Hello' # Create
$powershellGuru # Read
Get-Variable -Name powershellGuru -ValueOnly # Read

Hoe om die tipe veranderlike met PowerShell te verifieer?
$powershellGuru.GetType()

Hoe om die veranderlikes “variables” in die globale omvang “global scope” met PowerShell te vind?
Get-Variable -Scope Global

Hoe om spesifieke veranderlikes “specifick variables” deur hulle name te kry met PowerShell?
Get-Variable -Include *Preference -Exclude W*

Hoe om ‘n spesifieke data tipe aan ‘n veranderlike “variable” met PowerShell toe te wys?
[int64]$variable = 100
[string]$variable = 'PowershellGuru'

Hoe om meervoudige veranderlikes “multiple variables” te inisialiseer tot dieselfde waarde as PowerShell?
$a = $b = $c = $d = $e = 0

Wat is die alias vir die veranderlike “$_” met PowerShell?
Get-Process | Where-Object -FilterScript {$_.Handles -gt 1000} # Using $_
Get-Process | Where-Object -FilterScript {$PSItem.Handles -gt 1000} # Using $PSItem (since version 3)

Hoe om veranderlikes te verwyder met ‘n naam wat begin met “count” met PowerShell?
Remove-Variable -Name count*

Hoe om die plaaslike omgewings veranderlikes “local environment variables” met PowerShell te kry?
Get-ChildItem -Path Env:

Hoe om die Baan Omgewings Veranderlike “Path Environmental Variable” lyn vir lyn met PowerShell te kry?
($env:Path) -replace(';', "`n")
[Environment]::GetEnvironmentVariable('Path') -replace(';', "`n")

Hoe om ‘n nuwe baan (ex C.: \ SysinternalsSuite) by die Baan Omgewings Veranderlike “Path Environmental Variable” te voeg met PowerShell?
$env:Path += ';C:\SysinternalsSuite'
$env:Path = $env:Path + ';C:\SysinternalsSuite'

Hoe om veranderlikes aaneen te skakel met PowerShell?
$a = 'Powershell'
$b = '- Guru'
$c = $a + $b

Hoe om die “ErrorVariable” met PowerShell te gebruik?
Get-ChildItem -Path 'C:\PerfLogs' -ErrorAction SilentlyContinue -ErrorVariable AccessDenied
$AccessDenied | ForEach-Object -Process {$_.Exception}
$AccessDenied | ForEach-Object -Process {$_.TargetObject}

Hoe om die ekwivalent van “Option Explicit” (VBScript: vereis dat ‘n veranderlike verklaar word) te aktiveer/deaktiveer met PowerShell?

Up


Static .NET Methods

Hoe om statiese lede met PowerShell te kry?
[DateTime] | Get-Member -Static

Up


Sounds

Hoe om die “roep” klank speel met PowerShell?
[System.Console]::Beep()

Hoe om die “asterisk” klank speel met PowerShell?
[System.Media.SystemSounds]::Asterisk.Play()

Hoe om die “uitroep” klank speel met PowerShell?
[System.Media.SystemSounds]::Exclamation.Play()

Hoe om beskikbare klanke te kry met PowerShell?
[System.Media.SystemSounds] | Get-Member -Static

Hoe om “WAV” klanke met PowerShell te speel?
$soundPlayer = New-Object -TypeName System.Media.SoundPlayer -ArgumentList "$env:windir\Media\Ringout.wav"
$soundPlayer.Play()
of
$soundPlayer.PlayLooping()
$soundPlayer.Stop()

Hoe om spraak geskrewe teks met PowerShell te aktiveer?
Add-Type -AssemblyName System.Speech
$speech = New-Object -TypeName System.Speech.Synthesis.SpeechSynthesizer
$speech.Speak('Hello PowershellGuru')

Up


XML

Hoe om ‘n XML-lêer met PowerShell te lees?
[xml]$sitemap = Get-Content -Path .\sitemap.xml
$sitemap.urlset.url

Hoe om data uit te voer as ‘n XML-lêer met PowerShell?
Get-Process | Export-Clixml -Path C:\scripts\processes.xml

Hoe om data van ‘n CLIXML lêer met PowerShell in te voer?
$importProcesses = Import-Clixml -Path C:\scripts\processes.xml

Up


GUI

Hoe om ‘n basiese GUI (Windows Form) met PowerShell te skep?

Up


Characters

Hoe om met PowerShell die ASCII waarde om te skakel na ‘n karakter toe?
[char]64

Hoe om ‘n karakter om te skakel na die ASCII waarde toe met PowerShell?
[int][char]'@'

Hoe om die Engelse alfabet met PowerShell te genereer?
[char[]](97..122)

Up


Compare

Hoe om twee “arrays” te vergelyk met PowerShell?

Hoe om twee prosesse met PowerShell te vergelyk?

Up


Microsoft Exchange

Hoe om die lys van mobiele toestelle wat gesinchroniseer is met gebruikers se e-posbusse met PowerShell te kry?
Get-ActiveSyncDeviceStatistics

Hoe om “Full Access” volle toegang toestemming te gee vir ‘n e-posbus, vir ‘n gebruiker met PowerShell?
Add-MailboxPermission -Identity $dn -User 'DOMAIN\powershellguru' -AccessRights 'FullAccess'

Hoe om “Full Access” volle toegang toestemming te verwyder in ‘n e-posbus vir ‘n gebruiker met PowerShell?
Remove-MailboxPermission -Identity $dn -User 'DOMAIN\powershellguru' -AccessRights 'FullAccess' -InheritanceType 'All'

Hoe om “Send As” toestemming te gee vir ‘n e-posbus vir ‘n gebruiker met PowerShell?
Add-ADPermission -Identity $dn -User 'DOMAIN\powershellguru' -ExtendedRights 'Send-As'

Hoe om “Send As” toestemming terug te trek vir ‘n e-posbus vir ‘n gebruiker met PowerShell?

Hoe om die “inbox” reëls van ‘n e-posbus met PowerShell te vind?
Get-InboxRule -Mailbox 'Powershell.Guru'

Hoe om die SMTP-adres vir gebruikers wat OWA (Outlook Web Access) het aan te skakel met PowerShell?
Get-CASMailbox -Filter{OWAEnabled -eq $true} | Select-Object -Property Name, PrimarySMTPAddress

Exchange 2007

Hoe om die voorvereistes te installeer vir ‘n bediener met “Exchange Server 2007 Hub Transport”, “Mailbox” (MBX), en “Client Access Server” (CAS) met PowerShell?

Exchange 2010

Hoe om die voorvereistes te installeer vir ‘n bediener met “Exchange Server 2010 Hub Transport”, “Mailbox” (MBX), en “Cliënt Access Server” (CAS) met PowerShell?